Takoma

TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2009 - 31.7.2010 (9 kk)

Lehdistötiedote   •   Syys 08, 2010 15:40 EEST

* Liikevaihto 12,27 milj. euroa (11,57 milj. euroa), kasvua 6 %
* Liikevoitto -1,10 milj. euroa (-0,19 milj. euroa)
* Tulos / osake -5,7 senttiä (-0,3 senttiä)
* Oma pääoma / osake 1,21 euroa (1,28 euroa)
* Tilauskertymä 9,69 milj. euroa (7,82 milj. euroa), kasvua 24 %
* Tilauskanta 11,37 milj. euroa (8,45 milj. euroa), kasvua 34 %
* Takoma laajeni voimansiirtoon ostamalla Moventaksen Parkanon tehtaan
maaliskuun lopussa
* Takoman liiketoimintojen alhaiset volyymit pitävät tilikauden 2010
tappiollisena
* Takoma pyrkii aktiivisesti jatkamaan kasvustrategiansa toteuttamista
yritysjärjestelyin

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN

Konsernin liikevaihto marras-heinäkuulta oli 12,27 milj. euroa (11,57 milj.
euroa), kasvua viime tilikaudesta 6 %. Kasvu johtui Takoma Subconin
laajenemisesta yritysostolla voimansiirtoon maaliskuussa 2010. Ilman kyseistä
yritysostoa konsernin liikevaihto olisi laskenut 29 % edellistilikaudesta.

Konsernin liikevaihdosta 59 (44) % tuli laivanrakennus- ja offshore
-teollisuudesta, 16 (23) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 22 (29) %
energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin
osuus konsernin liikevaihdosta oli 28 (15) %. Erityisesti vienti Aasiaan on
kasvanut.

Takoma Subconin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 66 (66) % ja Takoma
Hydraulicsin 34 (34) %. Hankittu Takoman Gears Oy on yhdistelty 1.4.2010 lähtien
konserniin Takoma Subcon toimintasegmenttiin.

Konsernin katsauskauden liiketappio oli -1,10 (-0,19) milj. euroa. IFRS 3
mukainen, liiketoimintojen yhdistämisellä hankitun omaisuuden arvostaminen
käypään arvoon sekä suorat hankinnan kulut rasittivat katsauskauden tulosta
yhteensä 0,34 milj. euroa (0,17 milj. euroa). Liikevoitto oli -9,0 (-1,6) %
kauden liikevaihdosta.

Alhaiset volyymit pitävät Takoman tilikauden 2010 tappiollisena.

TAKOMA SUBCON
Takoma Subconin marras-heinäkuun liikevaihto oli 8,14 (7,63) milj. euroa, kasvua
7 % johtuen laajentumisesta voimansiirtokomponenttien valmistukseen. Liiketappio
oli -0,63 (-0,01) milj. euroa. Katsauskauden liiketappio oli -7,7 (-0,2) %
katsauskauden liikevaihdosta.

Takoma Subconin koneistuspalvelun ja voimansiirron komponenttivalmistuksen
alhaiset käyttöasteet pitävät toimintasegmentin koko tilikauden 2010
tappiollisena.

Toimintasegmentin touko-heinäkuun liikevaihto oli 3,69 (1,51) milj. euroa.
Liikevoitto oli -0,37 (-0,17) milj. euroa, mikä vastaa -10,1 (-11,2) %
liikevaihdosta.

TAKOMA HYDRAULICS
Takoma Hydraulicsin marras-heinäkuun liikevaihto oli 4,13 (3,94) milj. euroa,
kasvua 5 %. Liikevoitto oli 0,17 (0,27) milj. euroa. Katsauskauden liikevoitto
oli 4,1 (6,8) % kauden liikevaihdosta.

Tilikauden kolmannen kvartaalin toimitusvolyymit kasvoivat ja kannattavuus
parani edelleen alkutilikaudesta.

Segmentin touko-heinäkuun liikevaihto oli 1,20 (0,83) milj. euroa, kasvua 43,4
%. Liikevoitto oli 0,24 (-0,14) milj. euroa, mikä vastaa 19,8 (-17,3) %
liikevaihdosta.

TILIKAUDEN TULOS

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,07 (-0,12) milj. euroa. Tulos ennen veroja
oli -1,17 (-0,07) milj. euroa ja verot 0,27 (0,02) milj. euroa. Osakekohtainen
tulos oli -5,7 (-0,3) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -5,7 (-0,1) %.

