Stockmann

STOCKMANN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 09:10 EET

Liikevoitto parani, osakekohtainen tulos kasvoi selvästi vuonna 2010

Helsinki, Suomi, 2011-02-10 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- STOCKMANN Oyj Abp,
Tilinpäätöstiedote 10.2.2011 klo 8.00 EET

Tilikausi 2010:

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 1 821,9 Me
(1 698,5 Me).

Liikevoitto kasvoi 3,7 Me ja oli 88,8 Me (85,1 Me).

Nettorahoituskulut olivat 14,6 Me (24,0 Me).

Tilikauden voitto oli 78,3 Me (53,8 Me), ja osakekohtainen tulos
oli 1,10 e (0,82 e).

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,82 euroa osakkeelta.

Neljäs vuosineljännes 2010:

Konsernin liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia ja oli 576,9 Me (526,3 Me).

Liikevoitto oli 48,5 Me (60,8 Me).

Toimitusjohtaja Hannu Penttilä:

”Stockmann-konsernilla oli kokonaisuutena hyvä vuosi 2010. Liikevaihto kääntyi
vuoden alussa kasvuun, joka kiihtyi vuoden loppua kohden. Kasvua vauhdittivat
loppuvuonna valmistuneet historiallisesti merkittävät investointimme, Helsingin
tavaratalon laajennus- ja uudistushanke sekä Pietarin Nevsky Centre
-kauppakeskus.

Tavarataloryhmä kehittyi odotustemme mukaisesti ja paransi liikevoittoaan. Myös
Seppälän liikevoitto kasvoi. Lindexin osuus koko konsernin liikevoitosta oli 62
prosenttia, vaikka liikevoitto pienenikin edellisen vuoden erinomaiselta
tasolta. Lindexin ja Seppälän kansainvälinen laajentuminen jatkui suunnitelmien
mukaisesti. Pienentyneiden rahoituskustannusten ja veroerien muutoksen
seurauksena osakekohtainen tulos kasvoi selvästi liikevoittoa enemmän.

Olemme varovaisen luottavaisia vuoden 2011 yleiseen taloudelliseen kehitykseen,
ja vuonna 2010 valmistuneet investoinnit vauhdittavat konsernimme kasvua.
Tavoitteenamme on jatkaa liikevaihdon ja liikevoiton kasvua vuonna 2011.”Avainlukuja 1-12/2010 1-12/2009 Indeksi
Liikevaihto milj. 1 821,9 1 698,5 107
euroa
Liikevoitto milj. 88,8 85,1 104
euroa
Voitto ennen veroja milj. 74,2 61,1 121
euroa
Tulos/osake, laimentamaton euroa 1,10 0,82 134
Oma pääoma/osake euroa 12,45 11,94 104
Liiketoiminnan rahavirta milj. 91,8 146,8 64
euroa
10-12/2010 10-12/2009 Indeksi
Liikevaihto milj. 576,9 526,3 110
euroa
Liikevoitto milj. 48,5 60,8 80
euroa
Voitto ennen veroja milj. 44,3 55,6 80
euroa
Tulos/osake, laimentamaton euroa 0,52 0,58 90

Tunnuslukuja 12/2010 12/2009
Nettovelkaantumis-aste pros. 87,7 72,2
Omavaraisuusaste pros. 43,1 44,1
Osakkeiden määrä, painotettu tuhatta 71 897 65 995
keskiarvo, kpl
laimennettu
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva pros. 5,8 5,8
12 kk
LIIKEVAIHTO JA TULOS

Kulutuskysynnän elpyminen, kuluttajien luottamuksen vahvistuminen ja kaikkien
liiketoimintayksiköiden toimenpiteet kilpailuasemansa vahvistamiseksi näkyivät
Stockmann-konsernin tilikauden liikevaihdossa (ilman alv), joka kasvoi 7,3
prosenttia ja oli 1 821,9 miljoonaa euroa (2009: 1 698,5 miljoonaa euroa).
Liikevaihto Suomessa kasvoi 4,2 prosenttia ja oli 987,8 miljoonaa euroa.
Liikevaihto ulkomailla oli 834,0 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 11,1 prosenttia.
Ruotsin ja Norjan kruunut sekä Venäjän rupla ovat vahvistuneet tilikaudella
euroon verrattuina. Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna konsernin
liikevaihto ulkomailla olisi kasvanut 2,3 prosenttia. Ulkomaisen liikevaihdon
osuus konsernin liikevaihdosta oli 45,8 prosenttia (44,2 prosenttia).

Liiketoiminnan muita tuottoja ei tilikaudella ollut.

Tilikaudella konsernin liiketoiminnan myyntikate kasvoi 91,4 miljoonalla
eurolla ja oli 908,8 miljoonaa euroa. Suhteellinen myyntikate oli 49,9
prosenttia (48,1 prosenttia). Kaikkien liiketoimintayksiköiden suhteelliset
myyntikatteet kasvoivat edellisen vuoteen verrattuna. Toiminnan kustannukset
kasvoivat 84,1 miljoonaa euroa ja poistot 3,4 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto kasvoi tilikaudella 3,7 miljoonaa euroa ja oli 88,8
miljoonaa euroa (85,1 miljoonaa euroa).

Neljännellä vuosineljänneksellä Stockmann-konsernin liikevaihto kasvoi 9,6
prosenttia ja oli 576,9 miljoonaa euroa (526,3 miljoonaa euroa).
Vuosineljänneksen myyntikate oli 285,1 miljoonaa euroa (263,6 miljoonaa euroa),
suhteellinen myyntikate oli 49,4 prosenttia (50,1 prosenttia) ja liikevoitto
oli 48,5 miljoonaa euroa (60,8 miljoonaa euroa).

Nettorahoituskulut pienenivät tilikaudella 9,4 miljoonaa euroa ja olivat 14,6
miljoonaa euroa (24,0 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulujen pienenemiseen
vaikuttivat alhainen korkotaso ja kertaluonteiset valuuttakurssivoitot.

Tilikauden voitto ennen veroja oli 74,2 miljoonaa euroa eli 13,1 miljoonaa
euroa suurempi kuin vuotta aiemmin. Tilikauden tulosta rasitti 12,1 miljoonan
euron verokulujaksotus. Tilikauden veroihin sisältyi myös valuuttalainan
realisoitumattomasta kurssitappiosta kirjattu 16,3 miljoonan euron
laskennallisen verovelan vähennys, joka paransi tulosta. Yhteensä tilikauden
veroerät paransivat poikkeuksellisesti tulosta 4,2 miljoonalla eurolla.
Edellisen tilikauden tulosta rasittavat verot olivat 7,3 miljoonaa euroa.
Tilikauden voitto oli 78,3 miljoonaa euroa (53,8 miljoonaa euroa).

Tilikauden osakekohtainen tulos oli 1,10 euroa (0,82 euroa) ja optioiden
vaikutuksella laimennettuna 1,09 euroa (0,82 euroa). Oma pääoma osaketta kohden
oli 12,45 euroa (11,94 euroa).

LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

Tavarataloryhmä

Hobby Hallin liiketoiminta siirtyi tavarataloryhmälle vuoden 2010 alusta
lukien, ja Oy Hobby Hall Ab fuusioitiin emoyhtiöön 30.6.2010. Tavarataloryhmän
tilikauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja vertailuluvut on muutettu
vastaavasti.

Tavarataloryhmän liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia, kun vertailuluvuissa ei
huomioida vuonna 2009 lopetettua Hobby Hallin ulkomaan liiketoimintaa.
Liikevaihto oli 1 099,9 miljoonaa euroa (1 030,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto
Suomessa kasvoi 5,2 prosenttia ja oli 826,4 miljoonaa euroa (785,8 miljoonaa
euroa). Liikevaihdon kasvua vauhditti erityisesti Helsingin tavaratalon
laajennus- ja uudistusprojektin valmistuminen asteittain vuoden aikana.

Ulkomaantoimintojen euromääräinen liikevaihto kasvoi 16,0 prosenttia, kun
vertailuluvuissa ei huomioida vuonna 2009 lopetettua Hobby Hallin ulkomaan
liiketoimintaa. Ulkomaisen liikevaihdon osuus ryhmän liikevaihdosta oli 24,9
prosenttia (23,1 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevaihto oli Baltiassa 81,9
miljoonaa euroa (84,5 miljoonaa euroa) ja Venäjällä 191,7 miljoonaa euroa
(151,3 miljoonaa euroa). Venäjän liikevaihto kasvoi merkittävästi Pietarin ja
Moskovan uusien tavaratalojen hyvin käynnistyneen myynnin myötä. Myös ruplan
vahvistuminen euroon verrattuna vaikutti liikevaihdon kasvuun.

Hyvän myynnin ja varastotilanteen seurauksena tilikauden suhteellinen
myyntikate kasvoi kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle ja oli 42,4 prosenttia
(39,8 prosenttia). Tavarataloryhmän liikevoitto kasvoi 10,1 miljoonaa euroa ja
oli 32,9 miljoonaa euroa. Helsingin tavaratalon laajennukseen sekä Pietarin
Nevsky Centren ja Stockmann-verkkokaupan avaamisiin liittyvät kustannukset
rasittavat tilikauden liikevoittoa.

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia ja oli 373,4
miljoonaa euroa (332,0 miljoonaa euroa). Joulukauppa onnistui kaikissa
yksiköissä Suomessa ja ulkomailla. Erityisesti Nevsky Centre -kauppakeskuksen
ja Stockmann-tavaratalon avautuminen Pietarissa marraskuussa vauhdittivat
kasvua. Tavarataloryhmän liikevoitto oli 30,9 miljoonaa euroa, kun se edellisen
vuoden vastaavana ajankohtana oli 33,5 miljoonaa euroa.

Lindex

Lindexin liikevaihto oli tilikaudella 578,7 miljoonaa euroa, joka oli 9,8
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna (527,0 miljoonaa euroa). Liikevaihto
kasvoi Suomessa 1,7 prosenttia ja muissa maissa 11,0 prosenttia. Liikevaihtoa
kasvattivat muun muassa uusien myymälöiden avaukset erityisesti
Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Myös Ruotsin ja Norjan kruunujen vahvistuminen
euroon verrattuna nostivat liikevaihtoa.

Tilikauden suhteellinen myyntikate pysyi korkealla tasolla ja oli 63,1
prosenttia (62,9 prosenttia), mutta laajenemisen nopeutuessa kiinteät
kustannukset ja poistot kasvoivat myyntikatteen kasvua nopeammin. Liikevoitto
pieneni erityisesti loppuvuonna Pohjoismaiden kehityksen seurauksena. Lindexin
tilikauden liikevoitto pieneni 7,3 miljoonaa euroa ja oli 54,8 miljoonaa euroa
(62,1 miljoonaa euroa).

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 6,6 prosenttia ja oli 165,6
miljoonaa euroa (155,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 17,1 miljoonaa euroa,
kun se edellisen vuoden vastaavana aikana oli 24,2 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälän liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia edelliseen tilikauteen verrattuna ja
oli 143,2 miljoonaa euroa (139,5 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli Suomessa
edellisen vuoden tasolla ja kasvoi ulkomailla 8,1 prosenttia. Ulkomaisen
liikevaihdon osuus Seppälän liikevaihdosta oli 34,1 prosenttia (32,4
prosenttia). Liikevaihto kasvoi Venäjällä 13,5 prosenttia.

Tilikauden suhteellinen myyntikate kasvoi ja oli 59,8 prosenttia (58,2
prosenttia), mikä on Seppälän kaikkien aikojen paras suhteellinen myyntikate.
Kasvu johtui erityisesti alkuvuoden hyvästä myynnistä ja varastotilanteesta
sekä tehokkaasta ostotoiminnasta. Seppälän liikevoitto kasvoi 1,0 miljoonaa
euroa ja oli 9,0 miljoonaa euroa (8,0 miljoonaa euroa). Tulos parantui
Venäjällä, mutta Suomessa kehitys oli heikompaa.

Neljännellä vuosineljänneksellä Seppälän liikevaihto oli 37,9 miljoonaa euroa
(38,4 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 2,8 miljoonaa euroa (4,9 miljoonaa
euroa).

RAHOITUS JA SITOUTUNUT PÄÄOMA

Rahavarat olivat vuoden lopussa 36,7 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aiemmin
olivat 176,4 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli 91,8 miljoonaa euroa
(146,8 miljoonaa euroa).

Tilikauden aikana uudelleenrahoitettiin valtaosa vieraasta pääomasta.
Korollisen vieraan pääoman määrä oli vuoden lopussa 813,3 miljoonaa euroa
(789,2 miljoonaa euroa), josta pitkäaikaista oli 521,3 miljoonaa euroa (786,9
miljoonaa euroa). Lisäksi konsernilla on 343,1 miljoonaa euroa nostamattomia
pitkäaikaisia komittoituja lainalimiittejä. Vieraasta pääomasta merkittävä
osuus on sidottu Ruotsin kruunuun, ja kruunun vahvistuminen tilikauden aikana
on lisännyt euroina esitettävän lainapääoman määrää.

Nettokäyttöpääoma oli vuoden lopussa 79,5 miljoonaa euroa, kun se vuotta
aiemmin oli 109,3 miljoonaa euroa. Koroton vieras pääoma kasvoi edelliseen
vuoteen verrattuna 74,8 miljoonaa euroa. Varastotaso oli korkeampi kuin
edellisenä vuonna, mikä johtui etupäässä uusien tavaratalojen avauksista ja
myymäläverkon laajenemisesta sekä vahvoista Ruotsin kruunusta ja Venäjän
ruplasta.

Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 43,1 prosenttia (44,1 prosenttia) ja
nettovelkaantumis-aste (net gearing) oli 87,7 prosenttia (72,2 prosenttia).

Sijoitetun pääoman tuotto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 5,8 prosenttia.
Konsernin sijoitettu pääoma kasvoi 59,6 miljoonaa euroa ja oli tilikauden
lopussa 1 699,1 miljoonaa euroa (1 639,5 miljoonaa euroa).

OSINGOT

Vuodelta 2009 maksettiin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti
osinkoa 0,72 euroa osakkeelta eli yhteensä 51,2 miljoonaa euroa.

