Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Suomenlahden vesiviljelylle ja ammattikalastukselle sijainninohjaussuunnitelmat

Lehdistötiedote   •   Helmi 03, 2011 23:17 EET

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset laativat yhteistyössä koko Suomenlahtea koskevat sijainninohjaussuunnitelmat vesiviljelylle ja ammattikalastukselle.

Suunnitelmissa tullaan esittämään alueet, joilla jo nykyisin harjoitetaan ammattikalastusta tai kalankasvatusta sekä alueet, joilla näitä toimintoja voitaisiin lisätä. Kalastuksen osalta on pyritty löytämään alueita, jotka nykyisin ovat syystä tai toisesta vajaahyödynnettyjä. Vesiviljelyn ja ammattikalastuksen sijainninohjaussuunnitelmien kriteerit on vahvistettu valtakunnallisissa kehittämisryhmissä.

Taustatiedot ammattikalastuksen sijainninohjaussuunnitelmalle saatiin kyselytutkimuksella, jotka kohdennettiin kaikille rekisteröidyille ammattikalastajille. Kalankasvattajille tehtiin vesiviljelyn osalta puhelinhaastattelu. Nykytilakartoituksessa kysyttiin mm. sitä, mitkä ovat tämän hetken suurimmat ongelmat.  

Ammattikalastuksessa nousi kaksi asiaa yli muiden. Merkittävin oli hylkeistä aiheutuva haitta ja lähes yhtä suureksi ongelmaksi koettiin kalastuslupien saannin vaikeus. Ammattikalastajat kokivat Uudellamaalla myös vapaa-ajankalastuksen merkittävänä ongelmana. Kymenlaaksossa tämä haitta koettiin vähäisenä.  

Kalankasvattajille tehdyssä kyselyssä selvästi suurimmaksi ongelmaksi koettiin lupa-asiat. Ehdot ovat liian tiukkoja ja uusien lupien saanti ylipäänsä on vaikeaa. Hylkeet aiheuttavat harmia myös kalankasvattajille. Positiivista on se, että tällä hetkellä ei ole markkinointiongelmia.

Vesiviljelyn lopullista suunnitelmaa laadittaessa joudutaan myös ottamaan huomioon, että Suomenlahti on tällä hetkellä ekologiselta luokitukseltaan joko tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Suomi on sitoutunut EU:n vesipuitedirektiivin mukaisesti siihen, että tällaiset vesialueet tulee saattaa hyvään tilaan vuoteen 2015 mennessä. Tämän vuoksi ympäristöviranomaiset eivät suhtaudu myönteisesti kuormitusta lisääviin toimenpiteisiin.  

Sijainninohjaussuunnitelmat valmistuvat kesän 2011 kynnyksellä lausuntokierroksen jälkeen. Tämän jälkeen maakunnalliset suunnitelmat yhdistetään yhdeksi valtakunnalliseksi suunnitelmaksi. Ammattikalastuksen osalta suunnitelman tulee hyväksymään ja vahvistamaan maa- ja metsätalousministeriö. Vesiviljelyohjelma vahvistetaan maa- ja metsätalous- sekä ympäristöministeriön yhteispäätöksellä. Suunnitelmien ohjaava vaikutus tulee olemaan merkittävä.   

Suunnitelmien laatiminen on maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille asettama tulostavoite vuodelle 2010. Suunnitelmien laadinta sisältyy toimenpiteinä valtioneuvoston periaatepäätökseen kansallisesta vesiviljelyohjelmasta 2015 ja maa- ja metsätalousministeriön vahvistamaan kansalliseen ammattikalastusohjelmaan 2015.

Suomenlahden suunnitelmien laatimisen ohjausryhmään kuuluu kalataloushallinnon edustajien lisäksi mm. ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueiden, metsähallituksen, maakuntien liittojen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen, kalastusoikeuden haltijoiden ja elinkeinojen edustajia. Puheenjohtajana toimii kalatalouspäällikkö Markku Marttinen Uudenmaan ELY-keskuksesta. Hankkeen toteuttajaksi valittiin Kala- ja vesitutkimus Oy.

Lisätietoja:  
Markku Marttinen, Uudenmaan ELY-keskus, puh. 040 722 2480 tai
Tuomas Oikari, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh  040 717 1290