Scanfil

SCANFIL-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 15:01 EEST

Tammi - syyskuu
- Liikevaihto 157,2 (1-9 2009: 149,2) milj. euroa, kasvua 5,3 %
- Liikevoitto 11,2 (13,4) milj. euroa, 7,1 (9,0) % liikevaihdosta
- Liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä 8,7 milj. euroa, 5,5 % liikevaihdosta
- Voitto katsauskaudella 9,3 (11,6) milj. euroa
- Tulos / osake 0,16 (0,20) euroa
- Loppuvuoden ennustetusta voimakkaasta kysynnästä johtuen Scanfil arvioi
sopimusvalmistustoiminnan vuoden 2010 liikevaihdon kasvavan selvästi.
Aikaisemmin Scanfil arvioi liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 2009 tasosta.

Heinä - syyskuu
- Liikevaihto 62,5 (Q3 2009: 49,6) milj.euroa, kasvua 25,8 %
- Liikevoitto 3,5 (4,2) milj. euroa, 5,6 (8,5) % liikevaihdosta
- Voitto 3,3 (3,8) milj. euroa, 5,3 (7,6) % liikevaihdosta
- Tulos / osake 0,06 (0,06) euroa

Kertaluontoiset erät sisältää toiselle neljännekselle kirjatun Oulun kiinteistön
myyntivoiton 2,5 milj. euroa.

Scanfil Oyj:n toimitusjohtaja Harri Takanen
”Scanfil Oyj:n aktiivinen sijoitustoiminta jatkui kolmannella neljänneksellä,
kun yhtiö teki kaksi uutta strategista sijoitusta, joista toinen suuntautui
muoviteknologiaan (IonPhasE) ja toinen sopimusvalmistukseen (Kitron).
Norjalaisesta pörssilistatusta elektroniikan sopimusvalmistajasta Kitron ASA:sta
hankittu 32,96 %:n osuus on näkemyksemme mukaan merkittävä sijoitus.
Toteutetulla omistusjärjestelyllä vahvistamme edelleen asemaamme globaaleilla
sopimusvalmistusmarkkinoilla.

Sopimusvalmistustoimialalla kysynnän kehitys sekä tietoliikenne- että
ammattielektroniikkatuotteiden markkinoilla on ollut positiivista vuoden
ensimmäisen neljänneksen lopulta lähtien. Kolmas neljännes oli myynniltään paras
vuosineljännes neljään vuoteen. Odotamme loppuvuoden kysynnän olevan voimakasta
ja koko vuoden myynnin kasvavan selvästi, vaikkakin myyntiä rajoittavat
komponenttipuutteet ja osin myös kapasiteetin riittävyys.”

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Scanfil Oyj
Scanfil Oyj on Scanfil-konsernin emoyhtiö ja sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on
sijoittaa tuottavasti yhtiön varallisuutta valituilla liiketoiminta-aloilla
toimiviin kohdeyhtiöihin. Scanfil Oyj:n sijoitussalkku jaetaan kolmeen osaan.
Ensimmäinen osa käsittää rahamarkkinasijoituksia, joihin sisältyy riskittömiä
korkosijoituksia (talletukset), matalan riskin sijoituksia (yrityslainat) ja
kohtuullisen riskin sijoituksia (strukturoidut tuotteet). Toinen osa käsittää
likvidit high yield, ETF- ja osakesijoitukset. Kolmas osa koostuu strategisista
sijoituksista. Scanfil Oyj:n nykyinen tavoiteallokaatio näiden kolmen pääryhmän
osalta on samassa järjestyksessä; 20-35 %, 10-15 % ja 50-70 %. Tarkastelujakson
lopussa allokaatiojako pääryhmittäin oli 44 %, 3 % ja 52 % samassa
järjestyksessä.

Sijoitussalkussa olevien strukturoitujen instrumenttien keskimääräinen duraatio
on noin 3 vuotta ja niiden osuus salkusta on alle 20 %. Kokonaisuutena Scanfil
Oyj:n sijoitustoiminnassa on päästy asetettuihin tavoitteisiin ja sijoitukset
ovat kehittyneet hermostuneesta markkinaympäristöstä huolimatta suotuisasti myös
kolmannella neljänneksellä.

Katsauskaudella Scanfil Oyj teki kaksi uutta strategista sijoitusta, kun Scanfil
Oyj hankki 40 % omistusosuuden IonPhasE Oy:stä ja 32,96 % omistusosuuden
norjalaisesta pörssilistatusta Kitron ASA sopimusvalmistuskonsernista. Kitron
ASA:n osakkeiden kokonaishankintahinta oli 18,1 milj. euroa.

IonPhasE valmistaa omaan patentoituun teknologiaan perustuen puolijohtavia
polymeerejä, jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista
pintasähköisyyttä. IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla
kuten kemian-, auto- ja tietoliikenneteollisuudessa sekä
kuluttaja-elektroniikassa. Yhtiöllä on mielenkiintoisia maailmanlaajuisia
asiakkuuksia, joiden kasvupotentiaali on merkittävä.

