Ruukki Group

RUUKKI GROUP OYJ:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2010 13:27 EET

Ruukki Group Oyj (”Ruukki” tai ”Yhtiö”) (LSE: RKKI, OMX: RUG1V) ilmoittaa, että
kaikki tänään pidetylle ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset on   
hyväksytty.                                                                    

Yhtiökokous hyväksyi Yhtiön, Kermas Limitedin ja Synergy Africa Limitedin      
välisen järjestelyn, joka koskee ostotarjouksen tekemistä varten perustettavan 
Synergy Africa Limitedin perustamis- ja rahoittamistoimenpiteitä sekä Chromex  
Mining plc:n osakkeiden hankkimista ja hankittavien osakkeiden omistamista sen 
mukaisesti kuin on kuvattu hallituksen Yhtiön osakkeenomistajille 22.10.2010   
osoittamassa kirjeessä (”Osakkeenomistajien Kirje”), Yhteisyrityssopimuksen,   
Osakaslainasopimukset ja Kermas/RHL Lainalimiitin (Osakkeenomistajien Kirjeessä
tarkemmin kuvatussa muodossa). Lisäksi hallitus valtuutettiin toimeenpanemaan  
järjestely.                                                                    

Tarjouksen ja Warranttitarjouksen (jotka on määritelty Tarjousasiakirjassa)    
ehdot ja edellytykset ovat edelleen samat kuin Chromex Mining plc:n            
osakkeenomistajille 18.10.2010 lähetetyssä Tarjousasiakirjassa                 
(”Tarjousasiakirja”). Kuten Ruukin 9.11.2010 julkaisemassa tiedotteessa        
ilmoitettiin, Tarjous ja Warranttitarjous pysyvät avoimina hyväksynnöille      
29.11.2010 klo 13.00 asti (”Toinen määräpäivä”).                               

RUUKKI GROUP OYJ                                                               
Markus Kivimäki                                                                
Konsernitoiminnoista vastaava johtaja                                          

Ruukki Group Oyj on luonnonvaroja hyödyntävä yhtiö, jolla on                   
puunjalostusliiketoimintaa Suomessa sekä kaivos- ja mineraaliliiketoimintaa    
Etelä-Euroopassa ja Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX       
Helsingissä (RUG1V) ja Lontoon pörssissä (RKKI).                               


Lisätietoja:                                                                   

Ruukki Group Oyj                                                               
Thomas Hoyer, talousjohtaja: +358 10 440 7000                                  
Markus Kivimäki, konsernitoiminnoista vastaava johtaja:+358 10 440 7000        
www.ruukkigroup.fi                                                             

Investec Bank plc                                                              
Stephen Cooper: +44 20 7597 5104                                               


Tämän Ilmoituksen jakaminen, levittäminen tai julkaiseminen muualla kuin       
Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueella voi olla lailla rajattua. Sen    
takia muiden kuin Yhdistyneen kuningaskunnan lainkäyttöalueen lakien alaisten  
henkilöiden tulisi tiedostaa ja noudattaa kaikkia soveltuvia vaatimuksia.      

Tämä Ilmoitus ei muodosta tarjousta tai muuta kehotusta ostaa tai merkitä mitään
arvopapereita eikä äänestys- tai hyväksyntäpyyntöä millään lainkäyttöalueella  
Tarjouksen tai Warranttitarjouksen mukaisesti tai muutoin. Tarjous ja          
Warranttitarjous esitetään ainoastaan Tarjousasiakirjassa, London Gazette      
-lehdessä ja Financial Times -lehden Lontoon painoksessa julkaistavassa        
ilmoituksessa sekä Tarjouksen Hyväksymislomakkeessa (osakekirjalla omistettujen
Chromexin osakkeiden osalta) ja Warranttitarjouksen Hyväksymislomakkeessa      
(kirjallisessa muodossa omistettujen Chromexin warranttien osalta), jotka      
sisältävät Tarjouksen ja Warranttitarjouksen kaikki ehdot mukaan lukien tiedot 
siitä, kuinka Tarjouksen ja Warranttitarjouksen hyväksyminen tapahtuu.         
Tarjouksen tai Warranttitarjouksen hyväksyminen tai muu vastaus Tarjoukseen tai
Warranttitarjoukseen tulee tehdä ainoastaan Tarjousasiakirjan ja               
Hyväksymislomakkeen (mikäli Chromexin osakkeita omistetaan osakekirjalla) tai  
Warranttitarjouksen Hyväksymislomakkeen (mikäli Chromexin warrantteja omistetaan
kirjallisessa muodossa) (siten kuin soveltuvaa) tietojen perusteella.          

Jollei Synergy Africa toisin päätä ja soveltuvat lait ja säännökset salli,     
Tarjousta ja Warranttitarjousta ei tulla tekemään suoraan tai välillisesti     
Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian tai Japanin postin välityksellä tai         
kansallisen tai ulkomaisen kanssakäymisen keinoin tai välinein (mukaan lukien  
rajoituksetta puhelin- ja sähköisen viestinnän) tai kansallisen                
arvopaperipörssin palveluiden avulla, ja Tarjousta ja Warranttitarjousta ei ole
mahdollista hyväksyä edellä mainituissa maissa sellaisia keinoja, välineitä,   
palveluita tai muotoja käyttämällä. Vastaavasti kopioita tästä Ilmoituksesta,  
Hyväksymislomakkeesta/-lomakkeista ja muista Tarjoukseen liittyvistä           
asiakirjoista ei tule eikä saa suoraan tai epäsuorasti postittaa tai muutoin   
lähettää edelleen, jakaa tai lähettää Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa  
tai Japanissa tai näihin maihin tai näistä maista eikä millään muulla          
lainkäyttöalueella, jossa se rikkoisi kyseisen lainkäyttöalueen olennaisia     
lakeja. Ne henkilöt, jotka vastaanottavat sellaisia asiakirjoja (mukaan lukien 
rajoituksetta valvojan, hallintarekisteröidyn ja edunvalvojan), eivät saa      
suoraan tai epäsuorasti postittaa tai muutoin lähettää edelleen, jakaa tai     
lähettää sitä tällaisella lainkäyttöalueella, tällaiselle lainkäyttöalueelle tai
tällaiselta lainkäyttöalueelta. Kielletty menettely voi tehdä Tarjouksen tai   
Warranttitarjouksen väitetyn hyväksynnän mitättömäksi. Henkilöiden, jotka eivät
asu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tulee tiedostaa ja noudattaa kaikkia       
soveltuvia vaatimuksia Tarjouksen ja Warranttitarjouksen saatavuuden osalta.   

Ellei konteksti toisin edellytä, tässä Ilmoituksessa käytetyillä ilmaisuilla on
sama merkitys kuin Tarjousasiakirjassa.                                        

Edellä mainittujen sääntöjen kohdan 19.11 mukaisesti tämän Ilmoituksen kopio   
julkaistaan Ruukin Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi.