Sponda

Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 11:37 EET

Sponda Oyj:n liikevaihto oli 232,1 milj. euroa vuonna 2010 (31.12.2009: 237,2
milj. euroa). Ylläpitokulujen ja rahastojen välittömien kulujen jälkeiset
nettotuotot laskivat ennakoidusti 168,7 (175,8) milj. euroon. Laskuun
vaikuttivat merkittävästi vuosien 2009 ja 2010 aikana toteutetut kiinteistöjen
myynnit sekä normaalia korkeammat ylläpitokulut. Spondan liikevoitto oli 216,2
(-13,3) milj. euroa.

Yhtiön liikevaihtoon vaikutti kiinteistörahastojen voitto-osuuden esittäminen
tuloslaskelmassa liikevaihdon sijaan käyvän arvon muutos -rivillä. Voitto-osuus
oli vuonna 2010 5,6 milj. euroa ja loka-joulukuussa 1,4 milj. euroa.
Vertailuluvut on oikaistu vastaavasti.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.1.-31.12.2010 (vertailukausi
1.1.-31.12.2009)

-- Liikevaihto oli 232,1 (237,2) milj. euroa. Lasku johtui kiinteistöjen
myynneistä ja kiinteistöjen vajaakäytön kasvusta alkuvuonna.
-- Nettotuotot olivat 168,7 (175,8) milj. euroa.
-- Liikevoitto oli 216,2 (-13,3) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta
44,4 (-169,3) milj. euroa.
-- Tulos verojen jälkeen oli 120,4 (-81,6) milj. euroa.
-- Tulos/osake oli 0,40 (-0,40) euroa.
-- Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,37 (0,45) euroa.
-- Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 2 870,6 (2 767,5) milj. euroa.
-- Nettovarallisuus/osake oli 3,86 (3,54) euroa.
-- Taloudellinen vuokrausaste oli 88,0 (86,6) %.
-- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa tilikaudelta 2010
maksetaan 0,15 euroa/osake.

Toiminnan tulos ja taloudellinen asema 1.10.-31.12.2010 (vertailukausi
1.10.-31.12.2009)

-- Liikevaihto oli 58,5 (58,3) milj. euroa.
-- Nettotuotot olivat 42,5 (43,0) milj. euroa.
-- Liikevoitto oli 83,0 (23,5) milj. euroa. Lukuun sisältyy arvonmuutosta 33,4
(-12,9) milj. euroa.
-- Tulos verojen jälkeen oli 54,2 (6,3) milj. euroa.
-- Tulos/osake oli 0,19 (0,01) euroa.
-- Operatiivinen kassavirta/osake oli 0,09 (0,07) euroa.Konsernin tunnusluvut10-12/10 10-12/09 1-12/10 1-12/09

Liikevaihto, M€ 58,5 58,3 232,1 237,2
Nettotuotot, M€ 42,5 43,0 168,7 175,8
Liikevoitto, M€ 83,0 23,5 216,2 -13,3
Tulos/osake, € 0,19 0,01 0,40 -0,40
Operatiivinen kassavirta/osake, € 0,09 0,07 0,37 0,45
Nettovarallisuus/osake, € 3,86 3,54
Omavaraisuusaste, % 39 37
Korkokate 3,0 2,7
EPRAn suosituksen mukaiset konsernin tunnusluvut
10-12/1 10-12/0 1-12/1 1-12/0
0 9 0 9
EPRA Earnings (operatiivinen tulos), M€ 19,5 17,4 74,0 67,4
EPRA Earnings per share (operatiivinen 0,07 0,06 0,27 0,29
tulos/osake), €
EPRA, NAV per share (osakekohtainen 4,59 4,18
nettovarallisuus), €
EPRA, Net Initial Yield, (alkutuotto), % 6,37
EPRA, "topped-up" NIY, (oikaistu alkutuotto), 6,38
%


Toimitusjohtaja Kari Inkinen

”Olen tyytyväinen siihen, että Spondan kiinteistökannan vajaakäyttö laski
vuonna 2010 haasteellisesta markkinatilanteesta huolimatta. Toimistojen
vajaakäyttö on pääkaupunkiseudulla alle markkinoiden tason. Erityisen
positiivista vajaakäytön kehitys on ollut Venäjän kiinteistöissä, jotka ovat
lähes täyteen vuokrattu. Myös logistiikkakiinteistöissä nähtiin vajaakäytön
laskua. Vuoden lopussa Spondan sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö oli 12,0 %.
Venäjällä vajaakäyttö oli vain 3,6 %.

Erityisesti vuoden 2010 toisella puoliskolla Suomen kiinteistömarkkinoille tuli
paljon kohteita myyntiin. Potentiaalisia ostajia oli sekä Suomen markkinoilta
että ulkomailta. Tämä näkyi myös kiinteistöjen arvoissa, jotka lähtivät nousuun
Helsingin ydinkeskustassa ja muilla pääkaupunkiseudun prime-alueilla. Myös
Venäjällä kiinteistöjen arvot ovat nousussa, mutta toistaiseksi muutos näkyi
vain Moskovan alueella.

Spondan kiinteistökehitystoiminta jatkuu aktiivisena. Kahden käynnissä olevan
kohteen, Hakkilan tuotantolaitoksen ja Helsingin keskustassa sijaitsevan
City-Centerin, rakennuttamisen lisäksi aloitamme alkuvuonna mm. Zeppelinin
kauppakeskuksen laajennuksen Oulussa. Sponda kunnostaa Tampereen kaupungilta
ostettavan Hämeenkadun toimistokiinteistön vuoden 2011 aikana. Lisäksi
tavoitteenamme on aloittaa Ratinan kauppakeskuksen rakentaminen Tampereen
keskustaan tulevana kesänä.”

Toimintaympäristö - Suomi

Toteutuneiden kiinteistökauppojen määrä kasvoi vuoden 2010 loppua kohti, ja
Kiinteistötalouden Instituutti ry:n (KTI) mukaan marraskuun loppuun mennessä
kauppoja tehtiin noin 1,7 miljardilla eurolla. Koko vuoden volyymin arvioidaan
nousevan 2 miljardin euron tasolle, mikä on hieman vuotta 2009 enemmän.
Kiinteistökauppojen rahoituksen saatavuus on parantunut, mutta pankit
lainoittavat edelleen vain matalariskisiä kohteita kohtuullisilla
lainoitusasteilla.

Pääkaupunkiseudun toimistojen vajaakäytön nousun arvioidaan taittuneen vuoden
2010 lopussa. Vajaakäytön ennustetaan kääntyvän laskuun vuoden 2011 alussa.

Toimistovuokrien lasku pysähtyi kevään ja kesän 2010 aikana. Vuokrat ovat
alemmalla tasolla kuin ennen finanssikriisiä, mutta esimerkiksi Helsingin
keskustassa ja Ruoholahdessa sijaitsevissa toimistotiloissa sekä
pääkaupunkiseudun liiketiloissa vuokratasot ovat pitäneet hyvin ja vuokrien
odotetaan kääntyneen nousuun loppuvuonna 2010.

Toimintaympäristö - Venäjä

Suomen Pankin ennusteen mukaan Venäjän talouskasvun odotetaan olevan noin 4 %:n
tasolla vuonna 2010. Talouden kasvua tukee öljyn hinnan nousu, työttömyyden
lasku sekä kuluttajien kasvanut luottamus.

Kiinteistöjen arvot ovat lähteneet maltilliseen nousuun Moskovassa. CB Richard
Ellisin mukaan kiinteistöjen vajaakäytön arvioidaan olevan 16-18 %:n tasolla
Moskovassa. Vaikka nettokäyttöönotto on positiivinen, Moskovan
toimistomarkkinoille on valmistumassa lisää toimistotilaa, jota ei ole vielä
vuokrattu. Pietarissa toimistojen vajaakäyttö on noin 20 % vaihdellen
kiinteistön sijainnin ja laadun mukaan. Vuokratasot ovat lähteneet maltilliseen
nousuun Moskovassa, ja pysyneet Pietarissa vakaina.

Liiketoiminta ja kiinteistöomaisuus 1.1.-31.12.2010

Sponda omistaa, vuokraa ja kehittää toimitilakiinteistöjä Suomessa
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kaupungeissa sekä Venäjällä. Spondan
toiminnot on jaettu neljään liiketoimintayksikköön: Sijoituskiinteistöt,
Kiinteistökehitys, Venäjä sekä Kiinteistörahastot. Sijoituskiinteistöt on
jaettu kolmeen segmenttiin: Toimisto- ja liiketilat, Kauppakeskukset sekä
Logistiikkakiinteistöt. Muut segmentit ovat Kiinteistökehitys, Venäjä ja
Kiinteistörahastot.

Spondan koko kiinteistöomaisuuden yhteenlasketut nettotuotot olivat
katsauskauden aikana 168,7 (175,8) milj. euroa. Toimisto- ja liiketilojen osuus
tästä oli 53 %, kauppakeskusten 19 %, logistiikkatilojen 15 %, Venäjä-yksikön
10 % ja Kiinteistörahastot-yksikön 3 %.

Spondalla oli 31.12.2010 yhteensä 192 kiinteistöä, joiden yhteenlaskettu,
vuokrattava pinta-ala on noin 1,5 milj. m². Tästä noin 52 % on toimisto- ja
liiketilaa, 10 % kauppakeskuksia ja 35 % logistiikkatilaa. Noin 3 %
kiinteistöjen pinta-alasta sijaitsee Venäjällä.

Spondan sijoituskiinteistöjen käyvät arvot vahvistetaan yhtiön oman
kassavirtaperusteisen tuottoarvolaskennan tuloksena. Arviointimenetelmä on
kansainvälisten arviointistandardien (IVS) mukainen. Koko kiinteistöjen käyvän
arvon laskennassa käytetty aineisto tarkastutetaan vähintään kaksi kertaa
vuodessa ulkopuolisella asiantuntijalla, jolla varmistetaan laskennassa
käytettyjen parametrien ja arvojen perustuvan markkinahavaintoihin.

Vuoden 2010 lopussa Catella Property Oy arvioi Spondan sijoituskiinteistöjen
arvot Suomessa ja CB Richard Ellis Venäjällä. Sijoituskiinteistöjen käyvän
arvon muutos vuonna 2010 oli 40,5 (-166,8) milj. euroa ja loka-joulukuussa 32,3
(-11,7) milj. euroa. Spondan suurin hanke, City-Center arvostettiin
keskeneräisenä hankkeena käypään arvoon vuoden 2010 lopussa, eikä tällä ole
oleellista tulosvaikutusta.

Vuoden viimeisen neljänneksen arvonmuutos Venäjällä,13,8milj. euroa, johtui
lähes kokonaan Moskovan kiinteistöjen tuottovaatimusten muutoksista.
Kiinteistörahastojen omistamien kiinteistöjen käyvän arvon muutos oli vuonna
2010 -1,7 (-8,3) milj. euroa. Vuoden 2010 lopussa kiinteistörahastoissa olevien
kiinteistöjen arvostuksen teki Sponda Fund I:ssä Jones Lang LaSalle ja Sponda
Fund II:ssa Kiinteistötaito Peltola. Kiinteistörahastojen realisoituneet
voitto-osuudet olivat vuoden aikana 5,6 milj. euroa ja loka-joulukuussa 1,4
milj. euroa. Lausunnot sekä Suomen että Venäjän kiinteistöjen
arvonmäärityksistä löytyvät Spondan internet-sivuilta
www.sponda.fi>sijoittajat>taloudellinen kehitys.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sponda Oyj:n osakkeenomistajien nimitysvaliokunta päätti hallituksen
kokoonpanoa ja palkkioita koskevasta ehdotuksesta yhtiökokoukselle 16.3.2011.
Tarkemmat tiedot ehdotuksesta löytyy otsikon ”Osakkeenomistajien
nimitysvaliokunta” alla.

Tulevaisuuden näkymät

Sponda arvioi, että vuonna 2011 sijoituskiinteistöjen vajaakäyttö jatkaa
laskuaan. Arvio perustuu ennustettuun Suomen talouden kasvuun vuonna 2011 sekä
prime-alueiden parantuneeseen kysyntään.

Vuoden 2011 nettotuottojen arvioidaan olevan vuoden 2010 nettotuottoja
suuremmat. Nousun syitä ovat sekä arvioitu vajaakäytön lasku että vuoden aikana
valmistuvat kiinteistökehityskohteet.

Yhtiökokous ja osinko

Sponda Oyj:n hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 16.3.2011 ja
ehdottaa yhtiökokoukselle osingoksi 0,15 euroa/osake.

Uusi julkistamismenettely

Sponda Oyj siirtyy Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaan uuteen
julkistamismenettelyyn ja julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan
tilinpäätöstiedotteensa. Sponda Oyj:n tilinpäätöstiedote on tämän tiedotteen
liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internet-sivuilla
osoitteessa www.sponda.fi.3.2.2011
Sponda Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Kari Inkinen, puh. 020-431 3311 tai 0400-402 653,

talous- ja rahoitusjohtaja Erik Hjelt, puh. 020-431 3318 tai 0400-472 313 ja

viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Pia Arrhenius, puh. 020-431 3454 tai
040-527 4462.Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Tiedotusvälineet
www.sponda.fi

Source: Millistream