SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2010

Lehdistötiedote   •   Syys 01, 2010 16:17 EEST

SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 117 TEUR (208 TEUR).                   
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja katsauskaudella oli 156 TEUR (281   
TEUR). Liikevaihto oli 374 TEUR (368 TEUR), tulos/osake 0,08 EUR (0,14 EUR)ja  
oma pääoma/osake 3,04 EUR (2,88 EUR).
                                          
LIIKETOIMINTA JA KIINTEISTÖKANTA
                                               
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n liiketoiminta koostuu  kahden Porissa  
sijaitsevan kiinteistöyhtiön tilojen vuokraamisesta. Kiinteistöyhtiöt ovat     
Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City.                         
Kiinteistö Oy Antintori                                                        
Kiinteistö Oy Antintori on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka omistaa Porissa   
2339 m2:n suuruisen tontin ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m2:n toimisto-,  
hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja    
paikat tällä hetkellä noin 55 autolle.                                         
Kiinteistöyhtiön kaikki tilat on vuokrattu. Suurin yksittäinen vuokralainen on 
Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 3500 m2 hotelli- ja ravintolatilaa.  
Kiinteistöyhtiön toimistotiloissa on vuokralla tällä hetkellä 7 eri            
vuokralaista.                                                                  

Scandic Hotels Oy:n kanssa on alkuvuodesta solmittu uusi pitkäaikainen         
vuokrasopimus, joka päättyy 31.12.2025.                                        

Samalla on sovittu, että kiinteistössä tehdään hotellitilojen                  
laajennusinvestointi ja hotellihuoneiden peruskorjausinvestointi. Investoinnit 
ajoittuvat pääasiassa vuosille 2011 ja 2013. Hotellitilojen laajennusinvestointi
merkitsee sitä, että toimistotiloiksi vuokrattu ala pienenee ja hotellitilojen 
ala kasvaa noin 800 m2.                                                        
Kiinteistö Oy Toejoen City                                                     
Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla      
sijaitsevan 691 m2:n suuruisen liikekiinteistön, joka on kokonaan vuokrattu    
vähittäiskauppatoimintaan.
                                                     
KAUDEN 1.1.2010 - 30.6.2010 TULOS                                              

Konsernin tulos oli 117 TEUR (208 TEUR). Kauden liikevaihto konsernissa oli 374
TEUR (368 TEUR) koostuen vuokratuotoista. Tuloksen heikentyminen edelliseen    
kauteen verrattuna johtuu pääasiassa arvopapereiden realisoitumattomista       
arvonmuutoksista. Kaudella 1-6/2010 olivat nettorahoituserät +5 TEUR kun ne    
vertailukaudella olivat +122 TEUR.                                             
PÄÄOMARAKENNE JA RAHOITUS                                                      
Konsernin oma pääoma oli 4616 TEUR, (4377 TEUR) ja omavaraisuusaste 96,7 % (98,7
%). Vieraan pääoman määrä oli 159 TEUR (62 TEUR), josta pankkilainan osuus oli 0
TEUR (0 TEUR). Korollista velkaa yhtiöllä ei 30.6.2010 ollut. Oma pääoma       
osaketta kohti oli 3,04 EUR (2,88 EUR).                                        
Yhtiön likviditeetti on hyvä.
                                                  
OSAKKEIDEN ARVON KEHITYS JA KAUPANKÄYNTI
                                      
Tarkasteluajanjaksona yhtiön osakkeiden kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä   
vaihteli 4,10 eurosta 3,83 euroon (2,75 eurosta 2,01 euroon). Katsauskauden    
päätöskurssi oli 4,10 euroa (2,55 euroa). Osakkeiden kokonaisvaihto pörssissä  
1.1.-30.6.2010 oli 12 163 kappaletta (35 065 kappaletta).  Kokonaisvaihdon arvo
oli 48 435 euroa (82 452 euroa).
                                              
HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
                                                         
Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Esa Haavisto,                
varapuheenjohtaja Nino Grönroos, varsinainen jäsen Jorma Tirri.                
Yhtiön toimitusjohtajana toimii VT Ilpo Pirilä. Konsernin palveluksessa ei tällä
hetkellä ole henkilökuntaa.                                                    
Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö,            
vastuunalaisena tarkastajana KHT Mika Kaarisalo.
                               
KONSERNIRAKENNE
                                                               
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat keskinäiset         
kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City sekä    
hotelli- ja ravintolatoimintaa aikaisempina vuosina harjoittanut SSK Interpori 
Oy, jolla ei enää ole toimintaa. Emoyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
omistaa kaikki kolme tytäryhtiötään 100 %:sti.
                                 
RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
                                                    
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n taloudellinen kehitys on riippuvainen  
liiketilojen vuokraustoiminnan menestyksestä ja vuokrasopimusten jatkumisesta. 
Hotellitilojen vuokrasopimus ulottuu 31.12.2025 asti.                          
Muut kuin hotellitilojen vuokrasopimukset ovat pääsääntöisesti toistaiseksi    
jatkuvia kuuden kuukauden irtisanomisajalla. Riskien hallintaan vaikutetaan    
neuvotteluteitse ja seurannalla.                                               
Arvopaperisijoituksiin liittyy pörssikurssien sekä yleisen korkotason vaihteluun
liittyvä hintariski. Näihin asioihin vaikuttaa mm. yleinen taloudellinen       
kehitys.
                                                                       
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                                                          

Tämänhetkisen arvion mukaan liikevaihto ja tulos vuokraustoiminnan osalta      
saattaa kuluvana tilikautena lievästi laskea loppuvuonna alkavan hotellitilojen
laajentamisremontin takia.                                                     
                                                                               
Arvopaperisijoitusten osalta kuluvan kauden tulos riippuu täysin               
kurssikehityksestä.                                                            

TAULUKKO-OSA                                                                   

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| (TEUR)                    |    1-6/2010 |   1-6/2009 | muutos % |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO               |         374 |        368 |     1,63 |        722 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut       |           0 |          0 |        0 |          0 |
| tuotot                    |             |            |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                   |         -61 |        -63 |    -3,17 |       -125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |        -162 |       -146 |    10,96 |       -325 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO-/TAPPIO       |         152 |        159 |    -4,40 |        272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot            |          36 |        122 |   -70,49 |        379 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             |         -31 |          0 |          |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA       |         156 |        281 |   -44,48 |        292 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                 |         -40 |        -73 |   -45,21 |       -169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN VOITTO      |         117 |        208 |   -43,75 |        482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS |         117 |        208 |   -43,75 |        482 |
| YHTEENSÄ                  |             |            |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tuloksen    |         117 |        208 |   -43,75 |        482 |
| jakautuminen emoyrityksen |             |            |          |            |
| osakkeenomistajille       |             |            |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyrityksen omistajille  |             |            |          |            |
| kuuluvasta tuloksesta     |             |            |          |            |
| laskettu osakekohtainen   |             |            |          |            |
| tulos, EUR                |             |            |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton             |        0,08 |       0,14 |   -42,86 |       0,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu               |        0,08 |       0,14 |   -42,86 |       0,32 |
--------------------------------------------------------------------------------

KONSERNITASE                                                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| (TEUR)                     |    1-6/2010 |  1-6/2009 | muutos % |  1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                      |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat        |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt        |        2406 |      2493 |    -3,49 |       2429 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sijoitukset           |           0 |         0 |        0 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat        |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut     |         250 |       104 |   140,38 |        183 |
| saami set                  |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon             |        1353 |      1646 |   -17,80 |       1903 |
| tulosvaikutteisesti        |             |           |          |            |
| kirjattavat rahavarat      |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                  |         766 |       196 |   290,82 |        302 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             |        4775 |      4439 |     7,57 |       4817 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA                 |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE      |             |           |          |            |
| KUULUVA OMA PÄÄOMA         |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                |        2556 |      2556 |        0 |       2556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma             |        2060 |      1822 |    13,06 |       2095 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä        |        4616 |      4377 |     5,46 |       4651 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT                      |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat        |           0 |         0 |        0 |          0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat   |           0 |        17 |     -100 |          4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat        |         159 |        62 |   156,45 |        163 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä             |         159 |        62 |   156,45 |        166 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT        |        4775 |      4439 |     7,57 |       4817 |
| YHTEENSÄ                   |             |           |          |            |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN  | osakepääoma | ylikurssi- | kertyneet | oma pääoma |
| PÄÄOMAN MUUTOKSISTA      |             |    rahasto | voitto-va |   yhteensä |
| (TEUR)                   |             |            |       rat |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2009      |        2556 |          7 |      1834 |       4397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako              |             |            |      -228 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |             |            |       482 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 31.12.2009    |        2556 |          7 |      2088 |       4651 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2010      |        2556 |          7 |      2088 |       4397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako              |             |            |      -152 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |             |            |       117 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.6.2010     |        2556 |          7 |      2053 |       4616 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2009      |        2556 |          7 |      1846 |       4397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako              |             |            |      -228 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |             |            |       232 |            |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.6.2009     |        2556 |          7 |      1839 |       4402 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA     |      1-6/2010 |     1-6/2009 |    1-12/2009 |
| (TEUR)                         |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta  |           128 |          374 |          365 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat:      |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin      |           -38 |           -3 |            0 |
| käyttöomaisuus hyödykkeisiin   |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit käypään arvoon    |             0 |            0 |         -926 |
| tulosvaikutteisesti            |               |              |              |
| kirjattaviin rahavaroihin      |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten myynti       |             0 |            0 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon                 |           526 |            0 |            0 |
| tulosvaikutteisesti            |               |              |              |
| kirjattujen rahavarojen myynti |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta   |           488 |           -3 |         -926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta          |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten lainojen           |             0 |            0 |            0 |
| takaisinmaksut                 |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille maksetut |          -152 |         -228 |         -228 |
| osingot                        |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta     |          -152 |         -228 |         -228 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos             |           464 |          143 |         -789 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA                   |      1-6/2010 |     1-6/2009 |    1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (EUR)     |          0,08 |         0,14 |         0,32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma      |          3,04 |         2,88 |         3,06 |
| (EUR)                          |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %             |          96,7 |         98,7 |         96,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit             |            38 |            3 |            0 |
| käyttöomaisuuteen (TEUR)       |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta               |          10,2 |          0,8 |          0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
                          
SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ                                          

Esa Haavisto Ilpo Pirilä, puh 040 7265872 begin_of_the_skype_highlighting              040 7265872      end_of_the_skype_highlighting

                                                    
JAKELU                                                                         
Helsingin Pörssi                                                               
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
                                                              

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                                                 

Laatimisperusta                                                                

Tämä osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja       
konsernin vuositilinpäätöksessä 2009 esitettyjen laatimis- ja                  
laskentaperiaatteiden mukaan. Omistetut sijoituskiinteistöt arvostetaan        
tilinpäätöksessä historialliseen alkuperäiseen hankintamenoon ja suunnitelman  
mukaisiin poistoihin perustuen. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä 2009
vuositilinpäätöksen kanssa.
                                                   
Yhtiö soveltaa IAS 1 -standardia.
                                              
Osakepääoma, osakkeet ja osingot
                                               
Yhtiön osakepääoma oli 30.6.2010 2 555 543,23 euroa ja osakemäärä 1 519 457 begin_of_the_skype_highlighting              1 519 457      end_of_the_skype_highlighting kpl.
Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen              
yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo
on 1,68 euroa. Vasta-arvo ei ole tarkka arvo.                                  
8.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 152 TEUR eli 0,10
euroa per osake. Osinko maksettiin 18.3.2010.
                                 
Tuloverot                                                                      

Tuloslaskelman verokanta on 26,0 %.                                            

Sijoituskiinteistöjä koskevat liitetiedot                                      

--------------------------------------------------------------------------------
| SIJOITUSKIINTEISTÖT (TEUR)     |     30.6.2010 |    30.6.2009 |         2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 1.1.              |         14164 |        14164 |        14164 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäykset                      |            38 |            3 |            0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankintameno 31.12             |         14202 |        14167 |        14164 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja           |         11735 |        11610 |        11610 |
| arvonalentumiset 1.1.          |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden poistot             |            61 |           63 |          125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet poistot ja           |         11769 |        11673 |        11735 |
| arvonalentumiset 31.12         |               |              |              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 1.1.            |          2429 |         2554 |         2554 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 31.12.          |          2406 |         2494 |         2429 |
--------------------------------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumia koskevat liitetiedot                                       
Lähipiirin kanssa on toteutettu                                                
seuraavat liiketapahtumat:                                                     
--------------------------------------------------------------------------------
| Tavaroiden ja            |   1.1.-30.6.2010 |   1.1.-30.6.2009 |        2009 |
| palveluiden ostot EUR    |                  |                  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Johto ja heidän          |           11 523 |            9 269 |      16 428 |
| määräysja                |                  |                  |             |
| vaikutusvaltayhteisöt    |                  |                  |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat lähipiiriläisille  |            4 710 |            1 674 |       3 549 |
| Johto ja heidän          |                  |                  |             |
| määräysja                |                  |                  |             |
| vaikutusvaltayhteisöt    |                  |                  |             |
--------------------------------------------------------------------------------Lähde: OMX Company News Service