Valtioneuvosto

Sotilasoikeudenhoitoa uudistetaan

Lehdistötiedote   •   Loka 29, 2010 14:30 EEST

Hallitus esittää sotilasoikeudenhoitoon kuuluvia sääntelyjä ajanmukaistettavaksi. Hallitus esittää, että säädettäisiin uusi sotilaskurinpitolaki ja laki rikostorjunnasta puolustusvoimissa. Lakien on tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan uudistettavana olevien esitutkintalain, pakkokeinolain ja poliisilain kanssa vielä tämän hallituskauden aikana.

Lakiuudistusten tavoitteena on luoda johdonmukaiset ja ajantasaiset säännöstöt, jotka kaikilta osin vastaavat perustuslain asettamia vaatimuksia.

Sotilaskurinpitolakiesitys on laadittu voimassa olevan sotilaskurinpitolain pohjalle. Sotilaskurinpitolain uudistuksessa luovuttaisiin erottelusta kurinpito-ojennuksiin ja kurinpitorangaistuksiin siten, että kaikkia seuraamuksia kutsuttaisiin kurinpitorangaistuksiksi. Poistumiskielto ja poistumisrangaistus yhdistettäisiin yhdeksi seuraamuslajiksi, poistumiskielloksi. Muut seuraamuslajit säilyisivät entisenlaisina (muistutus, ylimääräinen palvelus, varoitus, kurinpitosakko ja aresti).

Sotilaskurinpitolakiin ehdotetaan lisättäväksi muutoksenhakuoikeus kaikkiin kurinpitorangaistuksiin siis myös nykyisiin kurinpito-ojennuksiin. Joukko-osaston komentajaa alempien kurinpitoesimiesten tekemistä päätöksistä tehtäisiin ensin ratkaisupyyntö joukko-osaston komentajalle. Joukko-osaston komentajan ratkaisupyynnön perusteella tekemään päätökseen voisi hakea muutosta tuomioistuimelta. Joukko-osaston komentajan ja häntä ylempien kurinpitoesimiesten päätöksistä voisi valittaa suoraan tuomioistuimeen.

Kurinpitomenettelyssä määrätyt kurinpitorangaistukset olisivat varoitusta ja kurinpitosakkoa lukuun ottamatta täytäntöönpantavissa muutoksenhausta huolimatta, jollei joukko-osaston komentaja tai tuomioistuin erityisestä syystä määrää, ettei täytäntöönpanoa saa aloittaa tai jatkaa.

Varusmiespalveluksen kannalta merkityksellistä on, ettei enintään kolmen vuorokauden poistumiskieltoa saisi täytäntöönpanna poistumiskieltoon määrätyn viikko-ohjelman mukaisen viikonloppuvapaan, juhlapyhän tai vastaavan vapaan aikana.

Laki rikostorjunnasta puolustusvoimissa korvaisi poliisin tehtävien suorittamisesta puolustusvoimissa annetun lain. Laissa erotettaisiin nykyistä selkeämmin rikosten ennalta estämis- ja paljastamistehtävä rikosten selvittämistehtävästä.

Laissa säädettäisiin nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin puolustusvoimien rikostorjuntaa hoitavien toimivaltuuksista, toisaalta perus- ja ihmisoikeuksien suoja ja toisaalta rikostorjunnan tarpeet huomioon ottaen.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen, 09 160 88109.