Scanfil Oyj:n 32,96 % omistusosuus norjalaisesta pörssiyhtiö Kitron ASA:sta
vahvistaa merkittävää asemaa toimialalla. Scanfil EMS ja Kitron ASA ovat
asiakkaiden näkökulmasta selkeästi pohjoismaiden johtavia ja kilpailukykyisimpiä
sopimusvalmistuskumppaneita. Kitron ASA toimii viidellä eri asiakassegmentillä,
joita ovat meri- ja öljyteollisuus, perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus,
sairaala- ja terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja
telekommunikaatioteollisuus. Kitron ASA:lla on tehtaita ja tuotantoa Norjan
ohella, Ruotsissa, Liettuassa, Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta myös
Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n vahvuuksia ovat pitkät asiakassuhteet ja
valmistussopimukset sekä erikoistunut sopimusvalmistusosaaminen. Kitron ASA:n
liikevaihto vuonna 2009 oli 1 730,7 milj. Norjan kruunua (n. 218,5 milj. euroa)
ja yhtiön palveluksessa on n. 1 100 henkilöä.

Kitron ASA on vuoden viimeisen neljänneksen alusta asti Scanfil -konsernin
osakkuusyhtiö. Noin kolmanneksen omistusosuuden hankintahinta vastaa myös
kolmasosaa Kitron ASA:n oman pääoman arvosta eli omistusjärjestelyllä ei ole
liikearvoa lisäävää vaikutusta Scanfil -konsernin taseessa.

Muiden strategisten sijoitusten osalta Lännen Tehtaat Oyj:n liiketoiminta
kehittyi edelleen elintarvikealan lakkoilusta huolimatta suotuisasti myös vuoden
2010 toisella neljänneksellä. Lännen Tehtaat kommentoi, että kuluvan vuoden
liikevoitto tulee olemaan vähintään vertailuvuoden tasolla. Kausiluonteisuuden
vuoksi viimeisellä neljänneksellä on olennainen vaikutus koko tilikauden
tulokseen. Lukitusyhtiö iLOQ Oy:n, Panphonics Oy:n ja IonPhasE Oy:n
liiketoiminnat ovat kehittyneet edelleen suunnitelmien mukaisesti.

Scanfil EMS -alakonserni
Sopimusvalmistustoimialalla kysynnän kasvu jatkui voimakkaana kolmannella
neljänneksellä. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 157,2 milj. euroa, jossa on
kasvua 5,3 % viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Kolmannen neljänneksen
liikevaihto oli 62,5 milj. euroa ja oli merkittävästi (+ 26 %) viime vuoden
vastaavaa neljännestä parempi. Kuluvan vuoden heinä-syyskuun liikevaihto oli
suurin yksittäisen neljänneksen liikevaihto vuoden 2006 kolmannen neljänneksen
jälkeen.

Kysyntä katsauskaudella kasvoi positiivisesti sekä tietoliikenne- että
ammattielektroniikkatuotteiden markkinoilla. Tietoliikennetuotteiden kysynnän
kasvu on ollut koko katsauskaudella hieman voimakkaampaa. Kokonaiskysynnän
noususta huolimatta asiakaskohtaisessa kysynnässä on kauden aikana ollut
edelleen voimakkaita vaihteluita. Ammattielektroniikka-asiakkaiden osuus
katsauskauden kokonaismyynnistä oli 49 % (45 % vastaavalla jaksolla viime
vuonna) ja tietoliikenneasiakkaiden osuus 51 % (55 %). Scanfil EMS -alakonsernin
asiakasjaottelu ja myynnin seuranta on muutettu paremmin vastaamaan asiakkaiden
tuotevalikoimaa sekä yhtiön sisäistä raportointia. Uudet asiakasryhmät ovat
ammattielektroniikka-asiakkaat ja tietoliikenneasiakkaat. Muutos kasvattaa
ammattielektroniikka-asiakkaiden osuutta 2-3 prosenttiyksikköä aikaisempaan
käytäntöön verrattuna.

Scanfil EMS -konsernin ulkomaisissa tytäryhtiöissä ja Suomen yksiköissä jatkuva
parantaminen toiminnan laadun ja tuotannon virtauksen kehittämiseksi jatkui
katsauskauden aikana.

Suzhoussa sijaitsevan tytäryhtiön uusien toimitilojen hankinta on edennyt
suunnitelman mukaisesti. Toiminnan siirto uusiin tiloihin on suunniteltu
toteutettavaksi vuoden 2011 tammikuun loppuun mennessä.

Scanfil EMS Oy hankki kolmannella neljänneksellä 40 %:n osuuden Greenpoint
Oy:stä ja solmi toimitussopimuksen yhtiön kanssa. Greenpoint Oy keskittyy
päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen kehittämällä erilaisia
aktivointiratkaisuja, -välineitä ja -laitteita sekä tavaramerkeille että
kauppaketjuille. Sopimuksella ei ole oleellista vaikutusta kuluvan vuoden
tulokseen.

TALOUDELLINEN KEHITYS

Scanfil-konserni
Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 157,2 (149,2) milj. euroa, jossa on
kasvua 5,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto jakaantui asiakkaiden
sijainnin mukaan seuraavasti: Suomi 31 (38) %, muu Eurooppa 24 (21) %, Aasia 43
(40) %, USA 1 (1) % ja muut 1 (1) %.
Kiinan tytäryhtiöiden osuus konsernin koko myynnistä oli katsauskaudella 47 %
(43 %) sisältäen toimitukset konsernin muille tehtaille.

