Sanoma Oyj

Sanoman tilinpäätöstiedote 2010: Vahva perusta, painopiste uusissa liiketoimintamahdollisuuksissa Neljäs vuosineljännes

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 13:08 EET

- Sanoman liikevaihto oli 717,3 milj. euroa (2009: 733,6 milj. euroa).
Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 34,5 milj. euroa (2009: 49,3 milj.
euroa). Lasku oli seurausta liiketoimintojen myynneistä, markkinointipanostusten
ja muiden kehittämishankkeiden lisääntymisestä.
- Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -7,2 milj. euroa (2009: -17,0 milj.
euroa) ja liittyivät rakennejärjestelyihin ja alaskirjauksiin.
- Tulos osaketta kohden oli -0,01 euroa (2009: 0,04 euroa).

2010

- Sanoma-konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla: 2 761,2 milj. euroa
(2009: 2 767,9 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 7 % ja oli 245,4 milj. euroa
(2009: 229,5 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 273,8 milj. euroa (2009: 241,8 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 1,85 euroa (2009: 0,66 euroa).
- Osingoksi ehdotetaan 1,10 euroa osakkeelta.
- Vuonna 2011 Sanoman liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan vuoden 2010 tasolla.

AVAINLUKUJA 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 %Liikevaihto 717,3 733,6 -2,2 2 761,2 2 767,9 -0,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 34,5 49,3 -29,9 245,4 229,5 6,9
eriä

  % liikevaihdosta 4,8 6,7   8,9 8,3

Liikevoitto 27,4 32,3 -15,3 392,7 195,4 101,0

Tilikauden tulos -1,0 8,6 -111,5 297,3 107,1 177,6Käyttöomaisuusinvestoinnit       85,7 83,4 2,8

% liikevaihdosta       3,1 3,0Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       16,2 8,9

Omavaraisuusaste, %       45,7 41,4

Nettovelkaantumisaste, %       63,8 79,4Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi   15 405 16 723 -7,9
muutettuna

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   16 016 17 343 -7,6Tulos/osake, euroa -0,01 0,04 -113,7 1,85 0,66 182,3

Liiketoiminnan rahavirta/osake, 0,62 0,76 -18,8 1,69 1,50 12,6
euroaOma pääoma/osake, euroa       8,42 7,36 14,4

Osinko/osake, euroa *       1,10 0,80 37,5

Osinko tuloksesta, % *       59,4 122,0

Osakekannan markkina-arvo       2 628,0 2 536,5 3,6* Vuoden 2010 hallituksen esitys yhtiökokoukselleToimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

"Sanoma teki hyvän tuloksen vuonna 2010, mikä on vuonna 2009 aloitettujen
tehostamistoimien sekä Länsi-Euroopan ja Venäjän markkinoiden elpymisen ansiota.
Vuonna 2011 haluamme vahvistaa markkina-asemiamme entisestään ja siksi lisäsimme
markkinointipanostuksia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2010 hyvä tulos sekä vahva rahavirta ja tase ovat hyviä lähtökohtia
liiketoiminnan kehittämiselle. Mediatoimialan yhdentyminen etenee vauhdilla, ja
Sanoma on valmis hyödyntämään uudet mahdollisuudet. Innovaatioiden edistämisellä
on merkittävä osa liiketoimintamme kehittämisessä.

Sanoma Magazines ja Sanoma Entertainment yhdistettiin vuoden 2011 alussa Sanoma
Media -liiketoimintaryhmäksi. Rakennejärjestelyn tavoitteena on vahvistaa
Sanoman markkina-asemaa Euroopassa ja varmistaa, että suomalaista
televisiotoiminnan osaamista hyödynnetään kansainvälisesti. Järjestely vastaa
Sanoman strategiaa, jonka tarkoituksena on muokata liiketoimintoja paremmin
asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaviksi, kehittää konsernin sisäisiä
synergioita ja vahvistaa digitaalista toimintaa.

Vuonna 2011 toiminnan kehittämisen painopisteinä ovat digitaalisen
liiketoiminnan vahvistaminen, innovaatiot ja yhteistyötä edistävien rakenteiden
luominen. Muun muassa näillä keinoilla haemme orgaanista kasvua. Haluan rakentaa
entistä vahvemman Sanoman yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstömme
kanssa."

Vuoden 2011 näkymät

Vuonna 2011 Sanoman liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Vuonna 2010 liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa.

Vuonna 2010 tehdyt yritysmyynnit vaikuttavat näkymiin. Yhteensä myytyjen
liiketoimintojen osuus vuoden 2010 liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä oli
noin 10 milj. euroa. Merkittävimmät myydyt liiketoiminnot olivat Welho ja Humo.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen Sanoman toimintamaissa heijastuu
konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2011. Nykyiset näkymät
perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat keskeisissä toimintamaissa
jonkin verran vuonna 2011.

Liikevaihto

Neljäs vuosineljännes

Sanoman liikevaihto vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä laski 2 % ja oli
717,3 milj. euroa (2009: 733,6 milj. euroa). Liikevaihto oli vertailukauden
tasolla Magazines- , News- ja Learning & Literature -liiketoimintaryhmissä mutta
laski Trade-liiketoimintaryhmässä. Entertainment-liiketoimintaryhmän
kaapelitelevisio- ja laajakaistaliiketoiminta myytiin aiemmin vuonna 2010, mikä
vaikutti liikevaihtoon. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää
vaikutusta liikevaihtoon neljännellä neljänneksellä. Konsernirakenteen
muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %.

Mainostuottojen kasvu jatkui. Sanoman mainostuotot kasvoivat neljännellä
neljänneksellä 11 %, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 26 % (2009: 23 %).
Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi eli 19 %. Kasvu oli suurinta Sanoma
Magazines Netherlandsissä ja Sanoma Newsissä.

Levikkituotot laskivat hieman vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna.
Tilaustuotot pysyivät vakaina, mutta irtonumeromyynti laski hieman useimmissa
toimintamaissa.

2010

Tammi-joulukuussa Sanoman liikevaihto pysyi vertailuvuoden tasolla ja oli
2 761,2 milj. euroa (2009: 2 767,9 milj. euroa; 2008: 3 030,1 milj. euroa).
Liikevaihto kasvoi News-liiketoimintaryhmässä. Entertainmentin liikevaihtoon
vaikutti Welhon myynti. Muissa liiketoimintaryhmissä liikevaihto oli
vertailuvuoden tasolla. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää
vaikutusta vuoden 2010 liikevaihtoon.

Vuoden aikana vahvasti kehittyneet mainostuotot kasvoivat 8 % mutta eivät vielä
olleet vuoden 2008 huipputasolla. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta
oli 23 % (2009: 21 %).

Sanoman tavoitteena on kaksinkertaistaa kuluttajille suunnatun
verkkoliiketoiminnan tuotot vuodesta 2008 vuoteen 2012 mennessä. Nämä tuotot
koostuvat pääasiassa verkkomainonnasta. Vuonna 2010 kuluttajille suunnatun
verkkoliiketoiminnan tuotot kasvoivat 14 % ja olivat 151,0 milj. euroa (2009:
132,2 milj. euroa). Digitaaliset tuotot pysyivät laajakaistaliiketoiminnan
kesäkuisesta myynnistä huolimatta vertailuvuoden tasolla ja olivat 12 % (2009:
12 %) liikevaihdosta. Digitaalisiin tuottoihin sisältyvät kuluttajille suunnatun
verkkoliiketoiminnan lisäksi esimerkiksi sähköiset oppimisratkaisut ja
laajakaistainternet.

Konsernin levikkituotot laskivat hieman vertailuvuodesta. Tilaustuotot pysyivät
vakaina, mutta irtonumeromyynti laski hieman useimmissa toimintamaissa.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 51 % (2009: 51 %) tuli Suomesta ja 23 % (2009:
23 %) Hollannista. Liikevaihto muista EU-maista oli 23 % (2009: 23 %) ja EU:n
ulkopuolisista maista 3 % (2009: 3 %).

Tulos

Neljäs vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni loka-joulukuussa 30 % ja
oli 34,5 milj. euroa (2009: 49,3 milj. euroa). Sanoma News -liiketoimintaryhmän
tulos parani merkittävästi. Sanoma Traden tulos pieneni merkittävästi, mikä
johtui pääasiassa kioskikaupan alhaisemmista katteista ja asiakasmäärän
laskusta. Muiden liiketoimintaryhmien tulosta laskivat yritysmyynnit ja
panostukset erityisesti markkinointiin. Vakaa kehitys vuonna 2010 mahdollisti
investointien lisäämisen uusien toimintojen kehittämiseen ja markkinointiin
markkinaosuuksien kasvattamiseksi. Markkinointikulut kasvoivat neljännellä
neljänneksellä 23 % vertailukauden poikkeuksellisen alhaisesta tasosta.
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,8 % (2009: 6,7 %) liikevaihdosta.
Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta neljännen neljänneksen
tulokseen.

KERTALUONTEISET ERÄT 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/

milj. euroa 2010 2009 2010 2009Magazines

Rakennejärjestelykulut (Magazines Netherlands) -3,3 -0,1 -3,3 -4,7

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Magazines     -6,3
Netherlands)

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Magazines -1,0   -1,0
International)

Myyntivoitto Humosta     2,6

Rakennejärjestelykulut (Magazines Belgium)   -10,9   -12,4

News

Myyntivoitto Lehtikuvasta     6,0

Myyntivoitto Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä 2,9   2,9

Tehostamisohjelman kulut       -8,4

Entertainment

Myyntivoitto Welhosta -0,4   179,0

Learning & Literature

Myyntitappio Bertmark Norgesta 0,1   -1,1

Rakennejärjestelykulut -0,8 -2,4 -2,3 -3,9

Hollantilaisen ydinliiketoimintaan kuulumattoman -2,1   -2,1
yhtiön arvonalentuminen

Lastenlehtien myyntiin liittyvä kulu       -1,1

Trade

Myyntitappio Venäjän toiminnoista -2,6 -3,6 -3,6 -3,6

Liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa     -28,9

Sanoma Oyj

Myyntivoitot kiinteistöistä     5,4
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT -7,2 -17,0 147,3 -34,1Hansaprint osakkuusyhtiöosuuden arvonalentuminen -22,1   -22,1
--------------------------------------------------------------------------------
OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT KERTALUONTEISET ERÄT -22,1   -22,1Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista

sekä myytävissä olevista sijoituksista   -3,7   -8,7
--------------------------------------------------------------------------------
RAHOITUSKULUJEN KERTALUONTEISET ERÄT   -3,7   -8,7Pääasiassa vuonna 2009 toteutettujen tehostamistoimien ja rakennemuutosten
vaikutukset näkyivät edelleen. Konsernin kokonaiskulut pienenivät neljännellä
neljänneksellä 1 %:n. Erityisesti paperikulut olivat merkittävästi pienemmät
kuin vertailukaudella. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut pienenivät 5 %.
Konsernin henkilöstömäärä oli noin 1 300 työntekijää eli 8 % pienempi kuin
vuoden 2009 lopussa. Henkilöstömäärä on vähentynyt 7 % vertailukaudesta. Welhon
myynti pienensi henkilöstömäärää noin 200 työntekijällä.

Loka-joulukuussa liikevoittoon sisältyi -7,2 milj. euroa (2009: -17,0 milj.
euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat myyntivoitoista ja
kertaluonteisista kuluista. Kertaluonteiset kulut liittyivät toimintojen
rakennejärjestelyyn Hollannissa ja Venäjällä sekä joidenkin venäläisten
lehtinimikkeiden julkaisuoikeuksien arvonalentumiseen ja ydinliiketoimintaan
kuulumattoman konsulttiyhtiön arvonalentumiseen Hollannissa. Vertailukaudella
kertaluonteiset erät koostuivat rakennejärjestelykuluista.

2010

Tammi-joulukuussa Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 7 % ja
oli 245,4 milj. euroa (2009: 229,5 milj. euroa). Magazinesin, Newsin ja Learning
& Literaturen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani. Myös Suomen tv- ja
radioliiketoiminnan tulos parani selvästi. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut
merkittävää vaikutusta vuoden 2010 tulokseen.

Liikevoittoon sisältyi 147,3 milj. euroa (2009: -34,1 milj. euroa)
kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät liiketoimintojen ja kiinteistöjen
myynnistä saatuihin myyntivoittoihin, liiketoimintojen arvonalentumisiin ja
rakennejärjestelykuluihin. Noin 135 milj. euroa myyntivoittojen ja
alaskirjauksien nettomäärästä oli verotonta. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät
koostuivat toimintojen rakennejärjestelyjen kuluista kaikissa
liiketoimintaryhmissä.

Selvä tulosparannus ja merkittävät kertaluonteiset myyntivoitot nostivat
konsernin vuoden 2010 liikevoiton 392,7 milj. euroon (2009: 195,4 milj. euroa;
2008: 236,3 milj. euroa), joka on 14,2 % (2009: 7,1 %; 2008: 7,8 %)
liikevaihdosta.

Sanoma raportoi osuutensa tietoliikennekonserni DNA:n tuloksesta
osakkuusyrityksissä myytyään Welhon ja hankittuaan 21 %:n omistusosuuden
DNA:sta. Merkittävimmät osakkuusyritykset DNA:n lisäksi ovat Hansaprint,
Stratosféra, Jokerit HC ja Desert Fishes. Sanoma kirjasi viimeisellä
neljänneksellä 22,1 milj. euron arvonalentumisen Hansaprintistä painotoiminnan
merkittävästi heikentyneiden näkymien vuoksi. Siksi osakkuusyrityksien tuotot
olivat
- 23,9 milj. euroa (2009: -3,9 milj. euroa). DNA:n liikevaihto ja tulos vuonna
2010 kasvoivat odotetusti. Vuoden 2010 lopussa DNA:lla oli noin neljännes Suomen
matkaviestinnän markkinoista ja yli 40 % kaapelitelevisiomarkkinoista.

Tammi-joulukuussa Sanoman nettorahoituserät olivat -12,8 milj. euroa (2009:
-30,1 milj. euroa). Vertailuvuotta alhaisemmat viitekorot pienensivät konsernin
korkokuluja merkittävästi. Alhaisempien korkokulujen myönteiset vaikutukset
alkoivat tasoittua toisella vuosipuoliskolla, sillä viitekorot laskivat vuoden
2009 toisella neljänneksellä. Rahoitustuotot olivat 11,1 milj. euroa (2009:
22,5 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 7,0 milj. euroa
(2009: 15,0 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 23,8 milj. euroa
(2009: 52,6 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat 13,3 milj. euroa
(2009: 25,3 milj. euroa) ja valuuttakurssitappiot 8,0 milj. euroa (2009: 16,2
milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 356,0 milj. euroa (161,4 milj. euroa). Welhon myynti
kesäkuussa 2010 vaikutti merkittävästi konsernin tulokseen ja efektiiviseen
veroasteeseen. Efektiivinen veroaste vuonna 2010 oli 16,5 % (2009: 33,6 %).
Vuoden 2010 tulos osaketta kohden oli 1,85 euroa (2009: 0,66 euroa). Tilikauden
tulos oli 297,3 milj. euroa (2009: 107,1 milj. euroa).

Tase ja rahoitusasema

Joulukuun lopussa konsernitase oli 3 203,0 milj. euroa (2009: 3 106,3 milj.
euroa). Rahavirran tehokas hallinta oli yksi johdon painopistealueista, ja
konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2010 oli 273,8 milj. euroa (2009:
241,8 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 1,69 euroa
(2009: 1,50 euroa). Merkittävän tulosparannuksen lisäksi rahavirtaa vahvistivat
vertailuvuotta alhaisemmat korkokulut.

Sanoman rahoitusasema oli vahva ja taloudellinen joustavuus parani vuoden
aikana. Omavaraisuusaste vahvistui ja oli joulukuun lopussa 45,7 % (2009:
41,4 %; 2008: 40,0 %). Welhon myynti vahvisti tunnuslukuja: oman pääoman tuotto
(ROE) oli 23,0 % (2009: 9,2 %; 2008: 9,1 %) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI)
16,2 % (2009: 8,9 %). Oma pääoma oli 1 376,0 milj. euroa (2009: 1 206,6 milj.
euroa). Korolliset velat laskivat yhä ja olivat 941,9 milj. euroa (2009:
1 017,7 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 877,9 milj. euroa (2009: 958,1
milj. euroa). Sanoman nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli joulukuun
lopussa 1,5.

Sanoman olemassa olevat luottosopimukset, kuten 802 milj. euron arvoinen
pitkäaikainen syndikoitu luottolimiittisopimus, täyttävät yhtiön kaikki
rahoitustarpeet, eikä se tarvitse olennaista jälleenrahoitusta
lähitulevaisuudessa. Sanoma Oyj:llä ei ole muita säännöllisen
tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia merkittäviä sopimuksia. Konsernissa on
normaalin liiketoiminnan puitteissa sopimuksia ja sopimuskokonaisuuksia, joihin
sisältyy tavanomainen määräysvallan muutosta koskeva ehto.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen vuonna 2010 olivat
85,7 milj. euroa (2009: 83,4 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa
tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin.
Tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit alle 100 milj. eurossa
(pois lukien yritysjärjestelyt). Sanoman vuonna 2010 ostamien liiketoimintojen
hankintameno oli yhteensä 37,1 milj. euroa (2009: 6,7 milj. euroa).

Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluiksi 0,9 milj. euroa (2009: 1,5
milj. euroa) eli 0,0 % (2009: 0,1 %) liikevaihdosta. Menot eivät sisällä
tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen tai uusien tuotteiden ja palvelujen
lanseeraukseen liittyviä kustannuksia. Nämä kustannukset liittyvät tavanomaiseen
portfolion kehittämiseen, ja ne kirjataan kuluiksi. Sanoma johtaa ja koordinoi
suomalaista Next Media -tutkimusohjelmaa, joka kehittää media-alan tulevaisuuden
konsepteja ja liiketoimintamalleja. Ohjelman tavoitteena on tehostaa
digitaalisen median tutkimus- ja kehitystoimintaa Suomessa ja luoda
kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa. Vuonna 2015 päättyvä Next Media
-ohjelma koostuu kymmenestä hankkeesta. Sen rahoittavat valtio ja ohjelmaan
osallistuvat mediayhtiöt.

Toukokuussa Sanoma Magazines Belgium myi 49 % Humo-aikakauslehdestä
belgialaiselle De Vijverille. Osana järjestelyä Sanoma Magazines Belgium osti
25 % Desert Fishes -yhtiöstä, joka omistaa Belgian suurimman tv-tuotantoyhtiö
Woestijnvisin. Kesäkuussa Sanoma Entertainment myi kaapelitelevisio-operaattori
Welhon tietoliikennekonserni DNA:lle ja investoi koko kauppahinnan DNA:han. Näin
Sanoma Entertainmentistä tuli DNA:n toiseksi suurin omistaja 21 %:n
omistusosuudella. Vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yritysjärjestelyjä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Konserni yhdisti Sanoma Entertainment- ja Sanoma Magazines
-liiketoimintaryhmänsä Sanoma Media -liiketoimintaryhmäksi 1.1.2011.
Rakennejärjestelyllä pyritään vastaamaan entistä paremmin kuluttajien ja
mainostajien tarpeisiin yhdentyvässä mediamaailmassa. Järjestelyn ansiosta
Sanoma voi hyödyntää suomalaista televisiotoiminnan osaamista kansainvälisesti
ja vahvistaa Sanoman markkina-asemaa Euroopassa.

Samalla Aldipress siirrettiin Sanoma Traden kaupan palveluista Sanoma Mediaan.
Tarkoituksena on helpottaa Aldipressin uuden strategian toteutusta: lehtien
irtonumerojakeluun keskittymistä ja hollantilaisille kustantajille suunnattujen
palvelujen vahvistamista.

Sanomassa on nyt neljä liiketoimintaryhmää: Sanoma Media, Sanoma News, Sanoma
Learning & Literature ja Sanoma Trade. Sanoman johtoryhmän muodostavat konsernin
toimitusjohtaja, liiketoimintaryhmien toimitusjohtajat sekä Sanoman taloudesta
ja hallinnosta sekä strategisesta kehityksestä vastaavat johtajat. Sanoma
julkaisee uusien segmenttien vertailuluvut ennen ensimmäisen neljänneksen
tulosta.

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen
toimija 12:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-
ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa
asemaansa kaikilla markkinoillaan.

