Sampo

Sampo-konsernin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2010

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 10:05 EET

Vahva vuosineljännes jälleen kerran

Sampo-konsernin tulos ennen veroja vuoden 2010 tammi-syyskuulta kohosi
voimakkaasti ja oli 959 miljoonaa euroa (625). Markkina-arvojen muutokset
huomioiva konsernin laaja tulos oli 1 344 miljoonaa euroa (3 524).

   - Osakekohtainen tulos kohosi 1,43 euroon (0,88) ja osakekohtainen tulos
markkina-arvoin oli 2,39 euroa (6,05). Konsernin oman pääoman tuotto oli 22,3
prosenttia (75,8).

   - Osakekohtainen substanssi ylsi kaikkien aikojen ennätykseen 16,54 euroon
(14,63) huhtikuussa 2010 maksetusta 1 euron osakekohtaisesta osingosta
huolimatta. Tämä oli hyvien raportoitujen tulosten, Nordean osakekurssin nousun
ja suotuisen valuuttakurssikehityksen ansiota. Konsernin käyvän arvon rahasto
kasvoi verojen jälkeen 630 miljoonaan euroon (296).

   - Vahinkovakuutustoiminnan yhdistetty kulusuhde oli tammi-syyskuussa 93,0
prosenttia (92,0). Vahinkovakuutustoiminnan tulos ennen veroja kasvoi 519
miljoonaan euroon (476) ja tulos  markkina-arvoin ylsi 729 miljoonaan euroon
(932). Oman pääoman tuotto oli 39,0 prosenttia (54,0).

   - Henkivakuutustoiminnan tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa euroa (85) ja
tulos markkina-arvoin oli 228 miljoonaa euroa (404). Oman pääoman tuotto oli
35,2 prosenttia (116,5).

   - Nordeaa käsitellään osakkuusyhtiönä. Segmenttikohtaisessa raportoinnissa
Nordean osuus on kirjattu Omistusyhteisö-segmenttiin. Omistusyhteisön tulos
ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (41), josta Nordean osuus oli 371 miljoonaa
euroa.

   - Sampo-konsernin sijoitusomaisuus oli 30.9.2010 Nordea-omistus pois lukien
17,8 miljardia (16,1). Sijoitusomaisuudesta 79 prosenttia (82) oli
korkoinstrumenteissa, 17 prosenttia (15) osakkeissa ja 3 prosenttia (3) muissa
omaisuuslajeissa.


AVAINLUVUT     Muutos- Q3/ Q3/ Muutos-

Milj. e 1-9/2010 1-9/2009 % 2010 2009 %

Tulos ennen veroja 959 625 53 338 192 76

  Vahinkovakuutus 519 476 9 186 167 11

  Henkivakuutus 100 85 18 31 32 -3

  Osakkuusyhtiö (Nordea) 371 - - 140 - -

  Omistusyhteisö (pl. Nordea
  vuonna 2010) -28 41 - -19 -12 57

Tilikauden tulos 801 493 62 284 148 92


      Muutos     Muutos

Tulos/osake, euroa 1,43 0,88 0,55 0,51 0,27 0,24

Tulos/osake markkina-arvoin (sis.
käyvän arvon rahaston muutos), euroa 2,39 6,05 -3,66 1,01 2,72 -1,71

Substanssi/osake, euroa *) 16,54 14,63 1,91 - - -

Keskim. henkilöstömäärä (FTE) 6 933 7 376 -443 - - -

Konsernin vakavaraisuussuhde, % *) 167,0 158,3 8,7 - - -

Oman pääoman tuotto, % 22,3 75,8 -53,5 - - -
*) Vertailuajankohta 31.12.2009

Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Tuloslaskelmaeriä
vertaillaan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien
vertailuajankohtana on vuoden 2009 lopun tilanne, jollei toisin ole ilmoitettu.


VUODEN 2010 KOLMAS NELJÄNNES LYHYESTI

Sampo-konsernin vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen veroja oli
338 miljoonaa euroa (192). Osakekohtainen tulos oli 0,51 euroa (0,27).
Osakekohtainen tulos markkina-arvoin oli 1,01 euroa (2,72).

Osakekohtainen substanssi kasvoi vuoden 2010 heinä-syyskuussa 2,04 euroa.

Vahinkovakuutustoiminnassa kolmas vuosineljännes oli hyvä, yhdistetty kulusuhde
parani 90,6 prosenttiin (90,9). Tulos ennen veroja kohosi 186 miljoonaan euroon
(167).

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos ennen veroja oli 31 miljoonaa euroa (32).
Maksutulo kasvoi 23 prosenttia 223 miljoonaan euroon (181).

Omistusyhteisö-segmentin heinä-syyskuun tulos ennen veroja oli 121 miljoonaa
euroa (-12), josta 140 miljoonaa euroa tuli Nordean vuoden 2010 kolmannen
neljänneksen tuloksesta kirjattavasta Sammon osuudesta.LIIKETOIMINTA-ALUEET

Vahinkovakuutus

If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuutusyhtiö, joka toimii myös kaikissa
Baltian maissa ja Venäjällä. Sampo-konsernin vahinkovakuutuksen emoyhtiö If
Skadeförsäkring Holding AB:n pääkonttori on Ruotsissa. Tytäryhtiöidensä kautta
If tarjoaa vakuutusratkaisuja ja -palveluja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
Tanskassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Ifin toiminnot jakautuvat neljään
liiketoiminta-alueeseen: Henkilöasiakkaat, Yritysasiakkaat, Suurasiakkaat sekä
Baltia ja Venäjä.        Muutos- Q3/ Q3/ Muutos-

  Milj. e 1-9/2010 1-9/2009 % 2010 2009 %  Vakuutusmaksutulo 3 142 2 889 9 784 715 10

  Sijoitustoiminnan nettotuotot 341 284 20 104 93 12

  Muut tuotot 18 17 4 6 6 3

  Korvauskulut -2 017 -1 847 9 -660 -613 8


  Vakuutus- ja
sijoitussopimusvelkojen muutos -240 -177 35 197 201 -2

  Henkilöstökulut -358 -347 3 -123 -127 -3

  Muut kulut -345 -321 8 -115 -100 14

  Rahoituskulut -21 -22 -6 -7 -7 0

  Tulos ennen veroja 519 476 9 186 167 11  Avainluvut

        Muutos     Muutos

  Yhdistetty kulusuhde, % 93,0 92,0 1,0 90,6 90,9 -0,3

  Riskisuhde, % 69,5 68,1 1,4 67,2 66,9 0,3

  Toimintakulusuhde, % 23,5 23,8 -0,3 23,5 24,0 -0,5

  Liikekulusuhde, % 17,0 17,3 -0,3 17,0 17,3 -0,3

  Oman pääoman tuotto, % 39,0 54,0 -15,0 - - -

  Henkilöstön keskimääräinen
lukumäärä (FTE) 6 415 6 863 -448 - - -
Vahinkovakuutuksen tammi-syyskuun 2010 tulos ennen veroja kohosi 519 miljoonaan
euroon (476). Vakuutustekninen tulos aleni 340 miljoonaan euroon (374)
alhaisesta korkotasosta johtuneiden pienempien allokoitujen sijoitustoiminnan
tuottojen ja alhaisemman merkintätuloksen vuoksi. Henkilöasiakkaat-
liiketoiminnan vakuutustekninen tulos oli 177 miljoonaa euroa (186),
Yritysasiakkaiden 101 miljoonaa euroa (106), Suurasiakkaiden 45 miljoonaa euroa
(55) sekä Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan 13 miljoonaa euroa (20).

Oman pääoman tuotto (RoE) ylitti selkeästi 17,5 prosentin tavoitteen ja oli
39,0 prosenttia (54,0). Oman pääoman tuottoa kasvatti valuuttakurssien suotuisa
kehitys. Vakuutusliikkeen tuotto (vakuutusteknisen tuloksen suhde omalla
vastuulla oleviin vakuutusmaksutuottoihin) oli 11,7 prosenttia (13,8). Käyvän
arvon rahasto kasvoi 30.9.2010 mennessä 283 miljoonaan euroon (105).

Yhdistetty kulusuhde oli vuoden 2010 tammi-syyskuussa 93,0 prosenttia (92,0),
johon vaikutti osaltaan se, että heinä-syyskuussa yhdistetty kulusuhde oli 90,6
prosenttia (90,9). Aikaisempina tilikausina sattuneisiin vahinkoihin varattua
korvausvastuuta purettiin 92 miljoonalla eurolla (79). Riskisuhde oli 69,5
prosenttia (68,1). Riskisuhde heikkeni 1,4 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta
vaikean ensimmäisen vuosineljänneksen vuoksi.

Henkilöasiakkaiden yhdistetty kulusuhde kohosi 93,2 prosenttiin (92,3).
Nimelliskustannukset pysyivät ennallaan ja toimintakulusuhde aleni 0,7
prosenttiyksikköä 23,7 prosenttiin. Riskisuhde heikkeni 1,7 prosenttiyksikköä
ensimmäiselle vuosineljännekselle osuneiden vaikeiden talviolojen vuoksi.
Riskisuhteeseen ei tullut kolmannella vuosineljänneksellä merkittäviä muutoksia
Suomen poikkeuksellisista myrskyistä ja Tanskan rankkasateista huolimatta.
Yritysasiakkaiden yhdistetty kulusuhde säilyi lähes ennallaan ja oli 93,3
prosenttia (93,1). Suurasiakkaiden yhdistetty kulusuhde nousi 92,4 prosenttiin
(90,9) suurvahinkoihin liittyvien korvauskulujen noustua. Riskisuhde heikkeni
1,7 prosenttiyksikköä 73,9 prosenttiin. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan
yhdistetty kulusuhde oli 92,1 prosenttia (89,4).

Bruttovakuutusmaksutulo kasvoi 9 prosenttia 3 332 miljoonaan euroon (3 083).
Valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen maksutulo nousi 0,6 prosenttia.
Henkilöasiakkaiden maksutulo kasvoi kiinteillä valuuttakursseilla 3,9
prosenttia. Kasvu oli suurinta Tanskassa, mutta maksutulokehitys oli suotuisaa
kaikissa maissa. Yritysasiakkaiden maksutulo kasvoi 0,2 prosenttia Norjan ja
Tanskan maksutulon kasvun ansiosta. Suurasiakkaat-liiketoiminta kärsi edelleen
taantumasta, maksutulo laski 4,4 prosenttia. Baltia ja Venäjä -liiketoiminnan
maksutulo laski 18,4 prosenttia.

Toimintakulusuhde parani kaikilla muilla liiketoiminta-alueilla kuin Baltia ja
Venäjä -liiketoiminnassa. Toimintakulusuhde oli 23,5 prosenttia (23,8).
Nimelliskulut laskivat valuuttakurssimuutokset huomioon ottaen 2 prosenttia.

Ifin sijoitusomaisuuden arvo oli 30.9.2010 yhteensä 11,8 miljardia euroa (10,7),
josta 87 prosenttia (89) oli sijoitettuna korkoinstrumentteihin ja 12 prosenttia
(11) osakkeisiin. Sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat 341 miljoonaan euroon
(284). Sijoitusten keskimääräinen tuotto käyvin arvoin oli tammi-syyskuussa 5,7
prosenttia (10,1). Korkosijoitusten duraatio oli 1,7 vuotta (2,5).

If Vahinkovakuutuksen vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa
vakuutusmaksutuloon oli syyskuun 2010 lopussa 86 prosenttia (77).
Vakavaraisuuspääoma oli 3 599 miljoonaa euroa (2 943). Korvausvastuu oli
maksutuloon suhteutettuna 174 prosenttia (172) ja maksettuihin korvauksiin
suhteutettuna 241 prosenttia (240).


Henkivakuutus

Mandatum Life -konserniin kuuluvat Suomessa toimiva, Sampo Oyj:n täysin omistama
Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö ja sen tytäryhtiö, eurooppayhtiö Mandatum Life
Insurance Baltic SE. Mandatum Life Insurance Baltic SE:n kotipaikka on Viro.
Muissa Baltian maissa yhtiö toimii sivukonttorien kautta.


      Muutos- Q3/ Q3/ Muutos-

Milj. e 1-9/2010 1-9/2009 % 2010 2009 %Vakuutusmaksutulo 827 513 61 223 181 23

Sijoitustoiminnan nettotuotot 440 495 -11 195 244 -20

Muut tuotot 0 0 6 0 0 -

Korvauskulut -630 -466 35 -195 -154 26

Vakuutus- ja sijoitussopimusten
velkojen muutos -468 -395 19 -172 -217 -21

Henkilöstökulut -25 -20 25 -8 -7 24

Muut kulut -37 -37 1 -10 -13 -23

Rahoituskulut -6 -6 -1 -2 -2 16

Tulos ennen veroja 100 85 18 31 32 -3Avainluvut

      Muutos

Liikekustannussuhde, % 113,6 116,5 2,9 - - -

Oman pääoman tuotto, % 35,2 116,5 -81,3 - - -

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
(FTE) 465 459 6 - - -
Mandatum Lifen maksutulon kasvu ja tulos säilyivät kolmannella
vuosineljänneksellä hyvinä. Maksutulo kohosi yli 60 prosenttia ja oli 827
miljoonaa euroa (513).

Henkivakuutustoiminnan tammi-syyskuun 2010 tulos ennen veroja oli 100 miljoonaa
euroa (85). Sijoitustoiminnan nettotuotot sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin
liittyviä tuottoja lukuun ottamatta olivat 233 miljoonaa euroa (205).
Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvät sijoitustuotot olivat 206 miljoonaa
euroa (290). Käyvän arvon rahasto kasvoi 362 miljoonaan euroon, kun se
vuodenvaihteessa oli 210 miljoonaa euroa. Henkivakuutustoiminnan oman pääoman
tuotto (RoE) oli 35,2 prosenttia (116,5).

Mandatum Life -konsernilla oli 30.9.2010 sijoitusomaisuutta 5,8 miljardin euron
(5,4) arvosta, kun summaan ei lasketa mukaan 2,9 miljardin euron (2,4) suuruisia
sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelan katteena olevia sijoituksia.
Korkosijoitusten osuus oli 64 prosenttia (68), osakesijoitusten 27 prosenttia
(23), private equityn 4 prosenttia (4), kiinteistöjen 3 prosenttia (3) ja muiden
sijoitusten osuus 2 prosenttia (2).

Sijoitusomaisuuden tuotto käyvin arvoin oli vuoden 2010 tammi-syyskuussa 8,0
prosenttia (14,0). Korkosijoitusten duraatio oli syyskuun 2010 lopussa 2,4
vuotta (2,6).

Mandatum Lifen vakavaraisuuspääoma jatkoi nopeaa vahvistumistaan vuoden 2010
kolmannella vuosineljänneksellä ja oli 1 210 miljoonaa euroa. Vakavaraisuussuhde
kohosi 23,4 prosenttiin (18,5). Mandatum Life -konsernin vastuuvelka oli 7,3
miljardia euroa (6,8), josta sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liittyvän
vastuuvelan osuus oli 2,9 miljardia (2,4). Sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin
liittyvän vastuuvelan osuus kasvoi 39 prosenttiin (35).

Henkivakuutussegmentin liikekustannussuhde parani 113,6 prosenttiin (116,5).
Liikekustannussuhde ei huomioi kaikkia liikekulujen kattamiseksi kerättyjä
palkkioita. Hankintavuoden tulosta kuormittaa se, että Mandatum Life ei aktivoi
hankintakustannuksiaan.

Mandatum Life -konsernin omalla vastuulla oleva maksutulo kasvoi yli 60
prosenttia ja oli 827 miljoonaa euroa (513). Sijoitussidonnaisten tuotteiden
osuus kokonaismaksutulosta oli 72 prosenttia (69). Baltian maiden
henkivakuutustoimintojen vakuutusmaksutulo oli 44 miljoonaa euroa (29).

Mandatum Lifen ensivakuutuksen kokonaismarkkinaosuus oli Suomessa 22,9
prosenttia (23,6) ja sijoitussidonnaisten henkivakuutusten 28,0 prosenttia
(26,6). Kun henkivakuutusalan maksutulotilastoista poistetaan kahteen kertaa
kirjattu maksutulo, oli Mandatum Lifen markkinaosuus 24,9 prosenttia.
Eliminoinnilla ei ole vaikutusta sijoitussidonnaisen vakuutuksen
markkinaosuuksiin. Baltian maissa markkinaosuus oli 21 prosenttia (15).Omistusyhteisö

Sampo Oyj omistaa ja hallinnoi vahinko- ja henkivakuutustoimintaa harjoittavia
tytäryhtiöitään. Lisäksi yhtiö omisti 30.9.2010 yli 20 prosenttia Pohjoismaiden
suurimman pankin Nordean osakepääomasta. Nordea on Sammon osakkuusyhtiö.

      Muutos- Q3/ Q3/ Muutos-

Milj. e 1-9/2010 1-9/2009 % 2010 2009 %Sijoitustoiminnan nettotuotot 57 93 -38 9 6 39

Liiketoiminnan muut tuotot 12 9 29 4 3 25

Henkilöstökulut -10 -8 25 -3 -2 47

Liiketoiminnan muut kulut -8 -14 -39 -2 -3 -28

Rahoituskulut -78 -39 99 -26 -16 60

Osuus osakkuusyritysten voitoista 371 - - 140 - -

Tulos ennen veroja 343 41 741 121 -12 -


      Muutos

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä
(FTE) 53 54 -1 - - -
Omistusyhteisö-segmentin tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (41), josta
371 miljoonaa euroa tuli Sammon osuudesta Nordean tammi-syyskuun 2010
tuloksesta. Segmentin kolmannen neljänneksen tulos ilman Nordean osuutta oli -19
miljoonaa euroa.

Sampo Oyj:n omistus Nordea Bankista on kirjattu konsernitaseeseen 5,5 miljardiin
euroon. Omistuksen markkina-arvo oli 30.9.2010 noin 6,4 miljardia euroa. Sampo
Oyj:n taseeseen sisältyi myös 2,4 miljardin euron arvosta (2,4) tytäryhtiöiden
osakkeita.

Sampo Oyj:llä oli 30.9.2010 velkarahoitusta 1 735 miljoonaa euroa, josta senior-
ehtoisia joukkovelkakirjalainoja oli 1 026 miljoonaa euroa ja yritystodistuksia
580 miljoonaa euroa. Sampo Oyj:n bruttovelka oli 28 prosenttia (24) yhtiön
omasta pääomasta.


Osakkuusyhtiö Nordea Bank

Sammolla oli 30.9.2010 omistuksessaan 830 440 497 Nordean osaketta, mikä vastaa
20,5 prosenttia Nordean osakkeista. Nordean osakkeiden keskimääräinen
hankintahinta oli 6,39 euroa osakkeelta ja kirja-arvo konsernin taseessa oli
6,65 euroa osakkeelta. 30.9.2010 Nordean päätöskurssi oli 7,63 euroa.

Sampo Oyj:n Nordea-omistuksen ylitettyä 20 prosentin rajan on Nordeaa käsitelty
31.12.2009 alkaen Sampo-konsernin tilinpäätöksessä osakkuusyhtiönä. Sammon osuus
Nordean nettotuloksesta näkyy Sampo-konsernin tuloslaskelman Osuus
osakkuusyritysten voitoista/tappioista -rivillä.

