Sanoma Oyj

Sanoman osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2010: Vuoden näkymät parantuneet Osavuosikatsaus 3.11.2010 11:00

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 10:20 EET

Kolmas vuosineljännes

- Sanoman liikevaihto oli 690,6 milj. euroa (2009: 701,1 milj. euroa).
Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,2 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 12 % ja oli 94,9 milj. euroa
(2009: 84,5 milj. euroa).
- Kertaluonteiset erät olivat -31,0 milj. euroa (2009: -7,4 milj. euroa) ja
liittyivät pääasiassa Hollannin lehtijakelutoiminnan liikearvon
arvonalentumiseen.
- Tulos osaketta kohden oli 0,24 euroa (2009: 0,30 euroa).

Tammi-syyskuu

- Sanoma-konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla 2 043,8 milj. euroa
(2009: 2 034,4 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 17 % ja oli 210,8 milj. euroa
(2009: 180,2 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 174,0 milj. euroa (2009: 119,6 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 1,86 euroa (2009: 0,62 euroa).
- Konsernin tulosnäkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
odotetaan nyt paranevan jonkin verran vuoden 2009 tasosta. Muutos perustuu
Magazinesin, Newsin ja Learning & Literaturen näkymien paranemiseen. Traden
näkymiä on kuitenkin laskettu. Konsernin liikevaihdon odotetaan olevan
edellisvuoden tasolla.


AVAINLUKUJA 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 % 2009Liikevaihto 690,6 701,1 -1,5 2 043,8 2 034,4 0,5 2 767,9

Liikevoitto ilman 94,9 84,5 12,4 210,8 180,2 17,0 229,5
kertaluonteisia eriä

  % liikevaihdosta 13,7 12,0   10,3 8,9   8,3

Liikevoitto 63,9 77,1 -17,0 365,3 163,1 124,0 195,4

Tilikauden tulos 39,1 47,2 -17,2 298,3 98,5 202,7 107,1Käyttöomaisuusinvestoinnit 59,6 61,2 -2,7 83,4

  % liikevaihdosta 2,9 3,0   3,0Omavaraisuusaste, % 44,3 39,4   41,4

Nettovelkaantumisaste, % 71,4 90,3   79,4Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi 15 863 16 998 -6,7 16 723
muutettuna

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 16 148 17 507 -7,8 17 343Tulos/osake, euroa 0,24 0,30 -18,0 1,86 0,62 201,3 0,66

Liiketoiminnan 0,71 0,70 1,2 1,08 0,74 44,7 1,50
rahavirta/osake, euroa

Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen

"Mainosmarkkinoiden kasvu oli kolmannella neljänneksellä vakaata tärkeimmissä
toimintamaissamme. Myös vuoden 2010 näkymät ovat selkiytyneet.

Mainostuottojen kasvu, oppiminen-liiketoiminnan hyvä kehitys ja toiminnan
tehostuminen paransivat selvästi tulostamme myös kolmannella neljänneksellä.
Etenkin Sanoma News ja oppiminen-liiketoiminta tekivät hyvän tuloksen.
Verkkomainostuotot kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa. Useimmissa itäisen
Keski-Euroopan maissa talouden elpymistä saadaan kuitenkin vielä odottaa.
Toiminnan kasvattamisen lisäksi keskitymme edelleen vahvaan kassavirtaan ja
tehokkuuden parantamiseen.

Sanoman strategian olennaisia osia ovat ydinliiketoimintaan keskittyminen ja
tuote- ja palvelutarjonnan tasapainottaminen. Näitä toteutettiin yhdistämällä
B2B-liiketoiminnot kolmannella neljänneksellä sekä lopettamalla Venäjän kioski-
ja lehtijakeluliiketoiminta katsauskauden jälkeen.

Kehitämme konseptejamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden muuttuviin
tarpeisiin. Mediakokemukset ovat yhä räätälöidympiä, henkilökohtaisempia ja
vähemmän paikkaan sidottuja. Toimintatapamme on pragmaattinen: uusilla
palveluilla on oltava selkeät liiketoimintamallit. Tällä hetkellä meillä on noin
40 iPhone- ja iPad-sovellusta. Näiden mobiilisovellusten avulla voimme seurata,
kuinka kuluttajat ja mainostajat omaksuvat uusia tapoja. Samalla ne toimivat
testiympäristönä erilaisille ansaintamalleille. Innovatiiviset konseptit
mediassa, oppimisessa ja vähittäiskaupassa luovat meille mielenkiintoisia
kasvunäkymiä."

Vuoden 2010 näkymät

Sanoma-konsernin näkymät ovat muuttuneet. Vuonna 2010 Sanoman liikevaihdon
ennakoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan paranevan jonkin verran. Muutos perustuu Magazinesin, Newsin ja
Learning & Literaturen näkymien paranemiseen. Traden näkymiä on kuitenkin
laskettu. Aiemmin Sanoma arvioi liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä paranevan vain hieman. Vertailuvuonna 2009 liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä oli 229,5 milj. euroa.

Näkymissä on otettu huomioon viikkolehti Humon ja kaapelitelevisio-operaattori
Welhon kauppojen vaikutus. Kauppojen arvioitu negatiivinen vaikutus vuoden 2010
liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä on noin 12 milj. euroa.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitys konsernin toimintamaissa heijastuu
Sanoman liikevaihdon ja -voiton näkymiin vuonna 2010. Nykyiset näkymät
perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat jonkin verran konsernin
tärkeimmissä toimintamaissa vuonna 2010.

Liikevaihto

Kolmas vuosineljännes

Sanoman liikevaihto vuoden 2010 kolmannella neljänneksellä laski 2 % ja oli
690,6 milj. euroa (2009: 701,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi News- ja
Learning & Literature -liiketoimintaryhmissä ja oli Magazines- ja Trade-
liiketoimintaryhmissä vertailukauden tasolla. Kaapelitelevisio- ja
laajakaistaliiketoiminnan myynti laski Entertainment-liiketoimintaryhmän
liikevaihtoa. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta
liikevaihtoon kolmannella neljänneksellä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu
liikevaihto kasvoi 1,2 % kolmannella neljänneksellä.

Mainostuottojen kasvu jatkui. Sanoman mainostuotot kasvoivat kolmannella
neljänneksellä 12 %, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 20 % (2009: 18 %).
Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi eli 22 %, kun verkkoliiketoiminnan
merkittävimmät toimijat Sanoma Magazines Netherlands ja Sanoma News molemmat
kasvattivat myyntiään.

Levikkituotot laskivat hieman vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna.
Tilaustuotot pysyivät vakaina, mutta irtonumeromyynti laski hieman useimmissa
toimintamaissa.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa Sanoman liikevaihto kasvoi 1 %:n ja oli 2 043,8 milj. euroa
(2009: 2 034,4 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi News-, Learning & Literature -
ja Trade-liiketoimintaryhmissä. Magazinesin liikevaihto oli vertailukauden
tasolla. Entertainmentin liikevaihtoon vaikutti Welhon myynti.

Sanoman tavoitteena on kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuottojen
kaksinkertaistaminen vuodesta 2008 vuoteen 2012 mennessä. Vuoden 2010 tammi-
syyskuussa nämä tuotot kasvoivat 19 %, 109,9 milj. euroon (2009: 92,6 milj.
euroa). Digitaaliset tuotot, joihin sisältyvät myös mm. sähköiset
oppimisratkaisut ja kesäkuussa myyty laajakaistainternet, kasvoivat 7 % ja
olivat 12 % (2009: 11 %) liikevaihdosta.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 51 % (2009: 51 %) tuli Suomesta ja 23 % (2009:
23 %) Hollannista. Liikevaihto muista EU-maista oli 23 % (2009: 23 %) ja EU:n
ulkopuolisista maista 3 % (2009: 3 %).


Tulos

Kolmas vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi heinä-syyskuussa 12 % ja
oli 94,9 milj. euroa (2009: 84,5 milj. euroa). Magazinesin, Newsin ja Learning &
Literaturen tulos parani. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,7 %
(2009: 12,0 %) liikevaihdosta. Konsernin tulos parani etenkin toiminnan
tehostumisen, mainostuottojen kasvun ja oppiminen-liiketoiminnan hyvän
kehityksen ansiosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta
tulokseen kolmannella neljänneksellä.

Pääasiassa vuonna 2009 toteutettujen tehostamistoimien ja rakennemuutosten
vaikutukset näkyvät edelleen. Konsernin kokonaiskulut pienenivät kolmannella
neljänneksellä 3 %. Erityisesti paperikulut jatkoivat laskuaan. Työsuhde-
etuuksista aiheutuvat kulut pienenivät 5 %. Konsernin henkilöstömäärä oli 860
työntekijää eli 5 % pienempi kuin vuoden 2009 lopussa. Henkilöstömäärä on
vähentynyt 7 % vuoden 2009 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Henkilöstömäärän
laskusta noin 200 työntekijää on seurausta Welhon myynnistä.

