Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Senkkerin kiviaseman laajennushankkeen ympäristövaikutuksien arvioinnissa on puutteita

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 22:08 EEST

Seepsula Oy on harjoittanut kalliokiviaineksen louhintaa ja jalostusta Senkkerin alueella Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä vuodesta 1993. Yhtiö suunnittelee toimintansa laajentamista. Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on ollut riittävää kallion louhinnan ja murskauksen sekä ylijäämämaiden läjityksen osalta. Oheistoiminnot - kuten rakennusjätteen käsittelylaitos ja asfalttiasema – ovat suunnitelluilta tuotantomääriltään niin suuria ja puutteellisesti arvioituja, että niiden toteuttamiseksi yhtiön tulee tehdä uusi arviointiselostus.

Seepsula Oy:n tarkoituksena on louhia Senkkerin alueelta pois kalliota, jonka tilalle voidaan sijoittaa ylijäämämaita. Hanke sisältää myös mm.betoni- ja asfalttiasemien toimintaa, rakennusjätteiden käsittelyä, hiekkapuhallusta, mullantuotantoa sekä kantojen käsittelyä ja hakettamista. Toiminta alueella olisi ympärivuorokautista ja sen arvioidaan kestävän vähintään 20 vuotta.

Hankkeen YVA-selostuksessa on hyvin tunnistettu alueen asukkaita huolestuttavat seikat ja toiminnan vaikutukset elinoloihin. Yhtiöllä on nyt hyvät edellytykset suunnitella toimintaansa ja toimia yhteistyössä alueelle tulevien muiden toiminnanharjoittajien kanssa niin, että ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 

Oheistoimintojen osalta YVA-selostuksessa on puutteellisesti käsitelty muun muassa vaikutukset meluun, ilmanlaatuun sekä pohjavesiin. Jos yhtiö haluaa oheistoimintojen osalta jatkaa suunnittelua, tulee niistä tehdä uusi arviointiselostus, josta järjestetään myös uusi kuuleminen.

Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana ELY-keskukseen tuli eniten palautetta hankkeen meluhaitoista. Jo nykyisen kiviaseman toiminnasta on esimerkkejä, että melu on levinnyt tietyissä sääolosuhteissa kauemmas kuin yhtiön esittämissä malleissa. Melu ei kuitenkaan ylitä valtioneuvoston asettamaa ohjearvoa melutasosta eikä siis todennäköisesti aiheuta terveydellistä haittaa. Senkkeri sijaitsee lentomelualueella.

ELY-keskuksen saamissa mielipiteissä pelättiin myös ympärivuorokautisesta toiminnasta aiheutuvia haittoja ja vastustettiin alueen muuttumista maaseutumaisesta kyläympäristöstä teollisuusympäristöksi. Alueelle suunnitellaan parhaillaan useita muitakin hankkeita, jotka tulevat muuttamaan ympäristöä. Tuusulassa on käynnissä uuden osayleiskaavan laatiminen alueelle.

Kiviaseman laajennus ulottuu osittain Gungkärrin kallioalueelle, joka on kaavaan merkitty luonnonsuojelullisesti arvokkaaksi alueeksi, eikä hankkeen toteuttaminen tällä alueella ole kaavamääräysten mukaan mahdollista.  Jos kaavaa halutaan tältä osin muuttaa, pitää alueen luontoarvot ensin selvittää.

Hanke lisää merkittävästi alueen liikennettä ja huomattavien liikennehaittojen estäminen edellyttäisi Kehä IV:n rakentamista edes työmaatien tasoisena. Uuden kehätien toteutumisesta on vasta olemassa yleispiirteisiä suunnitelmia. YVA-selostuksessa hankkeen liikennevaikutukset on kuitenkin käsitelty asiallisesti ja ongelmakohdat on tunnistettu. Jatkossa tieviranomaisen, kunnan ja toiminnanharjoittajan on sovittava tiestön parannuksista ja kustannustenjaosta.

 Lisätietoja: