Ruukki Group

RUUKKI GROUP TEKEE JULKISEN OSTOTARJOUKSEN ISOBRITANNIALAISESTA CHROMEX MINING

Lehdistötiedote   •   Syys 30, 2010 13:26 EEST

Ruukki Group Oyj on aiemmin tänään julkistanut Yhdistyneen kuningaskunnan City 
Code on Takeovers and Mergers -säännön (Takeover Code) määräyksen 2.5 mukaisen 
pörssitiedotteen sopimuksesta, jonka mukaisin ehdoin Chromex Mining Plc:n      
(”Chromex”) hallitus suosittelee osakkeenomistajilleen, että nämä hyväksyisivät
julkisen ostotarjouksen, jonka yhteisyritys Synergy Africa Limited (”Synergy   
Africa”) tekee Chromexin kaikista osakkeista ja osakkeisiin oikeuttavista      
arvopapereista yhteensä 37,0 miljoonan punnan (42,9 miljoonan euron)(kurssi    
29.9.2010)kauppahinnasta.                                                      

Synergy Africa on yhteisyritys, jonka Ruukki ja Kermas Limited (”Kermas”) ovat 
perustaneet ja rahoittaneet yksinomaan Chromexista tehtävää julkista           
ostotarjousta varten. Ruukin omistusosuus Synergy Africassa on 51 prosenttia ja
Kermasin 49 prosenttia. Kermas on Ruukin suurin osakkeenomistaja 28,51 prosentin
omistusosuudella.                                                              

Yhtiö julkistaa tämän tiedotteen virallisen, Takeover Coden määräyksen 2.5     
mukaisen tiedotteen ohella tarjotakseen tiedot julkisesta ostotarjouksesta     
NASDAQ OMX Helsingin kautta kauppaa käyville sijoittajille tutussa muodossa.   
Sijoittajien ei tulisi nojautua vain tähän tiedotteeseen, vaan heidän tulisi   
tutustua Takeover Coden määräyksen 2.5 mukaiseen tiedotteeseen, joka on        
julkaistu Ruukin pörssitiedotteena aiemmin tänään 30. syyskuuta klo 09:00.     

Chromex on julkinen osakeyhtiö, joka on listattu Lontoon Pörssin AIM-listalla ja
joka harjoittaa kromin tuotantoa hankkimalla, omistamalla ja kehittämällä      
kromiittikaivoksia ja -jalostamoja. Sillä on tällä hetkellä kaksi pääkaivosta, 
jotka sijaitsevat Bushwell Complexissa Etelä-Afrikassa ja joilla on noin 41    
miljoonan tonnin kokonaiskromivarannot. Lisäksi sillä on etsintävaltauksia     
Zimbabwessa.                                                                   

Ostotarjous Chromexin osakkeista on 0,365 puntaa (0,424 euroa) osakkeelta, mikä
maksetaan kokonaan käteisenä. Ostotarjous edustaa 82,5 prosentin preemiota     
Chromexin osakkeen 14. heinäkuuta päätöskurssiin 0,20 puntaa (0,232 euroa)     
(viimeinen kaupankäyntipäivä ennen tarjousjakson alkua) ja 83,4 prosentin      
preemiota mukaan lukien 14. heinäkuuta 2010 (viimeinen kaupankäyntipäivä ennen 
tarjousajan alkua) ja sitä edeltävien 90 päivän päätöskurssien keskiarvoon.    

Chromexin hallituksen jäsenet, joita avustaa Panmure Gordon (UK) Limited, arvioi
Tarjouksen ja Warranttitarjouksen oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi. Panmure
Gordon on ottanut huomioon Chromexin hallituksen jäsenten kaupalliset arviot   
neuvoessaan Chromexin hallituksen jäseniä. Chromexin hallituksen jäsenet aikovat
yksimielisesti suositella, että Chromexin osakkeenomistajat hyväksyvät         
Tarjouksen, ja että Chromex Warranttien haltijat hyväksyvät Warranttitarjouksen.
Chromexin hallituksen jäsenet ja heidän lähipiirinsä ovat itse                 
peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään ostotarjouksen omien Chromexia      
koskevien osakeomistuksiensa osalta, käsittäen yhteensä 10.050.000 Chromexin   
osaketta, ja edustaen yhteensä noin 11,3 prosenttia Chromexin liikkeeseen      
lasketuista osakkeista. Synergy Africa on lisäksi vastaanottanut ostotarjouksen
hyväksymistä koskevan peruuttamattoman sitoumuksen osakkeenomistajilta, joiden 
omistuksessa on yhteensä 35.975.000 Chromexin osaketta, mikä edustaa noin 40,4 
prosenttia Chromexin liikkeeseen lasketuista osakkeista. Tämän mukaisesti      
Synergy Africalle on annettu peruuttamattomia sitoumuksia hyväksyä ostotarjous 
tai hankkia hyväksyntä ostotarjoukselle yhteensä 46.025.000 Chromexin osakkeen 
osalta, mikä edustaa noin 51,7 prosenttia Chromexin liikkeeseen lasketuista    
osakkeista ja äänistä.                                                         

Ostotarjouksen tausta ja syyt:                                                 

Ruukin tämänhetkiset Mogale-liiketoiminnot Etelä-Afrikassa koostuvat pelkästään
jalostustoimintaan kuuluvista yksiköistä. Mogalella ei ole varmuutta malmin    
saannista, koska malmia hankitaan eri lähteistä lyhytkestoisten sopimusten     
perusteella.                                                                   

Chromexin Stellite-kaivos sijaitsee yhdessä maailman rikkaimmista              
kromiittiesiintymäalueista ja sen kaivosinfrastruktuuri on jo rakennettu       
valmiiksi. Lisäksi Chromexilla on noin 41 miljoonan tonnin kromivarannot       
kaivosoikeuksineen, mikä tekee sen houkuttelevaksi ja loogiseksi yrityskaupan  
kohteeksi. Stellite sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Mogalesta.             

Ruukki katsoo, että tarjous mahdollistaa Ruukin julkistaman strategian         
toteuttamisen tuotantokapasiteetin kasvattamisesta ja markkinaosuuden          
laajentamisesta sekä liiketoimintojensa vertikaalisesta integroinnista         
seuraavilla perusteilla:                                                       

a) Etelä-Afrikan toimintojen vertikaalinen integrointi varmistaa Mogalen oman, 
pitkäaikaisen malmintuotannon ja toteuttaa täten tavoitellun                   
liiketoimintamallin, jossa yhtiö toimii läpi tuotantoketjun malmin louhinnasta 
tuotteiden jalostukseen, myyntiin ja markkinointiin;                           

b) Ruukin tuotantovolyymit kasvavat, koska Chromexin Stelliten kaivos on jo    
toiminnassa. DMS-piirin asentamisen jälkeen 20.000 ROM-tonnista kuussa 40.000  
ROM-tonniin kuussa odotetun kasvun lisäksi Ruukki uskoo, että Chromexin        
ennustettua kuukausittaista tuotantotasoa voidaan myös kasvattaa lyhyellä tai  
keskipitkällä aikavälillä, jos Stelliten ja Mecklenburgin maanalaiset          
kehityssuunnitelmat toteutuvat onnistuneesti;                                  

c) Chromexin Stelliten kaivoksen tuotantovolyymien nosto tukee myös Ruukin     
Etelä-Afrikan toimintojen suunniteltua tuotantokapasiteetin kasvattamista;     

d) Ruukin prosessointikapasiteetin kasvattamismahdollisuuksia lisää myös       
mahdollisuus kahden uuden tasavirtakaarisulaton rakentamiselle Stelliten       
kaivoksen yhteyteen. Ruukki on solminut MCC:n kanssa puitesopimuksen kahden    
tasavirtakaarisulaton rakentamisesta. Ruukilla on merkittävää teknistä osaamista
ja kokemusta mainitunlaisten sulattojen onnistuneesta käytöstä. Sulattojen     
rakentamiseen asti ylimääräinen malmi toimitetaan kiinalaisille tai            
intialaisille asiakkaille;                                                     

e) Ruukin asema yhdellä maailman johtavista kromiittikaivosalueista vahvistuisi
ja toisaalta maantieteellisesti laajenisi Zimbabween Waylox-projektin myötä;   

f) Hankinnasta aiheutuisi synergiaetuja liiketoimintaosaamisen, henkilöstön,   
kustannussäästöjen ja tehokkuuden saralla. Ruukki arvioi pitävänsä             
palveluksessaan suurimman osan Chromexin liiketoimintaan kuuluvasta            
henkilökunnasta. Hankinnan toteutumisen jälkeen Ruukin odotetaan tuovan        
yrityksen sisälle ne myynti- ja markkinointitoiminnot, jotka Chromex tällä     
hetkellä ulkoistaa; ja                                                         

g) Ruukin tuotevalikoima laajenisi kemiallisiin, metallurgisiin, kuumuutta     
kestäviin ja sulattorikasteisiin ja PGE-sivutuotteisiin sekä lyhyellä ja       
keskipitkällä aikavälillä myös ylijäämämalmin myyntiin.                        

Chromexin toiminnot tulevat hyödyntämään Ruukin sulatto- ja kaivostoimintojen  
johtamiskokemusta samoin kuin sen myynti- ja markkinointiosaamista.            

30. syyskuuta 2009 päättyneeltä tilikaudelta Chromex-konsernin tuloslaskelma   
osoittaa 151.000 puntaa (175.214 euroa) tappiota ennen veroja (vuonna 2008:    
-1.406.000 puntaa (-1.631.469 euroa)). Verosaamisin oikaistuna tulos verojen   
jälkeen osoittaa voittoa 195.000 puntaa (226.270 euroa) (2008: -1.406.000 puntaa
(-1.631.469 euroa)). Tulokseen vaikuttaa olennaisesti se, että suurimman osan  
tilivuodesta yhtiöllä on ollut kesken Stelliten jalostamon rakennusprojekti, ja
yhtiö on tuottanut kromia vain sen verran kuin on tarvittu kassavirran         
pitämiseen positiivisena, ja kromivarantoja on säästetty odotetun kromin       
hinnannousun varalle.                                                          

Kauden 1.10.2009 - 31.3.2010 Chromex-konsernin tappio ennen veroja oli -399.000
puntaa (-462.984 euroa) (2009: voittoa 81.000 puntaa (93.989 euroa) ennen      
veroja, ja 47.000 puntaa (54.537 euroa) verojen jälkeen). Kyseisellä jaksolla  
tuotantovolyymit olivat alentuneet ja eivät nousseet odotettuun tahtiin, lisäksi
Randi-määräiset kromin myyntihinnat jäivät alhaisiksi.                         

Tilintarkastamaton konsernin tuloslaskelma                                     
31.3.2010 päättyneeltä kuusikuukautiskaudelta                                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                           |          6 kk |           6 kk |       Tilikausi |
|                           |       päättyi |        päättyi |         päättyi |
|                           |     31.3.2010 |      31.3.2009 |       30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                           |       1.000 £ |        1.000 £ |         1.000 £ |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto               |           964 |          1.613 |           2.016 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikulut               |         (683) |        (1.068) |         (1.204) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikate                |           281 |            545 |             812 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintokulut             |         (668) |          (500) |           (993) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikelpoisen           |             - |           (27) |             (8) |
| kannattavuustarkastelun   |               |                |                 |
| kulut                     |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike(tappio) / -voitto   |         (387) |             18 |           (189) |
| ennen rahoituseriä        |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |             7 |             63 |              38 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |          (19) |              - |               - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| (Tappio)/voitto ennen     |         (399) |             81 |           (151) |
| veroja                    |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |             - |           (34) |             346 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden (tappio)/voitto    |         (399) |             47 |             195 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen            |               |                |                 |
| (tappio)/voitto           |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton             |       (0,47)p |          0,06p |           0,23p |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennusvaikutuksella    |       (0,47)p |          0,05p |           0,23p |
| oikaistu                  |               |                |                 |
--------------------------------------------------------------------------------