Sanoma ilmoitti syyskuussa keskittävänsä ja ulkoistavansa konsernin yhteiset
hallinnon tietotekniikkapalvelut Suomessa ja mahdollisesti Baltian maissa.
Hankkeen odotetaan yhdenmukaistavan toimintatapoja ja tuovan selkeitä
kustannussäästöjä.

Heinä-syyskuussa liikevoittoon sisältyi -31,0 milj. euroa (2009: -7,4 milj.
euroa) kertaluonteisia eriä. Näistä suurin osa liittyi liikearvon
arvonalentumiseen Hollannin kaupan palvelut -liiketoiminnassa. Arvonalentuminen
liittyy Aldipress-jakeluyhtiön toiminnan uudelleensuuntaamiseen. Aldipress
keskittyy jatkossa lehtien irtonumerojakeluun ja vahvistaa palvelujaan
paikallisille kustantajille. Sen vuoksi Aldipress siirretään Sanoma Traden
kaupan palveluista Sanoma Magazinesiin 1.1.2011 lähtien. Muut kertaluonteiset
kulut liittyvät Viron jakelutoiminnassa ja Suomen yleisessä kirjallisuudessa
jatkuviin rakennejärjestelyihin sekä verkkopalvelun alaskirjaukseen Hollannissa.
Kertaluonteiset voitot liittyvät kiinteistöomaisuuden myyntiin.

KERTALUONTEISET ERÄT 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/

milj. euroa 2010 2009 2010 2009 2009Magazines

Rakennejärjestelykulut (Magazines Belgium)   -0,2   -1,5 -12,4

Myyntivoitto Humosta     2,6

Rakennejärjestelykulut (Magazines Netherlands)   -4,6   -4,6 -4,7

Aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus (Magazines -6,3   -6,3
Netherlands)

News

Myyntivoitto Lehtikuvasta     6,0

Tehostamisohjelman kulut       -8,4 -8,4

Entertainment

Myyntivoitto Welhosta     179,4

Learning & Literature

Myyntitappio Bertmark Norgesta     -1,2

Rakennejärjestelykulut -0,2 -1,5 -1,5 -1,5 -3,9

Lastenlehtien myyntiin liittyvä kulu   -1,1   -1,1 -1,1

Trade

Rakennejärjestelykulut -1,0   -1,0   -3,6

Liikearvon arvonalentuminen Hollannin -28,9   -28,9
lehtijakelussa

Sanoma Oyj

Myyntivoitot kiinteistöistä 5,4   5,4

LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -31,0 -7,4 154,5 -17,1 -34,1Arvonalentumistappiot lainoista ja muista
saamisista

sekä myytävissä olevista sijoituksista   -5,0     -8,7
--------------------------------------------------------------------------------
RAHOITUSKULUJEN KERTALUONTEISET ERÄT   -5,0     -8,7
Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 17 % ja
oli 210,8 milj. euroa (2009: 180,2 milj. euroa). Magazinesin, Newsin ja Learning
& Literaturen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani.

Sanoma raportoi osuutensa tietoliikennekonserni DNA:n tuloksesta
osakkuusyrityksissä sen jälkeen, kun yhtiö myi Welhon ja hankki 21 %:n
omistusosuuden DNA:sta. Kolmannella neljänneksellä osakkuusyritysten tuotot
olivat 0,1 milj. euroa (2009: -2,3 milj. euroa) DNA:n tuloksen kehittyessä
odotetusti. Merkittävimmät osakkuusyritykset DNA:n lisäksi ovat Hansaprint,
Stratosféra ja Jokerit HC.

Tammi-syyskuussa Sanoman nettorahoituserät olivat -8,6 milj. euroa (2009: -21,7
milj. euroa). Vertailukautta alhaisemmat viitekorot pienensivät konsernin
korkokuluja selvästi. Rahoitustuotot olivat 8,7 milj. euroa (2009: 19,6 milj.
euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 5,5 milj. euroa (2009: 13,1
milj. euroa). Rahoituskulut olivat 17,3 milj. euroa (2009: 41,3 milj. euroa).
Vieraan pääoman korkokulut olivat 9,5 milj. euroa (2009: 21,5 milj. euroa) ja
valuuttakurssitappiot 6,0 milj. euroa (2009: 13,2 milj. euroa). Alhaisempien
korkokulujen myönteiset vaikutukset ovat alkaneet tasoittua kolmannella
neljänneksellä, sillä viitekorot laskivat vuoden 2009 toisella neljänneksellä.

Tulos ennen veroja oli 356,8 milj. euroa (139,2 milj. euroa). Welhon myynti
kesäkuussa 2010 vaikutti merkittävästi konsernin tulokseen ja efektiiviseen
veroasteeseen.

Tase ja rahoitusasema

Syyskuun lopussa konsernitase oli 3 246,5 milj. euroa (2009: 3 186,0 milj.
euroa). Rahavirran tehokas hallinta oli edelleen yksi konsernin
painopistealueista. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-syyskuussa 174,0 milj.
euroa (2009: 119,6 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli
1,08 euroa (2009: 0,74 euroa). Merkittävän tulosparannuksen lisäksi rahavirtaa
vahvistivat nettokäyttöpääoman myönteinen kehitys ja alhaisemmat korkokulut.

Sanoman rahoitusasema pysyi vahvana ja taloudellinen joustavuus parani edelleen.
Omavaraisuusaste vahvistui ja oli syyskuun lopussa 44,3 % (2009: 39,4 %). Oma
pääoma oli 1 357,6 milj. euroa (2009: 1 181,7 milj. euroa). Korolliset velat
laskivat yhä ja olivat 1 024,3 milj. euroa (2009: 1 133,4 milj. euroa).
Korollinen nettovelka oli 969,1 milj. euroa (2009: 1 067,0 milj. euroa). Sanoman
nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli syyskuun lopussa 1,6.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat tammi-
syyskuussa 59,6 milj. euroa (2009: 61,2 milj. euroa). Investoinnit liittyivät
pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluontoisiin hankintoihin ja
korjauksiin. Sanoman tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit
alle 100 milj. eurossa (pois lukien yritysjärjestelyt). Sanoman ostamien
liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 37,1 milj. euroa (2009: 8,3 milj.
euroa).

Toukokuussa Sanoma Magazines Belgium myi 49 % Humo-aikakauslehdestään
belgialaiselle De Vijver NV:lle. Kaupan osana Sanoma Magazines Belgium osti 25 %
De Vijverin omistamasta Woestijnvis-yhtiöstä, joka on Belgian suurin tv-
tuotantoyhtiö.

Kesäkuussa Sanoma Entertainment myi kaapelitelevisio-operaattori Welhon
tietoliikennekonserni DNA:lle ja investoi Welhon koko kauppahinnan DNA:han,
jolloin siitä tuli DNA:n toiseksi suurin omistaja 21 %:n omistusosuudella.


SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen
toimija 12:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-
ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa
asemaansa kaikilla markkinoillaan.

- Ilmoitusmyynti kehittyi myönteisesti kolmannella neljänneksellä, ja Sanoma
Magazines kasvoi monessa toimintamaassaan markkinoita nopeammin.
- Sanoma Magazines jatkoi tuotevalikoimansa kehittämistä kolmannella
neljänneksellä. Hollannissa ja Venäjällä lanseeratuista uusista iPad-
sovelluksista tuli nopeasti suosittuja.
- Sanoma Magazinesin tulosnäkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman kertaluonteisia
eriä arvioidaan nyt paranevan selvästi vuonna 2010.

Avainlukuja 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 % 2009

Liikevaihto 264,4 266,1 -0,6 804,9 804,2 0,1 1 111,2

  Sanoma Magazines 118,8 120,7 -1,5 354,3 354,5 -0,1 493,2
  Netherlands

  Sanoma Magazines 51,0 48,8 4,5 154,0 152,8 0,8 211,3
  International

  Sanoma Magazines 48,7 50,8 -4,3 154,5 154,8 -0,2 212,3
  Belgium

  Sanoma Magazines 46,9 46,9 -0,1 145,2 145,3 0,0 198,8
  Finland

Eliminoinnit -1,0 -1,2 16,1 -3,1 -3,3 5,4 -4,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 28,9 27,9 3,6 93,1 75,0 24,2 113,4
eriä *

  % liikevaihdosta 10,9 10,5   11,6 9,3   10,2

Liikevoitto 22,6 23,1 -2,2 89,4 68,9 29,8 96,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit 12,8 17,8 -27,8 24,4

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 989 5 355 -6,8 5 191

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 5 062 5 521 -8,3 5 452

* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 2,6 milj.
euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta ja kolmannella
neljänneksellä 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus Sanoma
Magazines Netherlandsissä. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella
neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja
neljännellä neljänneksellä 10,9 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma
Magazines Belgiumissa sekä kolmannella neljänneksellä 4,6 milj. euroa ja
neljännellä neljänneksellä 0,1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma
Magazines Netherlandsissä.

Toiminnalliset tunnusluvut * 1-9/ 1-9/

        2010 2009

Julkaistut aikakauslehdet, kpl 280 298

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl 257 426 280 874

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut 35 865 37 788


* Sisältää yhteisyritykset

Kolmas vuosineljännes

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli heinä-syyskuussa vertailukauden tasolla.
Hollannissa ja Belgiassa liikevaihto laski hieman, mutta Suomessa pysyi
ennallaan. Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto nousi.
Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,3 %.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 11 % ja olivat 28 % (2009: 25 %)
kolmannen neljänneksen liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa
neljässä liiketoiminnassa, erityisesti Hollannissa, Sanoma Magazines
Internationalissa ja Suomessa. Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi
etenkin Hollannin ja Sanoma Magazines Internationalin hyvän kehityksen ansiosta.

Levikkituotot laskivat hieman ja olivat 61 % (2009: 64 %) Sanoma Magazinesin
liikevaihdosta. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, ja irtonumeromyynti
laski.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto laski hieman. Ilmoitustuottojen kasvu
oli samaa luokkaa kuin toisella neljänneksellä. Verkkomainostuotot kasvoivat
edelleen selvästi. Sanoma Magazines Netherlandsin ilmoitustuotot olivat 27 %
(2009: 24 %) liikevaihdosta. Levikkituotot heikkenivät, koska irtonumeromyynti
laski jonkin verran. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla. Sanoma
Magazines Netherlands lopetti yhden lehden. Sanoma Digital the Netherlands
lanseerasi heinäkuussa NU HD iPad-sovelluksen, josta tuli heti erittäin
suosittu. Toinen suosittu mobiilimediaratkaisu on Autoweek-sovellus. Sen avulla
myös tutkitaan uusia mahdollisuuksia, joita tablet-laitteet tarjoavat lukijoille
ja mainostajille.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 5 %, mikä johtui
ilmoitustuottojen kasvusta Venäjällä ja valuuttakurssimuutosten suotuisasta
vaikutuksesta. Mainosmarkkinoiden näkymät paranevat myös Unkarissa, mutta muissa
itäisen Keski-Euroopan maissa näkyvyys pysyy huonona ja ilmoitustuotot ovat
edelleen vähäisiä. Ilmoitustuotot olivat 48 % (2009: 45 %) Sanoma Magazines
Internationalin liikevaihdosta kolmannella neljänneksellä. Levikkituotot
laskivat, kun sekä irtonumeromyynti että tilaustuotot laskivat jonkin verran.
Heinäkuussa Sanoma Magazines International myi Slovakian
aikakauslehtitoimintansa. Sanoma Digital Romania osti MagazinulDeCase.ro-
sivuston, joka on maan johtava kiinteistökauppasivusto. Sanoma Magazines on
perustanut Unkariin älypuhelin- ja tablet-sovellusten osaamiskeskuksen.
Elokuussa iPad-versiona lanseerattu Venäjän Cosmopolitan on saavuttanut suosiota
venäjänkielisten lukijoiden keskuudessa kaikkialla maailmassa.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto laski 4 %, kun Sanoma Magazines Belgium
myi toukokuussa 49 % päänimikkeisiin kuuluvasta viikkolehti Humosta.
Ilmoitustuotot kasvoivat muiden lehtien hyvän tuloksen myötä, mutta
levikkituotot laskivat. Ilmoitustuotot olivat 24 % (2009: 22 %) Sanoma Magazines
Belgiumin liikevaihdosta.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto oli vertailukauden tasolla.
Ilmoitustuotot kasvoivat ja olivat 12 % (2009: 10 %) liikevaihdosta. Sanoma
Magazines Finlandin päänimikkeet menestyivät edelleen hyvin ja levikkituotot
olivat vertailukauden tasolla.

Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi heinä-
syyskuussa 4 %. Toimintaa tehostettiin edelleen, mutta markkinointikampanjoiden
lykkääminen kolmannelle neljännekselle hidasti kasvuvauhtia edellisistä
neljänneksistä. Myös neljännen neljänneksen tulosta rasittavat lisääntyneet
markkinointitoimenpiteet. Vertailuvuonna markkinointipanostuksia oli vain vähän.
Sanoma Magazines Internationalin ja Sanoma Magazines Netherlandsin tulos parani
kolmannella neljänneksellä. Sanoma Magazines Belgiumin liikevoitto laski Humo-
kaupan seurauksena. Sanoma Magazines Finlandin tulos heikkeni, koska joistakin
lehdistä julkaistiin ajoituserojen vuoksi vähemmän numeroita kuin
vertailukaudella. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 6,3 milj. euroa
(2009: 4,8 milj. euroa) verkko-omaisuuteen liittyvän aineettoman
käyttöomaisuuden arvonalentumisesta.

Tammi-syyskuu

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli tammi-syyskuussa vertailukauden tasolla.
Liiketoimintaryhmän rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,5 %.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 24 %.

Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta lisääntyi
Hollannissa tammi-elokuussa hieman. Sanoma Magazines Netherlandsin myynti
kehittyi selvästi markkinoita nopeammin. TNS Gallup Adexin mukaan Suomessa
mainonta kuluttaja-aikakauslehdissä väheni 3 % tammi-syyskuussa. Sanoma
Magazines Finlandin ilmoitustuotot kehittyivät selvästi markkinoita paremmin.

Sanoma Magazines kehittää jatkuvasti aikakauslehtiportfoliotaan ja kiinnittää
erityistä huomiota toimintamaiden päälehtiin. Sanoma Magazines panostaa
markkina-asemiensa vahvistamiseen ja haluaa vahvistaa asemaansa myös
digitaalisessa mediassa. Mobiilimediaratkaisut, mm. tablet-laitteet, antavat
erityisen mielenkiintoisia mahdollisuuksia lehtien ja digitaalisen median
yhdistämiseen. Sanoma Magazines tuo jatkossakin markkinoille uusia sovelluksia,
joiden avulla se voi myös testata kiinnostavia liiketoimintamalleja.

Vuonna 2010 Sanoma Magazinesin liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden
tasolla ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä paranevan selvästi.


SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka painetut ja
digitaaliset tuotteet ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä. Pohjoismaiden
suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita
valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen
merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.

- Työpaikkailmoittelu Helsingin Sanomissa ja Oikotie.fi-sivustossa kasvoi
merkittävästi kolmannella neljänneksellä. Myös näyttöpohjainen verkkomainonta
kehittyi edelleen vahvasti.
- Sanoma Newsin yrityksille suunnatut informaatiopalvelut siirrettiin Sanoma
Learning & Literatureen syyskuussa.
- Pekka Soini nimitettiin Sanoma Newsin toimitusjohtajaksi.
- Sanoma Newsin tulosnäkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan nyt paranevan merkittävästi vuonna 2010.

Avainlukuja 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 % 2009

Liikevaihto 104,8 101,2 3,5 322,7 316,0 2,1 428,9

  Helsingin Sanomat 55,5 53,3 4,2 171,4 167,3 2,4 228,4

  Ilta-Sanomat 21,1 19,6 7,5 61,6 57,9 6,4 78,2

  Muu kustantaminen 23,5 24,2 -2,8 74,5 76,9 -3,1 103,8

  Muut 32,0 34,9 -8,3 99,5 107,1 -7,1 143,7

  Eliminoinnit -27,4 -30,8 11,1 -84,3 -93,3 9,6 -125,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 15,7 11,8 33,4 34,2 29,8 14,9 40,6
eriä *

  % liikevaihdosta 15,0 11,6   10,6 9,4   9,5

Liikevoitto 15,7 11,8 33,4 40,2 21,4 88,1 32,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit 7,8 8,0 -2,7 10,6

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 1 977 2 322 -14,8 2 306

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 2 231 2 431 -8,2 2 399

*Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 6,0
milj. euroa myyntivoittoa Lehtikuvasta. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin
sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä
6,1 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut 1-9/ 1-9/

        2010 2009

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl 55,5 56,0Tarkastettu levikki 1-12/ 1-12/

  2009 2008

Helsingin Sanomat 397 838 412 421

Ilta-Sanomat 152 948 161 615Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa 7-9/ 7-9/

  2010 2009

http://Iltasanomat.fi">Iltasanomat.fi 1 662 812 1 603 731

http://HS.fi">HS.fi       1 217 887 1 094 630

http://Huuto.net">Huuto.net       418 683 429 449

http://Oikotie.fi">Oikotie.fi       355 293 347 121

http://Taloussanomat.fi">Taloussanomat.fi      511 576 444 694


Kolmas vuosineljännes

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 4 %. Liiketoimintaryhmän
rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5 %.

