SEK Public Oy

Suurin osa eurooppalaisista vakuuttajista uskoo Solvenssi II -direktiivin noudattamisesta koituvan odotettua suuremmat kulut

Lehdistötiedote   •   Helmi 28, 2011 10:21 EET

Accenturen kyselyn mukaan yli puolet (57%) Euroopan vakuuttajista on sitä mieltä, että Solvenssi II -direktiivin noudattaminen tulee kokonaisuudessaan maksamaan odotettua enemmän. Kartoituksessa mukana olleista vakuutusyhtiöistä melkein kolmannes (29%) arvioi investoivansa yli 25 miljoonaa euroa direktiivin noudattamiseksi. Seitsemän prosenttia edellä mainituista vakuuttajista uskoo investoinnin nousevan yli sataan miljoonaan euroon. Vuonna 2007 tehdyssä vastaavassa kyselyssä vain neljä prosenttia vakuuttajayhtiöistä arvioi investointien nousevan yli 26 miljoonaan euroon, kun taas yksikään ei uskonut yli sadan miljoonan euron investointiin.

EU:n asettamassa Solvenssi II -direktiivissä edellytetään eurooppalaisilta vakuutusyhtiöiltä yhdenmukaisten vakavaraisuussäännösten käyttöönottoa vuoden 2012 aikana. Tähän luetaan mukaan uudet säännökset pääomamäärästä, jonka EU-vakuuttajat joutuvat varaamaan kattaakseen riskinsä ja vastuuvelkansa. Uusia vakavaraisuussäännöksiä aletaan soveltaa 1.11.2012 lähtien (www.finanssivalvonta.fi).

Kyselyssä selvisi myös, että vain 22 prosenttia kyselyyn vastanneista vakuuttajista tyytyy noudattamaan Solvenssi II -direktiivin standardivaatimuksia ja loput 78 prosenttia tavoittelee laajempia hyötyjä.

"Vuoden 2012 määräajan lähestyessä ja riskienhallinnan tultua entistä tärkeämmäksi viimeaikaisen globaalin talouskriisin myötä vakuuttajat ovat huomanneet, että Solvenssi II -direktiivi kokonaisuudessaan ja sen vaikutukset yrityksen päätöstentekoon edellyttävät myös reilusti luultua suurempia muutoksia organisaatioon, sen prosesseihin ja IT-järjestelmiin", toteaa Eva Dewor, Accenturen riskienhallintapalvelujen Euroopan johtaja. “Vakuuttajat ymmärtävät nyt paljon paremmin kuin kolme vuotta sitten Solvenssi II -direktiivin kaikkien kolmen pilarin täytäntöönpanon ja toteuttamisen laajuuden, seuraamukset ja monimutkaisuuden. Tämä selittänee myös sen, miksi kustannusarviot ovat aikaisempaa korkeammat."

“Lopulliset kustannukset saattavat olla jopa korkeammat, sillä ennustamme kovaa kilpailua lahjakkaista osaajista: vakuutusyhtiöillä tulee olemaan puute asiantuntijoista, nyt kun määräaika lähestyy ja direktiivien täytäntöönpano on toteutettava seuraavan kahden vuoden aikana. Aktuaareista ja riskienhallinta IT-järjestelmä suunnittelijoista on jo nyt pula, ja uskomme, että Solvenssi II:n projektien läpivientiin osallistuvista asiantuntijoista on kova kysyntä tulevana vuonna", tähdentää Dewor.

Suurin osa kyselyyn osallistuneista eurooppalaisista vakuuttajista (53%) uskoo ehdottomasti pystyvänsä noudattamaan vuoden 2012 Solvenssi II -aikarajaa, kun taas alle kolmannes (29%) sanoo tarvitsevansa vielä toimenpiteitä suoriutuakseen siitä.14 prosenttia vakuuttajista sanoo ottavansa käyttöön vain minimimäärän vaadituista säännöksistä direktiivin täyttämiseksi ja panevansa täytäntöön loput muutoksista vuoden 2012 jälkeen. 4 prosenttia yhtiöistä varotti, ettei luultavasti pysty noudattamaan säännöksiä aikarajaan mennessä.

Kyselyssä selvisi lisäksi, että kaksi suurinta haastetta Solvenssi II -direktiivin noudattamisessa on tämän edellyttämän tiedonhallintakyvykkyyden luonti, joka takaa direktiivissä vaaditun tiedon eheyden ja tarkkuuden (45% vastanneista piti tätä hyvin merkittävänä ongelmana) ja viranomaishyväksynnän saamisen omille pääomien vakavaraisuusvaatimusta koskeville laskentamalleille (myös 45% vastanneista oli tätä mieltä). Vakuuttajat (38%) pitivät kolmanneksi suurimpana haasteenaan kykyä integroida sisäisiä mallejaan heidän muuhun riskienhallintatoimintoon.

Yksi keskeinen havainto oli, että 69 prosenttia vakuutusyhtiöistä uskoo ison urakan olevan vielä edessä, mitä tulee yhdistettyyn riskienhallinnan ja tietojärjestelmä-arkkitehtuurin määrittelemiseen ja käyttöönottoon. Tällainen integroitu IT-arkkitehtuuri mahdollistaa vakuuttajille kokonaisvaltaisen näkymän luomisen organisaation riskeistä huomioiden kaikki ne ohjelmat, joita käytetään tänäpäivänä erityyppisten riskien mallintamisessa."Vaikka suurin osa vakuuttajista uskoo pystyvänsä noudattamaan vuoden 2012 aikarajaa, yhtiöillä on vielä paljon työtä Solvenssi -hankkeittensa parissa, kuten kyselymme paljastaa", sanoo Dewor. "Useimmat yhtiöt viimeistelevät suunnitelmiaan (roadmap) säädöksen noudattamista varten, mutta suurin työ on itse asiassa jäljellä, sillä varsinaisena haasteena on itse toteutus. Ydinkysymys, johon yhtiöiden tulisikin nyt kiinnittää huomionsa, on se, miten ne saavat toteutettua suunnitelmansa."

Kyselyn muita keskeisiä tuloksia:

•    Vakuuttajat uskovat direktiivin johtavan fuusioihin ja yrityskauppoihin. Yli puolet (55%) vastanneista uskoo Solvenssi II :n käyttöönoton lisäävän vakuutusalan konsoliditoitumista.

•    Pääomavaatimusten arvellaan nousevan. Kaksi kolmasosaa (66%) kyselyn vakuutusyhtiöistä uskoo pääomavaatimusten nousevan henkivakuutusalalla, ja 61 prosenttia uskoo pääomavaatimusten nousevan vahinkovakuutusalalla.

•    Koko vakuutustoimialalle ja yksittäisille vakuuttajille odotetaan positiivisia vaikutuksia. Melkein kaikki (97%) kyselyn osallistujista ovat sitä mieltä, että Solvenssi II -direktiivi vaikuttaa kaikin puolin myönteisesti vakuutusalaan, ja 97 prosenttia uskoo vaikutusten olevan myönteisiä omalle yhtiölleen.

Lisätietoja: Kyösti Peippo, finanssitoimialan johtaja, puh: 040 7725 617, kyosti.peippo@accenture.com

Tutkimustapa
Accenture haastatteli 29 vakuutusyhtiötä arvioidakseen eurooppalaisten vakuuttajien reaktioita Solvenssi II -direktiiviin. Kyseessä oli lähinnä henki- ja vahinkovakuuttajat aikavälillä touko-lokakuu 2010. Noin neljä kymmenestä ilmoitti vuosittaisiksi vakuutusmaksutuloikseen yli 5 miljardia euroa. Haastatelluista yhtiöistä kahdeksan sijaitsee Ranskassa, kuusi Saksassa, kolme Itävallassa ja Italiassa, kaksi Suomessa, Espanjassa, Sveitsissä ja Isossa-Britanniassa sekä yksi Ruotsissa.

Accenturesta

Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan  ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palvelussa työskentelee noin 204 000 ammattilaista, jotka palvelevat yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2010 päättyneenä tilivuotena 21,6 miljardia dollaria.