Konsernin liikevoitto oli 11,2 (13,4) milj. euroa, joka on 7,1 (9,0) %
liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää toiselle neljännekselle kirjatun
kertaluontoisen kiinteistön myyntivoiton 2,5 milj. euroa. Liikevoitto ilman
myyntivoittoa oli 8,7 milj. euroa ja 5,5 % liikevaihdosta. Katsauskauden tulos
oli 9,3 (11,6) milj. euroa. Osakekohtainen tulos oli 0,16 (0,20) euroa ja
sijoitetun pääoman tuotto 10,9 (15,3) %.

Scanfil EMS -alakonserni
Sopimusvalmistusliiketoiminnan liikevaihto tammi-syyskuussa oli 157,2 (149,2)
milj. euroa. Liikevoitto katsauskaudella oli 8,1 (12,9) milj. euroa, joka on 5,1
(8,6) % liikevaihdosta. Tulos oli 5,0 (8,1) milj. euroa, 3,2 (5,5) %
liikevaihdosta. Kannattavuuden kehitykseen on edelleen vaikuttanut sekä yhtiön
että joidenkin asiakkaiden globaalit ongelmat tiettyjen
elektroniikka-komponenttien saatavuudessa. Nämä ongelmat ovat jossain määrin
nostaneet kustannuksia ja rajoittaneet myyntiä. Myös raaka-ainehintojen nousu on
nostanut kustannuksia.

Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,6 (20,7) %, omavaraisuusaste 39,3 (37,5) % ja
nettovelkaantumisaste 32,9 (-25,5) %. Suuri muutos nettovelkaantumisasteessa
johtuu syksyllä 2009 toteutetusta pääomanpalautuksesta emoyhtiölle.

Liikevaihto heinä-syyskuussa oli 62,5 (49,6) milj. euroa. Liikevoitto
kolmannella kvartaalilla oli 3,3 (4,0) milj. euroa, joka on 5,3 (8,0) %
liikevaihdosta. Kvartaalin voitto oli 2,2 (1,8) milj. euroa.

Sijoitustoiminta
Konsernin emoyhtiön Scanfil Oyj:n muiden kuin strategisten sijoitusten tuotot ja
kulut kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Tammi-syyskuussa
sijoitusten korkotuottoja ja luovutusvoittoja kirjattiin 3,2 (1,7) milj. euroa,
realisoituneita luovutustappioita 0,6 (1,4) milj. euroa ja käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen arvonmuutosta -0,2 (2,6) milj.
euroa, tulosvaikutteisesti yhteensä 2,4 (4,3) milj. euroa.
Heinä-syyskuussa 2010 realisoitiin sijoitusten luovutusvoittoja 1,2 milj. euroa.
Pääasiassa myytiin ETF ja high yield -sijoituksia.

Strategiset sijoitukset (Lännen Tehtaat Oyj ja ILOQ Oy), jotka eivät täytä
osakkuusyhtiöiden määritelmää, arvostetaan käypään arvoon ja arvonmuutos 1,9
milj. euroa on kirjattu oman pääoman käyvän arvon rahastoon verovelalla
oikaistuna, netto 1,4 milj. euroa.
Strategiset sijoitukset, jotka täyttävät osakkuusyhtiön määritelmän, ovat
Panphonics Oy, IonPhasE Oy ja Kitron ASA ja osuus niiden tuloksesta - 0,5 milj.
euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti.
Osakkuusyhtiö Greenpoint Oy luokitellaan operatiiviseksi sijoitukseksi ja se on
Scanfil EMS Oy:n omistuksessa, osuus osakkuusyhtiön tuloksesta on -0,1 milj.
euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Konsernin rahoitusasema on erittäin hyvä.
Konsernitaseen loppusumma oli 216,0 (195,2) milj. euroa. Vierasta pääomaa oli
58,7 (48,3) milj. euroa, josta korotonta vierasta pääomaa 53,7 (36,3) milj.
euroa ja korollista 5,0 (12,0) milj. euroa. Omavaraisuusaste oli 72,8 (75,3) %
ja nettovelkaantumisaste -30,8 (-50,6) %.

