Takoma

TAKOMAN OSAVUOSIKATSAUS 1.11.2009 - 31.7.2010 (9 kk)

Lehdistötiedote   •   Syys 09, 2010 15:37 EEST

* Liikevaihto 12,27 milj. euroa (11,57 milj. euroa), kasvua 6 %                
* Liikevoitto -1,10 milj. euroa (-0,19 milj. euroa)                            
* Tulos / osake -5,7 senttiä (-0,3 senttiä)                                    
* Oma pääoma / osake 1,21 euroa (1,28 euroa)                                   
* Tilauskertymä 9,69 milj. euroa (7,82 milj. euroa), kasvua 24 %               
* Tilauskanta 11,37 milj. euroa (8,45 milj. euroa), kasvua 34 %                
* Takoma laajeni voimansiirtoon ostamalla Moventaksen Parkanon tehtaan         
  maaliskuun lopussa                                                           
* Takoman liiketoimintojen alhaiset volyymit pitävät tilikauden 2010           
  tappiollisena                                                                
* Takoma pyrkii aktiivisesti jatkamaan kasvustrategiansa toteuttamista         
  yritysjärjestelyin                                                           

LIIKEVAIHTO JA TULOKSEN MUODOSTUMINEN                                          

Konsernin liikevaihto marras-heinäkuulta oli 12,27 milj. euroa (11,57 milj.    
euroa), kasvua viime tilikaudesta 6 %. Kasvu johtui Takoma Subconin            
laajenemisesta yritysostolla voimansiirtoon maaliskuussa 2010. Ilman kyseistä  
yritysostoa konsernin liikevaihto olisi laskenut 29 % edellistilikaudesta.     

Konsernin liikevaihdosta 59 (44) % tuli laivanrakennus- ja offshore            
-teollisuudesta, 16 (23) % nosto- ja kuljetinlaitevalmistajien sekä 22 (29) %  
energia- ja prosessiteollisuuden laitevalmistajien toimituksista. Suoran viennin
osuus konsernin liikevaihdosta oli 28 (15) %. Erityisesti vienti Aasiaan on    
kasvanut.                                                                      

Takoma Subconin osuus kokonaisliikevaihdosta oli 66 (66) % ja Takoma           
Hydraulicsin 34 (34) %. Hankittu Takoman Gears Oy on yhdistelty 1.4.2010 lähtien
konserniin Takoma Subcon toimintasegmenttiin.                                  

Konsernin katsauskauden liiketappio oli -1,10 (-0,19) milj. euroa. IFRS 3      
mukainen, liiketoimintojen yhdistämisellä hankitun omaisuuden arvostaminen     
käypään arvoon sekä suorat hankinnan kulut rasittivat katsauskauden tulosta    
yhteensä 0,34 milj. euroa (0,17 milj. euroa). Liikevoitto oli -9,0 (-1,6) %    
kauden liikevaihdosta.                                                         

Alhaiset volyymit pitävät Takoman tilikauden 2010 tappiollisena.               

TAKOMA SUBCON                                                                  
Takoma Subconin marras-heinäkuun liikevaihto oli 8,14 (7,63) milj. euroa, kasvua
7 % johtuen laajentumisesta voimansiirtokomponenttien valmistukseen. Liiketappio
oli -0,63 (-0,01) milj. euroa. Katsauskauden liiketappio oli -7,7 (-0,2) %     
katsauskauden liikevaihdosta.                                                  

Takoma Subconin koneistuspalvelun ja voimansiirron komponenttivalmistuksen     
alhaiset käyttöasteet pitävät toimintasegmentin koko tilikauden 2010           
tappiollisena.                                                                 

Toimintasegmentin touko-heinäkuun liikevaihto oli 3,69 (1,51) milj. euroa.     
Liikevoitto oli -0,37 (-0,17) milj. euroa, mikä vastaa -10,1 (-11,2) %         
liikevaihdosta.                                                                

TAKOMA HYDRAULICS                                                              
Takoma Hydraulicsin marras-heinäkuun liikevaihto oli 4,13 (3,94) milj. euroa,  
kasvua 5 %. Liikevoitto oli 0,17 (0,27) milj. euroa. Katsauskauden liikevoitto 
oli 4,1 (6,8) % kauden liikevaihdosta.                                         

Tilikauden kolmannen kvartaalin toimitusvolyymit kasvoivat ja kannattavuus     
parani edelleen alkutilikaudesta.                                              

Segmentin touko-heinäkuun liikevaihto oli 1,20 (0,83) milj. euroa, kasvua 43,4 
%. Liikevoitto oli 0,24 (-0,14) milj. euroa, mikä vastaa 19,8 (-17,3) %        
liikevaihdosta.                                                                

TILIKAUDEN TULOS                                                               

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,07 (-0,12) milj. euroa. Tulos ennen veroja
oli -1,17 (-0,07) milj. euroa ja verot 0,27 (0,02) milj. euroa. Osakekohtainen 
tulos oli -5,7 (-0,3) senttiä ja sijoitetun pääoman tuotto -5,7 (-0,1) %.      

KONSERNIN RAHOITUSASEMA                                                        

Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta katsauskaudelta oli liiketoiminnan     
tappiollisuudesta huolimatta 1,41 (0,27) milj. euroa positiivinen. Käyttöpääoman
muutoksien vaikutus oli 1,23 (-0,26) milj. euroa.                              

Nettokäyttöpääoma oli 7,02 (5,02) milj. euroa katsauskauden lopussa. Kasvu     
johtui vaihto-omaisuuden 2,15 milj. euron ja myyntisaamisten 0,58 milj. euron  
sekä ostovelkojen 0,72 milj. euron kasvusta. Takoma Gears Oy:n hankinnan       
kokonaisvaikutus nettokäyttöpääomaan katsauskauden lopussa oli 3,22 milj. euroa.

Investointien nettorahavirta oli -5,11 (-0,47) milj. euroa. Investointien      
nettorahavirtaan sisältyy 4,77 milj. euron investointi Takoma Gears Oy:n       
hankintaan.                                                                    

Rahoituksen nettorahavirta oli -0,04 (-1,30) milj. euroa. Rahoituksen          
nettorahavirtaan sisältyy 6,60 (0) milj. euron lainan nosto Takoma Gears Oy:n  
velkojen uudelleenrahoittamiseksi, 6,76 (0,67) milj. euroa lainojen lyhennyksiä
sekä lainasaamisten vähennys 0,12 (0) milj. euroa. Katsauskaudella ei maksettu 
osinkoja (0,63 milj. euroa edellisellä tilikaudella).                          

Likvidejä varoja konsernilla oli katsauskauden lopussa 3,31 (7,29) milj. euroa 
ja korollisia rahoitusvelkoja yhtensä 8,18 (1,77) milj. euroa. Lyhytaikaiset   
lainat, jotka erääntyvät seuraavan 12 kuukauden sisällä, ovat yhteensä 1,97    
(0,66) milj. euroa.                                                            

Konsernin oma pääoma oli katsauskauden lopussa 18,99 (20,05) milj. euroa. Yhtiön
pääomarakenne ja maksuvalmius ovat hyvät.                                      

Katsauskauden lopussa konsernin omavaraisuusaste oli 62,2 (85,2) % ja nettovelan
suhde omaan pääomaan (gearing) oli 25,7 (-27,5) %.                             

TILAUSKANTA JA TILAUSKERTYMÄ                                                   

Katsauskauden lopussa Takoman tilauskanta oli 11,37 (8,45) milj. euroa, kasvua 
34 %. Yrityshankinnan vaikutus tilauskantaan katsauskauden lopussa oli 6,27    
milj. euroa.                                                                   

Tilauskertymä katsauskaudelta oli 9,69 (7,82) milj. euroa, kasvua 24 %.        
Yrityshankinnan vaikutus tilauskertymään katsauskauden lopussa oli 2,84 milj.  
euroa.                                                                         

Takoma Subconin tilauskanta oli 7,60 (2,60) milj. euroa. Toimintasegmentin     
tilauskertymä oli 6,67 (5,85) milj. euroa.                                     

Takoma Hydraulicsin tilauskanta oli 3,76 (5,85) milj. euroa, laskua 36 %.      
Toimintasegmentin tilauskertymä oli 2,90 (1,96) milj. euroa, kasvua 54 %.      
Vertailukauden tilauskertymää rasittivat 1,13 milj. euron tilausten peruutukset.
Touko-heinäkuun 2010 aikana eräitä peruutettuja tilauksia on neuvoteltu        
uudelleen ja muutettu uusiksi tilauksiksi.                                     

INVESTOINNIT                                                                   

Katsauskauden bruttoinvestoinnit olivat 9,31 (0,90) milj. euroa.               
Bruttoinvestointeihin sisältyy Takoma Gears Oy:n hankinnan johdosta 3,35 milj. 
euroa liikearvoa ja 5,20 milj. euroa käyttöomaisuutta alustavien               
hankintamenolaskelmien mukaan. Loput 0,76 milj. euroa koostuvat pääasiallisesti
tuotannollisista investoinneista. Poistot olivat 1,02 (0,77) milj. euroa.      
Bruttoinvestointeihin on sisällytetty myös rahoitusleasingillä rahoitetut      
hankinnat.                                                                     

Rahallisesti merkittävin tuotannollinen investointi katsauskaudella oli Takoma 
Hydraulicsin uusi CNC-sorvi.                                                   

Loppuvuodesta 2009 aloitettu koko konsernin kattava ERP-hanke etenee           
suunnitelmien mukaan. ERP-järjestelmän käyttöönotto Takoma Hydraulicissa       
ajoittui kevääseen 2010. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotolla      
tavoitellaan tuotannon läpimenoaikojen lyhenemistä sekä varastoihin ja         
keskeneräiseen tuotantoon sitoutuneen pääoman käytön tehostumista.             

Konsernilla ei katsauskauden lopussa ole tuotantokapasiteetin kehittämiseen    
liittyviä sitoumuksia. ICT -järjestelmien integraatioon ja ERP -hankkeeseen    
liittyviä sitoumuksia konsernilla on katsauskauden lopussa noin 0,04 milj.     
euroa.                                                                         

KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET                                                    

Takoma hankki voimansiirtokomponentteja valmistavan Moventas Parkano Oy:n koko 
osakekannan Moventas Oy:ltä maaliskuun 2010 lopussa. Yrityskauppa merkitsi     
Takoma Subcon toimintasegmentin laajenemista ja koko konsernin liikevaihdon    
kaksinkertaistumista. Yhtiön nimi on kaupan jälkeen muutettu Takoma Gears      
Oy:ksi.                                                                        

Kaupan velaton arvo oli 10,95 milj. euroa. Yhtiön osakekannasta maksettu       
kauppahinta oli 4,71 milj. euroa, jonka lisäksi Takoma otti vastatakseen yhtiön
6,24 milj. euron velat.                                                        

Takoma Gears Oy on erikoistunut toimittamaan erityistä tarkkuutta vaativia     
suuren kokoluokan induktiokarkaistuja hammaspyöriä, hammaskytkimiä ja          
hammaskehiä. Yhtiö on käyttämänsä teknologian edelläkävijä Pohjois-Euroopassa. 
Yhtiön pääasiakassegmentit ovat laivanrakennus- ja offshore -teollisuuden,     
prosessiteollisuuden sekä energiasektorin laitevalmistajat.                    

Toteutettu kauppa on Takoman kasvustrategian mukainen ja vahvistaa sekä Takoma 
Subconin että Takoma Hydraulicsin asiakaspohjaa. Konserniyhtiöt tulevat        
tarjoamaan asiakkailleen laajempaa komponenttivalikoimaa.                      

Yhtiön tilinpäätöksen 1.1.2009 - 31.12.2009 (12 kk) mukaan yhtiön liikevaihto  
oli 22,63 milj. euroa ja liikevoitto 2,77 milj. euroa (FAS). Yhtiö työllistää  
Parkanossa 103 henkilöä.                                                       

Takoma Gears Oy:n tase on yhdistelty ensimmäisen kerran konsernista laadittavaan
osavuosikatsaukseen 30.4.2010. Tuloslaskelman osalta yhtiö on yhdistelty       
konserniin 1.4.2010 alkaen.                                                    

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                                           

Takoman varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 hyväksyi esitetyn tilinpäätöksen     
1.11.2008 - 31.10.2009 ja päätti, että osinkoa ei tilikaudelta 2009 jaeta.     
Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. 

Takoma Oyj:n hallitukseen valittiin edelleen Juha Sarsama, Kimmo Korhonen ja   
Veli Ollila sekä yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomina 
hallituksen jäseninä Harri Nikunen ja Juhani Vesterinen. Hallitus valitsi      
keskuudestaan puheenjohtajakseen Juha Sarsaman ja varapuheenjohtajaksi Veli    
Ollilan.                                                                       

Varsinaisiksi tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi KHT Janne Rajalahden ja   
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan  
KHT Markku Launis.                                                             

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET                                                       

Takoman hallituksella on edellisen varsinaisen yhtiökokouksen 26.1.2009        
päätöksen perusteella valtuutus päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien  
antamisesta. Valtuutus on voimassa kaksi vuotta päätöksestä lukien (26.1.2011  
asti). Hallitus ei ole käyttänyt valtuutustaan 31.7.2010 mennessä.             

Takoman hallituksella oli yhtiökokouksen 26.1.2009 päätöksen perusteella lisäksi
valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta 18 kuukauden kuluessa         
valtuutuspäätöksestä lukien (26.7.2010 asti). Hallitus ei käyttänyt            
valtuutustaan.                                                                 

HENKILÖSTÖ                                                                     

Takoman henkilöstömäärä heinäkuun lopussa oli 173 (91). Henkilöstömäärän kasvu 
johtui Takoma Gears Oy:n hankinnasta 31.3.2010. Henkilöstömäärä tilikaudella   
keskimäärin oli 136 (90). Konsernin koko henkilöstö on Suomessa.               

Toimihenkilöitä oli katsauskauden lopussa 43 (24) ja tuotannon työntekijöitä 130
(67). Takoma Subconin henkilömäärä oli 127 (42) ja Takoma Hydraulicisin 43 (45).

Yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut ovat johtaneet lomautuksiin ja   
irtisanomisiin katsauskaudella lähinnä Takoma Subcon toimintasegmentissä       
alhaisten käyttöasteiden vuoksi.                                               

OSAKKEEN KURSSIKEHITYS JA OSAKEVAIHTO                                          

Takoman markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 18,95 (15,66) milj. euroa.     
Osakkeen päätöskurssi 31.7.2010 oli 1,21 (1,00) euroa. Katsauskauden aikana    
Takoman osakevaihto oli 1 564 399 (751 048) osaketta vaihtoarvoltaan 1,63 (0,71)
milj. euroa. Osakevaihto vastaa 10,0 (6,4) %:a koko osakekannasta. Vapaan      
vaihdannan osuus yhtiön osakkeista ja äänistä oli katsauskauden aikana 17,85 %.

Takoman osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n markkinatakausohjeen mukainen   
markkinatakaus. Osakkeenomistajien kokonaismäärä oli 905 (953) katsauskauden   
lopussa.                                                                       

RISKIT JA LIIKETOIMINNAN EPÄVARMUUSTEKIJÄT                                     

Useat Takoman asiakkaat ovat raportoineet liiketoimintaympäristönsä muuttuneen 
parempaan suuntaan vuoden 2010 aikana. Loppuvuoden kehityksen odotetaan olevan 
niin ikään positiivista. Maailmantalouden mahdollinen käänne uudelleen         
huonompaan suuntaan vaikuttaisi asiakkaiden tilauskertymään nopeasti ja tällä  
olisi merkittävä negatiivinen vaikutus myös Takomaan.                          

Talouskasvun piristyminen on heijastunut nopeasti raaka-aineiden hintoihin ja  
toimitusaikoihin. Jatkuessaan tämä kehitys saattaa heijastua Takoman           
kannattavuuteen. Talouskasvun nopeutumisesta huolimatta alihankintatoimialalla 
on vapaata kapasiteettia ja tämä on näkynyt kireänä hintakilpailuna ja häiriöt 
talouskasvussa voivat kiristää tilannetta entisestään.                         

Takoman taseessa on 7,99 milj. euroa liikearvoa, josta 7,26 milj. euroa liittyy
Takoman Subconiin ja 0,73 milj. euroa Takoma Hydraulicsiin. Pitkittyessään     
konepajateollisuuden taantuma voi aiheuttaa liikearvojen alaskirjaustarpeen.   
Yhtiö tarkastelee liikearvojaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain.  

Rahoitusmarkkinoiden maailmanlaajuinen kriisi on tehnyt yrityskauppojen        
rahoittamisen haasteelliseksi. Rahoituksen hinta ja ehdot ovat kiristyneet     
marginaalien ja riskilisien nousun myötä. Yhtiön taloudellinen tilanne, osakkeen
julkinen noteeraus ja vahva kassa luovat kuitenkin hyvät mahdollisuudet kasvaa 
yritysjärjestelyin suhdannekehityksestä huolimatta.                            

Takoman vuosikertomus 2009 sisältää perusteellisen kuvauksen Takoman riskeistä 
ja riskienhallinnasta.                                                         

MARKKINANÄKYMÄT                                                                

Vuoden 2010 uudet laivatilaukset ovat ennakoidun mukaisesti keskittyneet       
erikoisaluksiin ja offshore -sektoriin. Kauppalaivasektorissa kysyntä on myös  
virkistynyt, vaikka se on yhä kaukana pitkän aikajakson keskimääräisestä       
tasosta.                                                                       

Prosessiteollisuuden laitevalmistajien kehitys on ollut epäyhtenäistä. Joidenkin
Takoman asiakkaiden tilauskertymä on ollut nousussa, mutta esimerkiksi         
tuulivoimasektorissa investointirahoituksen saatavuusongelmat ovat pitäneet    
volyymit alhaisella tasolla.                                                   
                                                                               
Liikkuvissa työkoneissa kysynnän ennakoidaan olevan hyvällä tasolla loppuvuoden
2010 aikana.                                                                   

TAKOMAN NÄKYMÄT TILIKAUDELLE 2010 ENNALLAAN                                    

Takoma odottaa nykyisen tilauskannan perusteella konsernin tilikauden 2010     
liikevaihdon nousevan 20 - 25 % tilikauden 2009 tasosta.                       

Takoma odottaa nykyisen laajuisen liiketoiminnan olevan tappiollista           
tilikaudella 2010.                                                             

Turvatakseen kilpailukykynsä, Takoma jatkaa aktiivista uusasiakashankintaa sekä
tehostamis- ja henkilöstön sopeuttamistoimia operatiivisissa yksiköissään.     
Takoma jatkaa aktiivisesti strategiansa mukaista laajentumista                 
yritysjärjestelyin.                                                            

LAATIMISPERIAATTEET                                                            

Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen kansainvälisten                    
tilinpäätösstandardien (IFRS) kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita, mutta sen  
laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin    
vaatimuksia. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja kirjaamis- ja           
laskentaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009. Kaikki                   
tilinpäätöslyhennelmän ja liitetietojen luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi 
yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summasta. 

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä, mikä vaikuttaa taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten    
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka    
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.                

Konserni on ryhtynyt 1.11.2009 alkaen soveltamaan IAS 39 -standardin mukaista  
rahavirran suojauslaskentaa valuuttatermiineihin, joilla suojataan USD         
-määräisiä kaupallisia myyntisopimuksia.                                       

Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.                          


TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT                                           

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TULOSLASKELMA                                                      |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  05/10- |  05/09- |  11/09- |   11/08- |   11/08- |
|                          |   07/10 |   07/09 |   07/10 |        0 |    10/09 |
|                          |         |         |         |     7/09 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    3 kk |    3 kk |    9 kk |     9 kk |    12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto              |   4 882 |   2 338 |  12 267 |   11 566 |   15 408 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |      -4 |       3 |      12 |       11 |       13 |
| tuotot                   |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja             |     179 |     -41 |    -611 |      848 |      702 |
| keskeneräisen            |         |         |         |          |          |
| tuotteiden varaston      |         |         |         |          |          |
| muutos                   |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja              |  -1 986 |  -1 110 |  -4 850 |   -6 595 |   -8 474 |
| tarvikkeiden käyttö      |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista      |  -1 475 |    -780 |  -3 507 |   -2 914 |   -3 963 |
| aiheutuvat kulut         |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                  |    -449 |    -271 |  -1 016 |     -769 |   -1 024 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut      |  -1 509 |    -576 |  -3 395 |   -2 335 |   -3 068 |
| kulut                    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto              |    -362 |    -436 |  -1 101 |     -188 |     -405 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot           |      10 |      36 |      58 |      176 |      209 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut            |     -91 |     -13 |    -124 |      -57 |      -71 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja      |    -443 |    -413 |  -1 166 |      -69 |     -267 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot                |     115 |     107 |     273 |       18 |       72 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    -328 |    -306 |    -893 |      -52 |     -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Jakautuminen             |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|    Emoyhtiön omistajille |    -328 |    -306 |    -893 |      -52 |     -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta / tappiosta                        |
| laskettu osakekohtainen tulos (euroa)                                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimentamaton ja         |  -0,021 |  -0,019 |  -0,057 |   -0,003 |   -0,012 |
| laimennettu              |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA                                                |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |  05/10- |  05/09- |  11/09- |   11/08- |   11/08- |
|                          |   07/10 |   07/09 |   07/10 |        0 |    10/09 |
|                          |         |         |         |     7/09 |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                          |    3 kk |    3 kk |    9 kk |     9 kk |    12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos         |    -328 |    -306 |    -893 |      -52 |     -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen     |         |         |         |          |          |
| erät                     |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Rahavirran suojaukset  |       5 |         |     -26 |          |          |
|     verojen jälkeen      |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos   |    -323 |    -306 |    -919 |      -52 |     -195 |
| yhteensä                 |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan        |         |         |         |          |          |
| tuloksen jakautuminen    |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön                |    -323 |    -306 |    -919 |      -52 |     -195 |
| omistajille              |         |         |         |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN TASE                                                               |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   | 07/2010 |  07/2009 |  muutos% |  10/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                             |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat               |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet            |   9 780 |    5 060 |          |    5 008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo                         |   7 987 |    4 640 |          |    4 640 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet       |     432 |      306 |          |      258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat                     |      29 |       39 |          |       39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset       |     591 |      235 |          |      342 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä      |  18 818 |   10 280 |     83,1 |   10 287 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat               |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus                   |   6 279 |    4 125 |          |    3 560 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset   |   2 124 |    1 843 |          |    3 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat                         |   3 306 |    7 290 |          |    7 057 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä      |  11 709 |   13 257 |    -11,7 |   13 711 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä                    |  30 527 |   23 537 |     29,7 |   23 997 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT               |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma                       |     940 |      940 |          |      940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto                  |     422 |      422 |          |      422 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman    |   4 903 |    4 903 |          |    4 903 |
| rahasto                           |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot                     |     -26 |        0 |          |        0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat             |  12 746 |   13 783 |          |   13 639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä               |  18 985 |   20 047 |     -5,3 |   19 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat               |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat          |     657 |      635 |          |      639 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                     |   6 215 |    1 114 |          |      976 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä      |   6 873 |    1 750 |    292,8 |    1 614 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat               |         |          |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat           |   2 599 |    1 038 |          |    1 857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset                         |     104 |       46 |          |       58 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvelat                     |   1 966 |      655 |          |      563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä      |   4 669 |    1 740 |    168,4 |    2 478 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä                    |  11 542 |    3 489 |    230,8 |    4 093 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä      |  30 527 |   23 537 |     29,7 |   23 997 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA                                                  |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |   11/09- |   11/08- | muutos% |    11/08- |
|                                  |    07/10 |    07/09 |         |     10/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                  |     9 kk |     9 kk |         |     12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat        |          |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos                 |     -893 |      -52 |         |      -196 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut                         |    1 065 |      652 |         |       833 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset          |    1 230 |     -256 |         |      -147 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja verot netto    |        4 |      -76 |         |        45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta    |    1 406 |      269 |   422,6 |       536 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat         |          |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja     |     -389 |     -517 |         |      -672 |
| aineettomiin hyödykkeisiin       |          |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien     |       39 |       52 |         |        52 |
| hyödykkeiden luovutustulot       |          |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista             |        4 |          |         |           |
| sijoituksista                    |          |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista   |        2 |          |         |         1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta          |   -4 767 |          |         |           |
| vähennettynä                     |          |          |         |           |
| hankintahetken rahavaroilla      |          |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta     |   -5 112 |     -465 |   999,4 |      -619 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta            |          |          |         |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen muutos                  |      -44 |     -673 |         |    -1 019 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot                 |          |     -626 |         |      -626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta       |      -44 |   -1 299 |   -96,6 |    -1 645 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos               |   -3 750 |   -1 495 |   150,8 |    -1 728 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa      |    7 057 |    8 785 |         |     8 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa     |    3 306 |    7 290 |         |     7 057 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA                                  |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      | Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma              |
--------------------------------------------------------------------------------
|                      |Osake- |   Yli- |    Sij. |  Muut |  Kerty- |      Oma |
|                      |  pää- |kurssi- |  vapaan |rahas- |    neet |   pääoma |
|                      |   oma |rahasto |    oman |   tot | voitto- | yhteensä |
|                      |       |        | pääoman |       |   varat |          |
|                      |       |        | rahasto |       |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.11.2008 |   940 |    422 |   4 903 |     0 |  14 461 |   20 726 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos         |       |        |         |       |    -195 |     -195 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako          |       |        |         |       |    -626 |     -626 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |   940 |    422 |   4 903 |     0 |  13 640 |   19 904 |
| 31.10.2009           |       |        |         |       |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 1.11.2009 |   940 |    422 |   4 903 |     0 |  13 640 |   19 904 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kauden tulos         |       |        |         |       |    -893 |     -893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtojen         |       |        |         |   -26 |         |      -26 |
| suojaukset           |       |        |         |       |         |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma 31.7.2010 |   940 |    422 |   4 903 |   -26 |  12 747 |   18 985 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TOIMINTASEGMENTTITIEDOT                                                      |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |   Q3/10 |   Q3/09 |  Q1-Q3/10 | Q1-Q3/09 | Q1-Q4/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                        |    3 kk |    3 kk |      9 kk |     9 kk |    12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO            |         |         |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon          |   3 687 |   1 505 |     8 135 |    7 626 |    9 840 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics      |   1 196 |     834 |     4 132 |    3 939 |    5 566 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |   4 882 |   2 338 |    12 267 |   11 565 |   15 406 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO            |         |         |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon          |    -373 |    -169 |      -627 |      -13 |     -219 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics      |     237 |    -144 |       169 |      268 |      482 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |    -136 |    -313 |      -458 |      254 |      263 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO, %         |         |         |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon          |   -10,1 |   -11,2 |      -7,7 |     -0,2 |     -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics      |    19,8 |   -17,3 |       4,1 |      6,8 |      8,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |    -2,8 |   -13,4 |      -3,7 |      2,2 |      1,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| POISTOT                |         |         |           |          |          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon          |    -241 |     -36 |      -393 |      -70 |     -109 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics      |     -31 |     -35 |       -94 |     -100 |     -111 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |    -272 |     -70 |      -487 |     -169 |     -220 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |   31.7.2010 |   31.7.2009 |   31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINNIT                      |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon                     |       8 799 |         731 |          793 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics                 |         385 |         100 |          106 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                          |       9 184 |         830 |          899 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TILAUSKANTA                       |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon                     |       7 603 |       2 597 |        1 590 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics                 |       3 762 |       5 853 |        4 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                          |      11 365 |       8 450 |        6 466 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |    Q1-Q3/10 |    Q1-Q3/09 |     Q1-Q4/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                   |        9 kk |        9 kk |        12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILAUSKERTYMÄ                     |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon                     |       6 672 |       5 853 |        7 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics                 |       3 022 |       1 964 |        3 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä                          |       9 694 |       7 817 |       10 876 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KAUDEN LOPUSSA         |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon                     |         127 |          42 |           36 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics                 |          43 |          45 |           42 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Oyj                        |           3 |           4 |            4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                 |         173 |          91 |           82 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN            |             |             |              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Subcon                     |          90 |          42 |           41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Hydraulics                 |          43 |          44 |           44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takoma Oyj                        |           3 |           4 |            4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni yhteensä                 |         136 |          90 |           89 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TÄSMÄYTYSLASKELMAT                                                           |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                               | Q3/10 |  Q3/09 |Q1-Q3/10 |Q1-Q3/09 |Q1-Q4/09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                               |  3 kk |   3 kk |    9 kk |    9 kk |   12 kk |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportoitavien segmenttien    |  -136 |   -313 |    -458 |     254 |     263 |
| liikevoitto                   |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat |       |        |         |         |         |
| erät                          |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS 3 arvostus käypään       |  -130 |    -58 |    -221 |    -173 |    -230 |
| arvoon                        |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Emoyhtiön kulut             |   -96 |    -65 |    -422 |    -270 |    -439 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN LIIKEVOITTO/TAPPIO  |  -362 |   -436 |  -1 101 |    -188 |    -405 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut      |   -81 |     23 |     -65 |     119 |     138 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VOITTO ENNEN VEROJA |  -443 |   -413 |  -1 166 |     -70 |    -267 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Raportoitavien segmenttien    |   272 |     70 |     487 |     169 |     220 |
| poistot                       |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Segmenteille kohdistamattomat |       |        |         |         |         |
| erät                          |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS 3 arvostus käypään       |    28 |     58 |      85 |     173 |     230 |
| arvoon                        |       |        |         |         |         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   Emoyhtiön poistot           |   148 |    143 |     443 |     428 |     574 |
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN POISTOT             |   449 |    271 |   1 016 |     769 |   1 024 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN VASTUUT                                                            |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |   31.7.2010 |   31.7.2009 |  31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut vakuudet ja                |             |             |             |
| vastuusitoumukset                  |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Takaukset                          |          32 |          32 |          32 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yrityskiinnitykset                 |       9 400 |       1 400 |       1 400 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantit                             |           7 |           7 |           7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantatut tytäryhtiöosakkeet        |       4 710 |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut                      |       3 627 |       1 687 |       1 667 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT                                                  |
| 1000 eur                                                                     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                                    |   31.7.2010 |   31.7.2009 |  31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset              |       6 600 |         411 |         349 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttatermiinit                  |         585 |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT                        |   31.7.2010 |   31.7.2009 |  31.10.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), %       |        -6,1 |        -0,3 |        -1,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % |        -5,7 |        -0,1 |        -0,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 eur       |       9 309 |         895 |       1 050 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat, 1000 eur         |       8 181 |       1 770 |       1 539 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %                |        62,2 |        85,2 |        82,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %           |        25,7 |       -27,5 |       -28,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake, eur          |        1,21 |        1,28 |        1,27 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä keskimäärin, 1000       |      15 664 |      15 664 |      15 664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemäärä tk:n lopussa, 1000      |      15 664 |      15 664 |      15 664 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, eur          |      -0,057 |      -0,003 |      -0,012 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeen kurssi kauden lopussa,    |        1,21 |        1,00 |        1,01 |
| eur                                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo, milj.   |       18,95 |       15,66 |       15,82 |
| eur                                |             |             |             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden vaihto, 1 000 kpl       |       1 565 |         751 |         932 |
--------------------------------------------------------------------------------

                                                                               

Tampereella 8.9.2010                                                           


Takoma Oyj:n hallitus                                                          


Lisätietoja: Kimmo Korhonen, toimitusjohtaja, puhelin 050 430 6482 ja Tarja    
Rantala, talousjohtaja, puhelin 040 774 9290                                   
JAKELU:                                                                        
NASDAQ OMX Helsinki Oy                                                         
Keskeiset tiedotusvälineet                                                     
www.takoma.fi                                                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (ROE), | Voitto/tappio x 100                             |
| %                          |                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | Oma pääoman (keskimäärin vuoden aikana)         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Sij. pääoman tuotto (ROI), | (Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut) x  |
| %                          | 100                                             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat           |
|                            | (keskimäärin vuoden aikana)                     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %        | Oma pääoma x 100                                |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | Taseen loppusumma - saadut ennakot              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos,      | Osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos    |
| euroa                      |                                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | Osakkeiden lukumäärä (keskimäärin vuoden        |
|                            | aikana)                                         |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma per osake,      | Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma       |
| euroa                      | pääoma                                          |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | Osakkeiden laimentamaton lukumäärä              |
|                            | tilinpäätöspäivänä                              |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, %   | Korolliset nettorahoitusvelat x 100             |
--------------------------------------------------------------------------------
|                            | Oma pääoma                                      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekannan markkina-arvo  | Osakkeiden lukumäärä x kurssi tilikauden        |
|                            | lopussa                                         |
--------------------------------------------------------------------------------Lähde: OMX Company News Service