Tilikauden päättyessä 31.12.2010 voitonjakokelpoiset varat emoyhtiön taseessa
olivat 446,8 miljoonaa euroa, josta tilikauden voitto oli 21,5 miljoonaa euroa.
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkona vuodelta 2010
maksetaan 0,82 euroa osakkeelta. Esitetty osinko on 74,5 prosenttia
osakekohtaisesta tuloksesta. Osinkoina maksetaan ehdotuksen mukaan yhteensä 58
339 720,00 euroa. Vapaaseen omaan pääoman jätetään 388 422 871,51 euroa.

INVESTOINNIT

Tilikauden investoinnit olivat yhteensä 165,4 miljoonaa euroa (152,8 miljoonaa
euroa).

Tavarataloryhmä

Moskovan viides Stockmann-tavaratalo avattiin 4.3.2010 Rostokinon
kaupunginosassa Pohjois-Moskovassa sijaitsevassa Golden Babylon
-kauppakeskuksessa. Tavaratalon myyntipinta-ala on noin 10 000 neliömetriä ja
Stockmannin investointi siihen 16,0 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana
hankkeeseen sitoutui 8,0 miljoonaa euroa. Tavaratalon toiminta on käynnistynyt
odotusten mukaisesti.

Helsingin keskustan tavaratalon mittava laajennus- ja uudistushanke, jonka
rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2006, valmistui suunnitelmien mukaisesti
marraskuussa. Hankkeessa laajennettiin tavaratalon kaupallisia tiloja noin 10
000 neliömetrillä muuttamalla tiloja kaupalliseen käyttöön ja rakentamalla
uusia tiloja. Tämän lisäksi hankkeeseen kuuluivat uudet tavarankäsittely- ja
huoltotilat sekä pysäköintilaitos. Uudistetut tilat otettiin käyttöön
asteittain. Laajennuksen jälkeen Helsingin tavaratalo on Euroopan suurimpia, ja
sen myyntipinta-ala on noin 50 000 neliömetriä. Hankkeeseen sitoutui tilikauden
aikana 38,5 miljoonaa euroa. Laajennusosan kokonaisinvestointi oli 198
miljoonaa euroa, minkä lisäksi toteutettiin merkittäviä vanhan kiinteistön
korjaus- ja perusparannustoimenpiteitä. Laajentunut ja uudistunut tavaratalo on
nyt entistä kilpailukykyisempi pitkälle tulevaisuuteen.

Stockmann osti vuonna 2006 noin 10 000 neliömetrin suuruisen liiketontin
Pietarin kaupungin pääkadulta Nevski Prospektilta. Stockmann rakennutti tälle
Vosstanija-aukion metroaseman vieressä ja Moskovan rautatieaseman välittömässä
läheisyydessä sijaitsevalle tontille kokonaispinta-alaltaan noin 100 000
neliömetrin suuruisen Nevsky Centre -kauppakeskuksen, jonka avajaisia
vietettiin 11.11.2010. Kauppakeskuksessa on yhteensä noin 50 000 neliömetriä
myymälä- ja toimistotilaa. Siinä toimiva noin 20 000 neliömetrin suuruinen
Stockmann-tavaratalo on yhtiön toiseksi suurin tavaratalo ja Stockmannin
Venäjän-toiminnan lippulaiva. Kauppakeskuksessa sijaitsevat myös
Stockmann-konsernin muotiketjujen Lindexin ja Seppälän sekä Bestsellerin
myymälät sekä yli 70 muuta myymälää, ravintoloita ja palveluja. Lisäksi
keskuksessa on toimistotiloja ja maanalainen paikoituslaitos noin 560 autolle.
Hankkeeseen sitoutui tilikauden aikana 61,0 miljoonaa euroa.
Kokonaisinvestointi on noin 185 miljoonaa euroa. Hankkeen taloudellinen
loppuselvitys on kesken. Koko kauppakeskuksen sekä siinä sijaitsevien
Stockmann-tavaratalon ja konsernin muotimyymälöiden toiminta on käynnistynyt
menestyksellisesti.

Stockmann-tavaratalot siirtyivät Suomessa monikanavaisuuteen
Stockmann.com-verkkokaupan avautuessa syyskuussa 2010. Alkuvaiheessa uuden
verkkokaupan valikoima käsittää tavaratalojen tuotekategorioista naisten,
miesten ja lasten muodin, urheilun, kodinsisustuksen sekä elektroniikan. Uuden
verkkokaupan rakentamisessa hyödynnettiin tavarataloryhmään vuoden 2010 alussa
yhdistetyn Hobby Hallin etäkaupan osaamista ja siihen tehtyjä investointeja.
Tavarataloryhmän organisaatiossa toimii nyt kolme erillistä etäkauppabrändiä:
Hobby Hall, Stockmann ja Akateeminen Kirjakauppa.

Venäjällä avattiin tilikauden aikana kaksi Bestseller-myymälää ja suljettiin
yksi. Suomessa suljettiin yksi Stockmann Beauty -myymälä.

Stockmann osti heinäkuussa 1,6 miljoonalla eurolla Tallinnan tavaratalon
vieressä sijaitsevan kiinteistön, mikä mahdollistaa tavaratalon laajentamisen
tulevaisuudessa.

Tavarataloryhmän investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 131,1 miljoonaa
euroa.

Lindex

Tilikauden aikana avattiin yhteensä 36 Lindex-myymälää. Lindex avasi omia
myymälöitä kahdeksan Tšekin tasavallassa, kuusi Norjassa, viisi Venäjällä,
neljä Ruotsissa, kaksi Slovakiassa ja Suomessa sekä yhden myymälän Virossa ja
Liettuassa. Franchising-yhteistyökumppani avasi neljä Lindex-myymälää
Saudi-Arabiassa sekä yhden uudella markkina-alueella Dubaissa,
Arabiemiirikunnissa. Toinen franchising-kumppani avasi ensimmäiset kaksi
myymäläänsä Lindexin ja koko Stockmann-konsernin uudella markkina-alueella
Bosnia-Hertsegovinassa.

Lindex avasi toukokuussa Lindex Shop Online -verkkokauppansa Suomessa.
Tilikauden jälkeen tammikuussa 2011 Lindex avasi verkkokauppansa koko EU:n
alueella. Nyt Lindexin muotia voi ostaa internetin kautta 27 Euroopan maassa.

Tilikauden aikana suljettiin kaksi Lindexin myymälää Suomessa ja yksi Norjassa.

Lindexin investoinnit olivat tilikaudella yhteensä 28,2 miljoonaa euroa.

Seppälä

Seppälä avasi tilikaudella 12 myymälää: kuusi Venäjällä, neljä Suomessa ja
kaksi Virossa.

Seppälän investoinnit olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit ja konsernirakenteen muutokset

Konsernin muut investoinnit olivat yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.

Venäjän toiminnan yhtiörakennetta on selkeytetty fuusioimalla lokakuussa 2010
ZAO Kalinka-Stockmann emoyhtiöönsä ZAO Stockmanniin.

UUDET HANKKEET

Tavarataloryhmä

Stockmann avaa uuden tavaratalon Jekaterinburgissa, Venäjällä maaliskuun
lopussa 2011. Tavaratalo toimii vuokratiloissa Greenwich-kauppakeskuksessa, ja
sen myyntipinta-ala on noin 8 000 neliömetriä. Stockmann investoi hankkeeseen
noin 14 miljoonaa euroa.

Stockmann on allekirjoittanut sopimuksen vuokratiloissa toimivan Tampereen
tavaratalon laajentamisesta. Tavaratalon myyntipinta-ala kasvaa laajennuksen
myötä noin 4 000 neliömetrillä nykyisestä 11 000 neliömetristä 15 000
neliömetriin. Samalla tavaratalosta rakennetaan yhteys Hämeenkadun alle
rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Stockmannin osuus investoinnista on noin 6
miljoonaa euroa. Kaavaprosessin viiveistä johtuen laajennetun tavaratalon
avaustavoite on siirtynyt vuoteen 2013.

Tavarataloryhmän Venäjän varastotoiminnot siirtyivät uusiin, ajanmukaisiin
vuokratiloihin Moskovan luoteisosaan vuoden 2010 lopussa. Uuden varaston
pinta-ala on yli 10 000 neliömetriä. Varasto on täydessä toiminnassa keväällä
2011. Investointi uuteen varastoon on yhteensä 4 miljoonaa euroa.

Tavarataloryhmässä tehtiin joulukuussa 2010 päätös uuden
toiminnanohjausjärjestelmän hankkimisesta. Mittava järjestelmäprojekti on
tarkoitus käynnistää kevään 2011 aikana ja se tulee kestämään useita vuosia.

Lindex

Lindex arvioi laajentavansa myymäläketjuaan vuonna 2011 noin 40 myymälällä,
franchising-myymälät mukaan lukien. Pääosa uusista myymälöistä sijaitsee
Venäjällä ja Keski-Euroopassa.

Maaliskuussa Lindex avaa ensimmäisen myymälänsä Puolassa, Walbrzychin
kaupungissa.

Seppälä

Myös Seppälä jatkaa myymäläverkkonsa laajentamista vuonna 2011 ja avaa vuoden
aikana 8 - 12 uutta myymälää. Suurin osa myymälöistä avataan Venäjällä.

Muut investoinnit

Konsernin taloushallinnon järjestelmät tullaan vaihtamaan vaiheittain
tavarataloryhmän toiminnanohjausjärjestelmän uusimisen yhteydessä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osakekannan markkina-arvo vuoden 2010 lopussa oli 2 047,1 miljoonaa
euroa. Vuoden 2009 lopussa osakekannan markkina-arvo oli 1 396,7 miljoonaa
euroa.

Stockmannin osakekurssit kehittyivät vuonna 2010 sekä OMX Helsinki Cap
-indeksiä että OMX Helsinki -indeksiä paremmin. Vuoden 2010 lopussa A-osakkeen
kurssi oli 29,40 euroa, kun se vuoden 2009 lopussa oli 20,50 euroa, ja
B-osakkeen kurssi 28,30 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 19,00 euroa. Osakkeita
vaihdettiin katsauskauden aikana 1,0 miljoonaa A-osaketta (0,5 miljoonaa) ja
14,6 miljoonaa B-osaketta (17,3 miljoonaa). Tämä vastaa 3,3 prosenttia
keskimääräisestä A-osakkeiden määrästä ja 36,02 prosenttia keskimääräisestä B-
osakkeiden määrästä.

Stockmannin kanta-asiakasoptioilla merkittiin toukokuussa 2010 yhteensä 52 047
yhtiön 2 euron nimellisarvoista B-sarjan osaketta. Osakkeet rekisteröitiin
kaupparekisteriin, ja ne tulivat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq OMX
Helsinki Oy:ssä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 30.6.2010. Merkintöjen
johdosta osakepääomaa korotettiin 104 094 eurolla.

Stockmannilla oli 30 627 563 A-sarjan osaketta ja 40 518 437 B-sarjan osaketta
eli yhteensä 71 146 000 osaketta 31.12.2010. A-sarjan osakkeilla on 10 ääntä
osaketta kohden ja B-sarjan osakkeilla yksi ääni osaketta kohden. Osakkeilla on
yhtäläinen oikeus osinkoihin.

Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita, eikä hallituksella ole
voimassaolevia valtuuksia omien osakkeiden ostamiseen.

Stockmannilla oli 44 596 osakkeenomistajaa vuoden 2010 lopussa, kun vuotta
aiemmin osakkeenomistajia oli ollut 43 929. Tilikauden aikana yhtiölle
ilmoitettiin yhdestä muutoksesta suurimpien osakkeenomistajien joukossa, kun
Hartwall Capital Oy:n määräysvaltayhtiö HTT Holding Oy Ab:n osuus Stockmannin
äänimäärästä ylitti 10 prosentin rajan 19.1.2010 tehdyn osakekaupan
seurauksena.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli vuonna 2010 keskimäärin 15 165, mikä on 509
enemmän kuin edellisenä vuonna (14 656 henkilöä vuonna 2009 ja 15 669 vuonna
2008). Henkilöstömäärä nousi erityisesti Venäjän kahden uuden tavaratalon
avauksen myötä. Konsernin henkilöstömäärää kasvattivat myös Lindexin
myymäläverkon laajeneminen sekä Helsingin tavaratalon laajennus.

Stockmannin kokoaikaiseksi muutettu keskimääräinen henkilömäärä kasvoi 370
henkilöllä ja oli 11 503 henkilöä (11 133 henkilöä vuonna 2009 ja 11 964 vuonna
2008). Konsernin palkkasumma kasvoi 26,4 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta
ja oli 287,6 miljoonaa euroa (261,2 miljoonaa euroa vuonna 2009 ja 279,8
miljoonaa euroa vuonna 2008). Vähittäiskaupan laajennetut sunnuntaiaukioloajat
1.1.2010 alkaen Suomessa ovat kasvattaneet työtuntimääriä ja kertyneitä
palkkoja.

Vuoden 2010 lopussa konsernin palveluksessa oli 16 184 henkilöä (14 836).
Heistä ulkomailla työskenteli 8 754 henkilöä. Edellisen vuoden lopussa
ulkomailla työskenteli 7 683 henkilöä. Ulkomailla työskentelevien osuus koko
henkilöstöstä oli 54 prosenttia (52 prosenttia).

Henkilöstöstä työskenteli vuoden lopussa 9 806 henkilöä tavarataloryhmässä (8
729 henkilöä vuoden 2009 lopussa), 4 709 Lindexissä (4 464), 1 513 Seppälässä
(1 506) ja 156 konsernihallinnossa (137).

RISKITEKIJÖITÄ

Stockmann-konserni harjoittaa liiketoimintaa Suomen, Ruotsin, Norjan sekä
Venäjän ja Baltian maiden lisäksi Tsekissä, Slovakiassa ja Ukrainassa, joissa
liiketoiminta on alkuvaiheessa. Elpyvä talouskehitys vaikuttaa kuluttajien
ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan kaikilla konsernin markkina-alueilla.
Liiketoimintaympäristön riskitaso vaihtelee konsernin toimialueella. Baltian
maiden osalta liiketoimintariskien taso on merkittävästi pienentynyt maiden
liityttyä Euroopan Unionin jäseniksi, eivätkä riskit poikkea olennaisilta
osiltaan liiketoiminnan riskeistä Suomessa lukuun ottamatta riskitekijöitä,
jotka liittyvät maiden talouksien toipumiseen taantumasta. Vähittäiskauppa on
toipunut taantumasta Baltian maissa hitaammin kuin Pohjoismaissa.

Liiketoiminnan riskit Venäjällä ovat Pohjoismaita ja Baltiaa korkeammat, ja
toimintaympäristö on muun muassa liiketoimintakulttuurin ja maan
infrastruktuurin kehittymättömyyden vuoksi epävakaampi. Harmaan talouden osuus
erityisesti kulutustavaroiden tuonnissa on edelleen suuri, ja se vääristää
osaltaan kilpailua. Venäjän mahdollinen jäsenyys Maailman kauppajärjestö
WTO:ssa tulisi todennäköisesti selkeyttämään kilpailutilannetta mm.
tullimaksujen vähentymisen seurauksena. Venäjän talous kääntyi alkuvuonna 2010
voimakkaaseen kasvuun energiahintojen nousun myötä, ja tämän seurauksena maan
valuutta vahvistui. Energian hinnan kehitys vaikuttaa olennaisella tavalla
talouden kehitykseen Venäjällä myös lähivuosien aikana.

Kiinan kasvava rooli koko maailman taloudessa sekä Kiinan nopeasti kehittyvät
kotimarkkinat ovat kuumentaneet Kaukoidän hankintamarkkinat. Vähittäiskaupan
kannalta keskeisen haasteen muodostaakin pula tuotantokapasiteetistä ja
raaka-aineiden nousevat hinnat, jotka aiheuttavat hinnankorotuspaineita.

Muodin osuus konsernin liikevaihdosta on noin puolet. Muotikauppaan liittyvät
olennaisesti tuotteiden lyhyt elinkaari ja trendiriippuvuus, kalenterista
johtuva myynnin kausiluonteisuus sekä alttius säätilan tavanomaisesta
poikkeaville muutoksille. Näihin tekijöihin reagoidaan osana konsernin
jokapäiväistä liiketoiminnan johtamista. Merkittäviä poikkeustilanteita lukuun
ottamatta näiden tekijöiden ei arvioida vaikuttavan olennaisesti konsernin
liikevaihtoon tai tulokseen.

Konsernin liiketoiminta perustuu joustavasti toimivaan logistiikkaan ja
tehokkaisiin tavaravirtoihin. Tavara- tai tietoliikenteen viiveet tai häiriöt
voivat vaikuttaa liiketoimintaan hetkellisesti haitallisesti. Näihin liittyviä
operatiivisia riskejä pyritään hallitsemaan kehittämällä tarkoituksenmukaisia
varajärjestelmiä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja sekä panostamalla
tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan. Operatiivisia riskejä katetaan
myös vakuutuksilla. Operatiivisten riskien ei arvioida vaikuttavan olennaisella
tavalla Stockmannin liiketoimintaan.

Konsernin liikevaihtoon, tulokseen ja taseeseen vaikuttavat valuuttakurssien
muutokset konsernin raportointivaluutan euron, Ruotsin kruunun, Norjan kruunun,
Venäjän ruplan, Yhdysvaltojen dollarin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä.
Rahoitusriskejä, korkotason vaihtelusta johtuvat riskit mukaan lukien,
hallinnoidaan hallituksen vahvistaman riskipolitiikan mukaisesti, eikä niiden
arvioida vaikuttavan olennaisella tavalla konsernin liiketoimintaan.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Kansainvälinen talous on kääntynyt nousuun, ja kuluttajien luottamuksen
arvioidaan pysyvän edelleen korkealla tasolla Stockmannin tärkeimmillä
markkina-alueilla. Venäjän markkinoiden kasvun odotetaan olevan suurempaa kuin
Pohjoismaissa tai muualla Euroopassa. Myös Baltian markkinoilla positiivinen
käänne on tapahtunut, mutta kehityksen nopeutta on vaikea arvioida.

Rahoitusmarkkinoiden epävakauden johdosta valuuttakurssien muutokset voivat
kuitenkin jatkua voimakkaina, ja rahoitusmarkkinoiden kehityksellä on
olennainen vaikutus myös euroalueen yleiseen talouskehitykseen.

Stockmannin tavarataloryhmän syksyllä 2010 valmistuneet investoinnit
vaikuttavat liikevaihdon kehitykseen täydellä painollaan koko vuoden 2011.
Venäjän toiminta laajentuu Jekaterinburgin tavaratalon avautuessa maaliskuun
2011 lopussa. Useat Venäjän tavarataloista ja Stockmann-verkkokauppa ovat
kuitenkin vielä käynnistysvaiheessa. Lindex ja Seppälä avasivat vuonna 2010
yhteensä 48 uutta myymälää. Saman laajentumistahdin arvioidaan jatkuvan vuonna
2011.

Kaukoidän hankintamarkkinoiden tilanne ja pula tuotantokapasiteetistä
aiheuttavat korotuspaineita kuluttajahintoihin. Tuotteiden saatavuuden
varmistaminen on yhtiölle vuoden 2011 keskeinen haaste.

Stockmann-konserni arvioi liikevaihdon kasvun jatkuvan vuonna 2011. Tilikauden
liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi. Konsernin
kokonaisinvestoinnit vuonna 2011 ovat selvästi pienemmät kuin viimeksi
kuluneina vuosina, arviolta 85 miljoonaa euroa.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen liiketulos tulee olemaan normaalista
kausivaihtelusta johtuen tappiollinen.

LAATIMISPERIAATTEET

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Käytetyt
laatimisperiaatteet ja laskentamenetelmät ovat samat kuin vuoden 2009
tilinpäätöksessä. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Stockmann raportoi vuoden
2010 alusta lukien arvonlisäverollisen myynnin sijasta liikevaihdon ilman
arvonlisäveroa. Myös vuoden 2009 luvut on esitetty ilman arvonlisäveroa.
Tavarataloryhmän katsauskauden luvut sisältävät Hobby Hallin luvut, ja
vertailuluvut on muutettu vastaavasti.

Konserni havaitsi vuoden 2010 tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä aikaisempia
kausia koskevan virheen, joka pienensi raportoitua avaavan taseen 1.1.2009 omaa
pääomaa 1,1 miljoonaa euroa, raportoitua vuoden 2009 tulosta 0,3 miljoonaa
euroa ja 31.12.2009 omaa pääomaa 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2009
vertailulukuja on muutettu vastaavasti.

Tase, konserni, milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009

VARAT

PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet 122,3 108,3
Liikearvo 783,8 685,4
Aineelliset hyödykkeet 726,0 619,5
Pitkäaikaiset saamiset 0,8 0,6
Myytävissä olevat sijoitukset 5,0 5,0
Laskennallinen verosaaminen 8,7 5,1
PITKÄAIKAISET VARAT 1 646,7 1 423,9

LYHYTAIKAISET VARAT
Vaihto-omaisuus 240,3 196,7
Korolliset saamiset 41,4 44,5
Korottomat saamiset 88,7 84,2
Rahavarat 36,7 176,4
LYHYTAIKAISET VARAT 407,1 501,7


VARAT 2 053,8 1 925,7


OMA PÄÄOMA JA VELAT

OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 885,7 848,8
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,0 -0,0
OMA PÄÄOMA 885,7 848,8

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Laskennallinen verovelka 63,8 70,1
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 521,3 786,9
Varaukset 0,2 1,5
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 585,2 858,5

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 292,0 2,3
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 290,9 216,1
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 582,9 218,4


OMA PÄÄOMA JA VELAT 2 053,8 1 925,7


Tunnusluvut 31.12.2010 31.12.2009
Omavaraisuusaste, prosenttia 43,1 44,1
Nettovelkaantumisaste, prosenttia 87,7 72,2
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa 1,29 2,23
Korollinen nettovelka, milj. euroa 735,1 568,3

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 71 146 71 094
Osakkeiden lukumäärä,painotettu keskiarvo, 1000 kpl * 71 120 65 676
Osakkeiden lukumäärä, painotettu keskiarvo, laimennettu 71 897 65 995
1000 kpl *
Osakkeiden markkina-arvo, milj. euroa 2 047,1 1 396,7

*) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009
osakeannilla.


RAHAVIRTALASKELMA, IFRS Milj. EUR 12/2010 12/2009

Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto/tappio 78,3 53,8

Oikaisut:
Poistot ja arvonalentumiset 61,8 58,4
Pysyvien vastaavien myyntivoitot (--) ja -tappiot (+) 0,1 -0,3
Korkokulut ja muut rahoituskulut 22,8 28,4
Korkotuotot -8,2 -4,4
Tuloverot -4,2 7,3
Muut oikaisut -1,1 -0,4

Käyttöpääoman muutokset:
Vaihto-omaisuuden lisäys(--) / vähennys(+) -34,3 27,1
Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (--) / vähennys (+) -1,1 0,4
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+) / vähennys (--) 15,7 5,8

Maksetut korot ja muut rahoituskulut -22,5 -32,9
Saadut korot liiketoiminnasta 0,8 2,1
Maksetut verot liiketoiminnasta -16,4 1,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 91,8 146,8

Investointien rahavirta

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -166,7 -152,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0,7 71,1
Tytäryritysten myynnit, vähennettynä luovutushetken 0,0 5,6
rahavaroilla
Investoinnit muihin sijoituksiin 0,1
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 1,8
Saadut osingot investoinneista 0,3 0,2
Investointien nettorahavirta -165,7 -74,3

Rahoituksen rahavirta

Maksullinen osakeanti 1,5 137,0
Omien osakkeiden myynti 5,1
Lyhytaikaisten lainojen nostot 236,8 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -50,3 -19,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot 518,8 200,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -721,8 -216,2
Rahoitusleasing-velkojen takaisinmaksut -1,5 -0,7
Maksetut osingot -51,2 -38,0
Rahoituksen nettorahavirta -67,7 67,9

Rahavarojen muutos -141,6 140,4

Rahavarat tilikauden alussa 176,3 35,2
Luotollinen shekkitili -0,5 -0,7
Rahavarat tilikauden alussa 175,8 34,5
Rahavarojen muutos -141,6 140,4
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 2,2 1,0
Rahavarat tilikauden lopussa 36,7 176,3
Luotollinen shekkitili -0,3 -0,5
Rahavarat tilikauden lopussa 36,4 175,8Tuloslaskelma, konserni, milj. euroa 1-12/2010 1-12/2009

LIIKEVAIHTO 1 821,9 1 698,5

Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -913,0 -881,0
Palkat ja työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -361,9 -327,4
Poistot ja arvonalentumiset -61,8 -58,4
Liiketoiminnan muut kulut -396,4 -346,8
LIIKEVOITTO 88,8 85,1

Rahoitustuotot ja -kulut -14,6 -24,0

VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 74,2 61,1

Tuloverot 4,2 -7,3
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 78,3 53,8Muut laajan tuloksen erät 1-12/2010 1-12/2009

TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 78,3 53,8

Muut laajan tuloksen erät
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 8,5 1,7
Rahavirran suojaus -0,9 -1,4
Muut laajan tuloksen erät, netto 7,6 0,4

KOKONAISTULOS 85,9 54,1

Kokonaistuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön osakkeenomistajille 85,9 54,1
Määräysvallattomille omistajille 0,0 0,0

Tunnusluvut 31.12.2010 31.12.2009
Tulos/osake, osakeantikorjattu, euroa * 1,10 0,82
Tulos/osake, laimennettu, osakeantikorjattu, euroa * 1,09 0,81
Liikevoitto (tappio), prosenttia liikevaihdosta 4,9 5,0
Oma pääoma/osake, euroa 12,45 11,94
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 9,0 7,0
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia 5,8 5,8
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 11 503 11 133
Investoinnit, miljoona euroa 165,4 152,8

*) Vuoden 2009 vertailuluvut on oikaistu vuoden 2009
osakeannilla.


Segmenttitiedot, konserni,
miljoona euroa

Toimintasegmentit

Liikevaihto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä 1) 1 099,9 1 030,0
Lindex 578,7 527,0
Seppälä 143,2 139,5
Jakamaton 0,0 1,9
Konserni 1 821,9 1 698,5

Liikevoitto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä 1) 32,9 22,8
Lindex 54,8 62,1
Seppälä 9,0 8,0
Jakamaton -7,9 -7,9
Eliminoinnit
Konserni 88,8 85,1

Investoinnit, brutto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä 1) 131,1 125,7
Lindex 28,2 22,2
Seppälä 4,7 4,5
Jakamaton 1,4 0,4
Konserni 165,4 152,8

Varat 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Tavarataloryhmä 1) 904,4 764,8
Lindex 1 005,9 868,7
Seppälä 108,3 119,8
Jakamaton 35,2 172,3
Konserni 2 053,8 1 925,7

Tietoa markkina-alueista

Liikevaihto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Suomi 2) 987,8 948,0
Ruotsi ja Norja 3) 480,6 439,2
Baltia, Tsekki ja Slovakia 2) 123,7 129,6
Venäjä ja Ukraina 2) 229,8 181,8
Konserni 1 821,9 1 698,5
Suomi, % 54,2 55,8
Ulkomaat, % 45,8 44,2

Liikevoitto 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009
Suomi 2) 44,9 54,3
Ruotsi ja Norja 3) 57,1 61,2
Baltia, Tsekki ja Slovakia 2) 1,0 -4,4
Venäjä ja Ukraina 2) -14,2 -26,0
Konserni 88,8 85,1
Suomi, % 50,6 63,8
Ulkomaat, % 49,4 36,2

1) Hobby Hall on integroitu Tavarataloryhmään
vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009
vertailutietoja on oikaistu vastaamaan
muuttunutta segmenttijakoa.
2) Tavarataloryhmä, Lindex, Seppälä
3) Lindex


Laskelma oman pääoman muutoksista, Osake Ylikurssi Suojaus
konserni milj. euroa 1 - 12 / 2009 pääoma* rahasto intrumenttien
rahasto**
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 123,4 186,1 1,4
Virheen korjaus
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2009 123,4 186,1 1,4
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä 18,8
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta
Kokonaistulos yhteensä 0,0 -1,4
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2009 142,2 186,1 0,0


Laskelma oman pääoman muutoksista, Osake Ylikurssi Suojaus
konserni, milj. euroa 1 - 12 / 2010 pääoma* rahasto intrumenttien
rahasto**
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 142,2 186,1 0,0
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä 0,1
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto
Kokonaistulos yhteensä 0,0 -0,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2010 142,3 186,1 -0,6

*Sisältää osakeannin.
** Laskennallisilla veroilla
vähennettynä.


Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni SVOP- Muut Muuntoe
milj. euroa 1 - 12 / 2009 rahasto rahastot rot
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 124,1 44,1 -6,7
Virheen korjaus
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2009 124,1 44,1 -6,7
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto 122,2
Omien osakkeiden myynti
Transaktiomenot omasta pääomasta -2,9
Kokonaistulos yhteensä 0,0 1,7
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2009 243,3 44,1 -5,0


Laskelma oman pääoman muutoksista, konserni, SVOP- Muut Muuntoe
milj. euroa 1 - 12 / 2010 rahasto rahastot rot
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 243,3 44,1 -5,0
Oman pääoman muutokset
Osingonjako
Uusmerkintä
Käytetyt osakeoptiot
Emissiovoitto 1,3
Kokonaistulos yhteensä 0,0 8,5
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2010 244,6 43,8 3,5


Laskelma oman pääoman Kertyneet Yhteen Määräysvallattomie Yhteen
muutoksista, konserni milj. voittovara sä n omistajien osuus sä
euroa 1 - 12 / 2009 t
OMA PÄÄOMA 1.1.2009 216,8 689,1 0,0 689,1
Virheen korjaus -1,1 -1,1 -1,1
OIKAISTU OMA PÄÄOMA 1.1.2009 215,8 688,1 0,0 688,1
Oman pääoman muutokset
Osingonjako -38,0 -38,0 -38,0
Uusmerkintä 18,8 18,8
Käytetyt osakeoptiot 1,4 1,4 1,4
Emissiovoitto 122,2 122,2
Omien osakkeiden myynti 5,1 5,1 5,1
Transaktiomenot omasta pääomasta -2,9 -2,9
Kokonaistulos yhteensä 53,8 54,2 0,0 54,2
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2009 238,1 848,8 848,8


Laskelma oman pääoman Kertyneet Yhteen Määräysvallattomie Yhteen
muutoksista, konserni, milj. voittovara sä n omistajien osuus sä
euroa 1 - 12 / 2010 t
OMA PÄÄOMA KAUDEN ALUSSA 238,1 848,8 0,0 848,8
Oman pääoman muutokset
Osingonjako -51,1 -51,1 -51,1
Uusmerkintä 0,1 0,1
Käytetyt osakeoptiot 0,3 0,3 0,3
Emissiovoitto 1,3 1,3
Kokonaistulos yhteensä 78,3 86,1 0,0 86,1
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 / 2010 266,0 885,7 885,7


Vastuusitoumukset, konserni, milj. euroa 31.12.2010 31.12.2009
Kiinnitykset maa-alueisiin ja rakennuksiin 201,7 201,7
Pantit 0,5 0,9
Kiinteistöinvestointien arvonlisäveron 41,4 33,8
tarkistusvastuu
Yhteensä 243,5 236,4


Liiketilojen vuokrasopimukset, konserni, milj.
euroa
Sitovien liiketilojen vuokrasopimusten perusteella
maksettavat minimivuokrat
Yhden vuoden kuluessa 174,2 155,6
Yli vuoden kuluessa 651,9 625,8
Yhteensä 826,0 781,4


Leasingsopimusten maksut, konserni, milj. euroa
Yhden vuoden kuluessa 7,3 7,5
Yli vuoden kuluessa 12,8 19,1
Yhteensä 20,2 26,6


Johdannaissopimukset, konserni, milj. euroa
Nimellisarvo
Valuuttajohdannaiset 517,8 296,4
Sähköjohdannaiset 3,2 3,2
Yhteensä 521,0 299,6

Valuuttakurssit
Maa
Venäjä RUB 40,8200 43,1500
Viro EEK 15,6466 15,6466
Latvia LVL 0,7094 0,7093
Liettua LTL 3,4528 3,4528
Norja NOK 7,8000 8,3000
Ruotsi SEK 8,9655 10,2520


Tuloslaskelma
vuosineljänneksittäin, Q4 Q3 Q2 Q1
konserni, milj. euroa 2010 2010 2010 2010
Liikevaihto 576,9 420,7 451,7 372,6
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,0
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -291,7 -210,2 -220,2 -190,9
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista aiheutuneet -102,9 -82,7 -90,4 -85,8
kulut
Poistot ja arvonalentumiset -17,1 -15,3 -15,2 -14,2
Liiketoiminnan muut kulut -116,6 -94,0 -95,0 -90,8
Liikevoitto (-tappio) 48,5 18,4 30,9 -9,2
Rahoitustuotot ja -kulut -4,2 -6,6 -3,2 -0,6
Voitto (tappio) ennen veroja 44,3 11,9 27,8 -9,8
Tuloverot -7,3 1,5 -2,1 12,0
Tilikauden voitto (tappio) 37,1 13,4 25,7 2,2

Tulos/osake, euroa
Perus 0,52 0,19 0,36 0,03
Laimennettu 0,52 0,18 0,36 0,03

Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä 373,4 235,0 265,5 226,0
Lindex 165,6 149,4 148,1 115,7
Seppälä 37,9 36,8 37,7 30,8
Jakamaton 0,0 -0,5 0,5 0,1
Konserni 576,9 420,7 451,7 372,6


Liikevoitto
(-tappio), milj. euroa
Tavarataloryhmä 30,9 1,4 8,8 -8,2
Lindex 17,1 16,2 19,5 2,1
Seppälä 2,8 2,2 4,8 -0,9
Jakamaton -2,3 -1,4 -2,2 -2,1
Konserni 48,5 18,4 30,9 -9,2

Hobby Hall on integroitu tavaratalo-ryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009
vertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa.

Tuloslaskelma
vuosineljänneksittäin, Q4 Q3 Q2 Q1
konserni, milj. euroa 2009 2009 2009 2009
Liikevaihto 526,3 389,3 429,7 353,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,3
Aineiden ja tarvikkeiden käyttö -262,7 -201,0 -220,1 -197,2
Palkat ja muut työsuhde-etuuksista aiheutuneet -90,8 -74,3 -82,6 -79,7
kulut
Poistot ja arvonalentumiset -15,1 -14,0 -14,7 -14,6
Liiketoiminnan muut kulut -96,8 -82,3 -84,0 -83,7
Liikevoitto (-tappio) 60,8 17,7 28,6 -22,0
Rahoitustuotot ja -kulut -5,2 -8,8 -5,1 -4,8
Voitto (tappio) ennen veroja 55,6 8,9 23,5 -26,9
Tuloverot -17,0 8,0 -1,4 3,1
Tilikauden voitto (tappio) 38,6 16,9 22,0 -23,8

Tulos/osake, euroa
Perus 0,58 0,27 0,36 -0,39
Laimennettu 0,58 0,27 0,36 -0,39

Liikevaihto, milj. euroa
Tavarataloryhmä 332,0 215,6 257,5 224,9
Lindex 155,3 136,5 136,5 98,6
Seppälä 38,4 36,7 35,6 28,8
Jakamaton 0,5 0,6 0,1 0,8
Konserni 526,3 389,3 429,7 353,2


Liikevoitto
(-tappio), milj. euroa
Tavarataloryhmä 33,5 -2,8 8,4 -16,2
Lindex 24,2 18,1 19,7 0,2
Seppälä 4,9 2,9 3,0 -2,8
Jakamaton -1,7 -0,5 -2,5 -3,1
Konserni 60,8 17,7 28,6 -22,0

Hobby Hall on integroitu tavaratalo-ryhmään vuoden 2010 alussa. Vuoden 2009
ertailutietoja on oikaistu vastaamaan muuttunutta segmenttijakoa.