KONSERNIN RAHOITUSASEMA

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli liiketoiminnan
tappiollisuudesta huolimatta 1,41 (0,27) milj. euroa positiivinen. Käyttöpääoman
muutoksien vaikutus oli 1,23 (-0,26) milj. euroa.

Nettokäyttöpääoma oli 7,02 (5,02) milj. euroa katsauskauden lopussa. Kasvu
johtui vaihto-omaisuuden 2,15 milj. euron ja myyntisaamisten 0,58 milj. euron
sekä ostovelkojen 0,72 milj. euron kasvusta. Takoma Gears Oy:n hankinnan
kokonaisvaikutus nettokäyttöpääomaan katsauskauden lopussa oli 3,22 milj. euroa.

Investointien nettorahavirta oli -5,11 (-0,47) milj. euroa. Investointien
nettorahavirtaan sisältyy 4,77 milj. euron investointi Takoma Gears Oy:n
hankintaan.

Rahoituksen nettorahavirta oli -0,04 (-1,30) milj. euroa. Rahoituksen
nettorahavirtaan sisältyy 6,60 (0) milj. euron lainan nosto Takoma Gears Oy:n
velkojen uudelleenrahoittamiseksi, 6,76 (0,67) milj. euroa lainojen lyhennyksiä
sekä lainasaamisten vähennys 0,12 (0) milj. euroa. Katsauskaudella ei maksettu
osinkoja (0,63 milj. euroa edellisellä tilikaudella).

Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 3,31 (7,29) milj. euroa
ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 8,18 (1,77) milj. euroa. Lyhytaikaiset
lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 1,97
(0,66) milj. euroa.

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 18,99 (20,05) milj. euroa. Yhtiön
pääomarakenne ja maksuvalmius ovat hyvät.

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 62,2 (85,2) % ja nettovelan
suhde omaan pääomaan (gearing) oli 25,7 (-27,5) %.

TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden lopussa Takoman tilauskanta oli 11,37 (8,45) milj. euroa, kasvua
34 %. Yrityshankinnan vaikutus tilauskantaan katsauskauden lopussa oli 6,27
milj. euroa.

Tilauskertymä katsauskaudelta oli 9,69 (7,82) milj. euroa, kasvua 24 %.
Yrityshankinnan vaikutus tilauskertymään katsauskauden lopussa oli 2,84 milj.
euroa.

Takoma Subconin tilauskanta oli 7,60 (2,60) milj. euroa. Toimintasegmentin
tilauskertymä oli 6,67 (5,85) milj. euroa.

Takoma Hydraulicsin tilauskanta oli 3,76 (5,85) milj. euroa, laskua 36 %.
Toimintasegmentin tilauskertymä oli 2,90 (1,96) milj. euroa, kasvua 54 %.
Vertailukauden tilauskertymää rasittivat 1,13 milj. euron tilausten peruutukset.
Touko-heinäkuun 2010 aikana eräitä peruutettuja tilauksia on neuvoteltu
uudelleen ja muutettu uusiksi tilauksiksi.

INVESTOINNIT

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 9,31 (0,90) milj. euroa.
Bruttoinvestointeihin sisältyy Takoma Gears Oy:n hankinnan johdosta 3,35 milj.
euroa liikearvoa ja 5,20 milj. euroa käyttöomaisuutta alustavien
hankintamenolaskelmien mukaan. Loput 0,76 milj. euroa koostuvat pääasiallisesti
tuotannollisista investoinneista. Poistot olivat 1,02 (0,77) milj. euroa.
Bruttoinvestointeihin on sisällytetty myös rahoitusleasingillä rahoitetut
hankinnat.

Rahallisesti merkittävin tuotannollinen investointi katsauskaudella oli Takoma
Hydraulicsin uusi CNC-sorvi.

Loppuvuodesta 2009 aloitettu koko konsernin kattava ERP-hanke etenee
suunnitelmien mukaan. ERP-järjestelmän käyttöönotto Takoma Hydraulicissa
ajoittui kevääseen 2010. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla
tavoitellaan tuotannon läpimenoaikojen lyhenemistä sekä varastoihin ja
keskeneräiseen tuotantoon sitoutuneen pääoman käytön tehostumista.

Konsernilla ei katsauskauden lopussa ole tuotantokapasiteetin kehittämiseen
liittyviä sitoumuksia. ICT -järjestelmien integraatioon ja ERP -hankkeeseen
liittyviä sitoumuksia konsernilla on katsauskauden lopussa noin 0,04 milj.
euroa.

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Takoma hankki voimansiirtokomponentteja valmistavan Moventas Parkano Oy:n koko
osakekannan Moventas Oy:ltä maaliskuun 2010 lopussa. Yrityskauppa merkitsi
Takoma Subcon toimintasegmentin laajenemista ja koko konsernin liikevaihdon
kaksinkertaistumista. Yhtiön nimi on kaupan jälkeen muutettu Takoma Gears
Oy:ksi.

Kaupan velaton arvo oli 10,95 milj. euroa. Yhtiön osakekannasta maksettu
kauppahinta oli 4,71 milj. euroa, jonka lisäksi Takoma otti vastatakseen yhtiön
6,24 milj. euron velat.

Takoma Gears Oy on erikoistunut toimittamaan erityistä tarkkuutta vaativia
suuren kokoluokan induktiokarkaistuja hammaspyöriä, hammaskytkimiä ja
hammaskehiä. Yhtiö on käyttämänsä teknologian edelläkävijä Pohjois-Euroopassa.
Yhtiön pääasiakassegmentit ovat laivanrakennus- ja offshore -teollisuuden,
prosessiteollisuuden sekä energiasektorin laitevalmistajat.

Toteutettu kauppa on Takoman kasvustrategian mukainen ja vahvistaa sekä Takoma
Subconin että Takoma Hydraulicsin asiakaspohjaa. Konserniyhtiöt tulevat
tarjoamaan asiakkailleen laajempaa komponenttivalikoimaa.

Yhtiön tilinpäätöksen 1.1.2009 - 31.12.2009 (12 kk) mukaan yhtiön liikevaihto
oli 22,63 milj. euroa ja liikevoitto 2,77 milj. euroa (FAS). Yhtiö työllistää
Parkanossa 103 henkilöä.

Takoma Gears Oy:n tase on yhdistelty ensimmäisen kerran konsernista laadittavaan
osavuosikatsaukseen 30.4.2010. Tuloslaskelman osalta yhtiö on yhdistelty
konserniin 1.4.2010 alkaen.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Takoman varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen
1.11.2008 - 31.10.2009 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2009 jaeta.
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja
Veli Ollila sekä yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomina
hallituksen jäseninä Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen. Hallitus valitsi
keskuudestaan puheenjohtajakseen Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Veli
Ollilan.

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Janne Rajalahden ja
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan
KHT Markku Launis.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Takoman hallituksella on edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 26.1.2009
päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien (26.1.2011
asti). Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan 31.7.2010 mennessä.

Takoman hallituksella oli yhtiökokouksen 26.1.2009 päätöksen perusteella lisäksi
valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa
valtuutuspäätöksestä lukien (26.7.2010 asti). Hallitus ei käyttänyt
valtuutustaan.

HENKILÖSTÖ

Takoman henkilöstömäärä heinäkuun lopussa oli 173 (91). Henkilöstömäärän kasvu
johtui Takoma Gears Oy:n hankinnasta 31.3.2010. Henkilöstömäärä tilikaudella
keskimäärin oli 136 (90). Konsernin koko henkilöstö on Suomessa.

Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 43 (24) ja tuotannon työntekijöitä 130
(67). Takoma Subconin henkilömäärä oli 127 (42) ja Takoma Hydraulicisin 43 (45).

Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut ovat johtaneet lomautuksiin ja
irtisanomisiin katsauskaudella lähinnä Takoma Subcon toimintasegmentissä
alhaisten käyttöasteiden vuoksi.

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO

Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 18,95 (15,66) milj. euroa.
Osakkeen päätöskurssi 31.7.2010 oli 1,21 (1,00) euroa. Katsauskauden aikana
Takoman osakevaihto oli 1 564 399 (751 048) osaketta vaihtoarvoltaan 1,63 (0,71)
milj. euroa. Osakevaihto vastaa 10,0 (6,4) %:a koko osakekannasta. Vapaan
vaihdannan osuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli katsauskauden aikana 17,85 %.

Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen
markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 905 (953) katsauskauden
lopussa.