- Ilmoitusmyynnin myönteinen kehitys jatkui neljännellä neljänneksellä sekä
painetuissa lehdissä että verkossa.
- Sanoma Magazinesin tablet-osaaminen sai tunnustusta, kun kaksi sen sovellusta
valittiin maailman kymmenen parhaan lehtisovelluksen joukkoon. Sanoma Magazines
jatkaa voimakasta panostamista mobiilien liiketoimintamahdollisuuksien
tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.
- Story 5, Sanoma Budapestin toinen tv-kanava, aloitti lähetykset Unkarissa
katsauskauden jälkeen.
- Sanoma Magazines on osa uutta Sanoma Media -liiketoimintaryhmää 1.1.2011
lähtien.

Avainlukuja 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 %

Liikevaihto 306,0 307,1 -0,4 1 110,9 1 111,2 0,0

Sanoma Magazines Netherlands 136,1 138,6 -1,8 490,4 493,2 -0,6

Sanoma Magazines International 60,9 58,5 4,2 214,9 211,3 1,7

Sanoma Magazines Belgium 53,8 57,5 -6,5 208,3 212,3 -1,9

Sanoma Magazines Finland 56,2 53,5 5,0 201,4 198,8 1,3

Eliminoinnit -1,0 -1,0 -2,3 -4,2 -4,3 3,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia 35,5 38,4 -7,6 128,6 113,4 13,5
eriä *

  % liikevaihdosta 11,6 12,5   11,6 10,2

Liikevoitto 31,2 27,4 13,9 120,6 96,3 25,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit 19,4 24,4 -20,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 7,2 7,9

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 4 980 5 191 -4,1

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 5 040 5 452 -7,5

* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 2,6 milj.
euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta, kolmannella
neljänneksellä 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Sanoma
Magazines Netherlandsissä ja neljännellä neljänneksellä 3,3 milj. euroa
rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissä sekä 1,0 milj. euron
aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Sanoma Magazines Internationalissa.
Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 1,3 milj.
euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä
10,9 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Belgiumissa sekä
kolmannella neljänneksellä 4,6 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,1
milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissä.

Toiminnalliset tunnusluvut * 1-12/ 1-12/

  2010 2009

Julkaistut aikakauslehdet, kpl 279 295

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl 342 316 372 995

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut 50 549 54 108

* Sisältää yhteisyritykset

Neljäs vuosineljännes

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli loka-joulukuussa vertailukauden tasolla.
Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,3 %.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 6 % ja olivat 33 % (2009: 30 %)
neljännen neljänneksen liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa
neljässä liiketoiminnassa. Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi etenkin
Hollannin ja Sanoma Magazines Internationalin hyvän kehityksen ansiosta.

Levikkituotot laskivat hieman ja olivat 54 % (2009: 56 %) Sanoma Magazinesin
liikevaihdosta. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, mutta
irtonumeromyynti laski jonkin verran.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli vertailukauden tasolla.
Ilmoitustuotot kasvoivat jonkin verran ja olivat 32 % (2009: 30 %)
liikevaihdosta. Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi. Levikkituotot laskivat
hieman: tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, mutta irtonumeromyynti laski
hieman, kun naisten viikkolehdistä ilmestyi ajoituserojen vuoksi yksi numero
vähemmän kuin vertailukaudella. Neljännellä neljänneksellä lanseerattiin useita
mobiiliratkaisuja mutta muita merkittäviä muutoksia Sanoma Magazines
Netherlandsin portfoliossa ei tapahtunut.

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 4 %, mikä johtui
ilmoitustuottojen kasvusta Venäjällä ja valuuttakurssimuutosten suotuisasta
vaikutuksesta. Mainosmarkkinat paranivat myös Unkarissa ja Ukrainassa, mutta
yleinen taloudellinen tilanne ja ilmoitusmyynnin näkymät ovat heikot muissa
itäisen Keski-Euroopan maissa. Ilmoitustuotot olivat 55 % (2009: 52 %) Sanoma
Magazines Internationalin liikevaihdosta neljännellä neljänneksellä.
Levikkituotot laskivat, kun sekä irtonumeromyynti että tilaustuotot pienenivät.
Sanoma Magazines International lanseerasi yhden lehden ja useita verkko- ja
mobiiliratkaisuja.

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto laski 7 %, kun Sanoma Magazines Belgium
myi toukokuussa 49 % päänimikkeisiin kuuluvasta viikkolehti Humosta. Myynnillä
oikaistu liikevaihto kasvoi selvästi. Ilmoitustuotot kasvoivat muiden lehtien
hyvän tuloksen myötä. Levikkituotot laskivat, kun sekä tilaustuotot että
irtonumeromyynti heikkenivät selvästi vertailukaudesta. Ilmoitustuotot olivat
27 % (2009: 25 %) Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihdosta.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kasvoi 5 %. Ilmoitustuotot kasvoivat
selvästi ja olivat 14 % (2009: 14%) liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat
jonkin verran tilaustuottojen ja irtonumeromyynnin lisääntymisen myötä.

Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 8 % loka-
joulukuussa. Tulos pieneni Belgiassa rakennemuutosten seurauksena ja Hollannissa
vertailukautta merkittävästi suurempien markkinointikulujen vuoksi. Vuoden 2009
lopussa markkinointipanostuksia oli hyvin vähän. Sanoma Magazines
Internationalin ja Sanoma Magazines Finlandin tulos parani. Liikevoittoon
sisältyi kertaluonteisia kuluja 4,3 milj. euroa (2009: 11,0 milj. euroa). Ne
liittyivät Hollannin toimintojen rakennejärjestelyyn ja kahden venäläisen
aikakauslehden arvonalentumiseen.

2010

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli tammi-joulukuussa vertailuvuoden tasolla.
Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,4 %. Pääasiassa
verkkomainonnasta koostuvat digitaaliset tuotot olivat 9 % (2009: 8 %)
liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 14 % ilmoitustuottojen kasvun
myötä. Ilmoitustuottojen kasvu paransi Sanoma Magazines Netherlandsin ja Sanoma
Magazines Internationalin tulosta merkittävästi. Liikevoittoon sisältyi
-8,0 milj. euroa (2009: -17,1 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka
koostuivat omaisuuden myyntivoitoista, aineettoman omaisuuden ja liikearvon
arvonalentumisista sekä rakennejärjestelykuluista. Vertailukaudella
kertaluonteiset kulut liittyivät toimintojen rakennejärjestelyihin.

Sanoma Magazinesin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen
olivat 19,4 milj. euroa (2009: 24,4 milj. euroa) ja liittyivät lähinnä
tietojärjestelmiin. Vuoden 2010 merkittävin yritysosto oli http://HaziPatika.com">HaziPatika.com
Groupin hankinta. Yhtiö ylläpitää muun muassa Unkarin suosituinta
terveysaiheista verkkosivustoa. Vertailuvuoden merkittävin yritysosto oli
unkarilaista Olcsobbat.hu-vertailusivustoa ylläpitävän SELKO kft:n hankinta.

Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta lisääntyi hieman
Hollannissa tammi-marraskuussa 2010. Sanoma Magazines Netherlandsin myynti
kasvoi selvästi markkinoita nopeammin. TNS Gallup Adexin mukaan mainonta
suomalaisissa kuluttaja-aikakauslehdissä väheni 3 % vuonna 2010, mutta Sanoma
Magazines Finland kehittyi markkinoita voimakkaammin.

Sanoma Magazines kehittää jatkuvasti aikakauslehtiportfoliotaan ja kiinnittää
erityistä huomiota toimintamaiden päälehtiin. Se panostaa markkina-asemiensa
vahvistamiseen ja haluaa vahvistaa asemaansa myös digitaalisessa mediassa, sekä
verkossa että mobiiliratkaisuissa. Siksi konserni päätti yhdistää Sanoma
Entertainmentin multimediaosaamisen ja Sanoma Magazinesin vahvan
brändivalikoiman. Uusi Sanoma Media -liiketoimintaryhmä aloitti toimintansa
1.1.2011. Sanoma Media etsii mahdollisuuksia laajentaa tv-toimintaa uusille
markkinoille.

Sanoma Median liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2011 edellisvuoden tasolla.
Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan selvästi vuonna 2010
tehtyjen yritysmyyntien seurauksena. Aldipressin siirtyminen Sanoma Mediaan on
otettu huomioon sekä vuoden 2011 että vertailuvuoden luvuissa.SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka painetut ja
digitaaliset tuotteet ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä. Pohjoismaiden
suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita
valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen
merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.

- Ilmoitustuotot kasvoivat edelleen, kun etenkin painettu työpaikkailmoittelu
kehittyi hyvin. Oikotie.fi-sivustosta tuli Suomen johtava rekrytointisivusto.
- Ilmoitustuottojen kasvun ansiosta myös neljännen neljänneksen tulos parani
merkittävästi.
- Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista kasvoi myös viimeisellä
neljänneksellä. Lehden viikonloppunumeron levikki on suurempi kuin vuonna 2009.
- Sanoma News jatkoi toimintojensa keskittämistä myymällä Kaakkois-Suomen
paikallislehtensä joulukuussa.

Avainlukuja 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 %

Liikevaihto 114,9 112,9 1,8 437,6 428,9 2,0

Helsingin Sanomat 64,1 61,1 4,9 235,4 228,4 3,1

Ilta-Sanomat 21,6 20,3 6,6 83,3 78,2 6,5

Muu kustantaminen 25,0 26,9 -7,2 99,5 103,8 -4,2

Muut 33,4 36,6 -8,8 132,9 143,7 -7,5

Eliminoinnit -29,2 -32,0 8,8 -113,5 -125,2 9,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,0 10,8 20,5 47,2 40,6 16,4
*

  % liikevaihdosta 11,3 9,6   10,8 9,5

Liikevoitto 15,9 10,8 47,5 56,1 32,2 74,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit 14,0 10,6 32,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 22,0 12,1

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 2 016 2 306 -12,6

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 2 176 2 399 -9,3

* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 6,0
milj. euron myyntivoitto Lehtikuvasta ja neljännellä neljänneksellä 2,9 milj.
euroa Sanoma Lehtimedian paikallislehtien myyntivoittoa. Vuonna 2009
kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja
toisella neljänneksellä 6,1 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut 1-12/ 1-12/

        2010 2009

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl 74,3 74,8        1-12/ 1-12/

Levikki 2010 2009

Helsingin Sanomat 383 361 397 838

Ilta-Sanomat 149 838 152 948        10-12/ 10-12/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa 2010 2009

http://Iltasanomat.fi">Iltasanomat.fi 1 726 762 1 827 379

http://HS.fi">HS.fi 1 266 968 1 280 225

http://Huuto.net">Huuto.net 460 005 462 347

http://Oikotie.fi">Oikotie.fi 460 622 374 397

http://Taloussanomat.fi">Taloussanomat.fi 547 513 508 089Neljäs vuosineljännes

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 2 %. Rakennemuutoksilla
oikaistu liikevaihto kasvoi 5 %.

Sanoma News vahvisti edelleen markkinaosuuttaan Suomen mediamarkkinoilla.
Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 11 %, kun verkkomainostuotot ja
printtimainonta kehittyivät myönteisesti. Verkkomainostuotot kasvoivat 27 % ja
printtimainonta 9 %. Ilmoitustuotot olivat 52 % (2009: 48 %) Sanoma Newsin
neljännen neljänneksen liikevaihdosta.

Levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Irtonumeromyynti kehittyi hyvin, ja
tilaustuotot pysyivät ennallaan. Levikkituotot olivat 42 % (2009: 42 %)
liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 5 %.
Ilmoitustuottojen kasvu jatkui, kun työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin
Sanomat -päivälehdessä kasvoi peräti 46 % vuoden viimeisellä neljänneksellä.
Ilmoitustuotot olivat 57 % (2009: 54 %) Helsingin Sanomien liikevaihdosta.
Uutispalvelu http://HS.fi">HS.fiteki kävijäennätyksen viimeisellä vuosineljänneksellä ja
vahvisti asemaansa yhtenä Suomen suosituimmista sivustoista, erityisesti
mobiililaitteissa. Joulukuussa Helsingin Sanomat lanseerasi päivän
paperilehdestä tablet-version Suomen iPad-lanseerauksen yhteydessä.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 7 %. Lehden arkihintaa
korotettiin 1,20 eurosta 1,30 euroon elokuun puolivälissä. Levikkituottoja
lisäsi myös viikonloppunumeron levikin kasvu. Ilmoitustuotot kasvoivat
merkittävästi ja olivat 30 % (2009: 28 %) Ilta-Sanomien liikevaihdosta.
Uudistettu http://Iltasanomat.fi">Iltasanomat.filanseerattiin marraskuussa.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 7 % kuvatoimisto Lehtikuvan myynnin ja
yritystietopalveluja tuottavan Esmerkin siirron seurauksena. Lisäksi viisi
paikallislehteä myytiin joulukuussa. Sanoma News keskittää merkittävästi
resursseja digitaaliseen toimintaansa. Sanoma Digital Finlandin
verkkomainostuotot kehittyivät vahvasti myös neljännellä neljänneksellä,
erityisesti työpaikkailmoittelun osalta. Maakuntalehtien ilmoitustuotot
kasvoivat jonkin verran ja levikkituotot olivat vertailukauden tasolla.
Kaupunkilehtien ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 20 % loka-
joulukuussa. Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevoitto kasvoi
merkittävästi, mutta Ilta-Sanomien liikevoitto laski Iltasanomat.fi-sivuston
uudistamisen seurauksena. Rakennemuutoksista huolimatta muun kustantamisen tulos
parani merkittävästi, mikä johtui Sanoma Digital Finlandin verkkomainostuottojen
kasvusta. Liikevoitto sisälsi 2,9 milj. euron (2009: 0,0 milj. euron)
kertaluonteisen myyntivoiton Kaakkois-Suomen paikallislehtien myynnistä.

2010

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi 2 % tammi-joulukuussa. Rakennemuutoksilla
oikaistu liikevaihto kasvoi 4 %. Pääasiassa verkkomainonnasta koostuvat
digitaaliset tuotot olivat 11 % (2009: 11 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 16 %, mikä johtui
pääasiassa ilmoitustuottojen kasvusta ja alhaisemmista paperikustannuksista.
Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä 8,9 milj. euroa (2009: -8,4 milj.
euroa) Lehtikuvan ja paikallislehtien myyntivoitoista. Vertailuvuonna
kertaluonteiset erät liittyivät liiketoimintaryhmän tehostamisohjelmaan. Vuonna
2009 maksamatta jätetyt lomarahat ja toukokuussa 2010 maksettu vastaavan
suuruinen suoritepalkkio vaikuttivat erityisesti toisen neljänneksen
liikevoittoon. Ilman lomarahavaikutusta koko vuoden tuloksen kasvu olisi ollut
noin 50 %.

Sanoma Newsin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat
14,0 milj. euroa (2009: 10,6 milj. euroa). Ne koostuivat pääosin panostuksista
digitaaliseen liiketoimintaan ja lukija-asiakkaiden hallintajärjestelmään.
Vuonna 2010 tai vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yrityshankintoja.

TNS Gallup Adexin mukaan mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi
Suomessa 2 % vuonna 2010. Työpaikkailmoittelu kasvoi 32 % ja asuntoilmoittelu
1 %. Työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat -päivälehdessä lisääntyi
28 % ja asuntoilmoittelu 4 % vertailuvuodesta. Työpaikkailmoittelu Oikotie.fi-
verkkopalvelussa kaksinkertaistui, kehittyen markkinoita nopeammin. Mainonta
kaupunkilehdissä lisääntyi 8 %, mutta osa kasvusta johtuu raportointitavan
muutoksista. Tilastoitu verkkomainonta kasvoi vuoden aikana 33 % eli paljon
muita mediasegmenttejä nopeammin.

Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi pieneni 3 % vuonna 2010. Ilta-
Sanomat paransi edelleen asemaansa iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoilla. Sen
markkinaosuus on nyt 58,1 % (2009: 57,1 %).

Sanoma News pyrkii vahvistamaan monikanavaista lähestymistapaa sekä
journalistisen sisällön luomisessa että ilmoittajien palvelemisessa.
Liiketoimintaryhmä kasvattaa digitaalisen toiminnan osuuttaan ja luo uusia
tulonlähteitä kehittämällä tuote- ja palveluvalikoimaansa. Markkinaosuuden
vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen Sanoma Newsin
keskeinen tavoite.

Vuonna 2011 Sanoma Newsin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla vuonna 2010 tehtyjen yritysmyyntien
seurauksena.

SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa,
radiossa ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä
ovat tv-, netti-tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä
verkkopelaamiseen erikoistunut Sanoma Games.

- Nelonen Median kaupallisten katseluosuuksien kasvu jatkui myös viimeisellä
vuosineljänneksellä.
- Tv:n ja radion erinomainen kehitys jatkui. Liiketoimintaryhmän mainostuotot
kasvoivat neljännellä neljänneksellä 26 %.
- Sanoma Entertainment on osa uutta Sanoma Media -liiketoimintaryhmää 1.1.2011
lähtien.

Avainlukuja 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos

milj. euroa 2010 2009  % 2010 2009 %

Liikevaihto 31,3 41,1 -23,9 138,2 157,1 -12,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä * 0,8 3,9 -80,2 16,8 20,7 -19,0

  % liikevaihdosta 2,5 9,5   12,1 13,2

Liikevoitto 0,4 3,9 -90,4 195,8 20,7 845,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit 5,3 9,3 -42,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 95,1 18,3

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 218 458 -52,4

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 337 469 -28,1

* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 179,0
milj. euron myyntivoitto kaapelitelevisio-operaattori Welhosta. Vuonna 2009
liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.

Toiminnalliset tunnusluvut 1-12/ 1-12/

  2010 2009

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta 32,8 % 32,6 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus 35,5 % 29,8 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus 15,1 % 14,8 %Neljäs vuosineljännes

Sanoma Entertainmentin liikevaihto laski 24 % loka-joulukuussa. Tämä johtui
toisen neljänneksen lopussa toteutuneesta kaapelitelevisio- ja
laajakaistaoperaattori Welhon myynnistä. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto
kasvoi 30 % television mainosmyynnin merkittävän kasvun myötä. Myös verkkomyynti
kehittyi erinomaisesti: http://Ruutu.fi">Ruutu.fikasvoi 76 % ja Sanoma Games 28 %. Welho-kaupan
jälkeen mainostuottojen osuus liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on 85 % (2009:
51 %). Joulukuussa Sanoma Games lanseerasi Saksassa fantasialiigapelin, joka
perustuu Suomessa ja Ruotsissa käytettyyn menestyskonseptiin. Verkkopelaaminen
on konsernin kuluttajiin keskittyvän verkkostrategian ydinalueita.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 80 % loka-
joulukuussa. Tv- ja radiotoiminnan kannattavuus parani kuitenkin merkittävästi
mainostuottojen kasvun myötä. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä
viimeisellä vuosineljänneksellä.

2010

Sanoma Entertainmentin liikevaihto laski 12 % tammi-joulukuussa Welhon myynnin
seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 12 %.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 19 % vuonna
2010. Tv- ja radiotoiminnan kannattavuus parani kuitenkin merkittävästi
mainostuottojen kasvun myötä. Liikevoittoon sisältyi 179,0 milj. euron (2009:
0,0 milj. euron) kertaluonteinen myyntivoitto Welhon myynnistä.

Sanoma Entertainmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan
käyttöomaisuuteen olivat 5,3 milj. euroa (2009: 9,3 milj. euroa). Suurin osa
kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palvelujen kehittämiseen. Merkittävin
yritysosto oli 21 %:n omistusosuuden hankinta tietoliikennekonserni DNA:sta
Welho-kaupan yhteydessä 200 milj. euron kauppahinnalla. Vertailuvuonna ei tehty
merkittäviä yritysjärjestelyjä.

TNS Gallup Adexin mukaan televisiomainonta kasvoi Suomessa 12 % vuonna 2010.
Nelonen Media kasvoi markkinoita nopeammin: sen markkinaosuus nousi 32,8 %:iin
katseluosuuden kasvun ja onnistuneen monikanavastrategian myötä. Nelonen Media
esitteli aktiivisesti uudenlaisia mainostuotteita. Myös Nelonen Median
radiokanavat kasvoivat markkinoita nopeammin. Markkinakasvu oli 9 % vuonna 2010.

Nelonen Median kaupallinen katseluosuus nousi 35,5 %:iin (2009: 33,7 %) 10-44-
vuotiaiden ryhmässä, joka on tärkein kohderyhmä. Ohjelmistopanostukset sekä
Livin ja Jimin menestys vahvistivat katseluosuuksia. Näiden kohdistettujen
teemakanavien katseluosuudet ovat parantuneet jatkuvasti. Vuonna 2011 Nelonen
Media laajentaa maksu-tv-tarjontaansa Suomessa uudistamalla sarja- ja
elokuvakanava Nelonen Kinoa ja lanseeraamalla kaksi kanavaa. Uusista kanavista
Nelonen Perhe on nimensä mukaisesti koko perheen kanava, ja Nelonen Maailma
keskittyy dokumentteihin, matkailuun ja luontoon. Urheilutarjonta on jo
laajentunut kahdelle kanavalle, jotka ovat Nelonen Pro 1 ja Nelonen Pro 2.

Median yhdentymisen myötä tv:stä ja videoista tulee luonnollinen osa
verkkosisältöä. Sanoma Entertainmentin multimediaosaaminen luo mielenkiintoisia
mahdollisuuksia mediapalvelujen yhdistämiseen ja televisiotoiminnan
laajentamiseen kaikilla Sanoman markkinoilla. Siksi Sanoma Entertainmentistä
tuli osa uutta Sanoma Media -liiketoimintaryhmää 1.1.2011 alkaen.SANOMA LEARNING & LITERATURE

Neljässätoista maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja
digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.
Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava yrityksille suunnattujen informaatio- ja
kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja.

- Nowa Eran tuotteet menestyivät hyvin Puolan opetussuunnitelmien uudistuessa ja
yhtiön myynti kasvoi myös neljännellä neljänneksellä. Oppimisen liikevaihto
kehittyi hyvin kaikissa toimintamaissa vuonna 2010.
- Sanoma Learning & Literaturen koko vuoden tulos parani merkittävästi.
Kasvaneet myynnin kustannukset ja poistot kasvattivat viimeisen
vuosineljänneksen liiketappiota.

Avainlukuja 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 %

Liikevaihto 65,1 64,7 0,6 350,1 345,1 1,4

Oppiminen 33,7 32,7 3,2 249,3 239,1 4,2

Kielipalvelut 8,9 6,3 40,7 27,1 27,5 -1,3

Kustantaminen ja muut 24,8 28,0 -11,5 83,6 88,9 -6,0

Eliminoinnit -2,2 -2,3 1,6 -9,9 -10,4 4,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä * -14,4 -10,4 -38,2 52,6 43,5 21,1

  % liikevaihdosta -22,0 -16,1   15,0 12,6

Liikevoitto -17,2 -12,8 -34,1 47,1 38,5 22,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit 14,9 13,1 13,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 8,9 7,2

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna 2 656 2 745 -3,3

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 2 629 2 780 -5,4

* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,1
milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3
milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä
neljänneksellä 0,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä neljännellä
neljänneksellä 2,1 milj. euron arvonalentuminen hollantilaisessa
ydinliiketoimintaan kuulumattomassa yhtiössä. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin
sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,5 milj. euroa ja neljännellä
neljänneksellä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella
neljänneksellä 1,1 milj. euroa lastenlehtien myyntiin liittyvää kulua.

Toiminnalliset tunnusluvut 1-12/ 1-12/

  2010 2009

Oppiminen

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl 1 238 1 470

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl 282 346Kustantaminen ja muut

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl 377 400

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl 120 102Myydyt kirjat, milj. kpl 32,5 35,6Neljäs vuosineljännes

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli loka-joulukuussa vertailukauden
tasolla. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 5 %.

Oppiminen-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva
kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja
kolmannella neljänneksellä. Syklisen luonteen vuoksi neljännesten väliset
vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset
vertailukausien välillä.

Oppimisen liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Puolassa Nowa Eran
liikevaihto kasvoi edelleen selvästi. Muissa maissa myynti ajoittui eri tavalla
kuin vertailukaudella: joissain maissa liikevaihtoa kertyi vertailukautta
enemmän ja toisissa myynti toteutui jo aiemmilla neljänneksillä. Sähköisten
oppimisratkaisujen toimittajan YDP:n liikevaihto laski merkittävästi
vertailukaudesta, koska valtio vähensi investointejaan vuonna 2010.

Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi merkittävästi uusien toimintojen myötä:
informaatio- ja mediaseurantapalveluja tuottava Esmerk siirrettiin syyskuussa
Sanoma Newsistä Learning & Literature -liiketoimintaryhmään konsernin B2B-
palvelutarjonnan yhdistämiseksi. Käännöspalvelujen ja kielikoulutuksen myynti
kasvoi Suomessa mutta pysyi haastavana muissa Pohjoismaissa.

Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto laski 12 %.
Suurteosliiketoiminnan rakennejärjestely heijastuu nyt myyntiin. Aktiivinen
markkinointi piristi WSOY:n yleisen kirjallisuuden myyntiä viimeisellä
neljänneksellä.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa laski
38 % vertailukaudesta, mikä johtui oppiminen-liiketoiminnan myynnin
kustannuksien ja muun muassa ICT:hen liittyvien poistojen kasvamisesta.
Tehostamistoimet paransivat kielipalvelujen sekä kustantaminen ja muut
-liiketoiminnan tulosta. Lisäksi tulosta paransi 3 milj. euron eläkekirjausten
purku. Liikevoittoon sisältyi 2,8 milj. euroa (2009: EUR 2,4 milj. euroa)
kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät kirjallisuuden rakennejärjestelyyn ja
ydinliiketoimintaan kuulumattoman konsulttiyhtiön arvonalentumiseen Hollannissa.

2010

Tammi-joulukuussa Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli vertailuvuoden
tasolla myös rakennemuutoksilla oikaistuna.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 21 %. Liikevoittoon sisältyi -5,5
milj. euroa (2009: -5,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät
ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen rakennejärjestelyihin ja myyntiin
vuosina 2009 ja 2010.

Sanoma Learning & Literaturen investoinnit aineelliseen ja aineettomaan
käyttöomaisuuteen olivat 14,9 milj. euroa (2009: 13,1 milj. euroa). Ne
liittyivät muun muassa tietojärjestelmiin. Merkittävin yritysosto oli sähköisiin
oppimisratkaisuihin erikoistuneen puolalaisen YDP:n jäljellä olevien osakkeiden
hankinta. Vertailuvuoden merkittävimmät yritysjärjestelyt olivat
tieturvallisuutta käsittelevien kirjojen julkaisuun erikoistuneen belgialaisen
Wees Wegwijsin hankinta ja suomalaisen Gummerus Kirjapainon yhdistäminen
Bookwelliin.

Sanoma Learning & Literaturen asiakkaat etsivät entistä kattavampia ratkaisuja
sekä oppimisessa että kielipalveluissa. Liiketoimintaryhmän jatkuvan muutoksen
tarkoituksena on tarjota houkuttelevia ratkaisuja ja tuottaa asiakkaille
lisäarvoa soveltamalla uusia teknologioita sekä parantaa kannattavuutta
kehittämällä konsepteja ja teknisiä alustoja samanaikaisesti useille
markkinoille. Samalla liiketoimintaryhmä etsii kasvua kansainvälistämällä
oppimisen ja kielipalvelujen liiketoimintoja.

Vuonna 2011 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon arvioidaan kasvavan
hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan vuoden 2010 tasolla.SANOMA TRADE

Viidessä maassa toimiva Sanoma Trade on kaupan erikoisosaaja, jonka vahvuus
perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vankkoihin
konsepteihin. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan 200 miljoonassa vuosittaisessa
myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskissa, kirjakaupassa tai
elokuvateatterissa. Sanoma Traden kaupan palvelut -liiketoimintayksikkö on luja
linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä.

- Elokuvatoimintojen hyvä kehitys jatkui neljännellä neljänneksellä.
- Uuden kioskikonseptin käyttöönotto jatkui ja ensimmäinen uuden konseptin
mukainen kirjakauppa avattiin Suomessa.
- Sanoma Trade myi Venäjän toiminnot viimeisellä vuosineljänneksellä.

Avainlukuja 10-12/ 10-12/ Muutos 1-12/ 1-12/ Muutos

milj. euroa 2010 2009 % 2010 2009 %

Liikevaihto 226,1 235,3 -3,9 825,4 827,8 -0,3

Kioskikauppa 102,4 110,5 -7,4 398,4 404,2 -1,4

Kaupan palvelut 60,1 60,6 -0,9 230,4 227,9 1,1

Kirjakauppa 43,2 44,5 -3,1 120,6 123,3 -2,2

Elokuvatoiminnot 23,9 23,6 1,4 90,0 88,0 2,2

Eliminoinnit -3,5 -4,0 14,3 -14,0 -15,6 10,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä * 5,6 10,3 -45,1 19,4 27,6 -29,6

  % liikevaihdosta 2,5 4,4   2,4 3,3

Liikevoitto 3,0 6,7 -54,4 -13,1 24,0 -154,4

Käyttöomaisuusinvestoinnit       30,2 25,5 18,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %       -4,0 8,2

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   5 370 5 943 -9,7

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   5 710 6 164 -7,4

* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 28,9
milj. euron liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa sekä
kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 2,6
milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista. Vuonna 2009 kertaluonteisiin
eriin sisältyi neljännellä neljänneksellä 3,6 milj. euroa
rakennejärjestelykuluja.

Toiminnalliset tunnusluvut 1-12/ 1-12/

Tuhansia 2010 2009

Asiakasmäärät kioskikaupassa 181 328 194 692

Asiakasmäärät kirjakaupassa 7 214 7 239

Elokuvateattereissa kävijät 9 877 9 501

Myydyt kpl:t lehtijakelussa 336 753 350 186Neljäs vuosineljännes

Sanoma Traden liikevaihto laski 4 % loka-joulukuussa. Konsernirakenteen
muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 3 %.

Kioskikaupan liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto kasvoi Latviassa ja Romaniassa
mutta laski muissa maissa. Vaisu taloudellinen ympäristö vaikutti liikevaihtoon
Liettuassa ja Virossa. Suomessa myynnin rakenteen muutokset heijastuivat
liikevaihtoon myös viimeisellä neljänneksellä. Sanoma Trade keskittää
voimavarojaan konseptien kehittämiseen, ja kioskien muuttaminen uuden konseptin
mukaiseksi jatkui. Tulokset 36 uudesta kioskista osoittavat myynnin kasvaneen
vilkkailla alueilla. Monissa Suomen kioskeissa otettiin käyttöön uusia
palveluja, kuten turvalliset maksuvälineet ja entistä laajemmat postipalvelut.

