Valtioneuvosto

Sijoitusrahastolakiin uuden direktiivin vaatimat muutokset

Lehdistötiedote   •   Marras 10, 2011 14:20 EET

Hallitus esittää, että sijoitusrahastolakiin tehdään uuden sijoitusrahastodirektiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat muutokset. Esityksen mukaan suomalainen rahastoyhtiö saisi perustaa sijoitusrahaston muuhun Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon (ETA-valtio) kuin Suomeen. Muusta ETA-valtiosta kuin Suomesta oleva ulkomainen rahastoyhtiö saisi vastaavasti perustaa sijoitusrahaston Suomeen.

Sijoitusrahastosta sijoittajalle annettava yksinkertaistettu rahastoesite korvattaisiin avaintietoesitteellä, jota rahastoyhtiön olisi käytettävä kaikissa niissä ETA-valtioissa, joissa rahastoyhtiö markkinoi rahasto-osuuksiaan.

Sijoitusrahastojen sulautumista koskevat säännökset muutettaisiin vastaamaan direktiivin vaatimuksia. Uudet säännökset koskevat sijoitusrahastojen kansallisia ja rajat ylittäviä sulautumisia. Lakiin sisällytettäisiin uudet säännökset sijoitusrahastojen muodostamasta syöttörahasto-kohderahasto -rakenteesta. Säännöksiä, jotka koskevat rahasto-osuuksien markkinointia muussa ETA-valtiossa kuin sijoitusrahaston kotivaltiossa koskevaa ilmoitusmenettelyä, muutettaisiin siten, että ilmoittaminen markkinoinnin aloittamisesta siirrettäisiin toimivaltaisten viranomaisten välillä tapahtuvaksi menettelyksi. Finanssivalvonnan valvontavaltuuksia ja Finanssivalvonnan valvontayhteistyötä muiden ETA-valtioiden toimivaltaisten viranomaisten ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa lisättäisiin ja tehostettaisiin.

Sijoitusrahastodirektiivin täytäntöönpano edellyttää, että myös verotusmenettelystä annettua lakia ja ennakkoperintälakia muutetaan. ETA-valtiosta olevaa ulkomaista rahastoyhtiötä, joka hallinnoisi sijoitusrahastoa Suomessa, koskisivat samat tiedonantovelvollisuudet Verohallinnolle ja samat voitto-osuudesta toimitettavaa ennakonpidätystä ja siitä perittävää lähdeveroa koskevat velvollisuudet kuin kotimaista rahastoyhtiötä. Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettua lakia muutettaisiin siten, että Verohallinto saisi luovuttaa verotustietoja Finanssivalvonnalle.

Lisäksi hallitus esittää kansallisista muutostarpeista johtuvia muutoksia sijoitusrahastolakiin. Muutokset koskevat mm. rahasto-osuuksien liikkeeseenlaskua sekä osuussarjan määrittämistä ja osuuslajin tai osuussarjan liittämistä arvo-osuusjärjestelmään.

Lisäksi täsmennettäisiin rahastoyhtiön vahingonkorvausvelvollisuutta koskevia säännöksiä ja säädettäisiin kuluttaja-asiamiehen oikeudesta panna vireille ryhmäkanne kuluttajan asemassa olevien osuudenomistajien puolesta vuoden kuluessa sijoitusrahaston lakkauttamisesta.

Muutoksia esitetään myös arvopaperimarkkinalakiin, lakiin Finanssivalvonnasta, lakiin Finanssivalvonnan valvontamaksusta, lakiin sidotusta pitkäaikaissäästämisestä, lakiin sijoituspalveluyrityksistä sekä lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä. Laki ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta Suomessa ehdotetaan kumottavaksi ja vastaavat säännökset ehdotetaan tarkistettuina sisällytettäväksi sijoitusrahastolakiin.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 31.12.2011.Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Irmeli Vuori, puh. 09 160 33013