Alla oleva teksti perustuu Nordean 27.10.2010 julkaisemaan tammi-syyskuun 2010
osavuosikatsaukseen.

Tuotot olivat ennätyksellisen hyvät. Ne kasvoivat 9 prosenttia
edellisneljänneksestä ja 4 prosenttia edellisvuoden kolmannesta
vuosineljänneksestä. Asiakastoiminnot tekivät edelleen hyvää tulosta.
Luotonannon volyymit kasvoivat 4 prosenttia ja talletusvolyymit 3 prosenttia
edellisneljänneksestä. Marginaalit pysyivät neljänneksen aikana yleisesti
vakaina ja markkinaosuudet kasvoivat lähinnä henkilöasiakassegmenteissä.

Konsernin nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä nousi toisen
neljänneksen matalalta tasolta. Kulut kasvoivat prosentin ja henkilöstökulut 3
prosenttia edellisneljänneksestä. Paikallisissa valuutoissa laskettuna kulut
laskivat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä 2 prosenttia, kun konsernin
kehityshankkeisiin liittyviä kuluja ei oteta huomioon. Luottotappioiden
nettomäärä oli 207 miljoonaa euroa. Summasta 50 miljoonaa euroa liittyy Tanskan
valtion takausjärjestelmään. Luottotappiotaso laski noin 6 pistettä
edellisneljänneksestä ja oli 29 pistettä, kun Tanskan valtion
takausjärjestelmään liittyvät luottotappiot otetaan huomioon, ja 22 pistettä,
kun niitä ei oteta huomioon.

Liikevoitto kasvoi 32 prosenttia edellisneljänneksestä. Tämä oli lähinnä
rahoituskatteen ja käypään arvoon arvostettavien erien nettotuloksen nousun
ansiota. Riskisopeutettu tulos kasvoi 37 prosenttia edellisneljänneksestä.

Uusia avain- ja private banking -asiakkaita saatiin edelleen runsaasti. Näiden
asiakkaiden määrä kasvoi kuukausittain yli 15 000:lla. Noin 60 prosenttia
uusista avain- ja private banking -asiakkaista oli Nordealle uusia asiakkaita.

Nordea hyötyi edelleen hyvästä maineestaan varainhankinnan markkinoilla ja laski
liikkeeseen pitkäaikaisia lainoja koko kolmannen neljänneksen ajan. Nordea laski
heinä-syyskuussa liikkeeseen ensimmäisen vakuudellisen joukkolainansa Norjassa.
Lisäksi Nordea julkisti vakuudellisten joukkolainojen ohjelman Suomessa, ja
ensimmäisen liikkeeseenlaskun odotetaan tapahtuvan vuoden 2010 viimeisellä
neljänneksellä.

Rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen (ei sisällä hybridilainoja) suhde
riskipainotettuihin saamisiin oli 10,4 prosenttia ennen Basel II:n mukaisten
siirtymäsäännösten huomioon ottamista (10,0 prosenttia toisella neljänneksellä).
Siirtymäsäännösten mukaan laskettuna rajoituksettomien ensisijaisten omien
varojen suhde riskipainotettuihin saamisiin oli 9,1 prosenttia (9,0 prosenttia).
Valuuttakurssimuutosten vaikutus tuottojen ja kulujen kasvuun oli noin 1
prosenttiyksikkö edellisneljänneksestä ja noin 4-5 prosenttiyksikköä viime
vuoden kolmannesta vuosineljänneksestä.


TAPAHTUMAT TAMMI-SYYSKUUSSA 2010

Henkilöstö

Sampo-konsernissa työskenteli 30.9.2010 osa-aikaiset työntekijät kokoaikaisiksi
työntekijöiksi muuntaen 6 920 henkeä, kun 31.12.2009 vastaava luku oli 7 087.
Keskimäärin Sampo-konsernissa työskenteli tammi-syyskuussa 6 933 henkeä (7 454).

Katsauskauden lopulla konsernin henkilöstöstä noin 92 prosenttia eli 6 391
henkeä työskenteli vahinkovakuutustoiminnoissa. Vahinkovakuutustoimintojen
henkilöstöstä työskenteli Suomessa 1 725 henkeä, Ruotsissa 1 856 henkeä,
Norjassa 1 535 henkeä sekä Baltiassa ja muissa maissa 1 275 henkeä.
Vahinkovakuutustoimintojen henkilöstömäärä laski hieman.

Konsernin henkilöstöstä reilut 7 prosenttia eli 476 henkeä työskenteli
henkivakuutusliiketoiminnassa. Henkivakuutusliiketoiminnan henkilöstöstä 371
henkeä työskenteli Suomessa ja 105 henkeä Baltiassa. Henkilömäärä kasvoi
vuodenvaihteesta viisi prosenttia.

Konsernin henkilöstöstä vajaa prosentti eli 53 henkeä työskenteli emoyhtiö Sampo
Oyj:ssä. Emoyhtiön henkilöstövahvuus säilyi entisellään.


Johdon pitkäaikaiset kannustinjärjestelmät

Sammon hallitus hyväksyi 8.6.2010 kaikkia Sampo-konsernin yhtiöitä koskevan
Palkitsemiskoodin. Konsernin yhtiöiden hallitukset ovat hyväksyneet
Palkitsemiskoodiin perustuvat yhtiökohtaiset palkitsemispolitiikat. Koodi
käsittää muun muassa johdon kannustimien periaatteet. Koodi on luettavissa
Internetissä osoitteessa http://www.sampo.com/palkitseminen">www.sampo.com/palkitseminen

Sampo-konsernissa on kahdenlaisia kannustinjärjestelmiä: osakkeen arvonnousuun
sidottuja johdon pitkäaikaisia kannustinjärjestelmiä ja osakepalkkiojärjestelmä.
Johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perusteella maksettavat maksut
perustuvat Sammon osakekurssin kehitykseen noin kolmen vuoden aikajaksolla
kunkin kannustinjärjestelmän liikkeelle laskemisesta alkaen.
Kannustinjärjestelmissä on asetettu minimivaatimukset osakekurssikehitykselle ja
yhtiön kannattavuudelle sekä yläraja maksettaville kannustimille. Lisäksi osa
kannustimina saaduista suorituksista on käytettävä Sammon osakkeiden
hankkimiseen ja osakkeet on pidettävä tietty aika.

Vuoden 2006 varsinainen yhtiökokous hyväksyi Sampo 2006
-osakepalkkiojärjestelmän Sammon johtoryhmän jäsenille. Järjestelmän piiriin
kuuluville myönnetään enintään etukäteen määrätty määrä Sammon osakkeita, jos
Sammon osakekurssi ja vakuutustuottotavoitteet ylittävät ehtojen mukaiset arvot.
Suoritus maksetaan Sammon osakkeina, käteisenä tai näiden yhdistelmänä. Lisäksi
osakkeet on pidettävä tietty aika.

Johdon pitkäaikaisista kannustinjärjestelmistä maksettiin tammi-syyskuussa 2010
palkkioita 10 miljoonalla eurolla (0). Sampo 2006 -osakepalkkiojärjestelmästä ei
maksettu palkkioita (0).

Johdon pitkäaikaisten kannustinjärjestelmien ehdot ovat luettavissa Sammon
kotisivuilla osoitteessa http://www.sampo.com/palkitseminen">www.sampo.com/palkitseminenOsakkeet ja osakepääoma

Sammon hallitus päätti 8.6.2010 mitätöidä yhtiökokoukselta saamallaan
valtuutuksella vuoden 2009 lopulla hankitut 90 000 yhtiön A-sarjan osaketta.
Osakkeet hankittiin 16,53 euron osakekohtaisella keskihinnalla ja niistä
maksettiin yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Mitätöinti pienensi A-sarjan osakkeiden
lukumäärää vastaavalla määrällä, mutta ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan.

Sampo Oyj:n A-osakkeiden lukumäärä 30.9.2010 oli 560 082 390 osaketta.
1 200 000 B-sarjan osaketta mukaan lukien osakkeiden kokonaismäärä oli
561 282 390 osaketta. Sampo Oyj:n ei omistanut 30.9.2010 yhtiön omia osakkeita.
Myöskään muut konserniyhtiöt eivät omistaneet emoyhtiön osakkeita.

Vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuudet hankkia
Sammon omia A-sarjan osakkeita yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään
50 000 000 kappaletta. Omia osakkeita voidaan hankkia muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Osakkeiden hankintahinta on enintään hankintahetkellä Sammon osakkeesta
julkisessa kaupankäynnissä maksettava korkein hinta. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutusta ei ole käytetty.


Sisäiset osingot

Emoyhtiö Sampo Oyj ei saanut heinä-syyskuussa 2010 osinkoa tytäryhtiöiltään.

Sampo Oyj on saanut 13.4.2010 If Skadeförsäkring Holding AB (publ):lta osinkoina
103 miljoonaa euroa (1 000 miljoonaa Ruotsin kruunua). Lisäksi osakkuusyhtiö
Nordea Bank AB maksoi 8.4.2010 Sampo Oyj:lle osinkoa 204 miljoonaa euroa.
Mandatum Life ei maksanut Sampo Oyj:lle osinkoa tammi-syyskuussa 2010.


Luottoluokitukset

Sampo-konserniin kuuluvien yhtiöiden tärkeimmissä luottoluokituksissa ei vuoden
2010 kolmannella vuosineljänneksellä tapahtunut muutoksia.

+----------------------------------+---------------+--------------------+
|Yhtiö | Moody's |Standard and Poor's |
+----------------------------------+--------+------+-------------+------+
|  |Luokitus|Näkymä| Luokitus |Näkymä|
+----------------------------------+--------+------+-------------+------+
|Sampo Oyj |Baa2 |Vakaa |Ei luokitusta|- |
+----------------------------------+--------+------+-------------+------+
|If Skadeförsäkring Ab |A2 |Vakaa |A |Vakaa |
|(Ruotsi) | | | | |
+----------------------------------+--------+------+-------------+------+
|If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (Suomi)|A2 |Vakaa |A |Vakaa |
+----------------------------------+--------+------+-------------+------+


Konsernin vakavaraisuus

Sampo-konserni on Nordea Bank Ab (publ) -osakkuusyhtiön myötä luokiteltu
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta (2004/699) annetun lain mukaan
rahoitus- ja vakuutusryhmittymäksi.

Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta (2004/699) annetun lain kolmannen luvun mukaan. Laki perustuu
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/87/EY finanssiryhmittymään
kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten
lisävalvonnasta.SAMPO-KONSERNIN VAKAVARAISUUS 30.9.2010 31.12.2009

Milj. e

Konsernitaseen oma pääoma 8 422 7 613

Toimialakohtaiset erät 1 717 1 545

Aineettomat hyödykkeet ja toimialakohtaiset vähennykset -2 413 -2 314

Osingot -421 -561

Ryhmittymän omat varat, yhteensä 7 305 6 283

Omien varojen vaatimukset, yhteensä 4 374 3 968

Ryhmittymän vakavaraisuus 2 930 2 315

Ryhmittymän vakavaraisuussuhde 167,0 158,3
Konsernin vakavaraisuussuhde (ryhmittymän omat varat suhteessa
minimivaatimukseen) 30.9.2010 oli 167,0 prosenttia (158,3). Nordeaa käsitellään
osakkuusyhtiönä vakavaraisuuslaskennassa ja Sampo-konsernin
vakavaraisuusvaatimuksessa huomioidaan sen omistusosuutta vastaava osuus Nordean
vakavaraisuusvaatimuksesta.

Sampo-konsernissa pääomitusta arvioidaan sisäisesti vertaamalla riskeihin
vaadittavaa pääomaa käytettävissä oleviin pääomiin. Riskeihin vaadittavan
pääoman arviointi perustuu taloudelliseen pääomaan, jonka konserniyhtiöt
määrittävät mitattavissa oleville riskeille 99,5 prosentin luottamustasolla ja
yhden vuoden aikajänteellä. Tämän lisäksi yhtiöt arvioivat pääomatarpeensa
sellaisien riskien varalta, jotka eivät ole mitattavissa. Näitä ovat esimerkiksi
toimintaympäristöön liittyvät riskit.

Käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency Capital) sisältää
vakavaraisuuspääoman ja lisäksi muita vahinkojen kattamiseen käytettävissä
olevia eriä kuten vastuuvelan diskonttausvaikutuksen ja muita
vakavaraisuuspääomaan kuulumattomia eriä.

Taloudellisen pääoman vaatimus Sampo-konsernin toiminnalle 30.9.2010 oli 4 189
miljoonaa euroa (3 783) ja käytettävissä oleva pääoma (Adjusted Solvency
Capital) oli 7 279 miljoonaa euroa (7 077).


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Sampo vastaanotti 13.10.2010 Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä
tarkoitetun liputusilmoituksen, jonka mukaan Capital Research and Management
Companyn omistamien Sammon A-osakkeiden kokonaismäärä oli 11.10.2010 laskenut
alle yhden kahdeskymmenesosan (1/20) Sampo Oyj:n kaikista osakkeista ja niiden
tuottamien äänten yhteismäärästä. Ilmoituksen mukaan Capital Research omisti
4,95 prosenttia Sammon koko osakemäärästä ja 4,91 äänimäärästä.
NÄKYMÄT LOPPUVUODELLE 2010

Maailmantalous elpyy edelleen suunnilleen odotusten mukaisesti. Talouden
elpymisvauhti on ollut Pohjoismaissa hieman ennakoitua nopeampi valtioiden
velkaongelmien aiheuttamasta epävarmuudesta huolimatta. Pääomamarkkinat säilyvät
volatiileina ja sijoittajasentimentti on ailahteluille altis.

Sampo-konsernin odotetaan tekevän vuonna 2010 hyvän tuloksen
vakuutustoimintojensa hyvän kannattavuuden ja osakkuusyhtiö Nordean tulososuuden
myötä.

Ifin odotetaan vuonna 2010 saavuttavan pitkän aikavälin tavoitteensa alle 95
prosentin yhdistetystä kulusuhteesta ja yhdistetyn kulusuhteen odotetaan olevan
92 ja 94 prosentin välillä. Yhtiön tuloksen odotetaan säilyvän erittäin hyvänä.

Mandatum Lifen markkina-arvoin laskettu tulos on huomattavan riippuvainen
pääomamarkkinoista ja sen odotetaan säilyvän hyvänä. Raportoidun tuloksen
uskotaan yltävän vuoden 2009 tasolle. Yhtiö tavoittelee sijoitussidonnaisessa
vakuutuksessa edelleen kasvua.Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB:n vaikutuksen konsernin tulokseen odotetaan
säilyvän huomattavana vuonna 2010.SAMPO OYJ
HallitusLisätiedot:

Talousjohtaja Peter Johansson, puh. 010 516 0010
Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Jarmo Salonen, puh. 010 516 0030
Viestintäpäällikkö Maria Silander, puh. 010 516 0031

Sampo järjestää englanninkielisen puhelinkonferenssin analyytikoille ja
sijoittajille klo 16.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla
numeroon +44 207 162 0025 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (Pohjois-Amerikka).
Osallistujia pyydetään ilmoittamaan puhelinkonferenssin ID-numero 877782, nimi
"Sampo 2010/Q3 release" ja tunnus SAMPO.

Puhelinkonferenssia voi seurata samanaikaisesti myös internetissä osoitteessa
http://www.sampo.com/tulos">www.sampo.com/tulos Puhelinkonferenssin tallenne on kuunneltavissa myöhemmin
samassa osoitteessa.

Konsernijohtaja Kari Stadighin haastatteluvideo sekä tulostiedotetta täydentävä
englanninkielinen esitysaineisto on nähtävissä osoitteessa http://www.sampo.com/tulos">www.sampo.com/tulos

Sampo julkaisee vuoden 2010 tilinpäätöstiedotteensa 9.2.2011.JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
http://www.sampo.com">www.sampo.comKONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS


TUNNUSLUVUT 1-9/2010 1-9/2009


KONSERNI

Voitto ennen veroja Milj.e 959 625

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 22,3 75,8

Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin) % 10,0 24,9

Omavaraisuusaste % 28,7 28,8

Konsernin vakavaraisuus ¹) Milj.e 2 930 6 101

Konsernin vakavaraisuussuhde % 167,0 810,8

Henkilöstön keskim. lukumäärä 6 933 7 376


VAHINKOVAKUUTUS

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien

osuutta Milj.e 3 332 3 083

Vakuutusmaksutuotot Milj.e 2 902 2 712

Voitto ennen veroja Milj.e 519 476

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 39,0 54,0

Riskisuhde ²) % 69,5 68,1

Toimintakulusuhde ²) % 23,5 23,8

Vahinkosuhde ²) % 76,9 75,8

Vahinkosuhde ilman perustekorkokulua ²) % 75,9 74,7

Liikekulusuhde ²) % 17,0 17,3

Yhdistetty kulusuhde % 94,0 93,1

Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua % 93,0 92,0

Henkilöstön keskim. lukumäärä 6 415 6 863


HENKIVAKUUTUS

Vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien

osuutta Milj.e 832 519

Voitto ennen veroja Milj.e 100 85

Oman pääoman tuotto käyvin arvoin (RoE) % 35,2 116,5

Liikekustannussuhde % 113,6 116,5

Henkilöstön keskim. lukumäärä 465 459


OMISTUSYHTEISÖ

Voitto ennen veroja Milj.e 343 41

Henkilöstön keskim. lukumäärä 53 54


OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT

Osakekohtainen tulos euro 1,43 0,88

Osakekohtainen tulos, ml. muut laajan

tuloksen erät euro 2,39 6,05

Osakekohtainen oma pääoma euro 15,00 13,74

Osakekohtainen substanssi euro 16,54 13,76

Antioikaistu ylin kurssi euro 19,95 17,60

Antioikaistu alin kurssi euro 16,13 8,63

Osakekannan markkina-arvo Milj.e 11 119 9 661¹) Konsernin vakavaraisuus on laskettu rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain (2004/699) kolmannen luvun mukaisesti
konsolidointimenetelmällä. Vertailuvuonna vakavaraisuus on laskettu
vakuutusyritysryhmän mukautetun vakavaraisuuden laskentaa koskevan sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen (1106/2000) mukaisesti konsernitilinpäätöksen
perusteella. Nordea Pankki on yhdistelty Sammon konsernitilinpäätökseen
osakkuusyhtiönä 31.12.2009 alkaen, joten sijoituksen edellyttämä pääomavaade ei
rasittanut konsernin vakavaraisuutta 30.9.2009.

²) Vahinkovakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu toimintokohtaisten kulujen
pohjalta eikä niitä siksi voida johtaa suoraan konsernin tuloslaskelmasta.
Vahinkovakuutustoiminnan tulosanalyysi on esitetty liitteessä 13.

Osakekohtaisia tunnuslukuja laskettaessa on sekä tilinpäätöspäivän että
keskimääräisenä osakemääränä käytetty 561 282 390 kpl:tta.

