Valtioneuvosto

Saimaan juoksutusten hoito siirtyy Suomen ympäristökeskukselta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle

Lehdistötiedote   •   Helmi 24, 2011 23:56 EET

Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt siirtää Saimaan ja Vuoksen juoksutussääntöön liittyvät toimeenpanotehtävät Suomen ympäristökeskuksesta Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskukselle 1.3.2011 lukien. Päätös toteuttaa valtionhallinnon tavoitteita siirtää toimeenpanotehtäviä aluehallinnon hoidettaviksi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus päättää vastedes juoksutusmuutosten aloittamisesta ja lopettamisesta tilanteissa, joissa muutoksesta ei aiheudu vahinkoa tai haittaa. Muutos mahdollistaa juoksutussäännön aikaisempaa nopeamman ja joustavamman toimeenpanon.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus huolehtii 1.3.2011 alkaen juoksutussäännön toimeenpanemiseksi tarvittavasta Saimaan ja Vuoksen vesi­tilanteen seurannasta, juok­sutusmuutosten suunnittelusta, juoksutusohjeiden antamisesta sekä tiedotteiden laatimisesta. Tähän asti näistä tehtävistä on huolehtinut Suomen ympäristökeskus. Muutoksen jälkeen Suomen ympäristökeskus huolehtii edelleen Saimaan alueen vesitilanne­palvelusta osana valtakunnallista palvelua ja tuottaa esimerkiksi vesistö­ennusteet sekä osallistuu Saimaan ja Vuoksen vesitilanteiden hallinnan kehittämiseen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus päättää 1.3.2011 alkaen juoksutussäännön mukaisella normaalivyöhykkeellä tai vähäisesti sen ulko­puolella tapahtuvasta juoksutus­muutoksen aloittamisesta, kasvattamisesta, vähen­tämisestä ja lopetta­misesta, kun muutos on sen suuruinen, että siitä ei aiheudu vesivoiman menetystä tai muuta vahinkoa tai haittaa. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ilmoittaa ja tiedottaa näihin muutoksiin ryhtymisestä Suomalais-venäläisen rajavesistöjen käyttökomission Suomen ja Venäjän osapuolille sekä viranomaisille, alueen kunnille ja muille tahoille.

Jos edellä tarkoitetut juoksutusmuutostoimenpiteet eivät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen arvion mukaan ole riittäviä tulvan tai haitallisen alhaisen vedenkorkeuden estämiseksi, ELY-keskus ilmoit­taa tästä viipymättä maa- ja metsätalousministeriölle sekä tekee esityksen tarvittaviksi jatkotoi­menpiteiksi. Maa- ja metsätalousministeriö päättää ELY-keskuk­sen esityksen perusteella juoksutus­muutoksen kasvattamisesta, vähentämisestä ja lopettamisesta kaikissa niissä tapa­uksissa, joissa juok­sutukset ovat niin suuria tai niin pieniä, että niistä saattaa aiheutua korvattavia menetyksiä Saimaalla tai Vuoksella.

Saimaan ja Vuoksen juoksutussäännöstä tehty valtiosopimus ja sitä koskeva laki tulivat voimaan vuonna 1991. Säännöllä sovittiin Suomen ja Venäjän kesken niistä periaatteista, joilla Saimaan ja Vuoksen juoksutuksia hoidetaan erilaisissa vesitilanteissa. Sään­nön toimeenpanossa tulee ottaa huomioon siitä aiheutuvat vaikutukset sekä Suomen että Venäjän puolella. Juoksutussäännön mukaisesti Saimaa ei ole säännöstelty järvi. Juoksutus­sääntö sallii kuitenkin Saimaan luonnon­mukaisiin vedenkorkeuksiin puuttumisen tulvan tai poikkeuksellisen matalan vedenkorkeuden uhkan torjumiseksi sekä haittojen ja vahinkojen vähentämiseksi.

Lisätietoja:
vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 751 8417
vesistöinsinööri Jukka Höytämö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 040 518 8962
yli-insinööri Markku Ollila, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 533 2893