Sanoma Newsin ilmoitustuotot kasvoivat 10 %. Etenkin verkkomainostuotot
kehittyivät hyvin ja kasvoivat 28 %, mutta myös printtimainonta elpyi ja kasvoi
7 %. Ilmoitustuotot olivat 45 % (2009: 42 %) Sanoma Newsin kolmannen
neljänneksen liikevaihdosta. Sanoma Newsin tavoitteena on markkinaosuuden
vahvistaminen mediamarkkinoilla. Vahvat brändit ja aktiivinen mediamyynti
paransivat liiketoimintaryhmän markkina-asemaa entisestään kolmannella
neljänneksellä.

Sanoma Newsin levikkituotot kasvoivat 3 %. Sekä tilaustuotot että
irtonumeromyynti kasvoivat. Levikkituotot olivat 47 % (2009: 47 %) ryhmän
liikevaihdosta. Verkkopalvelut http://Hs.fi">Hs.fija http://Iltasanomat.fi">Iltasanomat.fitekivät kävijäennätykset
kolmannella neljänneksellä.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 4 %. Sekä levikki-
että ilmoitustuotot kehittyivät myönteisesti. Työpaikkailmoittelu painetussa
Helsingin Sanomat -päivälehdessä kasvoi vaikuttavasti 48 % kolmannella
neljänneksellä. Ilmoitustuotot olivat 50 % (2009: 48 %) Helsingin Sanomien
liikevaihdosta.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 7 %. Ilta-Sanomien
markkinaosuus kasvoi ja levikin lasku hidastui edelleen. Lehden arkihintaa
korotettiin 1,20 eurosta 1,30 euroon elokuun puolivälissä, mikä lisäsi
levikkituottoja. Myös ilmoitustuotot kasvoivat selvästi ja olivat 22 % (2009:
22 %) Ilta-Sanomien liikevaihdosta. Etenkin verkkomainostuotot kehittyivät
suotuisasti.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 3 %, kun kuvatoimisto Lehtikuva ja
yritystietopalveluja tuottava Esmerk myytiin. Sanoma Digital Finlandin
verkkomainostuotot kehittyivät edelleen vahvasti. Maakuntalehtien ilmoitus- ja
levikkituotot kasvoivat. Kaupunkilehtien ilmoitustuotot olivat vertailukauden
tasolla.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi heinä-syyskuussa
33 %. Liikevoitto kasvoi merkittävästi Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat
-liiketoimintayksiköissä. Rakennemuutoksista huolimatta myös muun kustantamisen
tulos parani merkittävästi, mikä johtui Sanoma Digital Finlandin
verkkomainostuottojen kasvusta. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia
eriä.

Tammi-syyskuu

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi 2 % tammi-syyskuussa. Liiketoimintaryhmän
rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3 %. Sanoma Newsin liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 15 %. Vuonna 2009 maksamatta jätetyt lomarahat
ja toukokuussa 2010 maksettu vastaavan suuruinen suoritepalkkio vaikuttivat
erityisesti toisen neljänneksen liikevoittoon. Ilman lomarahavaikutusta tuloksen
kasvu olisi ollut noin 40 %.

Mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi TNS Gallup Adexin mukaan
Suomessa 1 %:n tammi-syyskuussa. Työpaikkailmoittelu kasvoi 26 % ja
asuntoilmoittelu 2 %. Työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat
-päivälehdessä lisääntyi vertailukaudesta 22 % ja asuntoilmoittelu 3 %.
Työpaikkailmoittelu Oikotie.fi-verkkopalvelussa kehittyi markkinoita nopeammin.
Mainonta kaupunkilehdissä lisääntyi 8 %, mikä johtui osittain raportointitavan
muutoksista. Tilastoitu verkkomainonta kasvoi 34 % eli paljon muita
mediasegmenttejä nopeammin.

Tammi-syyskuussa Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi pieneni 3 %.
Ilta-Sanomat paransi kuitenkin markkina-asemaansa entisestään iltapäivälehtien
irtonumeromarkkinoilla. Sen markkinaosuus on nyt 58,0 % (2009: 56,9 %).

Sanoma News etsii uusia tulonlähteitä kehittämällä tuote- ja
palveluvalikoimaansa. Liiketoimintaryhmässä panostetaan erityisesti maksullisiin
sisältöpalveluihin sekä sähköisten lukulaitteiden ja älypuhelimien sisällön
luomiseen. Helsingin Sanomien maksullinen iPhone-sovellus http://Hs.fi">Hs.fi2.0
lanseerattiin heinäkuussa ja Helsingin Sanomien iPad-version lanseeraus on
suunniteltu vuoden 2010 viimeiselle neljännekselle. Markkinaosuuden
vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen Sanoma Newsin
keskeinen tavoite.

Vuonna 2010 Sanoma Newsin liikevaihdon arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla
Lehtikuvan ja Esmerkin myynnin seurauksena. Liiketoimintaryhmän liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan paranevan merkittävästi.


SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa,
radiossa ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä
ovat tv-, netti-tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä
verkkopelaamiseen erikoistunut Sanoma Games.

- Nelonen Median katseluosuudet kehittyivät edelleen myönteisesti.
- Tv ja radio kehittyivät erinomaisesti ja liiketoimintaryhmän mainostuotot
kasvoivat kolmannella neljänneksellä 23 %.
- Nelonen Media sai kolmannen maksutelevisioluvan. Uusi kanava aloittaa
lähetykset keväällä 2011.

Avainlukuja 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/

milj. euroa 2010 2009  % 2010 2009 % 2009

Liikevaihto 20,8 35,0 -40,6 106,9 115,9 -7,8 157,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 1,6 3,8 -56,7 16,0 16,8 -4,7 20,7
eriä *

  % liikevaihdosta 7,9 10,8   15,0 14,5   13,2

Liikevoitto 1,6 3,8 -56,7 195,4 16,8 1 063,2 20,7

Käyttöomaisuusinvestoinnit 5,0 6,1 -17,4 9,3

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 225 445 -49,4 458

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 376 474 -20,7 469

* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 179,4
milj. euroa myyntivoittoa kaapelitelevisio-operaattori Welhosta. Vuonna 2009
liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Toiminnalliset tunnusluvut 1-9/ 1-9/

        2010 2009

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta 33,7 % 33,6 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus 30,8 % 29,8 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus 14,9 % 14,7 %Kolmas vuosineljännes

Sanoma Entertainmentin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 41 % kaapelitelevisio-
ja laajakaistaoperaattori Welhon myynnin seurauksena. Liiketoimintaryhmän
rakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 16 %, sillä television
mainosmyynti parani selvästi. Lisäksi verkkomyynti kehittyi erinomaisesti, kun
http://Ruutu.fi">Ruutu.fikasvoi 63 % ja Sanoma Games 19 %. Welho-kaupan jälkeen mainostuottojen
osuus liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on 88 % (2009: 42 %).

Nelonen Media sai kolmannella neljänneksellä valtakunnallisen antenniverkon
ohjelmistoluvan uudelle maksulliselle televisiokanavalle: Nelonen Maailma
aloittaa lähetykset keväällä 2011. Uusi kanava parantaa Nelonen Median asemaa
Suomen maksutelevisiomarkkinoilla. Nelonen Maailma on Nelonen Median kolmas
maksullinen televisiokanava.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski heinä-
syyskuussa 57 %. TV- ja radiotoiminnan kannattavuus parani kuitenkin
merkittävästi. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa Sanoma Entertainmentin liikevaihto laski 8 % ja liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä laski 5 %, mikä johtui Welhon myynnistä toisella
neljänneksellä.

TNS Gallup Adexin mukaan televisiomainonta kasvoi Suomessa 9 % tammi-syyskuussa.
Nelonen Media kasvoi markkinoita nopeammin ja onnistui kasvattamaan
markkinaosuuttaan 33,7 %:iin katseluosuuden kasvun ja onnistuneen
monikanavastrategian myötä. Netti-tv tarjoaa mainostajille uusia ja kiinnostavia
interaktiivisia tapoja kohderyhmien tavoittamiseen. Näkyvyys
televisiomainonnassa on parantunut selvästi vuoden alusta.

Nelonen Median kaupallinen katseluosuus nousi 35,6 %:iin (2009: 33,1 %)
tärkeimmässä, 10-44-vuotiaiden kohderyhmässä. Kohdistettujen teemakanavien Livin
ja Jimin menestys vahvisti katseluosuuksia. Näiden kanavien katseluosuudet ovat
parantuneet jatkuvasti, ja syyskuussa Livin katseluosuus oli kaikkien aikojen
suurin. Nelonen Median radiokanavat kasvoivat tammi-syyskuussa 8 %:n
markkinakasvua nopeammin.