Kiinteistöjen arvostuserot on otettu huomioon laskettaessa kokonaispääoman
tuottoa, oman pääoman tuottoa, omavaraisuusastetta sekä osakekohtaista
substanssia. Veroina on otettu huomioon tilikauden tulosta vastaava vero sekä
laskennallinen verovelka kiinteistöjen arvostuseroista.

Kokonaispääoman sekä oman pääoman tuoton laskennassa on käytetty konsernin
laajaa tulosta.

Vakuutustoiminnan tunnusluvut on laskettu valtiovarainministeriön asetuksen ja
sitä tarkentavan Finanssivalvonnan (ent. Vakuutusvalvontavirasto) ohje- ja
määräyskokoelman mukaisesti.TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT


Oman pääoman tuotto (käyvin arvoin), %

+ kauden laaja tulos

+ sijoitusten arvostuserojen muutos

- verot (ml. laskennallisen verovelan muutos sijoitusten
arvostuseroista)   x 100 %

+ oma pääoma yhteensä

+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen

(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)


Kokonaispääoman tuotto (käyvin arvoin), %

+ liikevoitto

+ muut laajan tuloksen erät ennen veroja

+ korkokulut ja muut rahoituskulut

+ vastuuvelan perustekorko

+ sijoitusten arvostuserojen muutos x 100 %
-------------------------------------------------------------------------
+ taseen loppusumma

-  sijoitussidonnaisten vakuutusten vastuuvelka

+ sijoitusten arvostuserot

(vuoden alun ja raportointikauden lopun keskiarvo)


Omavaraisuusaste (käyvin arvoin), %

+ oma pääoma yhteensä

+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen x 100 %
-------------------------------------------------------------------------
+ taseen loppusumma

+ sijoitusten arvostuserot


Vahinkovakuutuksen riskisuhde, %

+ korvauskulut

- korvausten käsittelykulut x 100 %
-------------------------------------------------------------------------
vakuutusmaksutuotot


Vahinkovakuutuksen toimintakulusuhde, %

+ liikekulut

+ korvausten käsittelykulut x 100 %
-------------------------------------------------------------------------
vakuutusmaksutuotot


Vahinkovakuutuksen vahinkosuhde, %

korvauskulut x 100 %
-------------------------------------------------------------------------
vakuutusmaksutuotot


Vahinkovakuutuksen liikekulusuhde, %

liikekulut x 100 %
-------------------------------------------------------------------------
vakuutusmaksutuotot


Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde, %

vahinkosuhde + liikekulusuhde


Henkivakuutuksen liikekustannussuhde, %

+ liikekulut ennen vakuutusten aktivoitujen hankintamenojen muutosta

+ korvausten selvittelykulut x 100 %
-------------------------------------------------------------------------
kuormitustulo


Osakekohtaiset tunnusluvut


Osakekohtainen tulos

emoyhtiön osakkeiden omistajille kuuluva tilikauden voitto
-------------------------------------------------------------------------
osakkeiden antioikaistu keskimääräinen lukumäärä


Osakekohtainen oma pääoma

oma pääoma  (emoyhtiön omistajien osuus)
-------------------------------------------------------------------------
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä


Osakekohtainen substanssi

+ oma pääoma (emoyhtiön omistajien osuus)

+ noteeratun osakkuusyhtiön arvostusero konsernissa

+ sijoitusten arvostuserot laskennallisen verovelan vähentämisen jälkeen
-------------------------------------------------------------------------
osakkeiden antioikaistu lukumäärä raportointikauden päätöspäivänä


Osakekannan markkina-arvo

osakkeiden lukumäärä tilikauden viimeisenä päivänä

x raportointikauden viimeinen kaupantekokurssiKONSERNIN TULOSLASKELMA
KVARTAALEITTAIN


Milj. e 7-9/2010 4-6/2010 1-3/2010 10-12/2009 7-9/2009


Vakuutusmaksutulo 1 007 1 198 1 764 1 077 896

Sijoitustoiminnan nettotuotot 310 163 363 259 348

Liiketoiminnan muut tuotot 6 6 3 6 6


Korvauskulut -855 -874 -918 -792 -767

Vakuutus- ja
sijoitussopimusvelkojen muutos 25 26 -759 -61 -17

Henkilöstökulut -135 -124 -135 -134 -136

Liiketoiminnan muut kulut -125 -139 -121 -130 -115


Rahoituskulut -35 -29 -35 -25 -23

Osuus osakkuusyritysten
voitoista/tappioista 140 106 124 0 0


Kauden voitto ennen veroja 338 334 287 199 192


Verot -55 -62 -41 -51 -44


Kauden voitto 284 273 245 148 148


Kauden muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 58 30 83 -8 102

Myytävissä olevat rahoitusvarat 311 -179 328 -189 1 549

Rahavirtasuojaukset -2 -4 -2 -3 1

Osuus osakkuusyhtöiden laajan
tuloksen eristä 1 9 27 - -

Muihin laajan tuloksen eriin
liittyvät verot -81 48 -85 -50 -175

Kauden muut laajan tuloksen erät
yhteensä nettona verojen jälkeen 288 -96 351 -250 1 477


KAUDEN LAAJA TULOS 571 177 596 -102 1 624


Kauden voitosta

  Emoyhtiön omistajien osuus 284 273 245 148 148

  Määräysvallattomien osuus 0 0 0 0 0


Kauden laajasta tuloksesta

  Emoyhtiön omistajien osuus 571 177 596 -101 1 625

  Määräysvallattomien osuus 0 0 0 0 0KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA


Milj. e Liite 1-9/2010 1-9/2009


Vakuutusmaksutulo 1 3 969 3 403

Sijoitustoiminnan nettotuotot 2 837 897

Liiketoiminnan muut tuotot 16 14


Korvauskulut 3 -2 647 -2 314

Vakuutus- ja sijoitussopimusvelkojen muutos -708 -572

Henkilöstökulut 4 -393 -375

Liiketoiminnan muut kulut -385 -365


Rahoituskulut -99 -62

Osuus osakkuusyritysten voitoista/tappioista 370 0


Kauden voitto ennen veroja 959 625


Verot -158 -133


Kauden voitto 801 493


Kauden muut laajan tuloksen erät

Muuntoerot 171 130

Myytävissä olevat rahoitusvarat 460 3 178

Rahavirtasuojaukset -8 0

Osuus osakkuusyhtöiden laajan tuloksen eristä 38 -

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot -118 -276

Kauden muut laajan tuloksen erät yhteensä nettona
verojen jälkeen 543 3 032


KAUDEN LAAJA TULOS 1 344 3 524


Kauden voitosta

  Emoyhtiön omistajien osuus 801 493

  Määräysvallattomien osuus 0 0


Kauden laajasta tuloksesta

  Emoyhtiön omistajien osuus 1 344 3 524

  Määräysvallattomien osuus 0 0


Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) 1,43 0,88KONSERNITASE


Milj. e Liite 09/2010 12/2009


Varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30 34

Sijoituskiinteistöt 123 124

Aineettomat hyödykkeet 5 732 688

Sijoitukset osakkuusyrityksissä 5 535 5 172

Rahoitusvarat 6, 7 17 060 15 479

Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat
sijoitukset 8 2 887 2 366

Laskennalliset verosaamiset 64 81

Saamiset jälleenvakuutussopimuksista 541 481

Muut varat 1 684 1 439

Käteiset varat 746 771

Varat yhteensä 29 401 26 635


Velat

Velat vakuutus- ja sijoitussopimuksista 9 13 884 13 014

Velat sijoitussidonnaisista vakuutus- ja
sijoitussopimuksista 10 2 889 2 359

Rahoitusvelat 11 2 286 2 098

Laskennalliset verovelat 615 500

Varaukset 30 35

Eläkevelvoitteet 105 104

Muut velat 1 170 912

Velat yhteensä 20 979 19 022


Oma pääoma

Osakepääoma 98 98

Rahastot 1 530 1 530

Kertyneet voittovarat 6 159 5 889

Muut oman pääoman erät 635 96

Emoyhtiön omistajien osuus 8 422 7 613

Määräysvallattomien osuus 0 0

Oma pääoma yhteensä 8 422 7 613


Oma pääoma ja velat yhteensä 29 401 26 635LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, IFRS


Sij.
Va- Myytä-
Yli- paan vissä
kurs- pää- olevat Raha-
Osa- si- Vara- oman Voit-  rahoi- virta-
ke- ra- ra- ra- to- Muun- tus- suo-
pää- has- has- has- va- to- varat jaus
Milj. e oma to to to rat erot *) **) ***) Yht.


Oma pääoma 1.1.2009 98 1 161 370 0 5 614 -249 -2 375 11 4 631


Muutokset omassa
pääomassa

Siirrot oman pääoman
erien välillä -1 161 -366 1 527 -1

Osakeperusteiset
maksut -2 -2

Nostamatta jätettyjen
osinkojen palautus 11 11

Osingonjako -449 -449

Kauden laaja tulos 493 130 2 902 0 3 524


Oma pääoma 30.9.2009 98 0 4 1 527 5 667 -119 527 11 7 715Oma pääoma 1.1.2010 98 0 4 1 527 5 889 -200 287 9 7 613


Muutokset omassa
pääomassa

Osakeperusteiset
maksut -1 -1

Nostamatta jätettyjen
osinkojen palautus 10 10

Osingonjako -561 -561

Osuus osakkuusyhtiön
muista

oman pääoman
muutoksista 17 17

Kauden laaja tulos 801 209 340 -6 1 344


Oma pääoma 30.9.2010 98 0 4 1 527 6 155 9 626 3 8 422*) Kauden laaja tulos sisältää myös konsernin omistusosuuden mukaisen osuuden
osakkuusyhtiö Nordean muista laajan tuloksen eristä. Nordean muut laajan
tuloksen erät koostuvat olennaisilta osin nettosijoitusten suojauksista sekä
muuntoeroista, joten konsernin oman pääoman muutoslaskelmalla muuntoerot
sisältävät myös 38 milj. euron osuuden Nordean muista laajan tuloksen eristä.

