Solteq

SOLTEQ OYJ ON TARKENTANUT STRATEGIAANSA VUOSILLE 2011 - 2014

Lehdistötiedote   •   Helmi 04, 2011 17:31 EET

Solteq Oyj on tarkentanut yhtiön strategian tuleville vuosille. Strategian
keskeisessä roolissa on taata asiakkaidemme toiminnan jatkuvuus ratkaisujemme
käyttäjinä sekä mahdollistaa heille teknologiakehityksen hyödyt.

Keskitymme toiminnassamme ydintarjoamaamme toiminnan- ja taloudenohjauksen
alueilla maailman johtavien kumppaneiden teknologioilla. Ydintarjoamaa
täydennämme toimialakohtaisilla laajennuksilla, joilla erikois- ja
päivittäistavarakaupan, tukkukaupan ja logistiikan sekä teollisuuden ja
julkishallinnon asiakkaamme saavat kilpailuetua nopeammin käyttöönotettavista ja
joustavista ratkaisuistamme.

Ydintarjoamaa tukevilla ratkaisuilla mahdollistamme asiakkaillemme erikoiskaupan
ohjauksen, kunnossapidon ja huoltopalvelujen hallinnan sekä järjestelmien
sisältämän masterdatan hallinnan ja laadun parantamisen. Nämä erityisalueet ovat
nykyisten ja uusien asiakkaidemme toiminnan- ja taloudenohjaukseen integroituvia
ratkaisuja.

Strategian osana toteutamme lisäksi pitkäjänteisesti kannattavuuden
parantamiseen liittyviä toimenpiteitä mm. tuotantomalliimme, jossa hyödynnämme
halvemman kustannustason maiden toimituskykyä haettaessa joustoa sekä
skaalautuvuutta tuotekehityksessämme. Parannamme myös sisäiseen tehokkuuteen
liittyviä toimintamalleja tulevien vuosien aikana.

Strategiseksi tavoitteeksi hallitus on asettanut n. 50M€ liikevaihdon ja 10%
liiketulostason strategiakauden loppuun mennessä. Tämä toteutetaan orgaanisella
ja epäorgaanisella kasvulla yhtiön ydintarjoamaan palvelutarjontaa ja toimialoja
laajentamalla.

TAKAAMME JATKUVUUDEN JA TEEMME TULEVAISUUDEN

Toiminnassamme huomioimme asiakkaidemme käyttämien ratkaisujen jatkuvuuden
takaamisen. Ratkaisuja kehitämme kestävillä teknologioilla, joilla parannetaan
ja kehitetään asiakkaidemme kilpailukykyä. Keskittymällä toiminnan- ja
taloudenohjauksen ratkaisuihin olemme osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa ja
asiakkaidemme menestys on meidän menestyksemme. Yhtiömme strategian kulmakivenä
on asiakkaiden liiketoiminnan ymmärtäminen ja olemme paikallisena
palvelukumppanina osa asiakkaidemme arvoketjua.

KASVU JA KANNATTAVUUS

Strategiakauden alkuvaiheessa keskeistä on kannattavuuden parantaminen ja
vakiinnuttaminen tavoittelemallemme tasolle. Vuoden 2010 aikana käynnistetyillä
toimenpiteillä huolehditaan lyhyen aikavälin kannattavuudesta ja strategialla
vaikutetaan yhtiön tulevien vuosien menestymiseen, kasvuun sekä kannattavuuteen.

Hyödyntämällä halvemman kustannustason maita osana omia prosessejamme pystymme
parantamaan kannattavuuttamme ja joustavuutta tuotekehityshankkeissa. Tämä
mahdollistaa samalla paikallisen palvelun vahvistamisen ja kehittämisen Suomessa
toimiville asiakkaillemme.

TOIMIALAT

Solteq Oyj keskittyy jatkossakin kaupan, logistiikan, teollisuuden ja julkisen
sektorin alueille ydintarjoamallaan. Julkisen sektorin osuuden kasvattaminen
2011-2014 on strategisesti merkittävä tavoite koko tarjoamamme osalta.

Ydintarjoamaa tukevia (erikoiskauppa, kunnossapito ja masterdatan laadun
parantaminen) toimialariippumattomia ratkaisuja tarjoamme myös päätoimialojemme
ulkopuolelle. Näiden ratkaisujen toimittamisessa jatkamme verkostoitumista alan
toimijoiden kanssa ja täydennämme kumppaniemme toiminnanohjaustoimituksia näillä
ratkaisuilla.