Rahoitusvarat olivat 53,4 (86,3) milj. euroa. Rahoitusvaroista 26,7 (26,7) milj.
euroa on pankkitileillä ja alle kolmen kuukauden talletuksissa.
Lisäksi rahoitusvaroja on sijoitettu 26,8 (54,9) milj. euroa
rahoitusinstrumentteihin, joita ovat pääasiassa joukkovelkakirjalainat,
yritysten luottotodistukset, strukturoidut sijoitusinstrumentit sekä ETF- ja
osakesijoitukset. Sijoitukset on IFRS:n arvostusperiaatteiden mukaan arvostettu
käypään arvoon. Tammi-syyskuun nettotulos sisältää sijoitusten käyvän arvon
muutosta -0,2 (2,6) milj. euroa.
Strategisia sijoituksia on vuoden 2010 aikana tehty yhteensä 22,1 milj. eurolla,
joista suurin on Kitron ASA:n osakkeiden hankinta 18,1 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella tammi-syyskuussa -2,2 (26,0) milj.
euroa. Käyttöpääomaan sitoutui 10,9 milj. euroa kun edellisenä vuonna vastaavana
aikana käyttöpääomaa vapautui 14,4 milj. euroa. Käyttöpääoman sitoutumiseen on
liikevaihdon kasvun lisäksi vaikuttanut elektroniikkakomponenttien heikosta
saatavuudesta ja pitkistä toimitusajoista johtuva varautuminen ja sitä kautta
varaston kasvu. Investointien rahavirta koostuu pääosin emoyhtiön
sijoitustoiminnasta ja sijoituksista osakkuusyhtiöihin sekä Oulun kiinteistön
myyntitulosta. Rahoituksen rahavirta, -13,9 (-8,5) milj. euroa, sisältää lainan
noston 5,0 milj. euroa, Viron tytäryhtiön lainan takaisinmaksun 12,0 milj. euroa
sekä osingonmaksun 6,9 milj. euroa.

Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 2,2 (2,6) milj. euroa, joka on 1,4
(1,7) % liikevaihdosta. Poistot olivat 3,8 (3,8) milj. euroa.

Laajassa tuloslaskelmassa muuntoeron suuri muutos kolmannella kvartaalilla, -4,8
milj. euroa, johtuu Kiinan tytäryhtiöiden oman pääoman muuntamisesta
euromääräiseksi. Kiinan valuutta renminbi on sidoksissa USA:n dollariin ja se on
heikentynyt noin 10 % kvartaalin aikana USA:n dollarin heikentymisen myötä.
Valuuttakurssien vaihtelulla ei ole ollut merkittävää vaikutusta operatiivisen
toiminnan tulokseen liiketoiminnan rakenteesta johtuen.

HALLITUKSEN VALTUUDET

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2010 hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla hallituksen esityksen
mukaan.

Hallituksella ei ole voimassa olevia osakeantivaltuuksia eikä valtuutusta
vaihtovelkakirja- tai optiolainan liikkeelle laskemiseen.

OMAT OSAKKEET

Scanfil Oyj:n omistuksessa oli 30.9.2010 yhteensä 2 983 831 kpl omia osakkeita
ja ne edustivat 4,9 % yhtiön osakepääomasta ja äänistä.

Katsauskauden aikana on luovutettu 4 522 kpl omia osakkeita liittyen konsernin
johtoryhmän osakepalkkiojärjestelmään.

OSAKEVAIHTO JA KURSSIKEHITYS

Katsauskauden korkein kaupantekokurssi oli 3,14 euroa ja alhaisin 2,40 euroa
kauden päätöskurssin ollessa 2,89 euroa. Vaihdettujen osakkeiden määrä
katsauskaudella oli 3 590 703 kappaletta, mikä vastaa 5,9 % koko osakemäärästä.
Osakekannan markkina-arvo 30.9.2010 oli 175,5 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ

Scanfil-konsernin henkilöstö oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 142 (2 063)
ja kauden lopussa 2 361 (2 120) henkilöä joista 1 897 (1 598) oli yhtiön
ulkomaisissa yksiköissä. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä työskentelevän henkilöstön
osuus konsernin koko henkilöstöstä 30.9.2010 oli 80 (75) %.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Kitron ASA:n nimitysvaliokunta esittää yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle 8.
marraskuuta 2010, että Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen Asa-Matti Lyytinen ja
toimitusjohtaja Harri Takanen valittaisiin Kitron ASA:n hallitukseen
varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012 saakka. Nimitysvaliokunta esittää myös, että
Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen Tuomo Lähdesmäki valittaisiin Kitron ASA:n
nimitysvaliokunnan jäseneksi varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012 saakka.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Scanfil Oyj
Yhtiö jatkaa aktiivista toimintaansa markkinoilla tutkimalla uusia
sijoituskohteita sekä nykyisiltä että uusilta toimialoilta varmistaakseen
sijoituksilleen hyvän tuoton. Scanfil Oyj -konsernin varallisuusasema antaa
hyvän mahdollisuuden sijoitusstrategian mukaisiin yritysjärjestelyihin, joissa
valituista kohdeyrityksistä pyritään hankkimaan sellainen omistusosuus jolla
voidaan aktiivisesti vaikuttaa yritysten toimintaan.

Konserni jatkaa kassavarojen sijoitustoimintaa eri rahoitusinstrumentteihin
sijoituspolitiikkansa mukaisesti.

Scanfil EMS -alakonserni
Loppuvuoden ennustetusta voimakkaasta kysynnästä johtuen Scanfil EMS Oy arvioi
vuoden 2010 liikevaihdon kasvavan selvästi. Aikaisemmin Scanfil arvioi
liikevaihdon kasvavan hieman vuoden 2009 tasosta. Koko vuoden liikevoiton
arvioidaan olevan tyydyttävällä tasolla.


LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Sijoitustoiminnan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia
edelliseen osavuosikatsaukseen verrattuna. Sijoitustoimintaan liittyvät
merkittävimmät lähiajan riskit voivat realisoitua, mikäli maailmantalous elpyy
odotettua hitaammin ja elvytyspolitiikan teho laskee maailmanlaajuisesti.
Toisaalta, jos elpyminen on odotettua ripeämpää, voivat sitä seuraavat
inflaatio-odotusten voimistuminen ja rahapolitiikan kiristys johtaa nopeaan
korkojen nousuun sekä kiihtyvään inflaatioon. Molemmilla vaihtoehdoilla olisi
välittömiä vaikutuksia arvopaperimarkkinoille ja ne näkyisivät
markkinavolatiliteetin nousuna.

Sopimusvalmistustoimialalla jatkuva asiakkaiden kysynnän heikko ennustettavuus
aiheuttaa vaikeasti arvioitavan lähiajan toiminnallisen riskin. Sekä Scanfil EMS
-alakonsernilla että joillakin sen asiakkailla on ollut saatavuusongelmia
joidenkin elektroniikkakomponenttien osalta. Komponenttien heikkona jatkuva
saatavuus voi vaikuttaa Scanfil EMS -alakonsernin ja joidenkin sen asiakkaiden
toimintaan ja siten myös Scanfilin myyntiin ja kannattavuuteen.

Muilta osin Scanfilin liiketoiminnan riskeissä ei ole tapahtunut oleellisia
muutoksia. Yhtiön riskejä ja riskien hallintaa on laajemmin kuvattu yhtiön
www-sivuilla Corporate Governance osiossa sekä konsernitilinpäätöksen
liitetiedoissa.

LAADINTAPERIAATTEET

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti
noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.

Konserni on vuoden 2010 alusta ottanut käyttöön uudistetun standardin IFRS 3
Liiketoimintojen yhdistäminen sekä muutetun standardin IAS 27
Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Näillä ei ole ollut vaikutusta
osavuosikatsaukseen.

Taulukoiden yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty miljooniksi euroiksi
tarkemmista luvuista, joten laskemalla ne eivät aina täsmää.
Luvut ovat tilintarkastamattomia.


KONSERNIN TULOSLASKELMA
milj. euroa
2010 2009 2010 2009 2009
7 - 9 7 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 12

LIIKEVAIHTO 62,5 49,6 157,2 149,2 197,3
Valmistevaraston
lisäys tai vähennys 0,8 - 1,0 1,8 - 3,5 - 4,1
Liiketoiminnan muut tuotot 0,1 0,4 3,2 0,8 1,2
Kulut - 58,6 - 43,6 - 147,1 - 129,3 - 173,4
Poistot - 1,3 - 1,2 - 3,8 - 3,8 - 5,1
LIIKEVOITTO 3,5 4,2 11,2 13,4 16,0
Rahoitustuotot ja -kulut 2,1 2,2 2,4 3,8 5,1
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta - 0,6 - 0,6
VOITTO ENNEN VEROJA 5,0 6,4 13,0 17,2 21,1
Tuloverot - 1,7 - 2,7 - 3,7 - 5,6 - 6,7
TILIKAUDEN VOITTO 3,3 3,8 9,3 11,6 14,3

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille 3,3 3,8 9,3 11,6 14,3

Tulos / osake (EPS), EUR 0,06 0,06 0,16 0,20 0,25

Yhtiöllä ei ole eriä, jotka voisivat laimentaa osakekohtaista tulosta.


KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
milj. euroa
2010 2009 2010 2009 2009
7 - 9 7 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 12

TILIKAUDEN VOITTO 3,3 3,8 9,3 11,6 14,3
Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot - 4,8 - 1,4 3,3 - 2,5 - 1,9
Myytävissä olevat sijoitukset 0,7 1,1 0,3
Muut laajan tuloksen erät
verojen jälkeen - 4,1 - 1,4 4,4 - 2,5 - 1,6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS - 0,8 2,4 13,7 9,1 12,8

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille - 0,8 2,4 13,7 9,1 12,8


KONSERNIN TASE
milj. euroa
30.9. 30.9. 31.12.
2010 2009 2009
VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 30,2 32,0 31,1
Liikearvo 2,4 2,4 2,4
Muut aineettomat hyödykkeet 0,8 1,2 1,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 23,9
Myytävissä olevat sijoitukset 12,2 0,0 10,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 19,3 11,4 14,5
Laskennalliset verosaamiset 0,2 0,1 0,1
Pitkäaikaiset varat yhteensä 88,9 47,1 59,9

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 38,5 25,6 24,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 54,3 42,8 43,4
Ennakkomaksut 0,3 0,1 0,1
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat rahoitusvarat 7,5 43,5 16,1
Myytävissä olevat sijoitukset, likvidit varat 4,7 0,5
Myytävissä olevat sijoitukset, rahavarat 14,7 12,8 20,4
Rahavarat 12,0 13,9 30,8
Lyhytaikaiset varat yhteensä 127,1 143,4 135,9

Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät 4,6 4,9

VARAT YHTEENSÄ 216,0 195,2 200,7

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma
Osakepääoma 15,2 15,2 15,2
Ylikurssirahasto 16,1 16,1 16,1
Omat osakkeet - 8,9 - 8,9 - 8,9
Muuntoerot 3,4 - 0,5 0,1
Muut rahastot 6,6 4,4 4,7
Kertyneet voittovarat 124,9 120,6 123,3

