Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Saimaan juoksutusta vähennetään

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 17:20 EEST

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt vähentää Saimaan juoksutusta 20.06.2011 alkaen siten, että vedenkorkeuden lasku Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaisen normaalivyöhykkeen alapuolelle voitaisiin välttää. Juoksutukset toteutetaan niin, että Vuoksen virtaama ei alita 400 m³/s viikkokeskiarvona. Mikäli vesitilanne edelleen huononee tulevien viikkojen aikana, juoksutuksia voidaan pienentää myös alle 400 m³/s:ssa. Mahdollisesti sateiden parantaessa vesitilannetta, juoksutuksia lisätään. Ennusteiden osoittaessa, ettei vedenkorkeuden sovittu alaraja ole enää vaarassa alittua, juoksutusten vähentäminen  lopetetaan.

Saimaan vedenpinnan nousu pysähtyi normaalia aikaisemmin kuivemman toukokuun alun sekä jo edellisenä vuonna alkaneen pidemmän kuivemman jakson vuoksi. Siksi vedenkorkeus oli ennen lumien sulamista lähes 50 cm alempana ajankohdan keskimääräisestä eli juoksutussäännön ns. normaalivyöhykkeen alarajasta.

Myös Saimaaseen laskevien Pielisen ja Kallaveden vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella. Vettä on siten koko vesistössä vähän, joten tulovirtaamia Saimaalle eivät muuta nykyisestä tasostaan kuin erityisen suuret sateet.

Ennusteiden mukaan vedenkorkeus  alittaisi suurella todennäköisydellä normaalivyöhykkeen alarajan heinäkuun lopussa tai elokuun alussa. Vedenkorkeuden  lasku alarajan alapuolelle on haitallista rantojen virkistyskäytölle. Jos vedenkorkeus laskee alle NN+ 75,25 m, aiheutuu myös  laivaliikenteelle haittaa, koska laivojen täytyy keventää lastia.

Juoksutusta vähentämällä on mahdollista hillitä vedenkorkeuden laskua, jolloin aiheutuvia haittoja voidaan vähentää tai estää.  Vedenkorkeuden muutokset määräytyvät pääosin sadannan mukaan. Mikäli tuleva kesä on erittäin kuiva, voi alaraja alittua vähennetyistä juoksutuksista huolimatta. Vähennetyillä juoksutuksilla pyritään siihen, että Saimaan vedenkorkeuden aleneminen ja vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi huomioiden kuitenkin, että Saimaan alapuolisessa vesistössä ei aiheuteta vahinkoa.

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännön mukaan silloin, kun normaalista poikkeavan tulvan tai alhaisen vedenkorkeuden havaitaan olevan odotettavissa, saadaan ensi tilassa muuttaa juoksutuksia siten, että odotettavissa olevia vahinkoja pystytään tehokkaasti ehkäisemään.  Tulva-tilanteissa saadaan luonnonmukaista virtaamaa muuttaa suuremmaksi ja vähävetisissa jaksoissa pienemmäksi. Juoksutusmuutokset aloitetaan ja niitä kasvatetaan tai vähennetään vähitellen vesitilanteen muutoksien mukaan. Juoksutusmuutokset lopetetaan vesitilanteen palauduttua normaaliksi.

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Jukka Höytämö
P. 040 518 8962
s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi