Valtioneuvosto

Talouspolitiikan koordinaatio ja rahoitusmarkkinakysymyksiä esillä valtiovarainministereiden kokouksissa

Lehdistötiedote   •   Syys 04, 2010 02:26 EEST

EU:n talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat ylimääräiseen Ecofin-neuvoston kokoukseen tiistaina 7.9.2010 Brysseliin. Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Jyrki Katainen. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuyn johdolla talouspolitiikan koordinaation tehostamista valmisteleva työryhmä kokoontuu kesätauon jälkeen maanantai-iltana 6.9. Tiistai-aamuna 7.9. on vuorossa ylimääräinen Ecofin-neuvosto, mitä seuraa euroryhmän kokous tiistai-iltapäivällä. Ecofin-neuvoston yhteydessä on määrä tehdä myös päätös Kreikalle annettavan lainan toisen erän maksamisesta. Euroryhmässä on tarkoitus keskustella talouspolitiikan koordinaation tehostamisesta euroalueella, Kreikan sopeutumisohjelman edistymisestä, Euroopan vakautusjärjestelmän valmisteluista sekä Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) uudistuksista. Puheenjohtaja Van Rompuyn ryhmän asialistalla ovat talouspolitiikan hallinnan vahvistamiseen liittyen eurooppalainen lukukausi, kansalliset budjettikehikot, velkakriteerin vahvistaminen, tehokkaammat sanktiot ja kannustimet sekä lisäksi talouspolitiikan seurannan laajentaminen. Komission on määrä julkistaa näihin kysymyksiin liittyviä lainsäädäntöehdotuksia syyskuun lopulla. Talouspolitiikan hallinnasta tullaan käymään keskustelua myös 16. syyskuuta pidettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Eurooppalaisen lukukauden tavoitteena varmistaa finanssipolitiikan etukäteistarkastelu Eurooppalaisen lukukauden tavoitteena on antaa EU:n talouspolitiikan koordinaatiolle selkeä etukäteisulottuvuus. Eurooppalainen lukukausi kattaa kaikki makrotaloudellisen seurannan elementit, kuten finanssipoliittisen kurin varmistaminen, makrovakaus ja kasvun edistäminen. Keskeisintä on tarkastella sitä, onko budjettipolitiikka linjassa keskipitkän ja pitkän aikavälin sitoumusten kanssa, jotta varmistetaan pitkän aikavälin kestävyys ja se, että epäsuotuisa kehityssuunta velkaantumisessa voidaan kääntää. Komissiolle ja Ecofin-neuvostolle lähetetään riittävästi tietoa keskustelun pohjaksi, mutta jäsenvaltioiden ei edellytetä toimittavan komissiolle täydellisiä budjettiehdotuksia ennen niiden lähettämistä kansallisille parlamenteille. Suomi tukee eurooppalaisen lukukauden käyttöönottoa ensi vuoden alusta. Asiasta on pääpiirteissään päästy yhteisymmärrykseen ja Ecofin-neuvosto lähettää nyt asian Eurooppa-neuvostolle. Pankeilta perittävä vakausmaksu Valtiovarainministerien on tarkoitus vaihtaa näkemyksiä pankeilta/rahoituslaitoksilta perittävästä vakausmaksusta. Komissio suositteli toukokuun tiedonannossaan kansallisten vakausrahastojen perustamista. Komissio antaa lokakuussa tiedonannon rahoitusmarkkinoiden kriisinhallinnasta ja siinä tarkastellaan lähemmin myös pankkien vakausmaksuja ja -rahastoja. Suomen mielestä on perusteltua, että finanssiala, ensi vaiheessa pankit, kantaa oman vastuunsa talouden vakauttamisesta finanssikriisin jälkeisessä maailmassa. Samoin on perusteltua, että ala osallistuu tulevien finanssikriisien kustannuksiin maksamalla etukäteen vahvistettuja vakausmaksuja. Vakausmaksun yksityiskohtien päättämisessä tulee kuitenkin painottaa malttia ja huolellisuutta. Vakausmaksut eivät saa vääristää kilpailua eri EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneiden pankkien välille ja vakausmaksujen laskentaperusteen tulee kohdella tasapuolisesti erikokoisia pankkeja. Transaktiovero Valtiovarainministerit keskustelevat rahoitusmarkkinoiden mahdollisista transaktioveroista. Eurooppa-neuvosto linjasi kesäkuussa, että rahoitusmarkkinoiden globaalin transaktioveron käyttöönottoa tulisi selvittää ja kehittää yhdessä pankkien vakausmaksujen kanssa. Komissio esittelee mahdollisia politiikkalinjauksia lähemmin lokakuussa. Suomi suhtautuu periaatteessa rakentavasti kansainvälisesti koordinoituun rahoitusmarkkinoiden transaktioveroon. Erilaisia mahdollisia tapoja ottaa käyttöön transaktioihin kohdistuva vero tai maksu on useita ja ennen mahdollisia päätöksiä niiden vaikutukset tulee selvittää huolella. Transaktioveron tulisi lähtökohtaisesti olla globaali tai muuten toiminnalliselta kannalta riittävän laajalti käyttöönotettu, jotta veron kiertäminen ei olisi mahdollista. Transaktioveron vaikutusten selvittämisen ohella Suomi kannattaa ajatusta tutkia Kansainvälisen valuuttarahaston G20 -huippukokoukselle kesäkuussa raportissaan esittelemää rahoituslaitosten aktiviteettiveron eri malleja ja niiden soveltuvuutta. Kreikan laina Kreikka on edennyt lainasopimuksen ehtojen täyttämisessä sovitusti. Suomi on tyytyväinen Kreikan etenemiseen lainasopimuksen ehtojen täyttämisessä ja voi hyväksyä muutokset Kreikkaa koskevaan liiallisen alijäämän päätökseen. Ecofin-neuvoston on määrä hyväksyä asia, eikä siitä odoteta syntyvän keskustelua. Kreikka on tehnyt 2. lainaerän maksamista koskevan pyynnön 17.8. Lainaerän nimellisarvo on 6,5 mrd. euroa ja se maksettaisiin 13.9. Suomen osuus erästä on n. 392,2 milj. euroa (nettomääräisesti n. 390,3 milj. euroa), mikä sisältää Suomen osuuden sekä ensimmäisestä että toisesta lainaerästä. Komissio on arvioinut, että Kreikka täyttää lainasopimuksen ehdot ja esittää, että sille maksetaan 2. lainaerä pyynnön mukaisesti. Lainanantajat tekevät päätöksen lainaerän maksamisesta tiistain Ecofin-neuvoston yhteydessä. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Martti Salmi, puh. 09 160 32516 tai 0400 510 304.