HENKILÖSTÖ

Strategisten tavoitteiden toteuttamisen keskiössä on yhtiömme osaava henkilöstö,
jolle eri elämän osa-alueiden ajankohtiin tarjoamme jatkuvuuteen tähtäävän
työsuhteen. Henkilöstön monimuotoisuus ja kehittymishalu ovat keskeisiä
menestystekijöitä strategisten tavoitteidemme toteuttamisessa. Toimialakohtaisen
osaamisen ammattilaisjoukko on keskeinen kilpailuetumme ja oleellinen osa
asiakkaidemme menestyksen rakentamisessa.

TOIMINTAMALLIT

Strategian toteuttamisen myötä kehitymme palveluorganisaatioksi, joka osallistuu
asiakkaidemme liiketoiminnan kasvuun ja menestykseen tarjoamalla
suunnitelmallisesti kehittyviä palveluita. Projektitoimituksemme pohjautuvat
käyttöönottoja nopeuttaviin ja laatua parantaviin tuoteaihioihin sekä maailman
johtavien ohjelmistotoimittajien teknologia-alustoihin.

Kumppanuussuhteemme asiakkaidemme kanssa on pitkäkestoinen, mahdollistaen
teknologioiden joustavan vaihtumisen, prosessien muuttumisen sekä uusien
toimintojen tarjonnan asiakkaillemme.

Osaksi tarjoamaamme kehitämme palvelumalleja, joilla mahdollistetaan joustava
siirtyminen hyödyntämään uusia teknologioita, jotka pohjautuvat pilvipalveluihin
tai integroituvat niihin saumattomasti.

KANSAINVÄLISTYMINEN

Itämeren alueella, Baltiaan ja Venäjälle suuntautuva kansainvälistymisemme
toteutetaan uusia ja olemassa olevia asiakkaitamme tukemalla. Vahvuutemme on
pitkissä asiakassuhteissa ja kasvamme asiakkaidemme mukana tarjoten kehittyvää
palvelutasoa ja ratkaisuvalikoimaa heidän toimintansa laajentuessa ja
kansainvälistyessä.

Kansainvälistymisstrategiamme mukaisesti kasvatamme liiketoiminnan volyymiä
maltillisesti ja tarveperusteisesti.

EPÄORGAANINEN KASVU

Strategisten numeeristen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää fokusoitunutta
orgaanista kasvua sekä toimialoja tai ratkaisuja laajentavaa epäorgaanista
kasvua. Yritysostojen avulla toteutamme aktiivisesti osan kasvustrategiastamme.
Tavoitteemme on, että yhdistämällä molemmat kasvuelementit, orgaanisen ja
epäorgaanisen, muutamme yhtiömme kokoluokan kauden aikana, jotta pystymme
vastaamaan paremmin suurtenkin asiakkaidemme kasvaneisiin tarpeisiin
ratkaisualueillamme.

KUMPPANUUDET

Haluamme tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka tukeutuvat globaaleihin
standardeihin ja tunnettujen toimijoiden ratkaisuihin. Omien ratkaisujen osuus
tulee olemaan merkittävä kehityskohde olemassa oleville asiakkaillemme. Jatkamme
myös TH Tiedonhallinnan viitoittamalla tiellä IBM RPG-alueen
ratkaisutoimittajana.

Laajennamme palvelutarjoamaamme siten, että nykyisten ja uusien asiakkaiden
valitessa ydintarjoamamme ratkaisuja voimme tarjota aina parhaan vaihtoehdon
Microsoft Dynamics NAV ja AX tai SAP -teknologioista.

Microsoft-teknologia-alustoihin pohjautuvat ydintarjoamaa tukevat
vertikaaliratkaisut ovat kilpailutekijämme, johon uskomme vahvasti ja jota
tulemme laajentamaan valituilla toimialoilla.

YMPÄRISTÖ

Jatkuvuuden takaava ja tulevaisuuden tekevä toimintamme huomioi ympäristöarvot
ja kestävän kehityksen näkökulmat. Päätöksemme huomioivat ja arvostavat
ympäristön tulevaisuutta. Kehitämme sisäiset menettelyt ja tuotannon ratkaisut
ympäristöä säästäväksi toimitusketjussamme sekä toiminnoissamme ja samaa
edellytämme kaikilta kumppaneiltamme.SOLTEQ OYJ

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Repe Harmanen,
Puh. 0400 467 717,
sähköpostirepe.harmanen@solteq.com

Hallituksen puheenjohtaja Ali U Saadetdin
Puh. 040 8444 201
sähköposti ali.saadetdin@solteq.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Solteq Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1485400]

Source: Millistream