Tilintarkastamaton konsernitase                                                
per 31.3.2010                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |        6 kk |         6 kk |     Tilikausi |
|                                 |     päättyi |      päättyi |       päättyi |
|                                 |   31.3.2010 |    31.3.2009 |     30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |     1.000 £ |      1.000 £ |       1.000 £ |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                           |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset                     |      10.438 |        6.824 |         9.699 |
| käyttöomaisuushyödykkeet        |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset     |         569 |           79 |           525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet          |           - |          886 |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |      11.007 |        7.789 |        10.224 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                 |       1.111 |          134 |           766 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset        |          76 |          407 |           611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                       |       1.406 |        2.270 |         1.182 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset                   |         163 |            - |             - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       2.756 |        2.811 |         2.559 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                  |      13.763 |       10.600 |        12.783 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille        |             |              |               |
| kuuluva oma pääoma              |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                     |         850 |          850 |           850 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                |       9.120 |        9.120 |         9.120 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat           |     (1.369) |      (1.118) |         (970) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoero                       |       1.747 |          423 |         1.180 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä             |      10.348 |        9.275 |        10.180 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                       |         383 |          399 |           353 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                          |       2.320 |          734 |         1.724 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |       2.703 |        1.133 |         2.077 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat             |             |              |               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat         |         712 |          192 |           526 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |         712 |          192 |           526 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä    |      13.763 |       10.600 |        12.783 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Chromex Mining plc                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernituloslaskelma                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 päättyneeltä tilikaudelta                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |        2009        |      2008       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                       |      1.000 £       |     1.000 £     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto                           |              2.016 |             440 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikulut                           |            (1.204) |           (204) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntikate                            |                812 |             236 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallintokulut                         |              (993) |           (956) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pankkikelpoisen                       |                (8) |            (46) |
| kannattavuustarkastelun kulut         |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeperusteiset maksut               |                  - |           (790) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketappio ennen rahoituseriä        |              (189) |         (1.556) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot                        |                 38 |             151 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut                         |                  - |             (1) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tappio ennen veroja                   |              (151) |         (1.406) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                             |                346 |               - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto/(tappio)            |                195 |         (1.406) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen voitto/ (tappio)       |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja                      |              0,23p |         (1,94)p |
| laimennusvaikutuksella oikaistu       |                    |                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Chromex Mining plc                                                           |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin ja yhtiön tase                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| per 30.9.2009                                                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |        Konserni         |          Yhtiö          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    2009    |    2008    |    2009    |    2008    |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  1.000 £   |  1.000 £   |  1.000 £   |  1.000 £   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat                    |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset              |      9.699 |      5.480 |        540 |         23 |
| käyttöomaisuushyödykkeet |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset           |        525 |        106 |          - |          - |
| verosaamiset             |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet   |          - |        886 |          - |        519 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset              |          - |          - |      1.872 |      1.872 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |     10.224 |      6.472 |      2.412 |      2.414 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus          |        766 |        123 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat tytäryhtiöille    |          - |          - |      6.113 |      4.845 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muut saamiset |        611 |        590 |        101 |         88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                |      1.182 |      2.566 |        898 |      2.271 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |      2.559 |      3.279 |      7.112 |      7.204 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä           |     12.783 |      9.751 |      9.524 |      9.618 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille |            |            |            |            |
| kuuluva oma pääoma       |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              |        850 |        847 |        850 |        847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto         |      9.120 |      9.071 |      9.120 |      9.071 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat    |      (970) |    (1.165) |      (493) |      (361) |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Muuntoero               |      1.180 |         29 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä      |     10.180 |      8.782 |      9.477 |      9.557 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                |        353 |        286 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainat                   |      1.724 |          1 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |      2.077 |        287 |          - |          - |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat      |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat  |        526 |        682 |         47 |         61 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |        526 |        682 |         47 |         61 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat      |     12.783 |      9.751 |      9.524 |      9.618 |
| yhteensä                 |            |            |            |            |
--------------------------------------------------------------------------------

Ruukin toimitusjohtaja Alwyn Smit kommentoi ostotarjousta seuraavasti:         

“Chromexin hankinta on looginen yrityskauppa, koska se auttaa meitä saavuttamaan
kaikkia kolmea strategista tavoitettamme; se täydentää Etelä-Afrikan           
toimintojemme vertikaalista integrointia, kasvattaa tuotantokapasiteettiamme, ja
lisää markkinaosuuttamme. Hankkimalla helposti hyödynnettävän ja tarvittaessa  
laajennettavissa olevan raaka-ainevarannon, vahvistamme läsnäoloamme yhdessä   
maailman tärkeimmistä kromiittikaivosalueista, lisäten välitöntä arvoa nykyiseen
toimintaamme ja optimoiden vaihtoehtojen hyödyntämistä omasta                  
energiantuotannostamme.”                                                       

Keskipitkällä aikavälillä tarkasteltuna Chromex tuo kriittisen rakennuspalikan 
suunnitelmaamme kasvattaa tuotantoa, erityisesti koskien kahta 70MW sulaton    
rakentamista, joilla olisi suunniteltu yhteinen vuotuinen kapasiteetti 280.000 
tonniin saakka, ja me tulemme tutkimaan mahdollisuutta rakentaa nämä sulatot   
Stellitelle.”                                                                  

Ruukin ja Kermasin välinen järjestely, joka liittyy Synergy African            
perustamiseen ja rahoittamiseen sekä Chromexin osakkeiden hankkimiseen ja      
omistamiseen, vaatii Ruukin osakkeenomistajien (muiden kuin Kermasin)          
hyväksynnän Ruukin ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Tämä on Yhdistyneen        
kuningaskunnan listaussääntöjen mukainen vaatimus, joka tulee sovellettavaksi  
johtuen Ruukin listauksesta Lontoon pörssin päämarkkinalistalla                
premium-segmentissä. Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen julkaistaan erikseen. 
Ostotarjoukseen sisältyy tiettyjä ehtoja, joista keskeisimpinä, että tarjous   
tulee hyväksytyksi edustaen vähintään 90 prosenttia Chromexin liikkeeseen      
lasketusta osakekannasta, että Ruukin osakkeenomistajat hyväksyvät järjestelyn 
edellä esitetyn tavoin, että Etelä-Afrikan kilpailuviranomaiset eivät estä     
järjestelyä, ja että Etelä-Afrikan mineraaliresurssiministeriö (Department of  
Mineral Resources) antaa kirjallisen vahvistuksen, että tarjouksen toteuttamisen
mukainen hankinta ei vaadi mineraaliresurssiministeriön suostumusta vuoden 2002
mineraali- ja petroliresurssien kehittämislain nro 28 (Minerals and Petroleum  
Resources Development Act) 11 pykälän nojalla. Synergy Africa voi halutessaan  
toteuttaa ostotarjouksen, vaikka tarjous ei tulisi hyväksytyksi edustaen       
vähintään 90 prosenttia Chromexin liikkeeseen lasketusta osakekannasta,        
edellyttäen että Synergy African omistusosuudeksi muodostuisi kuitenkin yli 50 
prosenttia.                                                                    

Tarkempia lisätietoja ostotarjouksesta löytyy Takeover Coden määräyksen 2.5    
mukaisesta tiedotteesta.                                                       

RUUKKI GROUP OYJ                                                               
Alwyn Smit                                                                     
Toimitusjohtaja                                                                

Ruukki Group on mineraali- ja puunjalostusliiketoimintaan keskittynyt teollinen
konserni. Ruukki Group Oyj:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja Lontoon
pörssissä.                                                                     

Lisätietoja:                                                                   

Ruukki Group Oyj / Synergy Africa Limited                                      
Alwyn Smit, toimitusjohtaja: +44 (0)20 7368 6763                               
Alex Buck, sijoittajasuhteet: +44 (0) 7932 740 452                             
www.ruukkigroup.fi                                                             

Investec Bank Plc: +44(0)20 7597 5970                                          
David Currie                                                                   
Patrick Robb                                                                   
Daniel Adams                                                                   
Stephen Cooper                                                                 

Pelham Bell Pottinger                                                          
Charles Vivian: +44 (0)20 7861 3126                                            
James MacFarlane: +44 (0)20 7861 3864                                          

Chromex Mining Plc                                                             
Russell Lamming: +44 (0) 7810 870587                                           
Brian Moritz: +44 (0) 7976 994300                                              

Panmure Gordon (UK) Limited                                                    
Dominic Morley: +44 (0) 20 7459 3600                                           
Callum Stewart                                                                 
Grishma Patel                                                                  

St Brides Media & Finance                                                      
Hugo de Salis: +44 (0) 20 7236 1177                                            
Felicity Edwards                                                               

Puhelinkonferenssi sijoittajille, analyytikoille ja medialle tullaan pitämään  
tänään 30. syyskuuta 2010 kello 12:00 Suomen aikaa, ja esitys on saatavilla    
Ruukin Internet-sivuilla osoitteessa www.ruukkigroup.fi. Osallistuaksenne      
puhelinkonferenssiin, soittakaa vähintään 10 minuuttia etukäteen ja käyttäkää  
viitettä 720046#.                                                              

Yhdistynyt kuningaskunta, maksuton numero: 0800 376 4751                       
Suomi, maksuton numero: 0800 115 351                                           
Etelä-Afrikka, maksuton numero: 0800 983 092                                   
Kansainvälinen, maksullinen numero: +44 (0)20 7075 6551                        

Puhelinkonferenssin voi kuunnella jälkikäteen uudelleen viikon ajan puhelun    
jälkeen käyttäen viitettä 275785# puhelinnumeroista:                           
Yhdistynyt kuningaskunta, maksuton numero: 0808 238 9699                       
Kansainvälinen, maksullinen numero: +44 (0)20 3364 5943