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Useat Takoman asiakkaat ovat raportoineet liiketoimintaympäristönsä muuttuneen
parempaan suuntaan vuoden 2010 aikana. Loppuvuoden kehityksen odotetaan olevan
niin ikään positiivista. Maailmantalouden mahdollinen käänne uudelleen
huonompaan suuntaan vaikuttaisi asiakkaiden tilauskertymään nopeasti ja tällä
olisi merkittävä negatiivinen vaikutus myös Takomaan.

Talouskasvun piristyminen on heijastunut nopeasti raaka-aineiden hintoihin ja
toimitusaikoihin. Jatkuessaan tämä kehitys saattaa heijastua Takoman
kannattavuuteen. Talouskasvun nopeutumisesta huolimatta alihankintatoimialalla
on vapaata kapasiteettia ja tämä on näkynyt kireänä hintakilpailuna ja häiriöt
talouskasvussa voivat kiristää tilannetta entisestään.

Takoman taseessa on 7,99 milj. euroa liikearvoa, josta 7,26 milj. euroa liittyy
Takoman Subconiin ja 0,73 milj. euroa Takoma Hydraulicsiin. Pitkittyessään
konepajateollisuuden taantuma voi aiheuttaa liikearvojen alaskirjaustarpeen.
Yhtiö tarkastelee liikearvojaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain.

Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi on tehnyt yrityskauppojen
rahoittamisen haasteelliseksi. Rahoituksen hinta ja ehdot ovat kiristyneet
marginaalien ja riskilisien nousun myötä. Yhtiön taloudellinen tilanne, osakkeen
julkinen noteeraus ja vahva kassa luovat kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa
yritysjärjestelyin suhdannekehityksestä huolimatta.

Takoman vuosikertomus 2009 sisältää perusteellisen kuvauksen Takoman riskeistä
ja riskienhallinnasta.

MARKKINANÄKYMÄT

Vuoden 2010 uudet laivatilaukset ovat ennakoidun mukaisesti keskittyneet
erikoisaluksiin ja offshore -sektoriin. Kauppalaivasektorissa kysyntä on myös
virkistynyt, vaikka se on yhä kaukana pitkän aikajakson keskimääräisestä
tasosta.

Prosessiteollisuuden laitevalmistajien kehitys on ollut epäyhtenäistä. Joidenkin
Takoman asiakkaiden tilauskertymä on ollut nousussa, mutta esimerkiksi
tuulivoimasektorissa investointirahoituksen saatavuusongelmat ovat pitäneet
volyymit alhaisella tasolla.

Liikkuvissa työkoneissa kysynnän ennakoidaan olevan hyvällä tasolla loppuvuoden
2010 aikana.

TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2010 ENNALLAAN

Takoma odottaa nykyisen tilauskannan perusteella konsernin tilikauden 2010
liikevaihdon nousevan 20 - 25 % tilikauden 2009 tasosta.

Takoma odottaa nykyisen laajuisen liiketoiminnan olevan tappiollista
tilikaudella 2010.

Turvatakseen kilpailukykynsä, Takoma jatkaa aktiivista uusasiakashankintaa sekä
tehostamis- ja henkilöstön sopeuttamistoimia operatiivisissa yksiköissään.
Takoma jatkaa aktiivisesti strategiansa mukaista laajentumista
yritysjärjestelyin.

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten
tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin
vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja kirjaamis- ja
laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Kaikki
tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Konserni on ryhtynyt 1.11.2009 alkaen soveltamaan IAS 39 -standardin mukaista
rahavirran suojauslaskentaa valuuttatermiineihin, joilla suojataan USD
-määräisiä kaupallisia myyntisopimuksia.

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 05/10- | 05/09- | 11/09- | 11/08- | 11/08- |
| | 07/10 | 07/09 | 07/10 | 0 | 10/09 |
| | | | | 7/09 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3 kk | 3 kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 4 882 | 2 338 | 12 267 | 11 566 | 15 408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -4 | 3 | 12 | 11 | 13 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja | 179 | -41 | -611 | 848 | 702 |
| keskeneräisen | | | | | |
| tuotteiden varaston | | | | | |
| muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja | -1 986 | -1 110 | -4 850 | -6 595 | -8 474 |
| tarvikkeiden käyttö | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista | -1 475 | -780 | -3 507 | -2 914 | -3 963 |
| aiheutuvat kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -449 | -271 | -1 016 | -769 | -1 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -1 509 | -576 | -3 395 | -2 335 | -3 068 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto | -362 | -436 | -1 101 | -188 | -405 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 10 | 36 | 58 | 176 | 209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -91 | -13 | -124 | -57 | -71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja | -443 | -413 | -1 166 | -69 | -267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 115 | 107 | 273 | 18 | 72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -328 | -306 | -893 | -52 | -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | -328 | -306 | -893 | -52 | -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta |
| laskettu osakekohtainen tulos (euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja | -0,021 | -0,019 | -0,057 | -0,003 | -0,012 |
| laimennettu | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 05/10- | 05/09- | 11/09- | 11/08- | 11/08- |
| | 07/10 | 07/09 | 07/10 | 0 | 10/09 |
| | | | | 7/09 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3 kk | 3 kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -328 | -306 | -893 | -52 | -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen | | | | | |
| erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirran suojaukset | 5 | | -26 | | |
| verojen jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | -323 | -306 | -919 | -52 | -195 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan | | | | | |
| tuloksen jakautuminen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | -323 | -306 | -919 | -52 | -195 |
| omistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 07/2010 | 07/2009 | muutos% | 10/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 9 780 | 5 060 | | 5 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 7 987 | 4 640 | | 4 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 432 | 306 | | 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat | 29 | 39 | | 39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 591 | 235 | | 342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 18 818 | 10 280 | 83,1 | 10 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 6 279 | 4 125 | | 3 560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 2 124 | 1 843 | | 3 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 3 306 | 7 290 | | 7 057 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 11 709 | 13 257 | -11,7 | 13 711 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 30 527 | 23 537 | 29,7 | 23 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 940 | 940 | | 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 422 | 422 | | 422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 4 903 | 4 903 | | 4 903 |
| rahasto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | -26 | 0 | | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 12 746 | 13 783 | | 13 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 18 985 | 20 047 | -5,3 | 19 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 657 | 635 | | 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat | 6 215 | 1 114 | | 976 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 6 873 | 1 750 | 292,8 | 1 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 2 599 | 1 038 | | 1 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 104 | 46 | | 58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat | 1 966 | 655 | | 563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 4 669 | 1 740 | 168,4 | 2 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 11 542 | 3 489 | 230,8 | 4 093 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 30 527 | 23 537 | 29,7 | 23 997 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 11/09- | 11/08- | muutos% | 11/08- |
| | 07/10 | 07/09 | | 10/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk | 9 kk | | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | -893 | -52 | | -196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut | 1 065 | 652 | | 833 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset | 1 230 | -256 | | -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja verot netto | 4 | -76 | | 45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | 1 406 | 269 | 422,6 | 536 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -389 | -517 | | -672 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 39 | 52 | | 52 |
| hyödykkeiden luovutustulot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista | 4 | | | |
| sijoituksista | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista | 2 | | | 1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta | -4 767 | | | |
| vähennettynä | | | | |
| hankintahetken rahavaroilla | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | -5 112 | -465 | 999,4 | -619 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen muutos | -44 | -673 | | -1 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | | -626 | | -626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | -44 | -1 299 | -96,6 | -1 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | -3 750 | -1 495 | 150,8 | -1 728 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 7 057 | 8 785 | | 8 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 3 306 | 7 290 | | 7 057 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| |Osake- | Yli- | Sij. | Muut | Kerty- | Oma |
| | pää- |kurssi- | vapaan |rahas- | neet | pääoma |
| | oma |rahasto | oman | tot | voitto- | yhteensä |
| | | | pääoman | | varat | |
| | | | rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.11.2008 | 940 | 422 | 4 903 | 0 | 14 461 | 20 726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | | | | | -195 | -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | | -626 | -626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 940 | 422 | 4 903 | 0 | 13 640 | 19 904 |
| 31.10.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.11.2009 | 940 | 422 | 4 903 | 0 | 13 640 | 19 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos | | | | | -893 | -893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtojen | | | | -26 | | -26 |
| suojaukset | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.7.2010 | 940 | 422 | 4 903 | -26 | 12 747 | 18 985 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTTITIEDOT |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/10 | Q3/09 | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | Q1-Q4/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3 kk | 3 kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | 3 687 | 1 505 | 8 135 | 7 626 | 9 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | 1 196 | 834 | 4 132 | 3 939 | 5 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 4 882 | 2 338 | 12 267 | 11 565 | 15 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | -373 | -169 | -627 | -13 | -219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | 237 | -144 | 169 | 268 | 482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -136 | -313 | -458 | 254 | 263 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO, % | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | -10,1 | -11,2 | -7,7 | -0,2 | -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | 19,8 | -17,3 | 4,1 | 6,8 | 8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -2,8 | -13,4 | -3,7 | 2,2 | 1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | -241 | -36 | -393 | -70 | -109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | -31 | -35 | -94 | -100 | -111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -272 | -70 | -487 | -169 | -220 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.7.2010 | 31.7.2009 | 31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | 8 799 | 731 | 793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | 385 | 100 | 106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 184 | 830 | 899 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILAUSKANTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | 7 603 | 2 597 | 1 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | 3 762 | 5 853 | 4 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 11 365 | 8 450 | 6 466 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| | Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | Q1-Q4/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILAUSKERTYMÄ | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | 6 672 | 5 853 | 7 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | 3 022 | 1 964 | 3 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 694 | 7 817 | 10 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | 127 | 42 | 36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | 43 | 45 | 42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Oyj | 3 | 4 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 173 | 91 | 82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon | 90 | 42 | 41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics | 43 | 44 | 44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Oyj | 3 | 4 | 4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä | 136 | 90 | 89 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TÄSMÄYTYSLASKELMAT |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Q3/10 | Q3/09 |Q1-Q3/10 |Q1-Q3/09 |Q1-Q4/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 3 kk | 3 kk | 9 kk | 9 kk | 12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportoitavien segmenttien | -136 | -313 | -458 | 254 | 263 |
| liikevoitto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat | | | | | |
| erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS 3 arvostus käypään | -130 | -58 | -221 | -173 | -230 |
| arvoon | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön kulut | -96 | -65 | -422 | -270 | -439 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LIIKEVOITTO/TAPPIO | -362 | -436 | -1 101 | -188 | -405 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -81 | 23 | -65 | 119 | 138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VOITTO ENNEN VEROJA | -443 | -413 | -1 166 | -70 | -267 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportoitavien segmenttien | 272 | 70 | 487 | 169 | 220 |
| poistot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat | | | | | |
| erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS 3 arvostus käypään | 28 | 58 | 85 | 173 | 230 |
| arvoon | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön poistot | 148 | 143 | 443 | 428 | 574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN POISTOT | 449 | 271 | 1 016 | 769 | 1 024 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUT |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.7.2010 | 31.7.2009 | 31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet ja | | | |
| vastuusitoumukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset | 32 | 32 | 32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset | 9 400 | 1 400 | 1 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit | 7 | 7 | 7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut tytäryhtiöosakkeet | 4 710 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut | 3 627 | 1 687 | 1 667 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT |
| 1000 eur |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.7.2010 | 31.7.2009 | 31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | 6 600 | 411 | 349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit | 585 | | |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | 31.7.2010 | 31.7.2009 | 31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | -6,1 | -0,3 | -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % | -5,7 | -0,1 | -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 eur | 9 309 | 895 | 1 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat, 1000 eur | 8 181 | 1 770 | 1 539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 62,2 | 85,2 | 82,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | 25,7 | -27,5 | -28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, eur | 1,21 | 1,28 | 1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin, 1000 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä tk:n lopussa, 1000 | 15 664 | 15 664 | 15 664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, eur | -0,057 | -0,003 | -0,012 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa, | 1,21 | 1,00 | 1,01 |
| eur | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj. | 18,95 | 15,66 | 15,82 |
| eur | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl | 1 565 | 751 | 932 |
--------------------------------------------------------------------------------Tampereella 8.9.2010


Takoma Oyj:n hallitus


Lisätietoja: Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja, puhelin 050 430 6482 ja Tarja
Rantala, talousjohtaja, puhelin 040 774 9290
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.takoma.fi

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), | Voitto/tappio x 100   |
| % | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Oma pääoman (keskimäärin vuoden aikana) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sij. pääoman tuotto (ROI), | (Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut) x |
| % | 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat |
| | (keskimäärin vuoden aikana) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | Oma pääoma x 100   |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Taseen loppusumma - saadut ennakot |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, | Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos |
| euroa | |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden |
| | aikana) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma |
| euroa | pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä |
| | tilinpäätöspäivänä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | Korolliset nettorahoitusvelat x 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | Oma pääoma |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo | Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden |
| | lopussa |
--------------------------------------------------------------------------------


Source: Millistream