Kaupan palvelujen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Liikevaihto pysyi
ennallaan Suomessa mutta laski muissa toimintamaissa. Aldipress on ollut
1.1.2011 lähtien osa Sanoma Mediaa, sillä yhtiö haluaa keskittyä paikallisille
markkinoille ja vahvistaa suhteitaan hollantilaisiin kustantajiin.

Kirjakaupan liikevaihto laski 3 %. Suomessa erityisesti oppimateriaalien myynti
kehittyi hyvin, mutta kiinnostavien kirjojen puute laski selvästi
kaunokirjallisuuden myyntiä. Kirjakauppakonseptin kehitys on käynnissä, ja uuden
konseptin mukaisia myymälöitä avattiin sekä Suomessa että Virossa neljännellä
neljänneksellä.

Elokuvatoimintojen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Kotimaisten
tuotantojen ja 3D-elokuvien suosio vauhditti liikevaihdon selvään kasvuun
Suomessa. Baltian maissa liikevaihto oli edelleen vertailukautta alhaisempi.

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 45 % loka-
joulukuussa. Tulos parani kaupan palveluissa mutta oli vertailukautta alhaisempi
muissa liiketoiminnoissa. Suomen kioskeissa uusi aukiololaki vaikutti
asiakasmääriin ja myynnin rakenteeseen, mikä laski myyntikatetta. Baltian maiden
heikko taloustilanne heijastui edelleen kaikkien liiketoimintojen tuloksiin.
Neljännellä neljänneksellä liikevoittoon sisältyi -2,6 milj. euroa (2009: EUR
-3,6 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät Venäjän
kioskitoiminnan lopettamiseen.

2010

Sanoma Traden liikevaihto oli tammi-joulukuussa vertailuvuoden tasolla. Myös
liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto pysyi ennallaan.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 30 %, mikä johtui pääasiassa Suomen
kioskien alhaisemmista myyntikatteista ja asiakasmääristä. Kaupan palvelujen ja
elokuvatoimintojen tulos parani. Kirjakauppojen tulos oli selvästi alhaisempi
kuin vertailuvuonna. Liikevoittoon sisältyi -32,5 milj. euroa (2009: EUR -3,6
milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat Viron ja Venäjän toimintojen
rakennejärjestelyistä sekä liikearvon arvonalentumisesta Hollannin
lehtijakelutoiminnassa. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät liittyivät
rakennejärjestelyihin Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa.

Sanoma Traden investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat
30,2 milj. euroa (2009: 25,5 milj. euroa) ja kohdistuivat pääasiassa kioskien ja
kirjakauppojen konseptin kehittämiseen, tietojärjestelmähankkeisiin sekä
digitaalisiin 3D-laitteisiin. Toukokuussa Sanoma Trade osti Postituspojat-
markkinointilogistiikkayhtiön vahvistaakseen kaupan palvelujen kasvustrategiaa.
Vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yritysostoja.

Sanoma Traden keskeinen menestystekijä on tuote- ja palvelutarjonnan jatkuva
kehittäminen 200 miljoonan vuotuisen asiakaskontaktin antaman asiakasymmärryksen
perusteella. Sanoma Trade jatkaa voimavarojen keskittämistä konseptien
kehittämiseen vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Uusien kioski- ja
kirjakauppakonseptien käyttöönotto jatkuu vuonna 2011, ja kaupan palvelujen ja
elokuvatoimintojen palvelutarjontaa laajennetaan.

Vuonna 2011 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä nousevan selvästi. Aldipressin siirtyminen Sanoma
Mediaan on otettu huomioon sekä vuoden 2011 että vertailuvuoden luvuissa.KONSERNI

Henkilöstö

Vuonna 2010 Sanoma-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 19 463 (2009:
20 625; 2008: 21 329) työntekijää. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna
konsernin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 15 405 (2009:
16 723; 2008: 18 453). Yritysmyynnit ja rakennejärjestelyt vähensivät
henkilöstömäärää vuonna 2010. Myös osa vuonna 2009 aloitetuista
rakennejärjestelyistä vaikutti henkilöstömääriin. Kokoaikaisiksi muutettuna
Sanoma Magazinesin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 4 980 (5 191)
työntekijää, Sanoma Newsin 2 016 (2 306), Sanoma Entertainmentin 218 (458),
Sanoma Learning & Literaturen 2 656 (2 745) ja Sanoma Traden 5 370 (5 943).
Konsernin emoyhtiöön perustettiin talouden palvelukeskus vuonna 2010 ja yhtiön
henkilöstömäärä nousi 165 työntekijään (79).

Sanoman henkilöstölle maksettiin vuonna 2010 palkkoja ja palkkioita yhteensä
545,9 milj. euroa (2009: 563,0 milj. euroa; 2008: 575,5 milj. euroa). Luku
sisältää myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen.

Osinko

Sanoma Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 641,3 milj. euroa, josta
tilikauden voitto on 87,9 milj. euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:
- osinkoa jaetaan 1,10 euroa osakkeelta eli yhteensä arviolta 179,1 milj. euroa
- lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 0,55 milj. euroa
- omaan pääomaan jätetään 461,7 milj. euroa.Vuodelta 2009 Sanoma jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,80
euroa osakkeelta. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa
pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta.

Yhtiökokous, tilinpäätös ja toimintakertomus

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.4.2011 kello 14.00 Helsingin
Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki.
Kokouksen asialista julkaistaan myöhemmin konsernin verkkosivuilla osoitteessa
http://Sanoma.com">Sanoma.com

Sanoman vuosikertomus, tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 julkaistaan digitaalisessa muodossa konsernin
verkkosivujen Materiaalit-osiossa viikolla 10. Vuosikertomus on saatavissa
painettuna viikolla 11. Vuosikertomuksen voi tilata konsernin verkkosivuilta.

Osakkeet ja omistus

Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 63 477 720 (2009:
72 078 344) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 39 % (2009: 45 %)
keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 987,9 milj. euroa
(2009: 821,6 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi vuoden aikana oli 15,57 euroa, ja hinta
vaihteli 13,41 ja 17,07 euron välillä. Joulukuun lopussa Sanoman markkina-arvo
oli 2,6 mrd. euroa (2009: 2,5 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 16,22 euroa
(2009: 15,76 euroa). Vuoden lopussa yhtiöllä oli 23 079 osakkeenomistajaa.
Ulkomaisten omistajien hallussa oli 9,8 % (2009: 10,4 %) osakkeista ja niiden
tuottamista äänistä. Vuonna 2010 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia
osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Joulukuun lopussa
Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 162 810 593 osaketta.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 8.4.2010 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.
Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors
ja Seppo Kievari sekä uutena jäsenenä Antti Herlin. Hallitukseen kuuluvat
puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet
Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Antti Herlin, Paavo Hohti, Sirkka
Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Rafaela Seppälä.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon
varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Konsernijohdossa tapahtui muutoksia vuoden aikana. Sanoma Newsin vt.
toimitusjohtaja Pekka Soini nimitettiin Sanoma Newsin toimitusjohtajaksi ja
Sanoman johtoryhmän jäseneksi 24.9.2010 alkaen. Harri-Pekka Kaukonen nimitettiin
Sanoma-konsernin toimitusjohtajaksi 1.1.2011 alkaen. Hannu Syrjänen jää
eläkkeelle sopimuksensa mukaisesti 60-vuotiaana syksyllä 2011. Marraskuussa
ilmoitettiin, että Sanoma Trade -liiketoimintaryhmän johtaja Timo Mänty jättää
nykyiset tehtävänsä. Mänty jatkaa tehtävässään 31.3.2011 saakka, jonka jälkeen
hän siirtyy Sanoma-konsernin ulkopuolelle.

Uuden Sanoma Media -liiketoimintaryhmän muodostamisen 1.1.2011 jälkeen
johtoryhmässä ovat Harri-Pekka Kaukonen (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa, Jacques
Eijkens, Sven Heistermann, Kim Ignatius, Timo Mänty ja Pekka Soini.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2010 Sanoman hallituksen päättämään enintään
82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa
olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 % yhteenlasketusta
äänimäärästä, johon valtuutuksen mahdollistama omien osakkeiden enimmäismäärä
oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus päätti tämän
valtuutuksen nojalla 22.12.2010 Optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta. Lisäksi
yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön
oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 % yhteenlasketusta
äänimäärästä, johon valtuutuksen mahdollistama omien osakkeiden enimmäismäärä
oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka, ja se päätti varsinaisen
yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän
valtuutuksen mukaista oikeuttaan vuonna 2010.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen.
Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen
määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta on Suomessa
yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella
neljänneksellä.

Kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy viimeisellä
vuosineljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä,
esimerkiksi pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa
luonnollisesti kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä liiketoimintojen kausiluonteisen vaihtelun vuoksi.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita ja Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja
epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla
osoitteessa http://Sanoma.com">Sanoma.com Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden
mieltymysten muutoksiin. Käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa näitä
muutoksia. Sanoma on laatinut kaikissa liiketoimintaryhmissään
toimintasuunnitelmat, joilla haasteeseen vastataan.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja
yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden
suhdanteisiin. Siksi toimialan taloudelliset suhdanteet ja yleinen taloudellinen
tilanne konsernin toimintamaissa vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja
tulokseen.


TILINPÄÄTÖS (TILIKAUDEN LUVUT TILINTARKASTETTU)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset
-standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi
hyväksyttyjä, 31.12.2010 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Konserni on 1.1.2010 lukien soveltanut mm. seuraavia uudistettuja tai muutettuja
standardeja: IFRS 3 (Uudistettu 2008) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27
(Muutettu 2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin käyttöönotto vaikuttaa
hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään ja liiketoimintojen myyntituloksiin.
Standardilla on vaikutusta myös tuloslaskelmaan kirjattaviin eriin sekä
hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan
lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen
mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen
standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.

Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardi edellyttää
tytäryrityksen omistusosuuden muutoksesta syntyvien vaikutusten kirjaamista
suoraan omaan pääomaan silloin, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiössä säilyy.
Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa
vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.

Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen
laskentakaavat on esitetty Sanoman verkkosivuilla osoitteessa http://Sanoma.com">Sanoma.com Kaikki
luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa
poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja
arvoja.KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/

  2010 2009 2010 2009LIIKEVAIHTO   717,3 733,6 2 761,2 2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot 20,3 17,9 258,8 64,6

Materiaalit ja palvelut 320,4 332,2 1 207,4 1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 175,3 184,0 668,6 695,5

Liiketoiminnan muut kulut 168,7 156,8 554,2 536,2

Poistot ja arvonalentumiset 45,9 46,0 197,1 167,0
---------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 27,4 32,3 392,7 195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -24,0 -1,6 -23,9 -3,9

Rahoitustuotot 2,4 2,8 11,1 22,5

Rahoituskulut 6,6 11,3 23,8 52,6
---------------------------------------------------------------------
TULOS ENNEN VEROJA -0,8 22,3 356,0 161,4

Tuloverot -0,2 -13,7 -58,6 -54,3
---------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS -1,0 8,6 297,3 107,1Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille -0,9 6,4 299,6 105,6

Määräysvallattomille omistajille -0,1 2,2 -2,3 1,6Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,04 1,85 0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa -0,01 0,04 1,85 0,66KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/

  2010 2009 2010 2009Tilikauden tulos -1,0 8,6 297,3 107,1

Muut laajan tuloksen erät:

Muuntoerojen muutos 1,2 3,7 9,8 -5,0

Rahavirran suojaukset 0,2   0,2

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,3 3,7 10,0 -5,0
------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,3 12,3 307,3 102,1Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 0,4 9,8 309,6 100,5

Määräysvallattomille omistajille -0,1 2,4 -2,3 1,6

KONSERNITASE

milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009VARATPITKÄAIKAISET VARAT

Aineelliset hyödykkeet 429,3 484,2

Sijoituskiinteistöt 8,7 9,4

Liikearvo 1 447,5 1 488,9

Muut aineettomat hyödykkeet 403,2 399,3

Osuudet osakkuusyrityksissä 248,7 63,5

Myytävissä olevat sijoitukset 15,8 15,7

Laskennalliset verosaamiset 34,8 30,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset 28,3 31,4
--------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 2 616,3 2 522,3LYHYTAIKAISET VARAT

Vaihto-omaisuus 122,8 141,6

Verosaamiset 8,6 19,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset 391,0 362,9

Myytävissä olevat sijoitukset 0,3 0,5

Rahavarat 64,0 59,7
--------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 586,8 584,0VARAT YHTEENSÄ 3 203,0 3 106,3OMA PÄÄOMA JA VELATOMA PÄÄOMA

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 71,3 71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 203,3 188,8

Muu oma pääoma 1 096,7 931,1
--------------------------------------------------------------
  1 371,2 1 191,2

Määräysvallattomien omistajien osuus 4,8 15,4
--------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 376,0 1 206,6PITKÄAIKAISET VELAT

Laskennalliset verovelat 94,2 101,2

Eläkevelvoitteet 26,7 29,9

Varaukset 7,3 10,7

Korolliset velat 472,5 541,6

Ostovelat ja muut velat 19,9 28,2LYHYTAIKAISET VELAT

Varaukset 15,6 23,8

Korolliset velat 469,4 476,1

Verovelat 22,1 16,9

Ostovelat ja muut velat 699,4 671,3


--------------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ 1 827,0 1 899,7OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 3 203,0 3 106,3

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

              Mää-

              räys-

              vallat-

  Osa-           tomien

  ke- Omat SVOP- Muut Muu   omis-

  pää- osak- rahas- rahas- oma   tajien

  oma keet to* tot pääoma Yht. osuus Yht.OMA PÄÄOMA

1.1.2009 71,3 -37,5 192,7   993,7 1 220,1 17,0 1 237,1

Osakemerkintä

optioilla     12,3     12,3   12,3
---------------------------------------------------------------------------
Omien osakkeiden

mitätöinti 37,5     -37,5
---------------------------------------------------------------------------
Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus     3,8 3,8   3,8
---------------------------------------------------------------------------
Osingonjako     -144,9 -144,9 -1,2 -146,2
---------------------------------------------------------------------------
Muutos

määräysvallattomien

omistajien osuudessa         -2,0 -2,0
---------------------------------------------------------------------------
Lahjoitukset     -0,5 -0,5   -0,5
---------------------------------------------------------------------------
Rahasto-

siirto     -16,1   16,1
---------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja

tulos yhteensä     100,5 100,5 1,6 102,1
---------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA

31.12.2009 71,3   188,8   931,1 1 191,2 15,4 1 206,6OMA PÄÄOMA

1.1.2010 71,3   188,8   931,1 1 191,2 15,4 1 206,6

Osakemerkintä

optioilla 14,5     14,5   14,5
---------------------------------------------------------------------------
Myönnettyjen

optioiden

kuluvaikutus     3,6 3,6   3,6
---------------------------------------------------------------------------
Osingonjako     -129,5 -129,5 -1,9 -131,3
---------------------------------------------------------------------------
Muutos

määräysvallattomien

omistajien osuudessa     -17,8 -17,8 -6,5 -24,3
---------------------------------------------------------------------------
Lahjoitukset     -0,5 -0,5   -0,5
---------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja

tulos yhteensä   0,2 309,4 309,6 -2,3 307,3
---------------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA

31.12.2010 71,3   203,3 0,2 1 096,5 1 371,2 4,8 1 376,0

* sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoTULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/

  2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009LIIKEVAIHTO   637,9 715,4 690,6 717,3 636,0 697,2 701,1 733,6

Liiketoiminnan muut tuotot 20,4 197,3 20,9 20,3 14,1 19,4 13,3 17,9

Materiaalit ja palvelut 279,0 307,3 300,7 320,4 286,4 304,8 315,0 332,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat 169,1 172,3 151,9 175,3 176,2 174,8 160,5 184,0
kulut

Liiketoiminnan muut kulut 128,9 132,4 124,2 168,7 128,2 129,0 122,1 156,8

Poistot ja arvonalentumiset 40,8 39,6 70,7 45,9 38,4 42,8 39,8 46,0
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 40,4 261,0 63,9 27,4 20,9 65,1 77,1 32,3

Osuus osakkuusyritysten -2,4 1,7 0,8 -24,0 0,3 -0,6 -2,0 -1,6
tuloksista

Rahoitustuotot 2,2 2,5 4,0 2,4 6,7 8,8 4,1 2,8

Rahoituskulut 6,0 6,2 5,0 6,6 17,0 12,3 12,0 11,3
--------------------------------------------------------------------------------
TULOS ENNEN VEROJA 34,1 259,0 63,7 -0,8 10,9 61,1 67,2 22,3

Tuloverot -10,0 -23,8 -24,6 -0,2 -3,2 -17,4 -20,0 -13,7
--------------------------------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS 24,1 235,1 39,1 -1,0 7,7 43,7 47,2 8,6Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 25,9 235,4 39,2 -0,9 8,3 43,3 47,6 6,4

Määräysvallattomille -1,8 -0,2 -0,1 -0,1 -0,6 0,3 -0,3 2,2
omistajilleEmoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa 0,16 1,45 0,24 -0,01 0,05 0,27 0,30 0,04

Laimennettu osakekohtainen 0,16 1,45 0,24 -0,01 0,05 0,27 0,30 0,04
tulos, euroa


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa 1-12/ 1-12/

  2010 2009LIIKEVAIHTO 2 761,2 2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot 258,8 64,6

Materiaalit ja palvelut 1 207,4 1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 668,6 695,5

Liiketoiminnan muut kulut 554,2 536,2

Poistot ja arvonalentumiset 197,1 167,0
-------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 392,7 195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -23,9 -3,9

Rahoitustuotot 11,1 22,5

Rahoituskulut 23,8 52,6
-------------------------------------------------------
TULOS ENNEN VEROJA 356,0 161,4

Tuloverot -58,6 -54,3
-------------------------------------------------------
TILIKAUDEN TULOS 297,3 107,1Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 299,6 105,6

Määräysvallattomille omistajille -2,3 1,6Osakekohtainen tulos, euroa 1,85 0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa 1,85 0,66

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA 1-12/ 1-12/

milj. euroa 2010 2009

LIIKETOIMINTA

Tilikauden tulos 297,3 107,1

Oikaisut

  Tuloverot 58,6 54,3

  Rahoituskulut 23,8 52,6

  Rahoitustuotot -11,1 -22,5

  Osuus osakkuusyritysten tuloksista 23,9 3,9

  Poistot ja arvonalentumiset 197,1 167,0

  Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot -195,2 -2,4

  Muut oikaisut -55,1 -56,4

Käyttöpääoman muutos

  Myynti- ja muiden saamisten muutos -41,1 47,4

  Vaihto-omaisuuden muutos 9,5 5,6

  Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos 36,8 -36,9

Maksetut korot -13,7 -34,6

Muut rahoituserät -3,2 -2,0

Maksetut verot -53,9 -41,4
-------------------------------------------------------------------------------
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 273,8 241,8INVESTOINNIT

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat -81,8 -80,2

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat -49,5 -27,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 17,8 5,4

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit 30,8 0,5

Myönnetyt lainat -0,8 -0,9

Lainasaamisten takaisinmaksut 3,5 3,3

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit 0,2 0,0

Saadut korot 2,7 4,8

Saadut osingot 3,9 4,3
-------------------------------------------------------------------------------
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -73,1 -89,9RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA 200,8 151,9RAHOITUS

Osakemerkinnöistä saadut maksut 14,5 12,3

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos 1,6

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset 4,2 -42,6

Muiden lainojen nostot 287,7 399,7

Muiden lainojen takaisinmaksut -355,8 -460,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut -3,7 -3,5

Maksetut osingot -131,3 -146,2

Lahjoitukset/muu voitonjako -0,5 -0,5
-------------------------------------------------------------------------------
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -183,3 -240,8RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

RAHAVAROJEN MUUTOS 17,5 -88,9

Rahavarojen kurssierot 2,1 0,0

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS 19,5 -88,9Rahavarat kauden alussa 21,6 110,5

Rahavarat kauden lopussa 41,1 21,6

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä
luotolliset sekkitilit.LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/

  2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands 107,4 128,0 118,8 136,1 110,6 123,2 120,7 138,6

Sanoma Magazines International 48,7 54,3 51,0 60,9 50,9 53,2 48,8 58,5

Sanoma Magazines Belgium 53,5 52,3 48,7 53,8 51,3 52,6 50,8 57,5

Sanoma Magazines Finland 51,2 47,1 46,9 56,2 50,3 48,0 46,9 53,5

Eliminoinnit -1,0 -1,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,2 -1,2 -1,0
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 259,9 280,6 264,4 306,0 262,1 275,9 266,1 307,1SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat 59,1 56,7 55,5 64,1 58,7 55,4 53,3 61,1

Ilta-Sanomat 19,9 20,7 21,1 21,6 18,4 19,8 19,6 20,3

Muu kustantaminen 25,3 25,6 23,5 25,0 25,9 26,8 24,2 26,9

Muut 34,4 33,1 32,0 33,4 36,2 35,9 34,9 36,6

Eliminoinnit -29,3 -27,6 -27,4 -29,2 -31,6 -30,9 -30,8 -32,0
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 109,4 108,5 104,8 114,9 107,7 107,1 101,2 112,9SANOMA ENTERTAINMENT 41,5 44,6 20,8 31,3 40,3 40,6 35,0 41,1SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen 29,9 85,0 100,6 33,7 30,6 81,6 94,3 32,7

Kielipalvelut 6,9 6,2 5,2 8,9 8,3 6,2 6,7 6,3

Kustantaminen ja muut 23,6 17,2 18,0 24,8 24,6 17,0 19,3 28,0

Eliminoinnit -2,3 -2,9 -2,5 -2,2 -2,6 -2,8 -2,7 -2,3
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 58,2 105,5 121,2 65,1 60,8 101,9 117,6 64,7SANOMA TRADE

Kioskikauppa 91,9 104,9 99,2 102,4 89,9 104,5 99,3 110,5

Kaupan palvelut 51,9 60,8 57,6 60,1 50,5 57,4 59,4 60,6

Kirjakauppa 26,0 19,9 31,6 43,2 27,3 19,7 31,8 44,5

Elokuvatoiminnot 25,4 19,9 20,7 23,9 23,6 18,0 22,7 23,6

Eliminoinnit -3,4 -4,0 -3,1 -3,5 -3,6 -3,9 -4,1 -4,0
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 191,8 201,4 206,0 226,1 187,7 195,7 209,2 235,3Muut yhtiöt ja eliminoinnit -23,0 -25,3 -26,7 -26,0 -22,7 -24,1 -28,0 -27,5
--------------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 637,9 715,4 690,6 717,3 636,0 697,2 701,1 733,6

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa 1-12/ 1-12/

  2010 2009SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines Netherlands 490,4 493,2

Sanoma Magazines International 214,9 211,3

Sanoma Magazines Belgium 208,3 212,3

Sanoma Magazines Finland 201,4 198,8

Eliminoinnit -4,2 -4,3
----------------------------------------------
YHTEENSÄ 1 110,9 1 111,2SANOMA NEWS

Helsingin Sanomat 235,4 228,4

Ilta-Sanomat 83,3 78,2

Muu kustantaminen 99,5 103,8

Muut 132,9 143,7

Eliminoinnit -113,5 -125,2
----------------------------------------------
YHTEENSÄ 437,6 428,9SANOMA ENTERTAINMENT 138,2 157,1SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen 249,3 239,1

Kielipalvelut 27,1 27,5

Kustantaminen ja muut 83,6 88,9

Eliminoinnit -9,9 -10,4
----------------------------------------------
YHTEENSÄ 350,1 345,1SANOMA TRADE

Kioskikauppa 398,4 404,2

Kaupan palvelut 230,4 227,9

Kirjakauppa 120,6 123,3

Elokuvatoiminnot 90,0 88,0

Eliminoinnit -14,0 -15,6
----------------------------------------------
YHTEENSÄ 825,4 827,8Muut yhtiöt ja eliminoinnit -101,0 -102,3
----------------------------------------------
YHTEENSÄ 2 761,2 2 767,9

LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/ 1-3/ 4-6/ 7-9/ 10-12/

  2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009Sanoma Magazines 25,8 41,0 22,6 31,2 15,5 30,2 23,1 27,4

Sanoma News 15,6 8,9 15,7 15,9 6,0 3,5 11,8 10,8

Sanoma Entertainment 6,2 187,6 1,6 0,4 6,1 6,9 3,8 3,9

Sanoma Learning & Literature -6,4 25,1 45,5 -17,2 -6,9 25,1 33,1 -12,8

Sanoma Trade 2,9 3,1 -22,1 3,0 3,8 3,8 9,7 6,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit -3,7 -4,7 0,5 -6,1 -3,7 -4,3 -4,4 -3,7
--------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 40,4 261,0 63,9 27,4 20,9 65,1 77,1 32,3LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa 1-12/ 1-12/

  2010 2009Sanoma Magazines 120,6 96,3

Sanoma News 56,1 32,2

Sanoma Entertainment 195,8 20,7

Sanoma Learning & Literature 47,1 38,5

Sanoma Trade -13,1 24,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit -13,9 -16,2
----------------------------------------
YHTEENSÄ 392,7 195,4SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernin toimintasegmentit vuonna 2010 muodostuvat viidestä
liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment,
Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu
liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin
perustuva medialiiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines
vastaa aikakauslehdistä, Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv-
liiketoiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin b-2-b-
liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan.
Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien
lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä
verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.12.2010

        Lear-   Kohdista-

      Enter- ning &   mattomat/ Kon-

  Maga-   tain- Lite-   Elimi- serni

milj. euroa zines News ment rature Trade noinnit yht.
------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto 1 107,9 431,7 135,8 334,8 751,5 -0,5 2 761,2

Sisäinen liikevaihto 3,0 5,9 2,5 15,2 73,9 -100,5

LIIKEVAIHTO 1 110,9 437,6 138,2 350,1 825,4 -101,0 2 761,2

LIIKEVOITTO 120,6 56,1 195,8 47,1 -13,1 -13,9 392,7

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista -27,6 0,3 3,1 0,0 0,3   -23,9

Rahoitustuotot           11,1 11,1

Rahoituskulut           23,8 23,8

TULOS ENNEN VEROJA 356,0SEGMENTIN VARAT 1 509,3 324,9 281,8 551,8 410,3 4,8 3 082,8

Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.12.2009

        Lear-   Kohdista-

      Enter- ning &   mattomat/ Kon-

  Maga-   tain- Lite-   Elimi- serni

milj. euroa zines News ment rature Trade noinnit yht.
------------------------------------------------------------------------
Ulkoinen liikevaihto 1 108,8 420,5 155,5 329,9 753,3 -0,2 2 767,9

Sisäinen liikevaihto 2,4 8,4 1,6 15,3 74,5 -102,1

LIIKEVAIHTO 1 111,2 428,9 157,1 345,1 827,8 -102,3 2 767,9

LIIKEVOITTO 96,3 32,2 20,7 38,5 24,0 -16,2 195,4

Osuus osakkuusyritysten

tuloksista -4,4 0,2   -0,1 0,4   -3,9

Rahoitustuotot           22,5 22,5

Rahoituskulut           52,6 52,6

TULOS ENNEN VEROJA   161,4SEGMENTIN VARAT 1 519,1 345,4 125,0 550,4 439,1 3,8 2 982,7AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009Kirjanpitoarvo kauden alussa 484,2 510,4

Lisäykset 50,7 46,0

Liiketoimintojen hankinta 0,4 1,0

Vähennykset -5,4 -2,9

Liiketoimintojen myynti -31,8 0,0

Tilikauden poistot -61,8 -68,5

Tilikauden arvonalentumiset -1,0 -1,6

Kurssierot ja muut muutokset -6,1 0,0
---------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 429,3 484,2

Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat katsauskauden päättyessä 4,0
milj. euroa (2009: 0,0 milj. euroa).

YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa 1-12/ 1-12/

  2010 2009Hankintahinta 37,1 6,7

Hankitun omaisuuden käypä arvo 14,5 2,8

Kirjattu omaan pääomaan -18,7

Kirjattu tuloslaskelmaan -0,5
------------------------------------------
Syntynyt liikearvo 3,5 3,9

Konsernireservin tuloutus   -0,9
------------------------------------------
Liikearvon muutos 3,5 4,8

VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

Kiinnitykset 20,6 22,8

Pantit 6,7 6,8

Muut 0,6 0,4

YHTEENSÄ 27,8 30,0Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset 10,5 10,5

YHTEENSÄ 10,5 10,5Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

Takaukset 0,0 0,1

YHTEENSÄ 0,0 0,1Muut vastuut

Vastuut muista vuokrasopimuksista 249,1 255,4

Rojaltit 23,5 18,9

Muut vastuut 26,9 27,7

YHTEENSÄ 299,5 302,0


--------------------------------------------------------------------------
YHTEENSÄ 337,8 342,5JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. euroaKäyvät arvot 31.12.2010 31.12.2009

Korkojohdannaiset

Koronvaihtosopimukset 0,1KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

  1-12/ 1-12/

Kauden keskikurssi 2010 2009

EUR/CZK (Tshekin koruna) 25,36 26,52

EUR/HUF (Unkarin forintti) 276,04 280,30

EUR/PLN (Puolan zloty) 4,01 4,33

EUR/RUB (Venäjän rupla) 40,45 44,07

EUR/SEK (Ruotsin kruunu) 9,55 10,61Kauden päätöskurssi 31.12.2010 31.12.2009

EUR/CZK (Tshekin koruna) 25,06 26,47

EUR/HUF (Unkarin forintti) 277,95 270,42

EUR/PLN (Puolan zloty) 3,98 4,10

EUR/RUB (Venäjän rupla) 40,82 43,15

EUR/SEK (Ruotsin kruunu) 8,97 10,25Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 11 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2.
Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja
talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata
live webcast -muodossa osoitteessa http://Sanoma.com">Sanoma.comjoko reaaliaikaisena tai myöhemmin
nauhoitteena. Kysymyksiä esiintyjille voi esittää tilaisuuden aikana myös
puhelimitse.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi julkaistaan
konsernin internetsivuilla, kun tilaisuus on alkanut.

Sanoman 1Q11 osavuosikatsaus julkistetaan tiistaina 3.5.2011 noin klo 11 Suomen
aikaa.

Sanoma OyjKim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.comhttp://Sanoma.com">Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme
päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille
ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat
tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme,
katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja
haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa.
Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.
Sanoma tilinpaatos 2010:
http://http://hugin.info/3123/R/1486856/422211">http://hugin.info/3123/R/1486856/422211pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Sanoma Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486856]

Source: Millistream