Ympäristöministeriö

Suomessa yli 400 valtakunnallisesti arvokasta tuuli- ja rantakerrostumaa

Lehdistötiedote   •   Touko 22, 2012 10:42 EEST

Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat on selvitetty. Manner-Suomessa on kaikkiaan 417 luonnon- ja maisemansuojelun kannalta valtakunnallisesti arvokasta tuuli- ja rantakerrostumaa ja niiden yhdistelmää. Selvitys on osa jo 1970-luvulla alkaneita geologisten muodostumien valtakunnallisia inventointeja. Selvityksen tekivät ympäristöministeriön toimeksiannosta Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (Syke).

Selvityksessä on arvotettu ja rajattu sellaiset tuuli- ja rantakerrostumat, joiden geologiset, biologiset ja maisemalliset arvot ovat maa-aineslain tarkoittamalla tavalla valtakunnallisesti merkittäviä. Lisäksi selvityksessä on otettu huomioon luonnonsuojelulaissa mainitut puuttomat tai vähäpuustoiset hiekkadyynit.

Valtakunnallisesti arvokkaita tuulikerrostumia eli dyynejä löytyi Manner-Suomesta yhteensä 165. Yhteispinta-alaltaan alueet ovat 23 341 hehtaaria. Valtakunnallisesti arvokkaita rantakerrostumia taas on 179, ja niiden yhteispinta-ala on lähes saman verran, 22 779 hehtaaria. Lisäksi selvityksessä on kuvattu 73 tuuli- ja rantakerrostumien yhdistelmämuodostumaa, joiden yhteispinta-ala on 23 822 hehtaaria.

Selvityksessä löytyneiden arvokkaiden tuulikerrostumien, rantakerrostumien sekä tuuli- ja rantakerrostumien yhdistelmämuodostumien kokonaispinta-ala Suomen maapinta-alasta on noin 0,23 %.

Tietopohja alueidenkäytön päätöksenteolle

Nyt valmistunut selvitys toimii tietopohjana ja tausta-aineistona alueidenkäytön suunnittelussa ja kuntien maa-aineslain mukaisessa lupamenettelyssä.  Selvitys ei ole suojeluohjelma, eikä sillä ole suoraan lakiin perustuvia oikeusvaikutuksia.

Suurimmat uhat ihmisten aiheuttamia

Tuuli- ja rantakerrostumat ovat Suomessa laajoilla alueilla merkittävimpiä geomorfologisia muotoja. Niillä on merkitystä luonnon- ja maisemansuojelun, opetuksen ja virkistyskäytön kannalta. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen arvokkaita ovat luonnontilaiset hiekkarannat ja rannikoiden puuttomat tai vähäpuustoiset hiekkadyynit. Rannikoiden kaikki tuulikerrostumien luontotyypit ja hiekkarannat on arvioitu olevan uhanalaisia.

Kerrostumien suurimpia uhkia ovat ihmisen toiminnasta aiheutuva maaperän kuluminen, rakentaminen, metsänhoidon aiheuttama maanpinnan muokkaaminen ja kasvillisuuden umpeenkasvu sekä erityisesti rantakerrostumiin kohdistuva soran ja hiekan ottaminen. Rantakerrostumien kiviaines tulee todennäköisesti olemaan jo lähitulevaisuudessa merkittävä kiviainesreservi, koska harjuaines on monilla alueilla lähes käytetty tai jäljellä olevat harjut on varattu muihin yhdyskuntien tarpeisiin. Lisäksi tuulivoimaloiden rakentamista on suunnitteilla rannikoiden läheisyydessä sijaitseville dyyni- ja rantakerrostumavaltaisille alueille.

Selvitys verkossa

Kunnilla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus tutustua selvitykseen toukokuun puolivälin jälkeen, jolloin selvitysaineisto on toimitettu nähtäville niihin kuntiin, joiden alueilla on arvokkaita tuuli- ja rantakerrostumia.

Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat -julkaisu sekä sen aluekuvaukset ja -kartat ovat myös nähtävissä osoitteessa www.ymparisto.fi/tuura

Lisätietoja:

Selvityksen geologiset ja maisemalliset asiat:
geologi Kalevi Mäkinen, GTK, puh. 040 741 8574, etunimi.sukunimi@gtk.fi

Selvityksen biologiset asiat:
vanhempi tutkija Jari Teeriaho, Syke, 0400 148 694, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tuuli- ja rantakerrostumien maankäyttöön liittyvät kysymykset:
ympäristöneuvos Markus Alapassi, ympäristöministeriö, 
puh. 0400 143 920,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi