Valtioneuvosto

Talouskasvun vauhdittaminen ja uusiutuvan energian lisääminen TEM:n talousarvioehdotuksen painopisteinä

Lehdistötiedote   •   Syys 10, 2010 23:38 EEST

Hallitus esittää työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahoiksi vuoden 2011 talousarvioon 3 290 miljoonaa euroa. Viime vuonna vuoden 2010 talousarvion määrärahoiksi esitettiin 4 222,5 miljoonaa euroa.

Työllisyys ja yrittäjyyspolitiikka

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikan määrärahoiksi esitetään 1 352 miljoonaa euroa, jossa on vähennystä vuoden 2010 talousarvioon nähden 1 050 miljoonaa euroa. Vähennyksestä miljardi euroa johtuu vuoden 2009 ensimmäisessä lisätalousarviossa viennin rahoituksen turvaamiseksi myönnetyn lainavaltuuden maksatusmäärärahojen vähenemisestä. Viennin jälleenrahoitukseen varattua lainavaltuutta on vuoden 2011 alkupuoliskolle käytössä yli 2 miljardia euroa.

Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikassa painotuksena on talouskasvun vauhdittaminen luomalla edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle ja investoinneille sekä vastaaminen yritysten työvoima- ja osaamistarpeisiin. Toimenpiteitä suunnataan pk-yritysten kasvun, kehittymisen ja kansain-välistymisen edistämiseen sekä rahoituksen saatavuuden parantamiseen. Työttömien ja lomautettujen osaamista ja työmarkkinavalmiuksia kehitetään niin, että heillä olisi hyvät edellytykset sijoittua työhön nopeasti.

Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti nuorten ja vastavalmistuneiden nopeaan työllistymiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Nuorten yrittäjyyttä tuetaan räätälöimällä alkavan yrittäjän palveluja nuorten tarpeisiin. Työvoimakoulutuksessa on keskimäärin 25 390 henkilöä. Työllisyysmäärärahoilla työllistetään keskimäärin 47 730 henkilöä. Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimen määrärahoiksi ehdotetaan 530 miljoonaa euroa, mikä perustuu tehtyihin arvioihin työttömyyden kehityksestä.

Energiapolitiikka

Energiatuen myöntämisvaltuudeksi ehdotetaan noin 150 miljoona euroa, jossa on lisäystä lähes 86 miljoonalla eurolla vuoden 2010 varsinaisen talousarvion tasoon verrattuna. Lisävaltuudesta 50 miljoonaa euroa varataan liikenteen biopolttoaineiden demonstraatiolaitosten tukemiseen.

Talousarvioesitykseen liittyen valmistellaan lakiesitystä uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta. Siihen perustuen ehdotetaan otettavaksi käyttöön uusiutuvan energian tuotantotuki, johon varataan reilut 55 miljoonaa euroa. Uusiutuvan energian tuotantotukea on tarkoitus maksaa tuulivoimalla ja biokaasulla, metsähakkeella, pienvesivoimalla ja kierrätyspolttoaineella sekä puupolttoaineesta yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksessa tuotetulle sähkölle.

Näiden uusien tehtävien johdosta Energiamarkkinaviraston resursseja lisätään. Viraston toimintamenoiksi ehdotetaan 2 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 1,1 miljoonaa euroa vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon.

Innovaatiopolitiikka

Innovaatiopolitiikan sekä yritysten kansainvälistymisen määrärahoiksi esitetään runsas 823 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä vuoden 2010 talousarvioon nähden lähes 34 miljoonaa euroa. Tekesin myöntämisvaltuuksia esitetään lisättäväksi 8 miljoonalla eurolla. Tämän lisäyksen jälkeen Tekesin myöntämisvaltuuksia on nostettu vuoden 2007 tasosta yli 120 miljoonalla eurolla. Innovaatiopolitiikassa korostetaan kysyntä- ja asiakaslähtöisyyttä. Tärkeänä painopistealueena on huippuluokan innovaatiokeskittymien luominen Suomeen. Nykyisessä taloustilanteessa on tärkeää turvata panostukset osaamispohjaan ja innovaatiotoimintaan.

Kemikaalituotevalvontatehtävät keskitetään 1.1.2011 toimintansa aloittavaan Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon. Uuteen virastoon kootaan Turvatekniikan keskuksen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston sekä valtaosa Suomen ympäristökeskuksen kemikaalihallintotehtävistä ja Elintarviketurvallisuusviraston kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja rekisteröintitehtävät. Mittatekniikan keskuksen toimintoja lisätään Kajaanin alueella ja tähän liittyen viraston määrärahoja esitetään lisättäväksi 0,8 miljoonalla eurolla vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon.

Alueiden kehittäminen

EU:n rakennerahasto-ohjelmien myöntämisvaltuudeksi esitetään 534 miljoonaa euroa, jossa on budjetoinnin aikaistuksesta johtuva 20 prosentin korotus alkuperäiseen vuoden 2011 rahoituskehykseen. Rakennerahasto-ohjelmien rahoitusta suunnataan innovaatioihin, työllisyys- ja koulutustoimenpiteisiin sekä nopeasti yrittäjyyttä, uutta liiketoimintaa ja uusia työpaikkoja luoviin toimenpiteisiin.

Maakunnan kehittämisrahaksi esitetään reilut 32 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä 2 miljoonaa vuoden 2010 talousarvioon. Rahoitusta käytetään muun muassa osaamiskeskusohjel-man (OSKE) ja alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) toteuttamiseen. OSKEn tavoitteena on synnyttää huippuosaamiseen perustuvia uusia innovaatioita, tuotteita, palveluita, yrityksiä ja työpaikkoja. KOKOn tavoitteena on alueiden kilpailukyvyn parantaminen tukemalla alueiden ja toimijoiden vuorovaikutusta ja verkottumista.

Yritysten toimintaympäristö

Yritysten toimintaympäristön, markkinoiden sääntelyn ja työelämän -politiikkalohkon määrärahoiksi esitetään lähes 21 miljoonaa euroa. Kilpailuvalvonnassa voimavarat suunnataan kaikkein merkittävimpien kilpailuongelmien ratkaisemiseen.

Vuonna 2010 uudistetun kilpailulain perusteella puututaan kuluttajien etua vahingoittaviin kartelleihin ja yrityskauppoihin, joiden kilpailua estävät vaikutukset ovat suurimmat.

Hallituksen esitys vuoden 2011 talousarvioksi on internet-sivulla http://www.vm.fi/budjetti.

Lisätiedot
elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, puh. 010 606 3500
työministeri Anni Sinnemäki, puh. 010 604 8000
kansliapäällikkö Erkki Virtanen, TEM, puh. 010 606 3502
talousjohtaja Eero Murto, TEM, puh. 010 606 3647
budjettineuvos Mika Niemelä, TEM. puh. 010 606 2135