Median yhdentymisen myötä tv:stä ja videoista tulee luonnollinen osa
verkkosisältöä. Sanoma Entertainmentin multimediaosaaminen luo mielenkiintoisia
mahdollisuuksia mediapalvelujen yhdistämiseen kaikilla Sanoman markkinoilla.
Myös yhteistyö tietoliikenneyhtiöiden kanssa tuo kiinnostavia mahdollisuuksia,
kun kuluttajille halutaan tuoda uusia ja helppoja tapoja kuluttaa mediaa uudella
teknologialla.

30.6.2010 toteutuneen Welhon myynnin seurauksena Sanoma Entertainmentin
liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan
merkittävästi vuonna 2010.


SANOMA LEARNING & LITERATURE

Neljässätoista maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja
digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.
Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava informaatio- ja kielipalvelujen tarjoaja
sekä Suomen johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja.

- Oppimisen liikevaihto kehittyi myönteisesti kolmannella neljänneksellä
erityisesti Puolassa.
- Sanoma Learning & Literaturen tulos parani merkittävästi tehokkuuden
parantumisen ja liikevaihdon kasvun seurauksena.
- Informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoavasta Esmerkistä tuli osa Sanoma
Learning & Literaturen B2B-palvelutarjontaa.
- Sanoma Learning & Literaturen tulosnäkymiä on nostettu. Liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä arvioidaan nyt paranevan selvästi vuonna 2010.

Avainlukuja 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 % 2009

Liikevaihto 121,2 117,6 3,1 285,0 280,4 1,6 345,1

  Oppiminen 100,6 94,3 6,7 215,5 206,4 4,4 239,1

  Kielipalvelut 5,2 6,7 -23,1 18,3 21,2 -13,7 27,5

  Kustantaminen ja muut 18,0 19,3 -6,9 58,8 60,9 -3,4 88,9

  Eliminoinnit -2,5 -2,7 6,5 -7,7 -8,1 5,2 -10,4

Liikevoitto ilman 45,7 35,7 28,3 67,0 53,8 24,4 43,5
kertaluonteisia eriä *

  % liikevaihdosta 37,7 30,3   23,5 19,2   12,6

Liikevoitto 45,5 33,1 37,8 64,3 51,2 25,4 38,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit     10,8 9,8 10,4 13,1

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 2 676 2 683 -0,3 2 745

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 2 614 2 801 -6,7 2 780

*Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,2
milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3
milj. euroa ja kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa
rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella
neljänneksellä 1,5 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 2,4 milj. euroa
rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä 1,1 milj. euroa
lastenlehtien myyntiin liittyvää kulua.

Toiminnalliset tunnusluvut 1-9/ 1-9/

        2010 2009

Oppiminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl 989 1 199

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl 269 332Kustantaminen ja muut

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl 315 342

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl 112 46Myydyt kirjat, milj. kpl 30,7 31,6


Kolmas vuosineljännes

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3 % oppiminen-
liiketoiminnan hyvän kehityksen myötä. Kaikki kasvu oli orgaanista.

Oppiminen-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva
kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja
kolmannella neljänneksellä. Syklisen luonteen vuoksi neljännesten väliset
vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset
vertailukausien välillä.

Oppimisen liikevaihto kehittyi kolmannella neljänneksellä hyvin ja kasvoi 7 %,
osin suotuisten valuuttakurssimuutosten seurauksena. Hollannissa sekä
ensimmäisen että toisen asteen oppimistuotteiden ja -ratkaisujen myynti kehittyi
hyvin. Liikevaihto kasvoi myös Suomessa. Vaikka Hollannissa ja Suomessa valtio
rahoittaa suurimman osan oppimateriaalien ostoista, budjettileikkaukset eivät
ole vielä vaikuttaneet liikevaihtoon. Belgiassa kolmannen neljänneksen
liikevaihto oli vertailukautta pienempi, mikä johtui neljännesten välisistä
vaihteluista. Unkarissa liikevaihto kasvoi, mutta tarjouskilpailujen
viivästyminen voi vaikuttaa loppuvuoden kehitykseen. Nowa Eran myynti kasvoi
edelleen selvästi Puolassa. Sähköisten oppimisratkaisujen toimittajan YDP:n
myynti oli vertailukauden tasolla.

Kielipalvelujen liikevaihto laski 23 %. Käännös- ja lokalisointipalvelujen
myönteinen kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä, mutta kielikoulutuksen
näkymät vuodelle 2010 ovat heikot. Syyskuussa Sanoma yhdisti B2B-
liiketoimintansa siirtämällä informaatio- ja mediaseurantapalveluja tuottavan
Esmerkin Sanoma Learning & Literatureen. Yhdessä kielipalvelujen tarjoaja AAC
Global ja Esmerk voivat tukea entistä paremmin yritysasiakkaitaan globaalissa
liiketoimintaympäristössä luotettavilla informaatio- ja kielipalveluilla.

Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto laski 7 %. Yleisen
kirjallisuuden markkinat ovat Suomessa edelleen vaisut, ja WSOY:n liikevaihto
oli markkinakehityksen mukainen. Liiketoiminnan uudelleenjärjestely etenee
suunnitellusti.

Ryhmän liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani heinä-syyskuussa 28 %
oppimisen merkittävän tulosparannuksen ansiosta. Mm. markkinointitoimenpiteiden
ajoitus rasittaa kuitenkin oppimisen tulosta neljännellä neljänneksellä.
Kielipalvelujen liikevoitto heikkeni. Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan
tulos parani. Liikevoittoon sisältyi 0,2 milj. euroa (2009: 2,6 milj. euroa)
kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät yleisen kirjallisuuden
rakennejärjestelyihin Suomessa.

Tammi-syyskuu

Tammi-syyskuussa Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli vertailukauden
tasolla. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 24 %.

Sanoma Learning & Literature panostaa edelleen kasvuun kansainvälistämällä
oppimisen ja kielipalvelujen liiketoimintoja. Samalla Sanoma Learning &
Literature jatkaa muun toiminnan rakennejärjestelyjä. Sekä oppimistuotteiden ja
-ratkaisujen että kielipalvelujen käyttäjät etsivät entistä yksilöidympiä
ratkaisuja. Näiden tarjoamisessa Sanoma Learning & Literature on hyvässä
asemassa ja voi parantaa kannattavuuttaan kehittäessään konsepteja ja teknisiä
alustoja samanaikaisesti useille markkinoille.

Vuonna 2010 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon arvioidaan kasvavan
hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä paranevan selvästi.


SANOMA TRADE

Kahdeksassa maassa toimivan kaupan erikoisosaaja Sanoma Traden vahvuus perustuu
asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vahvoihin konsepteihin.
Sanoma Tradellä on vuosittain 210 miljoonaa myyntitilannetta, joissa kuluttajaa
palvellaan kioskeissa, kirjakaupoissa tai elokuvateattereissa. Sanoma Traden
kaupan palvelut -liiketoimintayksikkö on vahva linkki kustantajien ja
vähittäiskauppiaiden välillä.

- Uuden kioskikonseptin ensimmäiset tulokset osoittavat myynnin kasvaneen
erityisesti vilkkailla alueilla.
- Elokuvatoimintojen myönteinen kehitys jatkui kolmannella neljänneksellä
Suomessa.
- Katsauskauden jälkeen Sanoma Trade ilmoitti lopettavansa toimintansa
Venäjällä.
- Sanoma Traden näkymiä on laskettu. Nyt arvioidaan, että vuonna 2010
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laskee hieman vuoden 2009 tasosta.Avainlukuja 7-9/ 7-9/ Muutos 1-9/ 1-9/ Muutos 1-12/

milj. euroa 2010 2009  % 2010 2009 % 2009

Liikevaihto 206,0 209,2 -1,5 599,3 592,6 1,1 827,8

  Kioskikauppa 99,2 99,3 0,0 296,0 293,6 0,8 404,2

  Kaupan palvelut 57,6 59,4 -3,1 170,3 167,3 1,8 227,9

  Kirjakauppa 31,6 31,8 -0,7 77,5 78,8 -1,6 123,3

  Elokuvatoiminnot 20,7 22,7 -8,8 66,0 64,4 2,5 88,0

  Eliminoinnit -3,1 -4,1 23,2 -10,5 -11,5 8,8 -15,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 7,8 9,7 -19,8 13,8 17,3 -20,4 27,6
eriä *

  % liikevaihdosta 3,8 4,7   2,3 2,9   3,3

Liikevoitto -22,1 9,7 -326,9 -16,1 17,3 -192,9 24,0

Käyttöomaisuusinvestoinnit 22,2 19,3 15,2 25,5

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 5 854 6 118 -4,3 5 943

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 5 753 6 201 -7,2 6 164

* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi 28,9 milj. euron liikearvon
arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa ja 1,0 milj. euroa
rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi neljännellä
neljänneksellä 3,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut 1-9/ 1-9/

Tuhansia 2010 2009

Asiakasmäärät kioskikaupassa 136 746 147 117

Asiakasmäärät kirjakaupassa 4 886 4 857

Elokuvateattereissa kävijät 7 358 7 061

Myydyt kpl:t lehtijakelussa 256 410 263 205


Kolmas vuosineljännes

Sanoma Traden liikevaihto oli heinä-syyskuussa vertailukauden tasolla.
Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 2 %.

Kioskikaupan liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Liikevaihto oli Suomessa
vertailukauden tasolla ja nousi Latviassa ja Romaniassa. Virossa, Liettuassa ja
Venäjällä liikevaihto laski. Syyskuussa 100-vuotisjuhliaan viettänyt R-kioski
järjesti asiakkaille lukuisia tapahtumia ja tarjouksia ympäri Suomea.
Katsauskauden jälkeen Sanoma Trade ilmoitti Venäjän lehtijakelu- ja
kioskiliiketoiminnan myynnistä. Kauppa edellyttää Venäjän kilpailuviranomaisten
hyväksyntää. Sanoma Trade keskittää nyt voimavaransa kioskikonseptin
kehittämiseen. Suomessa parinkymmenen testikioskin ensimmäiset tulokset ovat
myönteisiä. Kioskien muuttaminen uuden konseptin mukaiseksi jatkuu neljännellä
neljänneksellä.

Kaupan palvelujen liikevaihto laski 3 %. Uudet toiminnot lisäsivät liikevaihtoa
hieman Suomessa, mutta muissa toimintamaissa liikevaihto laski. Baltiassa
talouden taantuma tuntuu saavuttaneen taitekohdan, mutta elpyminen ei vielä näy
markkinoilla tai liikevaihdossa. Hollannissa Aldipress tarkisti strategiaansa.
Aldipress haluaa lisätä paikallista panostusta ja vahvistaa suhteitaan
hollantilaisiin kustantajiin, minkä vuoksi toiminnot siirretään Sanoma
Magazinesiin 1.1.2011 alkaen.

Kirjakaupan liikevaihto oli Suomessa ja Virossa vertailukauden tasolla.
Kirjamarkkinat ovat edelleen vaisut, mutta paperitavaran myynti oli vilkasta
lukuvuoden alussa. Uuden kirjakauppakonseptin kehitys on käynnissä, ja
ensimmäinen uudenlainen myymälä avataan neljännellä neljänneksellä.

Elokuvatoimintojen liikevaihto laski 9 %, kun myynti laski kaikissa Baltian
maissa. Sanoma Traden Viron toimintojen rakennejärjestelyt vaikuttivat
elokuvatoimintojen liikevaihtoon. Suomessa liikevaihto kasvoi hieman.

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski heinä-syyskuussa
20 %, kun kaikkien liiketoimintojen tulos oli vertailukautta heikompi. Suomen
kioskeissa uusi aukiololaki vaikutti negatiivisesti myynnin rakenteeseen ja
myyntikatteeseen. Baltian maiden heikko taloustilanne heijastui edelleen
kaikkien liiketoimintojen tuloksiin. Kolmannella neljänneksellä liikevoittoon
sisältyi 29,9 milj. euroa (2009: 0,0 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja
Aldipressin siirtoon liittyvästä liikearvon arvonalentumisesta ja Virossa
jatkuvista rakennejärjestelyistä.

Tammi-syyskuu

Sanoma Traden liikevaihto oli tammi-syyskuussa vertailukauden tasolla.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 20 %.

Sanoma Trade jatkaa erityisesti kioski- ja kirjakauppakonseptien kehittämistä
vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Sanoma Traden 210 miljoonaa
vuotuista asiakaskontaktia tuo arvokasta asiakasymmärrystä ja hyvät
mahdollisuudet tuote- ja palvelutarjooman kehittämiseen.

Vuonna 2010 Sanoma Traden liikevaihdon odotetaan olevan edellisvuoden tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan laskevan hieman
edellisvuodesta.


KONSERNI

Osinko

Sanoman 8.4.2010 kokoontunut varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,80
euroa (2009: 0,90 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 20.4.2010.

Osakkeet ja omistus

Tammi-syyskuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 44 018 242 (2009:
57 269 565) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 27 % (2009: 36 %)
keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 671,5 milj. euroa
(2009: 609,7 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi tammi-syyskuussa oli 15,25 euroa, ja hinta
vaihteli 13,41 ja 17,07 euron välillä. Syyskuun lopussa Sanoman markkina-arvo
oli 2,5 mrd. euroa (2009: 2,4 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 15,52 euroa
(2009: 15,09 euroa). Syyskuun lopussa yhtiöllä oli 22 342 osakkeenomistajaa.
Ulkomaisten omistajien hallussa oli 11,1 % (2009: 10,1 %) osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä. Tammi-syyskuussa 2010 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Syyskuun lopussa
Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 161 816 894 osaketta.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 8.4.2010 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.
Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors
ja Seppo Kievari sekä uutena jäsenenä Antti Herlin. Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet
Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Antti Herlin, Paavo Hohti, Sirkka
Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Rafaela Seppälä.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon
varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Sanoma Newsin vt. toimitusjohtaja Pekka Soini nimitettiin Sanoma Newsin
toimitusjohtajaksi ja Sanoman johtoryhmän jäseneksi 24.9.2010 alkaen. Harri-
Pekka Kaukonen nimitettiin Sanoma-konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2011
alkaen. Sanoman nykyinen toimitusjohtaja Hannu Syrjänen jää eläkkeelle
sopimuksensa mukaisesti 60-vuotiaana syksyllä 2011.

Hallituksen valtuudet

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2010 Sanoman hallituksen päättämään enintään
82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka.
Lisäksi yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään
16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2011
saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen.


Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa etenkin Magazinesin, Newsin ja Entertainmentin
liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa mm. lehtien
ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-
mainonta Suomessa on yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella
neljänneksellä.

Kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy neljännellä
neljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä, esimerkiksi
pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa luonnollisesti kaupan
liikevaihtoon neljännesten välillä.

Konsernin liikevaihto ja -liikevoitto ovat liiketoimintojen kausiluonteisen
vaihtelun vuoksi yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja
epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla
osoitteessa http://Sanoma.com">Sanoma.com Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden
mieltymysten muutoksiin. Käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa näitä
muutoksia. Sanoma on laatinut kaikissa liiketoimintaryhmissään
toimintasuunnitelmat, joilla haasteeseen vastataan.

Toimialan tavanomaiset liiketaloudelliset riskit liittyvät mediamainonnan ja
yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden
suhdanteisiin. Siksi yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa sekä
toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja
tulokseen.


OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi
hyväksyttyjä, 30.9.2010 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Konserni on 1.1.2010 lukien soveltanut mm. seuraavia uudistettuja tai muutettuja
standardeja: IFRS 3 (Uudistettu 2008) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27
(Muutettu 2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin käyttöönotto vaikuttaa
hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään ja liiketoimintojen myyntituloksiin.
Standardilla on vaikutusta myös tuloslaskelmaan kirjattaviin eriin sekä
hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan
lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen
mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen
standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.

Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardi edellyttää
tytäryrityksen omistusosuuden muutoksesta syntyvien vaikutusten kirjaamista
suoraan omaan pääomaan silloin, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiössä säilyy.
Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa
vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.

Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen
laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa http://Sanoma.com">Sanoma.com
Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa
saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen
tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.
KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/

  2010 2009 2010 2009 2009LIIKEVAIHTO  690,6 701,1 2 043,8 2 034,4 2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot  20,9 13,3 238,5 46,7 64,6

Materiaalit ja palvelut 300,7 315,0 887,0 906,3 1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 151,9 160,5 493,4 511,4 695,5

Liiketoiminnan muut kulut  124,2 122,1 385,5 379,4 536,2

Poistot ja arvonalentumiset 70,7 39,8 151,2 120,9 167,0
---------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 63,9 77,1 365,3 163,1 195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 0,8 -2,0 0,1 -2,3 -3,9

Rahoitustuotot 4,0 4,1 8,7 19,6 22,5

Rahoituskulut 5,0 12,0 17,3 41,3 52,6
---------------------------------------------------------------------------
TULOS ENNEN VEROJA 63,7 67,2 356,8 139,2 161,4

Tuloverot -24,6 -20,0 -58,5 -40,6 -54,3
---------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS 39,1 47,2 298,3 98,5 107,1Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 39,2 47,6 300,5 99,2 105,6

Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,3 -2,2 -0,6 1,6Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa 0,24 0,30 1,86 0,62 0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 0,24 0,30 1,85 0,62 0,66KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa 7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/

  2010 2009 2010 2009 2009Tilikauden tulos 39,1 47,2 298,3 98,5 107,1

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerojen muutos -3,4 6,0 8,7 -8,7 -5,0
-------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 35,7 53,2 307,0 89,8 102,1Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 35,8 53,2 309,2 90,6 100,5

