Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Sivutuotteena kertyvän uraanin ja sen varastoinnin ympäristövaikutukset arvioitu Harjavallan tehtailla

Lehdistötiedote   •   Marras 25, 2011 07:20 EET

Norilsk Nickel Harjavalta Oy on laatinut ympäristövaikutusten arviointiselostuksen, joka koskee nikkelituotannon raaka-aineessa olevan uraanin erottelua ja varastointia. Yhteysviranomaisena toimiva Varsinais-Suomen ELY-keskus toteaa, että arviointiselostus on riittävän perusteellisesti laadittu ja täyttää arviointiselostukselle asetetut vaatimukset.

Yhtiön nikkelin tuotannon määrä on 60 000 - 90 000 tonnia vuodessa. Raaka-aineiden mukana epäpuhtautena tulevaa luonnonuraania joudutaan poistamaan prosessista. Harjavallassa uraanin poiston tarve vähenee, mikäli nikkelisulfidin sisältämä uraani saadaan tulevaisuudessa otettua talteen jo Talvivaarassa, josta pääosa nikkelimalmista on peräisin. Uraanin uuttoprosessi on Harjavallan tehtaalle jo rakennettu, ja sitä on käytetty koeluonteisesti. Toiminnalla on ympäristölainsäädännön mukainen koetoimintalupa ja Säteilyturvakeskuksen myöntämä lupa uraanin tuottamiselle ja varastoimiselle. Koetoiminnassa selvitetään tekniikan toimivuutta ja uuttoliuoksesta valmistettavan sakan (ns. yellow cake) tuotteistamista.

YVA-menettelyssä on ollut tarkasteltavana uraanin poistovaihtoehto ja ns. 0-vaihtoehto, jossa hanketta ei toteuteta. Vaihtoehtona 1A tarkastellaan sitä, että erotettava uraani toimitetaan liuosmuodossa jatkojalostettavaksi, ja vaihtoehtona 1B sitä, että liuos saostetaan Harjavallassa edelleen uraanioksidisakaksi. Uraani kuljetetaan jatkokäsiteltäväksi muualle Suomeen tai ulkomaille. Vaikutusten osalta on tarkasteltu pääasiassa laitostontilla tapahtuvien toimintojen ympäristövaikutuksia.

Vaikutukset on arvioitu YVA-lainsäädännön edellyttämässä laajuudessa koko toiminnan elinkaari huomioiden.  Uraanin poistoon käytettävät laitteet sijoittuvat olemassa olevien tehdasrakennusten sisään, jolloin hankkeen ympäristövaikutukset jäävät monelta osin merkittävyydeltään vähäisiksi.

Hankkeesta on annettu viisi lausuntoa. Mielipiteitä ei ole esitetty.

Yhteysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Arviointiselostus on selkeästi jäsentynyt ja sisältää runsaasti tietoa. Selostuksessa on käytetty riittävästi havainnemateriaalia ja selvitetty mm. uraanin ja muiden radioaktiivisten aineiden ominaisuuksia. Riskit on tuotu hyvin esille, ne on selkeästi käyty läpi ja arvioitu vähäisiksi. Arvioinnissa on tarkasteltu keskeiset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvät vaikutukset asianmukaisesti ja riittävästi. Säteilyturvakeskus STUK on pitänyt arviointia riittävänä.

ELY-keskus kiinnittää hankkeesta vastaavan huomiota kuitenkin seuraaviin kohtiin:

  • YVA-selostuksessa olisi ollut tarpeen mainita myös muodostuvan uraaniliuoksen/sakan mahdolliset hyötykäyttökohteet, ja uraanin käyttö tai sijoitus siinä tapauksessa, että kaupallisia hyötykäyttökohteita ei löydy.  
  • Nikkelintuotantoprosessin kannalta prosessista poistettava uraani on haitta-aine, jonka osalta jätteenkäsittelyn näkökulma ja suhde alueelliseen jätesuunnitelmaan olisi ollut hyvä olla mukana.

Arvioinnin tuloksena esitetty johtopäätös siitä, että vaikutus jää vähäiseksi, on perusteltu. Uraanin poisto ja sitä koskeva YVA-selostus koskee vain pientä osaa koko Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaan prosesseista ja kaikkien prosessien ympäristövaikutuksista.  Uraanin takaisinuuttoprosessi on suljettu  eikä siitä normaalitilanteessa aiheudu päästöjä veteen, maaperään tai ilmaan. Uraanin talteenoton kokonaisvaikutusten selkeämpi esille tuominen voidaan tehdä vireillä olevan, tehtaan koko toimintaa koskevan ympäristöluvan yhteydessä.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Seija Savo, p. 040 769 9066