Oma pääoma yhteensä 157,3 146,9 150,5

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 1,2 1,4 1,5
Varaukset 4,8 5,3 5,4
Muut velat 1,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 7,7 6,7 6,9

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 43,4 28,6 30,1
Tilikauden verotettavaan
tuloon perustuvat verovelat 2,6 0,9 1,2
Lyhytaikaiset rahoitusvelat 5,0 12,0 12,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 51,1 41,6 43,3

Velat yhteensä 58,7 48,3 50,2

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 216,0 195,2 200,7


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
milj. euroa

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Omat osakkeet
D = Muuntoerot
E = Muut rahastot
F = Kertyneet voittovarat
G = Oma pääoma yhteensä


OMA PÄÄOMA A B C D E F G
1.1.2010 15,2 16,1 - 8,9 0,1 4,7 123,3 150,5

LAAJA TULOS 3,3 1,1 9,3 13,7

Osingonjako - 6,9 - 6,9
Rahastosiirrot 0,8 - 0,8 0
Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,0

OMA PÄÄOMA
30.9.2010 15,2 16,1 - 8,9 3,4 6,6 124,9 157,3


OMA PÄÄOMA A B C D E F G
1.1.2009 15,2 16,1 - 7,4 2,0 3,5 116,9 146,2

LAAJA TULOS - 2,5 11,6 9,1

Osingonjako - 7,0 - 7,0
Rahastosiirrot 0,9 - 0,9 0
Omien osakkeiden luovutus 0,0 0,0
Omien osakkeiden hankinta - 1,5 - 1,5

OMA PÄÄOMA
30.9.2009 15,2 16,1 - 8,9 - 0,5 4,4 120,6 146,9


KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa
2010 2009 2009
1 - 9 1 - 9 1 - 12
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto 9,3 11,6 14,3
Oikaisut tilikauden voittoon 2,2 4,6 6,0
Käyttöpääoman muutos - 10,9 14,4 16,3
Maksetut korot ja muut rahoituskulut - 0,4 - 0,7 - 0,9
Saadut korot 0,4 0,5 0,7
Maksetut verot - 2,8 - 4,5 - 5,5
Liiketoiminnan nettorahavirta - 2,2 26,0 30,9

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin
hyödykkeisiin - 1,0 - 2,9 - 3,4
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden
myynnit 7,5 0,2 0,2
Investoinnit muihin sijoituksiin - 19,4 - 51,3 - 88,3
Luovutustulot muista sijoituksista 24,8 17,6 74,1
Osakkuusyritysten hankinta - 22,8
Myönnetyt lainat - 0,1
Saadut korot investoinneista 0,6 1,4 1,9
Saadut osingot investoinneista 0,5 0,0 0,0
Investointien nettorahavirta - 9,9 - 35,1 - 15,4

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta - 1,5 - 1,5
Lainojen nostot 5,0
Lainojen takaisinmaksut - 12,0
Maksetut osingot - 6,9 - 7,0 - 7,0
Rahoituksen nettorahavirta - 13,9 - 8,5 - 8,5

Rahavarojen muutos - 26,1 - 17,5 7,1

Rahavarat tilikauden alussa 51,2 45,1 45,1
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,5 - 0,9 - 0,9
Rahavarat tilikauden lopussa 26,7 26,7 51,2


KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2010 2009 2009
1 - 9 1 - 9 1 - 12

Oman pääoman tuotto, % 8,0 10,6 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,9 15,3 13,9
Korollinen vieras pääoma,
milj. euroa 5,0 12,0 12,0
Nettovelkaantumisaste, % - 30,8 - 50,6 - 46,7
Omavaraisuusaste, % 72,8 75,3 75,0
Bruttoinvestoinnit
käyttöomaisuuteen, milj. euroa 2,2 2,6 3,1
% liikevaihdosta 1,4 1,7 1,6
Henkilöstö keskimäärin 2 142 2 063 2 064
 
Tulos/osake, euroa 0,16 0,20 0,25
Oma pääoma/osake, euroa 2,72 2,54 2,61


Osakkeiden lukumäärä tkpl
kauden lopussa 60 714 60 714 60 714
- ilman omia osakkeita 57 730 57 726 57 726
- painotettu keskiarvo 57 730 58 082 57 992

Yhtiöllä ei ole johdannaissopimuksista johtuvia vastuita.
Toimialasta johtuen yhtiön tilauskanta ajoittuu lyhyelle aikajänteelle, eikä
siten anna oikeaa kuvaa tulevasta kehityksestä.


SEGMENTTITIEDOT
milj. euroa

2010 2009 2009
1 - 9 1 - 9 1 - 12
LIIKEVAIHTO
Eurooppa 86,7 89,5 113,5
Aasia 78,1 67,5 93,2
Segmenttien välinen liikevaihto - 7,6 - 7,8 - 9,4
Yhteensä 157,2 149,2 197,3

LIIKEVOITTO
Eurooppa 3,9 3,5 2,6
Aasia 7,3 10,0 13,4
Yhteensä 11,2 13,4 16,0

VARAT
Eurooppa 75,9 73,3 68,4
Aasia 72,5 52,3 60,4
Liikearvo 2,4 2,4 2,4
Sijoitustoiminnan varat 65,3 67,2 69,6
Yhteensä 216,0 195,2 200,7

Sijoitustoiminnan varoja ovat kaikki Scanfil Oyj:n rahoitusvarat ja strategiset
sijoitukset sisältäen osakkuusyhtiöt sekä tytäryhtiöiden yli 3 kk talletukset,
jotka luokitellaan sijoitusvaroiksi. Sijoitustoiminnan tulos ennen veroja oli
1,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa vuonna 2009).AINEELLISEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
milj. euroa
2010 2009 2009
1 - 9 1 - 9 1 - 12

Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 31,1 33,7 33,7
Lisäykset 2,0 2,5 2,9
Vähennykset - 0,0 - 0,1 - 0,4
Poistot - 3,0 - 3,5 - 4,7
Muuntoerot 0,1 - 0,5 - 0,4
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 30,2 32,0 31,1HANKITUT OSAKKUUSYHTIÖT
milj. euroa

Kitron ASA IonPhasE Oy Panphonics Oy Greenpoint Oy Yhteensä

Hankittu 09/10 07/10 06/10 08/10
Osuus 32,96 % 40 % 40 % 40 %

Hankintameno 18,1 2,0 2,0 2,4 24,5
Osuus omasta pääomasta
hankintahetkellä 18,1 0,7 0,3 0,0 19,2
Erotus 0,0 1,3 1,7 2,4 5,3

Kohdistettu seuraaville erille:

Tuotekehitys, poisto 5 v. 1,2 1,4 2,4 5,0
Patentit, poisto 5 v. 0,1 0,3 0,3

Greenpoint Oy:n osuuden hankintameno 2,4 milj. euroa sisältää arvioidun
ehdollisen lisäkauppahinnan 1,7 milj. euroa. Lisäkauppahinta maksetaan osuutena
Greenpoint Oy:n viiden seuraavan tilikauden voitollisista tuloksista.KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa
2010 2009 2009
1 - 9 1 - 9 1 - 12

Annetut kiinteistökiinnitykset 3,4 3,4 3,4
Annetut yrityskiinnitykset 6,8 18,8 18,8
Annetut takaukset 0,1 0,1 0,1
Vuokravastuut 0,2 0,3 0,2

Scanfil Oyj on antanut 5,2 milj. euron vastasitoumuksen Scanfil NV:n
uudelleenjärjestelyyn liittyvien maksujen suorittamisen vakuudeksi. Scanfil NV:n
taseeseen on kirjattu vastaava varaus.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Yhtiö on ottanut lyhytaikaisen tilapäisen 5,0 milj. euron lainan hallituksen
puheenjohtaja Jorma Takaselta. Lainan korko on 3 kk euribor + 0,7 % ja laina
erääntyy maksettavaksi 28.12.2010 mennessä. Lainalla rahoitettiin Kitron ASA:n
osakkeiden hankintaa. Lainalle ei ole annettu vakuutta.

Greenpoint Oy:lle on myönnetty enintään 300.000 euron laina, josta on nostettu
100.000 euroa. Laina erääntyy 30.6.2012 ja sen korko on 6 kk euribor + 2,5 %.

Yhtiö hankki kesäkuussa 2010 40 % osuuden Panphonics Oy:stä, jonka hallituksen
puheenjohtaja ja yksi omistajista on Scanfil Oyj:n hallituksen jäsen Asa-Matti
Lyytinen.
LUKUJA NELJÄNNESVUOSITTAIN
milj. euroa
Q3/10 Q2/10 Q1/10 Q4/09 Q3/09 Q2/09 Q1/09 Q4/08
Liikevaihto, MEUR 62,5 53,9 40,8 48,1 49,6 49,9 49,6 54,2
Liikevoitto, MEUR 3,5 6,2 1,5 2,6 4,2 5,0 4,2 4,5
Liikevoitto, % 5,6 11,6 3,6 5,3 8,5 10,0 8,5 8,3
Kauden tulos, MEUR 3,2 3,9 2,0 2,7 3,8 6,6 1,3 2,3
Tulos/osake, EUR 0,06 0,07 0,03 0,05 0,06 0,11 0,02 0,04
SCANFIL OYJ


Harri Takanen
Toimitusjohtaja


Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Harri Takanen
puh. +358 8 4882 111


JAKELU NASDAQ OMX, Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.scanfil.com


Scanfil-konserniin kuuluu sijoitus- ja emoyhtiö Scanfil Oyj sekä kansainvälinen
tietoliikennetekniikan ja ammattielektroniikan sopimusvalmistusta tekevä
alakonserni Scanfil EMS Oy. Sijoitustoiminnan tavoitteena on hallinnoida yhtiön
varoja tehokkaasti ja tuottavasti riskejä hajauttamalla ja etsimällä näillä
toimenpiteillä uusia kasvumahdollisuuksia.

Vaativasta sopimusvalmistustoiminnasta Scanfilillä on yli 30 vuoden kokemus.
Scanfil on järjestelmätoimittaja joka tarjoaa tuotteitaan ja palveluitaan
kansainvälisesti toimiville tietoliikennejärjestelmien valmistajille ja
ammattielektroniikka-asiakkaille. Tyypillisiä tietoliikennetuotteita ovat
matkapuhelin- ja kiinteän puhelinverkon laitejärjestelmät.
Ammattielektroniikkatuotteita ovat mm. automaatiojärjestelmät,
taajuusmuuttajat, hissien ohjausjärjestelmät, sähköntuotannon ja -siirron
laitteet ja järjestelmät, analysaattorit, peliautomaatit sekä erilaiset
säähavaintolaitteet. Yhtiöllä on tuotantoa Kiinassa, Unkarissa, Virossa ja
Suomessa.

Scanfil-konsernin osakkuusyhtiöt:
Kitron ASA on norjalainen pörssinoteerattu sopimusvalmistaja, joka toimii
viidellä eri asiakassegmentillä, joita ovat meri- ja öljyteollisuus,
perusteollisuus, puolustusvälineteollisuus, sairaala- ja
terveydenhuoltolaiteteollisuus sekä data- ja telekommunikaatioteollisuus.
Kitronilla on tehtaita ja tuotantoa Norjan ohella, Ruotsissa, Liettuassa,
Saksassa, Kiinassa ja vuoden 2011 alusta myös Yhdysvalloissa. Kitron ASA:n
liikevaihto vuonna 2009 oli 1 730,7 milj. Norjan kruunua (n. 218,5 milj. euroa).
www.kitron.com

Greenpoint Oy keskittyy päivittäistavaroiden impulssimyynnin kasvattamiseen
kehittämällä aktivointiratkaisuja, -välineitä ja -laitteita sekä tavaramerkeille
että kauppaketjuille. Greenpointin tuotteet sisältävät laajan valikoiman
kylmälaitteita, myyntitelineitä ja impulssimyyntialueiden kalustekokonaisuuksia.
Greenpoint Oy palvelee kansainvälisiä tavaramerkki- ja kauppaketjuasiakkuuksia
Euroopassa sekä sopimuskumppanuuksien kautta Pohjois - ja Latinalaisessa
Amerikassa. www.greenpoint.fi

IonPhasE Oy kehittää ja valmistaa korkealuokkaisia puolijohtavia polymeerejä,
jotka auttavat hallitsemaan muovituotteiden staattista pintasähköisyyttä.
IonPhasE:n tuotteita hyödynnetään eri teollisuuden aloilla kuten kemian-, auto-
ja tietoliikenneteollisuudessa sekä kuluttajaelektroniikassa. Patentoituun omaan
teknologiaan perustuen IonPhasE valmistaa IonPhasE IPE polymeerejä.
www.ionphase.fi

Panphonics Oy,on johtava suuntaavaan ääniteknologiaan perustuvien tuotteiden
valmistaja. Panphonics valmistaa omaan patentoituun suuntaavan äänentoiston
teknologiaan perustuvia ratkaisuja akustisesti vaativiin sovellutuksiin. Yhtiön
SoundShower® kaiutinratkaisuja käytettään mm. pankeissa, kauppapaikkakohtaisissa
mainosjärjestelmissä, informaatiokioskeissa ja toimistoissa. Panphonics toimii
myös tasoääniteknologian komponenttivalmistajana ja teknologialisensioijana
toisille teollisille valmistajille. www.panphonics.com

Ei tarkoitettu julkaistavaksi USA:ssa. Ennakkonäkemykset: Tietyt toteamukset
tässä pörssitiedotteessa ovat ennakkonäkemyksiä, joihin sisältyy tunnettuja ja
tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä, jotka saattavat
aiheuttaa sen, että Scanfil Oyj:n toteutuvat tulokset, suoritukset tai
saavutukset poikkeavat olennaisesti niistä tulevaisuuden tuloksista,
suorituksista tai saavutuksista, jotka on kerrottu tai joihin on viitattu
tällaisissa ennakkonäkemyksissä. Tähän pörssitiedotteeseen sisältyvät
ennakkonäkemykset voivat sisältää sellaisia sanoja kuin ”saattaa”, ”tulee”,
”odotetaan”, ”ennakoidaan”, ”suunnitellaan”, ”uskotaan”, tai muuta vastaavaa
terminologiaa. Uusia riskitekijöitä voi syntyä ajoittain, eikä yhtiön johdolla
ole mahdollisuutta ennakoida kaikkia noita riskitekijöitä tai sitä, miten nämä
tekijät voivat vaikuttaa Scanfil Oyj:n toteutuvan tuloksen, suoritusten ja
saavutusten olennaiseen poikkeamiseen ennakkonäkemyksissä mainituista. Nämä
riskitekijät ja epävarmuustekijät huomioon ottaen sijoittajien ei tulisi liikaa
luottaa ennakkonäkemyksiin toteutuvien tulosten ennakointina. Tässä
pörssitiedotteessa ilmaistut ennakkonäkemykset ovat ajankohtaisia ainoastaan
tässä pörssitiedotteessa mainittuna päivänä. Ei ole odotettavissa, että
tällaista tietoa päivitettäisiin, täydennettäisiin tai tarkistettaisiin kaikissa
tilanteissa, muutoin kuin lain tai säännösten niin edellyttäessä, uuden
informaation, muuttuvien olosuhteiden tai tulevaisuuden tapahtumien pohjalta tai
muissa tilanteissa.


Source: Millistream