**) Myytävissä olevista rahoitusvaroista on kirjattu omaan pääomaan kauden
arvostusta 453 (2 851) milj. euroa.   Kauden tulokseen on siirretty -113 (50)
milj. euroa.

***) Rahavirtasuojauksista omaan pääomaan on kirjattu kauden arvostusta -6 (0)
milj. euroa.

Muuntoeroihin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sekä rahavirtasuojaukseen
sisältyvät määrät ovat laajaan tulokseen kirjattuja verovaikutuksella
huomioituja eriä.KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA


1-9/2010 1-9/2009


Kauden alun rahavarat 761 499

Liiketoiminnan rahavirta 350 1 257

Investointien rahavirta 31 -1 700

Rahoituksen rahavirta -423 531

  Maksetut osingot -554 -443

  Vieraan pääoman lisäys 1 468 1 497

  Vieraan pääoman vähennys -1 337 -522

Kauden lopun rahavarat 718 588Rahavirtalaskelmassa esitetään kauden rahavirrat jaoteltuina liiketoiminnan,
investointien sekä rahoituksen rahavirtoihin. Laskelma on laadittu epäsuoralla
esittämistavalla. Liiketoiminnan rahavirta sisältää varsinaisen liiketoiminnan
rahavirrat. Rahavirrat sijoituksista tytär- ja osakkuusyhtiöihin sekä
aineellisiin ja aineettomiin sijoituksiin esitetään investointien rahavirrassa.
Rahoituksen rahavirrassa esitetään rahavirrat, jotka johtuvat toiminnan
rahoittamisesta oman tai vieraan pääoman ehdoin. Rahavarat sisältävät käteiset
varat sekä muut enintään 3 kuukauden pituiset talletukset.LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Sammon konsernitilinpäätös laaditaan EU:n hyväksymien kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS)
mukaisesti. Osavuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34
Osavuosikatsaukset -standardia. Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ja
laskentamenetelmät ovat olennaisilta osiltaan samat kuin
konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2009.

Sampo otti vuoden 2010 alusta käyttöön useita uusia tai muutettuja standardeja
tai tulkintoja. Standardit ja tulkinnat löytyvät Sammon vuoden 2009
tilinpäätöksen laatimisperiaatteista. Tilinpäätös on luettavissa Sammon
internet-sivuilla osoitteessa http://www.sampo.com/tulos">www.sampo.com/tulos

Käyttöönotetuista standardeista merkittävin on uudistettu IFRS 3
Liiketoimintojen yhdistäminen. Standardi sisältää useita merkittäviä muutoksia
yrityskauppojen kirjanpitokäsittelyyn sallimalla esim. vähemmistöosuuden
arvostamisen vaihtoehtoisesti käypään arvoon tytäryhtiön nettovarojen
suhteellisen osuuden sijaan. Valinnalla on vaikutuksia kirjattavaan liikearvon
sekä vähemmistöosuuden määrään.TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 30.9.2010


Vahinko-  Henki- Omistus-
Milj. e vakuutus vakuutus yhteisö Elim. Konserni


Vakuutusmaksutulo 3 142 827 - - 3 969

Sijoitustoiminnan
nettotuotot 341 440 57 -1 837

Liiketoiminnan muut tuotot 18 0 12 -14 16


Korvauskulut -2 017 -630 - - -2 647

Vakuutus- ja
sijoitussopimusvelkojen
muutos -240 -468 - - -708

Henkilöstökulut -358 -25 -10 - -393

Liiketoiminnan muut kulut -345 -37 -8 5 -385


Rahoituskulut -21 -6 -78 7 -99

Osuus osakkuusyritysten
voitoista/tappioista 0 0 371 - 370


Voitto ennen veroja 519 100 343 -3 959


Verot -139 -24 5 0 -158


Kauden voitto 380 76 348 -2 801


Kauden muut laajan tuloksen
erät

Muuntoerot 171 0 - - 171

Myytävissä olevat
rahoitusvarat 242 213 4 1 460

Rahavirtojen suojaus - -8 - - -8

Osuus osakkuusyhtöiden
laajan tuloksen eristä - - 38 - 38

Muihin laajan tuloksen
eriin liittyvät verot -64 -53 -1 0 -118

Kauden muut laajan tuloksen
erät yhteensä nettona
verojen jälkeen 349 152 41 1 543


KAUDEN LAAJA TULOS 729 228 389 -2 1 344


Kauden voitosta

  Emoyhtiön omistajien
osuus 801

  Määräysvallattomien osuus 0


Kauden laajasta tuloksesta

  Emoyhtiön omistajien
osuus 1 344

  Määräysvallattomien osuus 0TULOSLASKELMA SEGMENTEITTÄIN 1.1. - 30.9.2009


Vahinko-  Henki- Omistus-
Milj. e vakuutus vakuutus yhteisö Elim. Konserni


Vakuutusmaksutulo 2 889 513 - - 3 403

Sijoitustoiminnan
nettotuotot 284 495 93 25 897

Liiketoiminnan muut tuotot 17 0 9 -12 14


Korvauskulut -1 847 -466 - - -2 314

Vakuutus- ja
sijoitussopimusvelkojen
muutos -177 -395 - - -572

Henkilöstökulut -347 -20 -8 - -375

Liiketoiminnan muut kulut -321 -37 -14 6 -365


Rahoituskulut -22 -6 -39 6 -62

Osuus osakkuusyritysten
voitoista/tappioista 0 0 - - 0


Voitto ennen veroja 476 85 41 24 625


Verot -116 -18 8 -6 -133


Kauden voitto 360 66 48 18 493


Kauden muut laajan tuloksen
erät

Muuntoerot 130 0 - - 130

Myytävissä olevat
rahoitusvarat 605 456 2 140 -23 3 178

Rahavirtojen suojaus - 0 - - 0

Muihin laajan tuloksen
eriin liittyvät verot -164 -118 0 6 -276

Kauden muut laajan tuloksen
erät yhteensä nettona
verojen jälkeen 572 337 2 140 -17 3 032


KAUDEN LAAJA TULOS 932 404 2 188 0 3 524


Kauden voitosta

  Emoyhtiön omistajien
osuus 493

  Määräysvallattomien osuus 0


Kauden laajasta tuloksesta

  Emoyhtiön omistajien
osuus 3 524

  Määräysvallattomien osuus 0TASE SEGMENTEITTÄIN 30.9.2010


Vahinko-  Henki- Omistus-
Milj. e vakuutus vakuutus yhteisö Elim. Konserni


Varat

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 19 5 5 - 30

Sijoituskiinteistöt 26 97 4 -4 123

Aineettomat hyödykkeet 566 165 0 - 732

Sijoitukset
osakkuusyrityksissä 11 0 5 524 - 5 535

Rahoitusvarat 11 417 5 549 2 656 -2 563 17 060

Sijoitussidonnaisten
sopimusten katteena olevat
sijoitukset - 2 887 - - 2 887

Laskennalliset verosaamiset 49 - 15 0 64

Saamiset
jälleenvakuutussopimuksista 538 4 - - 541

Muut varat 1 530 122 50 -17 1 684

Käteiset varat 523 140 82 - 746

Varat yhteensä 14 679 8 969 8 336 -2 584 29 401


Velat

Velat vakuutus- ja
sijoitussopimuksista 9 425 4 459 - - 13 884

Velat sijoitussidonnaisista
vakuutus- ja
sijoitussopimuksista - 2 889 - - 2 889

Rahoitusvelat 624 105 1 747 -190 2 286

Laskennalliset verovelat 450 165 - - 615

Varaukset 30 - - - 30

Eläkevelvoitteet 105 - - - 105

Muut velat 859 230 100 -19 1 170

Velat yhteensä 11 493 7 848 1 847 -210 20 979


Oma pääoma

Osakepääoma 98

Rahastot 1 530

Kertyneet voittovarat 6 159

Muut oman pääoman erät 635

Emoyhtiön omistajien osuus 8 422

Määräysvallattomien osuus 0

Oma pääoma yhteensä 8 422


Oma pääoma ja velat yhteensä 29 401TASE SEGMENTEITTÄIN 31.12.2009


Vahinko-  Henki- Omistus-
Milj. e vakuutus vakuutus yhteisö Elim. Konserni


Varat

Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet 23 5 5 - 34

Sijoituskiinteistöt 28 87 10 - 124

Aineettomat hyödykkeet 521 167 0 - 688

Sijoitukset
osakkuusyrityksissä 3 0 5 168 - 5 172

Rahoitusvarat 10 248 5 216 2 554 -2 538 15 479

Sijoitussidonnaisten
sopimusten katteena olevat
sijoitukset - 2 366 - - 2 366

Laskennalliset verosaamiset 71 - 11 0 81

Saamiset
jälleenvakuutussopimuksista 477 4 - - 481

Muut varat 1 265 133 76 -36 1 439

Käteiset varat 292 68 412 - 771

Varat yhteensä 12 927 8 047 8 235 -2 574 26 635


Velat

Velat vakuutus- ja
sijoitussopimuksista 8 583 4 431 - - 13 014

Velat sijoitussidonnaisista
vakuutus- ja
sijoitussopimuksista - 2 359 - - 2 359

Rahoitusvelat 524 132 1 609 -166 2 098

Laskennalliset verovelat 403 97 - - 500

Varaukset 35 - - - 35

Eläkevelvoitteet 104 - - - 104

Muut velat 719 134 95 -36 912

Velat yhteensä 10 367 7 153 1 703 -202 19 022


Oma pääoma

Osakepääoma 98

Rahastot 1 530

Kertyneet voittovarat 5 889

Muut oman pääoman erät 96

Emoyhtiön omistajien osuus 7 613

Määräysvallattomien osuus   0

Oma pääoma yhteensä 7 613


Oma pääoma ja velat yhteensä 26 635MUUT LIITETIEDOT


1 VAKUUTUSMAKSUT


Vahinkovakuutustoiminta

1-9/2010 1-9/2009

Vakuutussopimuksista

Vakuutusmaksutulo, ensivakuutus 3 260 3 002

Vakuutusmaksutulo, jälleenvakuutus 72 81

Vakuutusmaksutulo yhteensä, brutto 3 332 3 083

Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksutulosta -190 -194

Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 3 142 2 889


Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksuvastuun muutos -276 -211

Jälleenvakuuttajien osuus vakuutusmaksuvastuun muutoksesta 36 34

Vahinkovakuutustoiminnan vakuutusmaksutuotot yhteensä 2 902 2 712


Henkivakuutustoiminta

1-9/2010 1-9/2009

Vakuutussopimuksista

Vakuutusmaksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat
harkinnanvaraiseen osuuteen ylijäämästä 229 157

