Deloitte

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiltä vaaditaan entistä enemmän älykkyyttä

Lehdistötiedote   •   Syys 18, 2014 08:17 EEST

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus tulee vaikuttamaan myös alan tietojärjestelmiin, sillä jatkossa asiakas- ja potilastietojen liikkuvuuden merkitys korostuu. Asiantuntijayritys Deloitten tuoreessa selvityksessä kartoitettiin Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien nykytilaa ja niiden tulevaisuutta järjestelmiä käyttävien organisaatioiden johdon näkökulmasta. Lähes puolet selvitykseen vastanneista on uudistamassa tietojärjestelmiään seuraavien vuosien aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävät nykyiset tietojärjestelmät saavat selvitykseen vastanneilta vain keskinkertaisen arvosanan. Järjestelmät ovat osittain vanhentuneita eivätkä kovin toimintavarmoja tai helppokäyttöisiä. Erityisen huonosti nykyjärjestelmät tukevat päätöksentekoa, jatkokehittämistä, taloudellisuutta sekä tietojen siirrettävyyttä eri järjestelmien välillä.

Lähes puolet Deloitten selvitykseen vastanneista suunnitteleekin asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamista. Tärkeimmiksi tavoitteiksi järjestelmien uusimisessa nimettiin käyttäjätyytyväisyyden parantaminen, uusien toimintatapojen toteuttaminen sekä mahdollisuus hyödyntää tietoa ja johtaa tiedolla. Vain harvat kokivat kustannussäästöt tärkeäksi tavoitteeksi, vaikka uuteen järjestelmään siirtyminen avaa useita mahdollisuuksia toimintamallien kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen.

”Sote-uudistuksessakin korostuvan asiakaslähtöisyyden tulisi merkittävästi näkyä tulevien järjestelmäuudistuksien tavoitteissa. On tärkeää, että kehitysprojekteissa luodaan asiakasta, eli kansalaista, palvelevia toimintamalleja sekä toimintaa palvelevia järjestelmiä”, sanoo sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Lauri Salmivalli Deloittelta. 

Selvityksen vastauksissa nostettiin vahvasti esille myös sote-uudistus sekä siihen liittyvä sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio. Julkisen sektorin vastaajista jopa 83 % suunnitteli hankkivansa kaikki kolme osa-aluetta kattavan järjestelmän. 

”Sote-uudistus asettaa paineita alueellisen yhteistyön lisäämiselle tietojärjestelmien käytössä ja kehittämisessä. Uskon, että tulevaisuudessa näemme sote-alueen yhteisen asiakas- ja potilastie-tojärjestelmän, joka on integroitu kansallisiin palveluihin ja erityisjärjestelmiin”, arvioi Lauri Salmivalli.

”Tuleva sote-uudistus on selvästi hidastanut terveydenhuollon tietojärjestelmiin liittyvää kehitystyötä. Toimijat odottavat sote-uudistukselta konkreettisia linjauksia palveluiden järjestämiseen ja tuotannon uudistamisen, ennen kuin he voivat päättää asiakas- ja potilastietojärjestelmien kehittämisestä. Tulevina vuosina onkin odotettavissa merkittäviä uudistuksia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiin, kun sote-uudistuksen linjaukset valmistuvat”, tiivistää Salmivalli.

Salmivalli jatkaa: ”Tulevaisuuden asiakaspalvelun kehityksen kannalta ratkaisevaa on, kuinka sujuvasti ydinjärjestelmään pystytään integroimaan uusia innovatiivisia palveluita ja uusia toiminnallisia kokonaisuuksia. Asiakas- ja potilasjärjestelmän uusiminen on sekä kustannuksiltaan että vaikuttavuudeltaan niin merkittävä projekti, että näiden asioiden toteutuminen tulee varmistaa heti tulevien uudistushankkeiden alkumetreistä lähtien.”


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmät Suomessa -selvitys on saatavilla verkosta Deloitten sivuilta.

Selvitys toteutettiin kesällä 2014 ja siihen vastasi 32 henkilöä. Tämän lisäksi haastateltiin seitsemää tietohallinnon ja toiminnan johtajaa. Kyselyyn vastaajista 41 % edusti ydintoimintaa, 47 % tietohallintoa ja 12 % hallintoa ja yleisjohtoa. Vastaajien joukossa on kahdeksan suuren kaupungin ja yhdentoista sairaanhoitopiirin edustajaa. Yksityisen terveydenhuollon puolelta mukana on kahden organisaation vastaukset. Toimialueena kyselyn vastauksissa painottui erikoissairaanhoito, johon liittyi noin puolet vastauksista.


Lisätietoja:
Lauri Salmivalli
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja, Deloitte
0207 555 407
lauri.salmivalli@deloitte.fi


Deloitte on maailman johtavia asiantuntijapalveluorganisaatioita. Palveluksessamme on noin 200 000 asiantuntijaa yli 150 maassa. Tarjoamme asiakkaillemme tilintarkastukseen, verotukseen, konsultointiin ja yritysjärjestelyihin liittyviä palveluita. Asiakkainamme on yli puolet maailman suurimmista yrityksistä sekä lukuisa määrä kansallisia yrityksiä, julkisia organisaatioita ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Suomessa palveluksessamme on yli 400 asiantuntijaa, jotka toimivat 4 toimistossa ympäri Suomen. www.deloitte.fi