Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla kesän ja syksyn aikana

Lehdistötiedote   •   Marras 20, 2010 22:20 EET

Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijärven kalastusalueen, alueen osakaskuntien ja Vattenfall Sähköntuotanto Oy:n kanssa. Taustaselvityksiä säännöstelyn kehittämiseksi jatkettiin tänä vuonna rantatutkimuksilla.

Tarkasteltavien järvien rantoja tutkittiin virkistyskäytölle soveliaiden vedenkorkeuksien kannalta heinäkuussa. Tätä varten kerättiin tietoa mm. rantojen käytöstä sekä laitureiden ja rantatörmien korkeusasemasta 17 eri otanta-alueella. Tutkimusten perusteella on tarkoitus määrittää optimivaihteluväli vedenkorkeudelle.

Loppukesällä Suomen ympäristökeskus selvitti järvien tilaa rantavyöhykkeen kasvillisuuden avulla 25 tutkimus­linjalla. Saarijärvellä kasvillisuus oli huomattavasti niukempaa ja harvempaa kuin Iso- tai Pieni-Lumperoisella. Varsinkin pohjalehtisten vesikasvien vyöhyke puuttui lähes kokonaan. Kasvillisuuden niukkuuteen vaikuttaa talven aikana jään aiheuttama eroosio vedenpinnan laskiessa sekä Saarijärven veden tumma väri. Lumperoisissa kirkkaamman veden ansiosta säännöstelyn aiheuttamat haitat kasvillisuudelle ovat huomattavasti lievempiä, koska auringon valo pääsee paremmin järven pohjaan. Iso-Lumperoisen tilaa voitaisiin sanoa jopa erinomaiseksi vesikasvillisuuden perusteella järven voimakkaasta säännöstelystä huolimatta.

Erikseen selvitettiin vielä rantojen eroosiota valokuvaamalla. Osassa rantoja oli selvää syöpymistä vedenpinnan kesäylärajan korkeudella ja jonkin verran sen alapuolella. Tämä johtuu siitä, että useimpina vuosina vedenpinta vaihtelee hyvin vähän avovesikaudella. Tämän seurauksena aallokko kuluttaa rantatörmää pitkän ajan samalta kohdalta. Rantojen kulumista edistää vielä se, että kesäajan vedenpinta on ollut 35 vuotta kestäneen säännöstelyn aikana yleensä jonkin verran korkeammalla kuin aiemmin.

Lisäksi syksyllä tutkittiin Leuhunkosken voimalaitoksen alapuolella sijaitsevan Kallinjärven rantoja. Kallinjärvelle on tyypillistä vedenpinnan suuri vaihtelu vuorokauden sisällä juoksutuksista riippuen. Rannan kartoitustietoja käytetään hyväksi määritettäessä sopivaa vedenkorkeustasoa virkistyskäytön kannalta ja sen jälkeen selvitettäessä mahdol­lisuuksia pienentää vedenpinnan vaihtelua.

Saarijärveä sekä Iso- ja Pieni-Lumperoista säännöstellään Leuhunkosken voimalaitospadolla Itä-Suomen vesioikeuden 19.12.1969 antaman päätöksen mukaisesti. Säännöstely aloitettiin vuonna 1976. Säännöstelylupa sisältää vedenkorkeudelle ylä- ja alarajat, joiden korkeustaso vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Selvitykset säännöstelyn kehittämiseksi aloitettiin vuonna 2009, ja niitä ohjaamaan ja valvomaan perustettiin alussa mainittujen tahojen edustajista koostuva ohjausryhmä.

Selvitystyöt jatkuvat siten, että tulevan talven aikana arvioidaan erilaisten säännöstelyn muutosvaihtoehtojen vaikutuksia nykysäännöstelyyn verrattuna. Lopullisena tavoitteena on sopia säännöstelyn muutostavasta ensi vuoden loppupuoliskolla.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Timo Sokka, puh. 040 767 0329