Vakuutusmaksutulo sijoitussidonnaisista vakuutussopimuksista 251 173

Vakuutusmaksutulo muista sopimuksista 3 3

Yhteensä 483 333

Jälleenvakuutussopimukset 2 2

Sijoitussopimuksista

Maksutulo sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen
osuuteen ylijäämästä 0 3

Maksutulo sijoitussidonnaisista sopimuksista 347 182

Yhteensä 347 185

Jälleenvakuuttajien osuus -6 -6

Henkivakuutustoiminta yhteensä 827 513


Kerta- ja jatkuvat vakuutusmaksut ensivakuutuksesta

Jatkuvat vakuutusmaksut, vakuutussopimukset 276 256

Kertamaksut, vakuutussopimukset 207 77

Kertamaksut, sijoitussopimukset 347 185

Yhteensä 830 518


Konserni yhteensä 3 969 3 4032 SIJOITUSTOIMINNAN NETTOTUOTOT


Vahinkovakuutustoiminta

1-9/2010 1-9/2009

Rahoitusvaroista

Johdannaissopimuksista 14 34


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä
rahoitusvaroista

    Saamistodistukset 8 25

    Osakkeet 3 10

Yhteensä 11 34


Lainoista ja muista saamisista 9 11


Myytävissä olevista rahoitusvaroista

    Saamistodistukset 348 275

    Osakkeet ja osuudet 24 -20

Yhteensä 372 255


Yhteensä rahoitusvaroista 406 335


Tuotot muista varoista -1 0


Palkkiokulut -6 -4


Kulut muista kuin rahoitusveloista -14 -2


Diskonttauksen purkuvaikutus -44 -45


Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 341 284


Henkivakuutustoiminta

1-9/2010 1-9/2009

Rahoitusvaroista

Johdannaissopimuksista -7 52


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyistä
rahoitusvaroista

    Saamistodistukset 4 4

    Osakkeet ja osuudet 1 0

Yhteensä 5 4


Sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevista
sijoituksista

    Saamistodistukset 48 33

    Osakkeet ja osuudet 159 254

    Lainat ja muut saamiset -1 -

    Muut 0 2

Yhteensä 206 290


Lainoista ja muista saamisista 4 4


Myytävissä olevista rahoitusvaroista

    Saamistodistukset 150 141

    Osakkeet ja osuudet 72 -19

Yhteensä 222 122


Yhteensä rahoitusvaroista 429 473


Muista varoista 4 20


Palkkiotuotot, netto 6 3


Henkivakuutustoiminta yhteensä 440 495


Omistusyhteisö

1-9/2010 1-9/2009

Rahoitusvaroista

Johdannaissopimuksista 27 9


Lainoista ja muista saamisista 21 1


Myytävissä olevista rahoitusvaroista

    Saamistodistukset 7 13

    Osakkeet ja osuudet 1 61

Yhteensä 7 74


Muista varoista 2 9


Palkkiot, netto 1 0


Omistusyhteisö yhteensä 57 93


Segmenttien väliset eliminoinnit -1 25


Konserni yhteensä 837 897
3  KORVAUSKULUT


Vahinkovakuutustoiminta 1-9/2010 1-9/2009


Maksetut korvaukset -1 990 -1 773

Jälleenvakuuttajien osuus 101 87

Maksetut korvaukset, netto -1 889 -1 687

Korvausvastuun muutos -120 -133

Jälleenvakuuttajien osuus -9 -28

Vahinkovakuutustoiminta yhteensä -2 017 -1 847


Henkivakuutustoiminta 1-9/2010 1-9/2009


Maksetut korvaukset -544 -413

Jälleenvakuuttajien osuus 4 4

Maksetut korvaukset, netto -539 -409

Korvausvastuun muutos -90 -57

Jälleenvakuuttajien osuus 0 0

Henkivakuutustoiminta yhteensä -630 -466


Konserni yhteensä -2 647 -2 3144 HENKILÖSTÖKULUT


Vahinkovakuutustoiminta 1-9/2010 1-9/2009


Palkat ja palkkiot -250 -242

Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -7 -3

Eläkekulut -50 -56

Muut henkilösivukulut -50 -46

Vahinkovakuutustoiminta yhteensä -358 -347


Henkivakuutustoiminta 1-9/2010 1-9/2009


Palkat ja palkkiot -18 -16

Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -1 -1

Eläkekulut -3 -3

Muut henkilösivukulut -2 -1

Henkivakuutustoiminta yhteensä -25 -20


Omistusyhteisö 1-9/2010 1-9/2009


Palkat ja palkkiot -6 -6

Käteisvaroina toteutetut osakeperusteiset maksut -3 -1

Eläkekulut -1 -2

Muut henkilösivukulut -1 0

Omistusyhteisö yhteensä -10 -8


Konserni yhteensä -393 -3755 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET


Vahinkovakuutustoiminta 09/2010 12/2009


Liikearvo 553 506

Asiakassuhteet 1 6

Muut aineettomat hyödykkeet 12 8

Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 566 521


Henkivakuutustoiminta 09/2010 12/2009


Liikearvo 153 153

Muut aineettomat hyödykkeet 12 14

Henkivakuutustoiminta yhteensä 165 167


Omistusyhteisö 09/2010 12/2009


Muut aineettomat hyödykkeet 0 0


Konserni yhteensä 732 6886 RAHOITUSVARAT


Vahinkovakuutustoiminta

09/2010 12/2009


Johdannaissopimukset (liite nro 7) 191 84

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt
rahoitusvarat

   Saamistodistukset 127 136

   Osakkeet ja osuudet 2 27

Yhteensä 129 163

Lainat ja muut saamiset

   Lainat 57 2

   Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1

Yhteensä 59 3

Myytävissä olevat rahoitusvarat

   Saamistodistukset 9 471 8 797

   Osakkeet ja osuudet 1 567 1 201

Yhteensä 11 038 9 998

Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 11 417 10 248


Henkivakuutustoiminta

09/2010 12/2009


Johdannaissopimukset (liite nro 7) 122 66

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavaksi määritetyt
rahoitusvarat

   Saamistodistukset 52 46

   Osakkeet ja osuudet 12 4

Yhteensä 64 50

Lainat ja muut saamiset

   Lainat 28 24

   Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 2

Yhteensä 29 26

Myytävissä olevat rahoitusvarat

   Saamistodistukset 3 212 3 289

   Osakkeet ja osuudet *) 2 123 1 785

Yhteensä 5 334 5 074

Henkivakuutustoiminta yhteensä 5 549 5 216


*) josta korkorahastosijoituksia 59 157


Omistusyhteisö

09/2010 12/2009


Johdannaissopimukset (liite nro 7) 37 12

Lainat ja muut saamiset

   Talletukset 1 1

Myytävissä olevat rahoitusvarat

   Saamistodistukset 213 135

   Osakkeet ja osuudet 36 36

Yhteensä 250 172

Sijoitukset tytäryhtiöissä 2 370 2 370

Omistusyhteisö yhteensä 2 656 2 554


Segmenttien väliset eliminoinnit -2 563 -2 538


Konserni yhteensä 17 060 15 4797 JOHDANNAISSOPIMUKSET


Vahinkovakuutustoiminta 09/2010 12/2009

Käypä Käypä Käypä Käypä
arvo arvo arvo arvo

Kohde-et.   Kohde-et.
nimell.arvo Varat Velat nimell.arvo Varat Velat

Kaupankäyntijohdannaiset

Korkojohdannaiset 1 419 8 1 849 22 0

Valuuttajohdannaiset 3 637 182 187 3 365 62 88

Osakejohdannaiset 2 0 - 1 - 0

Yhteensä 5 057 191 187 4 215 84 88


Suojaavat johdannaiset

Käypää arvoa suojaavat 176 0 - 217 0 0


Vahinkovakuutustoiminta
yhteensä 5 233 191 187 4 432 84 89Henkivakuutustoiminta 09/2010 12/2009

Käypä Käypä Käypä Käypä
arvo arvo arvo arvo

Kohde-et.   Kohde-et.
nimell.arvo Varat Velat nimell.arvo Varat Velat

Kaupankäyntijohdannaiset

Korkojohdannaiset 5 677 34 1 1 406 51 3

Valuuttajohdannaiset 1 208 42 5 852 4 29

Osakejohdannaiset 0 0 0 - - -

Muut johdannaiset - - - 14 - 0

Yhteensä 6 885 76 5 2 272 54 32


Suojaavat johdannaiset

Rahavirtaa suojaavat 105 4 - 365 12 -

Käypää arvoa suojaavat 477 42 - 227 - -

Yhteensä 582 46 - 591 12 -


Henkivakuutustoiminta
yhteensä 7 467 122 5 2 863 66 32Omistusyhteisö 09/2010 12/2009

Käypä Käypä Käypä Käypä
arvo arvo arvo arvo

Kohde-et.   Kohde-et.
nimell.arvo Varat Velat nimell.arvo Varat Velat

Kaupankäyntijohdannaiset

Korkojohdannaiset 975 27 - 975 7 -

Valuuttajohdannaiset 12 0 - 48 1 0

Osakejohdannaiset 60 9 12 42 4 7

Yhteensä 1 047 37 12 1 065 12 78 SIJOITUSSIDONNAISTEN SOPIMUSTEN KATTEENA OLEVAT SIJOITUKSETHenkivakuutustoiminta

09/2010 12/2009

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
rahoitusvarat

Saamistodistukset 545 365

Osakkeet ja osuudet 2 231 1 923

Lainat ja saamiset 95 70

Johdannaissopimukset 16 8

Henkivakuutustoiminta yhteensä 2 887 2 3669 VELAT VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA


Vahinkovakuutustoiminta

09/2010 12/2009

Vakuutussopimukset

Vakuutusmaksuvastuu 2 011 1 668

Korvausvastuu 7 414 6 915

Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 9 425 8 583


Jälleenvakuuttajien osuus

Vakuutusmaksuvastuu 88 49

Korvausvastuu 450 428

Vahinkovakuutustoiminta yhteensä 538 477Henkivakuutustoiminta

09/2010 12/2009

Vakuutussopimukset

Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen
voitonjakoon

   Vakuutusmaksuvastuu 2 489 2 513

   Korvausvastuu 1 930 1 844

Yhteensä 4 419 4 358

Velka muista vakuutussopimuksista

   Vakuutusmaksuvastuu 13 13

   Korvausvastuu 0 0

Yhteensä 14 13

Yhteensä 4 433 4 371


Jälleenvakuutussopimukset

   Vakuutusmaksuvastuu 1 1

   Korvausvastuu 2 2

Yhteensä 3 3


Vakuutussopimukset yhteensä

Vakuutusmaksuvastuu 2 503 2 528

Korvausvastuu 1 932 1 846

Yhteensä 4 435 4 374


Sijoitussopimukset

Velka sopimuksista, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen
voitonjakoon

   Vakuutusmaksuvastuu 23 57


Velka vakuutus- ja sijoitussopimuksista yhteensä

Vakuutusmaksuvastuu 2 527 2 585

Korvausvastuu 1 932 1 846

Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 459 4 431


Jälleenvakuuttajien osuus

Vakuutusmaksuvastuu 0 0

Korvausvastuu 4 4

Henkivakuutustoiminta yhteensä 4 4Sijoitussopimuksissa ei ole korvausvastuuta.

Vastuuvelan riittävyyslaskelmasta ei aiheudu lisävaateita.

Sijoitussopimuksiin, jotka oikeuttavat harkinnanvaraiseen voitonjakoon tai
joihin sisältyy oikeus vaihtaa sopimukseen, johon sisältyy yllä mainittu piirre,
on sovellettu IFRS 4 Vakuutussopimukset standardin sallimaa helpotusta.
Tällaiset sijoitussopimukset on arvostettu vakuutussopimusten tavoin.Konserni yhteensä 13 884 13 01410 VELAT SIJOITUSSIDONNAISISTA VAKUUTUS- JA SIJOITUSSOPIMUKSISTA


Henkivakuutustoiminta 09/2010 12/2009


Sijoitussidonnaiset
vakuutussopimukset 2 197 1 961

Sijoitussidonnaiset
sijoitussopimukset 693 398

Henkivakuutustoiminta
yhteensä 2 889 2 359


11 RAHOITUSVELAT


Vahinkovakuutustoiminta 09/2010 12/2009


Johdannaissopimukset (liite
nro 7) 187 89


Velat, joilla on huonompi
etuoikeus

Pääomalainat 437 435


Vahinkovakuutustoiminta
yhteensä 624 524


Henkivakuutustoiminta 09/2010 12/2009


Johdannaissopimukset (liite
nro 7) 5 32


Velat, joilla on huonompi
etuoikeus

Pääomalainat 100 100


Henkivakuutustoiminta
yhteensä 105 132


Omistusyhteisö 09/2010 12/2009


Johdannaissopimukset (liite
nro 7) 12 7


Liikkeeseen lasketut
velkakirjat

Yritystodistukset 580 466

Joukkovelkakirjalainat 1 026 962

Yhteensä 1 605 1 429


Velat, joilla on huonompi
etuoikeus

Debentuurit - 37


Muut

Eläkelainat 130 130

Muut lainat - 6

Yhteensä 130 136


Omistusyhteisö yhteensä 1 747 1 609


Segmenttien väliset
eliminoinnit -190 -166


Konserni yhteensä 2 286 2 09812 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET


Vahinkovakuutustoiminta

09/2010 12/2009

Taseen ulkopuoliset
sitoumukset

Takaukset 63 19

Muut peruuttamattomat
sitoumukset 46 69

Yhteensä 109 88


Vakuudeksi annettu omaisuus
ja vakuudelliset velat ja
sitoumukset

09/2010 09/2010 12/2009 12/2009

Annettu Velat  Annettu Velat/si-
Vakuudeksi annettu omaisuus vakuus /sitoumukset vakuus toumukset

Käteiset varat 9 7 9 7

Sijoitukset

- Sijoitusarvopaperit 132 108 124 101

Yhteensä 142 116 133 108


Ei-purettavissa olevat
vuokrasopimukset 09/2010 12/2009

Maksettavat
vähimmäisvuokrat

yhden vuoden kuluessa 33 32

yli yhden vuoden ja
enintään viiden vuoden
kuluttua 80 82

yli viiden vuoden kuluttua 104 106

Yhteensä 216 220


Henkivakuutustoiminta

09/2010 12/2009

Taseen ulkopuoliset
sitoumukset

Rahastositoumukset 361 35709/2010 12/2009

Muut sitoumukset

IT-hankinnat 1 0


Ei-purettavissa olevat
vuokrasopimukset 09/2010 12/2009

Maksettavat
vähimmäisvuokrat

yhden vuoden kuluessa 1 2

yli yhden vuoden ja
enintään viiden vuoden
kuluttua 3 7

yli viiden vuoden kuluttua 1 1

Yhteensä 6 10


Omistusyhteisö

09/2010 12/2009

Taseen ulkopuoliset
sitoumukset

Rahastositoumukset 1 3


Vakuudeksi annettu omaisuus
ja vakuudelliset velat ja
sitoumukset

09/2010 09/2010 12/2009 12/2009

Annettu Velat/si- Annettu Velat/si-
Vakuudeksi annettu omaisuus vakuus toumukset vakuus toumukset

Sijoitukset

- Kiinnitetyt
panttivelkakirjat - - 15 6


Ei-purettavissa olevat
vuokrasopimukset 09/2010 12/2009

Maksettavat
vähimmäisvuokrat

yhden vuoden kuluessa 1 1

yli yhden vuoden ja
enintään viiden vuoden
kuluttua 3 3

yli viiden vuoden kuluttua 1 2

Yhteensä 6 713 VAHINKOVAKUUTUKSEN TULOSANALYYSI


1-9/2010 1-9/2009


Vakuutusmaksutuotot 2 902 2 712

Korvauskulut -2 203 -2 025

Liikekulut -495 -468

Muut vakuutustekniset tuotot ja kulut 0 1

Vakuutustoimintaan kohdistettu sijoitustoiminnan nettotuotto 136 156

Vakuutustekninen kate 340 374

Sijoitustoiminnan nettotuotto 363 306

Sijoitustoiminnan nettotuotto-osuuden siirto -180 -200

Muut tuotot ja kulut -5 -5

Liikevoitto 519 47614 SAMPO OYJ:N TULOSLASKELMA JA TASE (FAS)


TULOSLASKELMA

  1-9/2010 1-9/2009


Liiketoiminnan muut tuotot 12 10

Henkilöstökulut -11 -9

Poistot ja arvonalentumiset 0 0

Liiketoiminnan muut kulut -9 -14

Liikevoitto -7 -13

Rahoitustuotot ja kulut 285 157

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 277 144

Tuloverot 5 8

Tilikauden voitto 283 152TASE 09/2010 12/2009


VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet 1 1

Aineelliset hyödykkeet 4 4

Sijoitukset

   Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 370 2 370

   Saamiset saman konsernin yrityksiltä 145 122

   Osuudet omistusyhteysyrityksissä 5 304 5 168

   Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 20 -

   Muut osakkeet ja osuudet 41 41

   Muut saamiset 48 14

Saamiset 99 98

Rahat ja pankkisaamiset 82 412


VASTAAVAA YHTEENSÄ 8 114 8 229


VASTATTAVAA

Oma pääoma

Osakepääoma 98 98

Käyvän arvon rahasto 0 -3

Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1 527 1 527

Muut rahastot 273 273

Edellisten tilikausien voitto / tappio 4 088 4 108

Tilikauden voitto 283 531

Oma pääoma yhteensä 6 268 6 534


Vieras pääoma

Pitkäaikainen 1 156 1 129

Lyhytaikainen 690 567

Vieras pääoma yhteensä 1 846 1 696


VASTATTAVAA YHTEENSÄ 8 114 8 229[HUG#1458372]

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2010 (pdf):
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Sampo Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug