Eduskunta

Suuri valiokunta: Talouskuripaketti lisää euroalueen vakautta, kunhan yksityiskohdat hiotaan

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 19:06 EEST

Eduskunnan suuri valiokunta hyväksyy valtioneuvoston tavoin pääosiltaan Euroopan komission ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja van Rompuyn ehdottamat toimet EU:n ja euroalueen talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi. Valiokunta pitää talouskuripaketin tavoitteita ja luotavan järjestelmän rakennetta hyväksyttävinä. Valiokunta katsoo kuitenkin, että järjestelyn oikeusperustaa sekä järjestelyn yksityiskohtia tulee selvittää.

Valiokunta hyväksyi asiasta alustavan lausunnon perjantaina 22. lokakuuta (SuVL 9 /2010). Lausunto toimii pohjana täysistunnossa keskiviikkona 27. lokakuuta käytävässä keskustelussa, jossa pääministeriä evästetään ennen 28–29. lokakuuta pidettävää Eurooppa-neuvoston kokousta.

Kansainvälinen talous- ja rahoituskriisi sekä euroaluetta koskeva velkakriisi paljastivat aukkoja Euroopan unionin taloudellisen ohjauksen järjestelmässä. Komission ehdottama säädöspaketti vahvistaa olemassa olevia välineitä siten, että niiden avulla voidaan tehokkaammin koordinoida talouspolitiikkaa EU:n alueella.

Komission ehdotus koostuu yhdestä direktiivistä ja viidestä asetuksesta. Direktiiviesitys pyrkii yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden budjettimenettelyjä. Asetuksilla vahvistetaan komission harjoittamaa jäsenvaltioiden talouspolitiikan valvontaa sekä luodaan puoliautomaattisten sanktioiden järjestelmä, jolla vaikutetaan niihin jäsenmaihin, jotka poikkeavat sovitusta varovaisen talouspolitiikan linjasta. Puoli-automaattinen tarkoittaa, että komission ehdottamat sanktiot langetetaan, jollei jäsenvaltioiden määräenemmistö ole eri mieltä. Nykyisten budjettitasapainon ja velka-asteen valvonnan lisäksi komissio saisi oikeuden seurata myös muiden, myöhemmin valitsemiensa talouden tunnuslukujen kehitystä havaitakseen makrotalouden epävakauden oireita. Havaintojensa perusteella komissio voi ehdottaa korjaustoimia sekä suositustensa tehostamiseksi ehdottaa neuvostolle sanktioiden langettamista.

Valiokunta pitää perusteltuna, että sanktioiden automaattisuutta lisätään samalla kun niiden asettamiseen liittyvää poliittista harkintavaltaa vähennetään. Tämä lisää sanktioiden ennustettavuutta ja edistää jäsenvaltioiden yhdenvertaisuutta. Sanktioiden suhde niillä tavoiteltavaan hyötyyn tulee kuitenkin valiokunnan mielestä selvittää. Valiokunta pitää ongelmallisena Euroopan komission korostunutta asemaa päätettäessä, milloin jäsenvaltion talous on sellaisessa poikkeuksellisessa tilassa, että jäsenvaltiota voisi vapauttaa sanktiosta.

Valiokunta pitää sinänsä myös perusteltuna että talouden valvontaa laajennetaan niin, että makrotalouden epätasapaino voidaan havaita ja korjata jo varhaisessa vaiheessa. Komission ehdotukseen liittyy kuitenkin selvittämättömiä kysymyksiä. Erityisenä ongelmana valiokunta pitää sitä, että talouspolitiikkaa ohjaavien indikaattoreiden käyttöä ei rajoiteta julkisen sektorin vallassa oleviin talouden ilmiöihin.

Komission ehdottamaan säädöspakettiin sisältyy kohtia, joiden tarkoitus on vahvistaa kansallista budjettikuria ja vaikuttaa jäsenvaltioiden julkistalouksien kokonaisuuksiin. Tämä merkitsee puuttumista sekä eduskunnan budjettivaltaan että kuntien ja esimerkiksi eläkelaitosten toimintaan. Valiokunta haluaa valtioneuvostolta seikkaperäisen arvion lainsäädäntöehdotusten valtiosääntöisistä vaikutuksista.

Komission ehdotukseen Euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan koordinaation tehostamiseksi liittyy useita lisäselvitystä vaativia kysymyksiä. Näihin valiokunta odottaa valtioneuvostolta lisäselvitystä. Lisäselvitysten sekä perustuslaki-, valtiovarain- ja talousvaliokuntien lausunnot saatuaan suuri valiokunta lausuu tarkemmin ehdotuksista ennen kuin varsinainen lainsäätämisprosessi käynnistyy EU:n neuvostossa.

Lisätiedot:
Valiokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja, puh. 09 432 3183
Valiokuntaneuvos Peter Saramo, puh. 09 432 2064