STOCKMANN

1. VARAT

milj.euroa 31/12/2010 31/12/2009
Hankintameno 1.1. 964,8 945,3
Muuntoero +/-- 19,3 12,2
Lisäykset 1.1.-31.12. 165,4 160,9
Vähennykset 1.1.-31.12. -23,9 -153,5
Hankintameno 31.12. 1,125,5 964,8
Kertyneet poistot 1.1. -237,0 -245,7
Muuntoero +/-- -1,5 -3,5
Vähennysten poistot 23,1 70,6
Tilikauden poisto -61,8 -58,4
Kertyneet poistot 31.12. -277,2 -237,0
Kirjanpitoarvo 1.1. 727,8 699,6
Kirjanpitoarvo 31.12. 848,3 727,8

Konsernin liikearvo
milj.euroa 31/12/2010 31/12/2009
Hankintameno 1.1. 685,4 646,5
Muuntoero +/-- 98,4 39,0
Hankintameno 31.12. 783,8 685,4
Kirjanpitoarvo 1.1. 685,4 685,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 783,8 685,4

Varat yhteensä 1 632,1 1 413,2


Tunnuslukujen määritelmät:

Omavaraisuusaste, prosenttia = 100 x taseen oma pääoma + vähemmistöosuus /
taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, prosenttia = 100 x korolliset nettorahoitusvelat / oma
pääoma yhteensä

Korollinen nettovelka = korollinen vieras pääoma - rahavarat - korolliset
saamiset

Osakkeiden markkina-arvo = osakkeiden lukumäärä kerrottuna / tilinpäätöspäivän
pörssikurssilla osakelajeittain

Tulos/osake, osakeantikorjattu = voitto ennen veroja - vähemmistöosuus -
tuloverot / osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä

Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x kauden voitto (12 kk) /
oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin 12 kk:n aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, prosenttia = 100 x voitto ennen
veroja + korko- ja muut rahoituskulut (12 kk) / sijoitettu pääoma (keskimäärin
12 kk:n aikana)

Oikeudenkäynnit

AB Lindex (publ) on vaatinut oikeusteitse Lindex-konsernin Saksan-yhtiön noin
70 miljoonan euron suuruisten tappioiden vähennyskelpoisuutta Ruotsin
verotuksessa. Göteborgin kamarioikeus kumosi vuonna 2008 AB Lindexin
lääninoikeudessa saamat myönteiset päätökset, minkä seurauksena Lindex joutui
palauttamaan veronsaajalle noin 23,8 miljoonaa euroa veroja ja korkoja.
Takaisin maksettavalla verolla ei ollut vaikutusta Stockmann-konsernin
tulokseen, sillä Stockmann kirjasi takaisin maksettavan veron korkoineen
Lindexin omaa pääomaa pienentäen hankintamenolaskelmassa. AB Lindex valitti
kamarioikeuden päätöksestä Ruotsin korkeimpaan hallinto-oikeuteen
(Regeringsrätt), joka päätti kesällä 2009 olla ottamatta juttua käsittelyyn.
Yhtiön jatkotoimet tässä asiassa riippuvat jäljempänä kerrottavan AB Lindexin
ja Lindex GmbH:n kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevan prosessin
lopputuloksesta.

AB Lindex (publ) ja tämän saksalainen tytäryhtiö Lindex GmbH ovat pyytäneet
EU:n arbitraatiosopimuksen sekä Saksan ja Ruotsin välisen verosopimuksen
nojalla näiden maiden toimivaltaisia viranomaisia poistamaan konsernin sisäisen
kaksinkertaisen verotuksen, joka koskee verovuosia 1997-2004. Kaksinkertainen
verotus on seurausta Lindex GmbH:n harkintaverotuksesta, jolla Lindex GmbH:n
verotettavaan tuloon lisättiin yhteensä 94 miljoonaa euroa. Viranomaisten
päätöksestä riippuen AB Lindex voi saada palautuksena mainitun summan
perusteella maksamansa verot eli noin 26 miljoonaa euroa tai osan niistä.
Vaatimuksen verovaikutusta ei ole kirjattu tulosvaikutteisesti.

Moskovan kansainvälinen välitystuomioistuin (ICAC) ratkaisi vuonna 2008
Moskovan keskustassa sijainneen Stockmannin Smolenskajan tavaratalon
vuokrakiistan Stockmannin eduksi. Oikeudenkäynti koski vuokrasopimuksen
mukaisen 10 vuoden jatkovuokrakauden käyttämistä. Tästä huolimatta
vuokranantajat katkaisivat sähkönjakelun Stockmannille, minkä seurauksena
Stockmann joutui sulkemaan tavaratalon toukokuussa 2008. Stockmann käynnisti
vuonna 2008 Smolenskajan tavaratalon vuokranantajia vastaan Moskovan
kansainvälisessä välitystuomioistuimessa (ICAC) vahingonkorvausoikeudenkäynnit
tavaratalon sopimuksenvastaisen sulkemisen vuoksi. Välimiesoikeus ratkaisi
14.4.2009 antamillaan päätöksillä asian Stockmannin hyväksi ja velvoitti
vastapuolet maksamaan Stockmannille vahingonkorvausta noin 7 miljoonaa dollaria
sekä korvaamaan Stockmannin oikeudenkäyntikulut. Päätösten
täytäntöönpanokelpoisuuden aikaansaamiseksi ne on vahvistettava Venäjän
yleisessä tuomioistuimessa. Moskovan kaupungin arbitraatio-oikeus ja
ensimmäisenä valitusasteena oleva kassaatio-oikeus kumosivat kansainvälisen
välitystuomioistuimen päätökset. Stockmann valitti viimeksi mainitusta
päätöksestä Venäjän korkeimpaan arbitraatio-oikeuteen, joka 7.4.2010 päätti
olla ottamatta Stockmannin valitusta käsiteltäväksi. Stockmannin hyväksi
annettuja välimiesoikeuden päätöksiä ei näin ollen voitu panna täytäntöön
Venäjällä. Päätöksillä ei ollut Stockmannille tulos- eikä tasevaikutuksia.

Lisätietoja:
Hannu Penttilä, toimitusjohtaja, puh. (09) 121 5801
Pekka Vähähyyppä, talousjohtaja, puh. (09) 121 3351

www.stockmanngroup.fiLehdistö- ja analyytikkotilaisuus järjestetään tänään 10.2.2011 klo 9.00
Stockmannin Helsingin keskustan tavaratalon 8. kerroksessa, F8 Easy
-ravintolassa. Käynti: Aleksanterinkatu 52 B, tavaratalon pääsisäänkäynnin
oikealla puolella.

Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille pidetään tänään 10.2.2011
klo 11.00. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla numeroon (09) 8864
8511 ja näppäilemällä pyydettäessä neuvottelunumeron *657899* tähtineen.
Osallistujia pyydetään lataamaan etukäteen presentaatio, joka on käytettävissä
klo 9.00 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Stockmannin vuosikertomus, joka sisältää hallituksen toimintakertomuksen,
julkaistaan viikolla 9 painettuna kertomuksena ja yhtiön internetsivuilla.
Samanaikaisesti internetsivuilla julkistetaan erillinen selvitys hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement).


STOCKMANN Oyj Abp

Hannu Penttilä
toimitusjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX
Keskeiset tiedotusvälineet

Source: Millistream