Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Siilinjärven Vuorimäen louhintaa koskeva YVA-selostus nähtäville

Lehdistötiedote   •   Loka 06, 2010 18:43 EEST

Destia Oy, Rudus Oy ja Savon Kuljetus Oy ovat toimittaneet Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Siilinjärven kunnassa sijaitsevan Vuorimäen kallioalueen kiviaineksenottoa koskevan ympäristövaikutusten arviointiselostuksen. Selostus on yhtiöiden laatima selvitys hankkeen eri vaihtoehtojen aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Selostusta koskevat mielipiteet ja lausunnot tulee toimittaa ELY-keskukseen kirjallisesti viimeistään 12.11.2010.

Hankkeen kuvaus

Yleissuunnitelmassa Vuorimäen kallionottoalueen pinta-ala on 94 ha, alin ottotaso +112 m mpy ja kokonaisottomäärä noin 10 milj. m3ktr. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lisäksi ottotason laskemista +95 m mpy tasolle, jolloin kokonaisottomäärä olisi noin 25 milj. m3ktr. Vuorimäen alueen toimintoja ovat lisäksi ylijäämälouheen, kierrätysbetonin sekä vanhan asfaltin varastointi ja käsittelytoiminnat sekä asfalttiasemien sijoittaminen alueelle.

Ympäristövaikutukset on arvioitu neljälle eri vaihtoehdolle:

  • Vaihtoehto  VE 0: Hanketta ei toteuteta, nykyisten lupien mukainen toiminta. Ottoalueen yhteispinta-ala on noin 10 ha ja kiven kokonaisottomäärä on noin 0,7 milj. m3ktr. Alin ottotaso on +112…140 m mpy. Alueella louhitaan ja käsitellään vuosittain noin 100 000 m3ktr kiviaineksia.
  •  Vaihtoehto 1 (VE1): Hanke toteutetaan, alin ottotaso +112…140 m mpy ja kokonaisottomäärä 10 milj. m3ktr. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 94 ha. Alin ottotaso on +112…140 m mpy ja kokonaisottomäärä 10 milj. m3ktr. Alueelta louhitaan vuosittain keskimäärin noin 100 000–200 000 m3ktr kiviaineksia. Toiminta-aikaa arvioidaan olevan jäljellä noin 50–100 vuotta.
  •  Vaihtoehto 2 (VE2): hanke toteutetaan, alin ottotaso + 95 m mpy ja kokonaisottomäärä 25 milj. m3ktr. Ottoalue on sama kuin vaihtoehdossa VE1 eli noin 94 ha. Alin ottotaso on +95 m mpy ja kokonaisottomäärä 25 milj. m3ktr. Alueelta louhitaan vuosittain keskimäärin noin 100 000–200 000 m3ktr kiviaineksia. Toiminta-aikaa arvioidaan olevan jäljellä noin 100–250 vuotta.
  •  Vaihtoehto + (VE+): ottamistoiminnan lisäksi kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä. Vuorimäen alueella minkä tahansa aiemman vaihtoehdon lisäksi varastoidaan ja käsitellään ylijäämälouhetta, kierrätysbetonia sekä vanhaa asfalttia. Lisäksi jokainen toimija voi sijoittaa alueellensa asfalttiaseman. Toimijat ottavat vastaan yhteensä noin 10 000–100 000 t/v ylijäämälouhetta, 10 000–100 000 t/v ylijäämämaata, 10 000–50 000 t/v kierrätysbetonia ja 15 000–50 000 t/v kierrätysasfalttia.

Arviointiselostuksen nähtävilläolo ja yleisötilaisuus

Arviointiselostus on nähtävillä 12.10. - 12.11.2010 Siilinjärven kunnantalolla (Kasurilantie 1, Siilinjärvi) ja Poh­jois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueella (Sepänkatu 2B, Kuopio). Selostukseen voi tutustua myös verkossa osoitteessa  www.ely-keskus.fi/pohjois-savo/yva.

Tutustu arviointiohjelmaan verkossa

Hanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 19.10.2010 klo 18 Siilinjärven kunnan Ahmon koululla (Ahmontie 1, 71800 Siilinjärvi).

Mielipiteiden esittäminen

Kirjalliset mielipiteet ja lausunnot arviointiselostuksesta tulee toimittaa viimeistään 12.11.2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (PL 1049, 70101 Kuopio, käyntiosoite Sepänkatu 2 B) tai sähköisesti: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi.

Pohjois-Savon ELY-keskus toivoo, että mielipiteissä otettaisiin erityisesti kantaa siihen, onko hankkeesta vastaavat arvioineet hankkeensa vaikutukset oikein. Mielipiteitä kaivataan myös siitä, onko vaikutukset arvioitu siten kuin arviointiohjelmassa esitettiin ja siitä annetussa lausunnossa vaadittiin. Myös arvioinnin asianmukaisuudesta ja ymmärrettävyydestä toivotaan kannanottoja. Oman lausuntonsa vaikutustenarvioinnin riittävyydestä Pohjois-Savon ELY-keskus antaa tammikuussa 2011.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle. Se on kuitenkin perusedellytys mm. tarvittavien ympäristölupien myöntämiselle. YVA-menettelyssä onkin tärkeintä keskittyä hankkeen aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin ja niiden arvioimiseen riittävällä tarkkuudella.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Jorma Lappalainen, Pohjois-Savon-Savon ELY-keskus, puh. 040 511 8266, jorma.lappalainen(at)ely-keskus.fi

hankkeesta vastaavien puolesta:

Destia Oy: Jukka Työppönen, puh. 0400 379 912, jukka.tyopponen(at)destia.fi tai Hannu Vainikainen, p. 0400 276 020, hannu.vainikainen(at)destia.fi

 

Rudus Oy: Kimmo Puolakka, puh.0400 627 017, kimmo.puolakka(at)rudus.fi

 

Savon Kuljetus Oy: Mika Pakarinen, puh. 044 727 2634, mika.pakarinen(at)savonkuljetus.fi tai Outi Piisilä, p. 044 727 2590, outi.piisila(at)savonkuljetus.fi

 

sekä hankkeesta vastaavien konsultilta:

 

Groundia Oy: Niko Karjalainen, p. 050 3060 752, niko.karjalainen(at)groundia.fi