Määräysvallattomille omistajille -0,1 -0,1 -2,2 -0,8 1,6


KONSERNITASE

milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet 431,7 490,7 484,2

Sijoituskiinteistöt 8,8 9,4 9,4

Liikearvo 1 447,9 1 494,2 1 488,9

Muut aineettomat hyödykkeet 403,6 402,3 399,3

Osuudet osakkuusyrityksissä 273,0 65,4 63,5

Myytävissä olevat sijoitukset 15,9 16,0 15,7

Laskennalliset verosaamiset 34,8 40,5 30,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 30,0 38,5 31,4
-----------------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 2 645,7 2 557,0 2 522,3LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus  128,9 150,5 141,6

Verosaamiset 9,0 15,6 19,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 407,5 396,0 362,9

Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 0,5 0,5

Rahavarat 55,2 66,4 59,7
-----------------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 600,8 629,1 584,0VARAT YHTEENSÄ 3 246,5 3 186,0 3 106,3OMA PÄÄOMA JA VELATOMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 71,3 71,3 71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 188,8 176,6 188,8

Muu oma pääoma 1 094,4 920,5 931,1
-----------------------------------------------------------------------
  1 354,5 1 168,3 1 191,2

Määräysvallattomien omistajien osuus 3,2 13,3 15,4
-----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 357,6 1 181,7 1 206,6PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat  97,2 102,8 101,2

Eläkevelvoitteet 30,3 36,3 29,9

Varaukset 8,2 6,9 10,7

Korolliset velat 517,0 640,3 541,6

Ostovelat ja muut velat 19,6 32,8 28,2LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset 16,5 19,5 23,8

Korolliset velat 507,3 493,1 476,1

Verovelat 35,8 21,8 16,9

Ostovelat ja muut velat 657,0 650,8 671,3


-----------------------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ 1 888,9 2 004,4 1 899,7OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 246,5 3 186,0 3 106,3


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

            Määräys-

            vallat-

            tomien

    Omat SVOP- Muu   omista-

  Osake- osak- rahas- oma   jien

  pääoma keet to* pääoma Yht. osuus Yht.OMA PÄÄOMA

1.1.2009 71,3 -37,5 192,7 993,7 1 220,1 17,0 1 237,1

Omien osakkeiden

mitätöinti 37,5   -37,5
-----------------------------------------------------------------------------
Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus     3,0 3,0   3,0
-----------------------------------------------------------------------------
Osingonjako     -144,9 -144,9 -0,9 -145,8
-----------------------------------------------------------------------------
Muutos

määräysvallattomien

omistajien osuudessa         -2,0 -2,0
-----------------------------------------------------------------------------
Lahjoitukset     -0,5 -0,5   -0,5
-----------------------------------------------------------------------------
Rahasto-

siirto   -16,1 16,1
-----------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja

tulos yhteensä     90,6 90,6 -0,8 89,8
-----------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA

30.9.2009 71,3   176,6 920,5 1 168,3 13,3 1 181,7OMA PÄÄOMA

1.1.2010 71,3   188,8 931,1 1 191,2 15,4 1 206,6

Osakemerkintä

optioilla   0,0   0,0   0,0
-----------------------------------------------------------------------------
Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus     2,8 2,8   2,8
-----------------------------------------------------------------------------
Osingonjako     -129,5 -129,5 -1,8 -131,2
-----------------------------------------------------------------------------
Muutos

määräysvallattomien

omistajien osuudessa     -18,7 -18,7 -8,3 -27,0
-----------------------------------------------------------------------------
Lahjoitukset     -0,5 -0,5   -0,5
-----------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja

tulos yhteensä     309,2 309,2 -2,2 307,0
-----------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA

30.9.2010 71,3   188,8 1 094,4 1 354,5 3,2 1 357,6

*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
KONSERNIN TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa 1-3/ 4-6/ 7-9/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/

  2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009LIIKEVAIHTO  637,9 715,4 690,6 636,0 697,2 701,1 733,6 2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot  20,4 197,3 20,9 14,1 19,4 13,3 17,9 64,6

Materiaalit ja palvelut 279,0 307,3 300,7 286,4 304,8 315,0 332,2 1 238,5

Työsuhde-etuuksista 169,1 172,3 151,9 176,2 174,8 160,5 184,0 695,5
aiheutuvat kulut

Liiketoiminnan muut kulut  128,9 132,4 124,2 128,2 129,0 122,1 156,8 536,2

Poistot ja arvonalentumiset 40,8 39,6 70,7 38,4 42,8 39,8 46,0 167,0
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 40,4 261,0 63,9 20,9 65,1 77,1 32,3 195,4

Osuus osakkuusyritysten -2,4 1,7 0,8 0,3 -0,6 -2,0 -1,6 -3,9
tuloksista

Rahoitustuotot 2,2 2,5 4,0 6,7 8,8 4,1 2,8 22,5

Rahoituskulut 6,0 6,2 5,0 17,0 12,3 12,0 11,3 52,6
--------------------------------------------------------------------------------
TULOS ENNEN VEROJA 34,1 259,0 63,7 10,9 61,1 67,2 22,3 161,4

Tuloverot -10,0 -23,8 -24,6 -3,2 -17,4 -20,0 -13,7 -54,3
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS 24,1 235,1 39,1 7,7 43,7 47,2 8,6 107,1Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 25,9 235,4 39,2 8,3 43,3 47,6 6,4 105,6

Määräysvallattomille -1,8 -0,2 -0,1 -0,6 0,3 -0,3 2,2 1,6
omistajilleEmoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 1,45 0,24 0,05 0,27 0,30 0,04 0,66

Laimennettu osakekohtainen 0,16 1,45 0,24 0,05 0,27 0,30 0,04 0,66
tulos, euroa

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-9/ 1-9/ 1-12/

milj. euroa 2010 2009 2009

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos 298,3 98,5 107,1

Oikaisut

  Tuloverot 58,5 40,6 54,3

  Rahoituskulut 17,3 41,3 52,6

  Rahoitustuotot -8,7 -19,6 -22,5

  Osuus osakkuusyritysten tuloksista -0,1 2,3 3,9

  Poistot ja arvonalentumiset 151,2 120,9 167,0

  Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -194,9 -1,9 -2,4
-tappiot

  Muut oikaisut -38,2 -43,3 -56,4

Käyttöpääoman muutos

  Myynti- ja muiden saamisten muutos -54,5 10,7 47,4

  Vaihto-omaisuuden muutos 4,3 -3,7 5,6

  Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos -11,9 -67,6 -36,9

Maksetut korot -8,7 -30,6 -34,6

Muut rahoituserät -1,7 0,0 -2,0

Maksetut verot -36,8 -28,1 -41,4
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 174,0 119,6 241,8INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat -55,2 -61,5 -80,2

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat -48,7 -25,5 -27,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 14,3 3,8 5,4

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit 25,1 0,3 0,5

Myönnetyt lainat -0,6 -0,3 -0,9

Lainasaamisten takaisinmaksut 4,5 3,9 3,3

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit 0,2   0,0

Saadut korot 1,7 4,1 4,8

Saadut osingot 3,9 4,0 4,3
--------------------------------------------------------------------------------
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -54,8 -71,1 -89,9RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 119,2 48,5 151,9RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut 0,0   12,3

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset 50,1 -22,4 -42,6

Muiden lainojen nostot 263,2 402,5 399,7

Muiden lainojen takaisinmaksut -280,3 -352,2 -460,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,8 -2,7 -3,5

Maksetut osingot -131,2 -145,8 -146,2

Lahjoitukset/muu voitonjako -0,5 -0,5 -0,5
--------------------------------------------------------------------------------
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -101,5 -121,1 -240,8RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS 17,7 -72,6 -88,9

Rahavarojen kurssierot 1,4 -0,6 0,0

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS 19,1 -73,2 -88,9Rahavarat kauden alussa 21,6 110,5 110,5

Rahavarat kauden lopussa 40,7 37,2 21,6

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä
luotolliset sekkitilit.

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa 1-3/ 4-6/ 7-9/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/

  2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands 107,4 128,0 118,8 110,6 123,2 120,7 138,6 493,2

Sanoma Magazines 48,7 54,3 51,0 50,9 53,2 48,8 58,5 211,3
International

Sanoma Magazines Belgium 53,5 52,3 48,7 51,3 52,6 50,8 57,5 212,3

Sanoma Magazines Finland 51,2 47,1 46,9 50,3 48,0 46,9 53,5 198,8

Eliminoinnit -1,0 -1,2 -1,0 -1,0 -1,2 -1,2 -1,0 -4,3
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 259,9 280,6 264,4 262,1 275,9 266,1 307,1 1 111,2SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat 59,1 56,7 55,5 58,7 55,4 53,3 61,1 228,4

Ilta-Sanomat 19,9 20,7 21,1 18,4 19,8 19,6 20,3 78,2

Muu kustantaminen 25,3 25,6 23,5 25,9 26,8 24,2 26,9 103,8

Muut 34,4 33,1 32,0 36,2 35,9 34,9 36,6 143,7

Eliminoinnit -29,3 -27,6 -27,4 -31,6 -30,9 -30,8 -32,0 -125,2
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 109,4 108,5 104,8 107,7 107,1 101,2 112,9 428,9SANOMA ENTERTAINMENT 41,5 44,6 20,8 40,3 40,6 35,0 41,1 157,1SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen 29,9 85,0 100,6 30,6 81,6 94,3 32,7 239,1

Kielipalvelut 6,9 6,2 5,2 8,3 6,2 6,7 6,3 27,5

Kustantaminen ja muut 23,6 17,2 18,0 24,6 17,0 19,3 28,0 88,9

Eliminoinnit -2,3 -2,9 -2,5 -2,6 -2,8 -2,7 -2,3 -10,4
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 58,2 105,5 121,2 60,8 101,9 117,6 64,7 345,1SANOMA TRADE

Kioskikauppa 91,9 104,9 99,2 89,9 104,5 99,3 110,5 404,2

Kaupan palvelut 51,9 60,8 57,6 50,5 57,4 59,4 60,6 227,9

Kirjakauppa 26,0 19,9 31,6 27,3 19,7 31,8 44,5 123,3

Elokuvatoiminnot 25,4 19,9 20,7 23,6 18,0 22,7 23,6 88,0

Eliminoinnit -3,4 -4,0 -3,1 -3,6 -3,9 -4,1 -4,0 -15,6
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 191,8 201,4 206,0 187,7 195,7 209,2 235,3 827,8Muut yhtiöt ja eliminoinnit -23,0 -25,3 -26,7 -22,7 -24,1 -28,0 -27,5 -102,3
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 637,9 715,4 690,6 636,0 697,2 701,1 733,6 2 767,9LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa 1-3/ 4-6/ 7-9/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-12/

  2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009Sanoma Magazines 25,8 41,0 22,6 15,5 30,2 23,1 27,4 96,3

Sanoma News 15,6 8,9 15,7 6,0 3,5 11,8 10,8 32,2

Sanoma Entertainment 6,2 187,6 1,6 6,1 6,9 3,8 3,9 20,7

Sanoma Learning & Literature -6,4 25,1 45,5 -6,9 25,1 33,1 -12,8 38,5

Sanoma Trade 2,9 3,1 -22,1 3,8 3,8 9,7 6,7 24,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit -3,7 -4,7 0,5 -3,7 -4,3 -4,4 -3,7 -16,2
-------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 40,4 261,0 63,9 20,9 65,1 77,1 32,3 195,4
SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernin toimintasegmentit muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä:
Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning &
Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja
tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta
on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma
News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv-toiminnasta. Sanoma Learning &
Literaturen toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan
toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa
esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä
segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä
verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.9.2010

        Lear-   Kohdista-

      Enter- ning &   mattomat/ Kon-

  Maga-   tain- Lite-   Elimi- serni

milj. euroa zines News ment rature Trade noinnit yht.
------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto 802,9 317,9 105,1 274,4 543,7 -0,1 2 043,8

Sisäinen liikevaihto 2,0 4,8 1,8 10,6 55,6 -74,8

LIIKEVAIHTO 804,9 322,7 106,9 285,0 599,3 -75,0 2 043,8

LIIKEVOITTO 89,4 40,2 195,4 64,3 -16,1 -7,8 365,3

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista -2,8 0,3 2,2 0,0 0,3   0,1

Rahoitustuotot         8,7 8,7

Rahoituskulut         17,3 17,3

TULOS ENNEN VEROJA           356,8SEGMENTIN VARAT 1 509,5 326,3 286,3 596,6 413,9 3,5 3 136,0Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-30.9.2009

        Lear-   Kohdista-

      Enter- ning &   mattomat/ Kon-

  Maga-   tain- Lite-   Elimi- serni

milj. euroa zines News ment rature Trade noinnit yht.
------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto 802,6 310,1 115,1 269,8 537,5 -0,8 2 034,4

Sisäinen liikevaihto 1,5 5,9 0,9 10,6 55,1 -74,0

LIIKEVAIHTO 804,2 316,0 115,9 280,4 592,6 -74,8 2 034,4

LIIKEVOITTO 68,9 21,4 16,8 51,2 17,3 -12,5 163,1

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista -2,7 0,2   0,1 0,1   -2,3

Rahoitustuotot         19,6 19,6

Rahoituskulut         41,3 41,3

TULOS ENNEN VEROJA           139,2SEGMENTIN VARAT 1 528,0 351,4 131,3 593,7 438,8 6,9 3 050,0AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009Kirjanpitoarvo kauden alussa 484,2 510,4 510,4

Lisäykset 35,6 34,7 46,0

Liiketoimintojen hankinta 0,4 0,0 1,0

Vähennykset -4,7 -2,0 -2,9

Liiketoimintojen myynti -31,5   0,0

Tilikauden poistot -47,8 -51,1 -68,5

Tilikauden arvonalentumiset -0,1 -0,2 -1,6

Kurssierot ja muut muutokset -4,5 -1,0 0,0
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 431,7 490,7 484,2

Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden
päättyessä eikä vertailukaudella.

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa 1-9/   1-12/

  2010   2009

Hankintahinta 37,1   6,7

Hankitun omaisuuden käypä arvo 14,5   2,8

Kirjattu omaan pääomaan -18,7

Kirjattu tuloslaskelmaan -0,7
--------------------------------------------
Syntynyt liikearvo 3,2   3,9

Konsernireservin tuloutus     -0,9
--------------------------------------------
Liikearvon muutos 3,2   4,8VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset 23,3 26,7 22,8

Pantit 6,7 6,0 6,8

Muut 0,0 0,5 0,4

YHTEENSÄ 30,0 33,2 30,0Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset 10,5 10,5 10,5

YHTEENSÄ 10,5 10,5 10,5Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset 0,4 0,1 0,1

YHTEENSÄ 0,4 0,1 0,1Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista 261,3 245,0 255,4

Rojaltit 13,9 16,4 18,9

Muut vastuut 18,8 29,0 27,7

YHTEENSÄ 294,0 290,5 302,0


----------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 334,8 334,3 342,5

Konsernilla ei ollut käytössä johdannaissopimuksia katsauskauden aikana eikä
vertailuvuonna.
KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

  1-9/ 1-9/ 1-12/

Kauden keskikurssi 2010 2009 2009

EUR/CZK (Tshekin koruna) 25,51 26,58 26,52

EUR/HUF (Unkarin forintti) 275,46 282,63 280,30

EUR/PLN (Puolan zloty) 4,01 4,38 4,33

EUR/RUB (Venäjän rupla) 40,13 44,27 44,07

EUR/SEK (Ruotsin kruunu) 9,67 10,68 10,61Kauden päätöskurssi 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009

EUR/CZK (Tshekin koruna) 24,60 25,16 26,47

EUR/HUF (Unkarin forintti) 275,75 269,70 270,42

EUR/PLN (Puolan zloty) 3,98 4,23 4,10

EUR/RUB (Venäjän rupla) 41,69 43,98 43,15

EUR/SEK (Ruotsin kruunu) 9,14 10,23 10,25Tiedotustilaisuus ja puhelinneuvottelu

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään klo 13.30
Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelee toimitusjohtaja
Hannu Syrjänen.

Englanninkielinen puhelinneuvottelu, jossa toimitusjohtaja Hannu Syrjänen
esittelee tulosta analyytikoille ja sijoittajille, alkaa klo 16:30.
Puhelinneuvotteluun voi osallistua numeroissa +44 (0)20 7806 1967 (Eurooppa) ja
+1 718 247 0887 (USA). Vaihtoehtoisesti puhelinneuvottelua voi seurata audio
webcast -muodossa osoitteessa http://Sanoma.com">Sanoma.comjoko reaaliaikaisena tai myöhemmin
nauhoitteena.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi sekä
puhelinneuvottelun englanninkieliset kalvot julkaistaan konsernin
internetsivuilla, kun tiedotustilaisuus on alkanut.

Sanoman tilinpäätöstiedote vuodelta 2010 julkistetaan keskiviikkona 9.2.2011
noin klo 8.30 Suomen aikaa.

Sanoma OyjKim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.comhttp://Sanoma.com">Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme
päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille
ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat
tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme,
katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja
haastavia työtehtäviä 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna
2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.[HUG#1458411]

Sanoma 3Q10 osavuosikatsaus:
http://
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Sanoma Oyj via Thomson Reuters ONE

Source: Millistream / Hug