Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Talvikelit tulevat – varaa aikaa kulkemiseen

Lehdistötiedote   •   Marras 29, 2011 13:20 EET

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia on alennettu tielläliikkujien turvallisuuden vuoksi. Alempien nopeusrajoitusten myötä on automatkoihin talvella varattava enemmän aikaa - huonoilla talvikeleillä työmatkaliikenne voi ruuhkautua sellaisillakin väylillä, joilla liikenne on normaalilla ajokelillä sujuvaa. Mitä huonompi keli vallitsee, sen suurempi riski on myös erilaisiin liikennehäiriöihin.

Ennakoi ajokeli

Eteläisessä Suomessa talvikauden normaali ajokeli tarkoittaa poutaista säätä tai heikkoa sadetta. Normaalilla kelillä ajourat ovat paljaat. Ajokeli on huono kun lumisade on kohtalaista tai runsasta tai esiintyy voimakkaita lumikuuroja ja näkyvyys on heikentynyt lumituiskun vuoksi. Paikoin voi esiintyä jäätävää sadetta ja tienpinnat ovat liukkaita nopean lauhtumisen tai pakastumisen vuoksi. Erittäin huono ajokeli on, kun lumisade on pitkään runsasta ja näkyvyys on merkittävästi heikentynyt. Erittäin huonolla ajokelillä voi esiintyä myös poikkeuksellisen voimakasta jäätävää sadetta tai nopeaa lauhtumista, joka liukastuttaa tiet.

Liikenneviranomaisten seuraaman kelitilanteen perusteella ohjataan teiden talvihoitoa ja tiedotetaan tienkäyttäjiä. Liikenneviraston nettipalvelu tarjoaa liikkujille tiedot vallitsevasta ja ennustetusta ajokelistä sekä kelikamerakuvat osoitteessa www.liikennevirasto.fi.

Ajokelien vaihtelu vaikuttaa tieliikenteen sujuvuuteen ja häiriöihin selvästi

Uudenmaan ELY -keskus on selvittänyt ajokelin vaihtelun vaikutuksia Helsingin seudun pääväylien liikenteen sujuvuuteen ja häiriöihin. Selvitys on tehty liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän vuoden 2010 talvikuukausina keräämien liikennemäärä- ja nopeustietojen sekä tieliikennekeskuksen päivystäjien kirjaamien keliluokkien ja häiriötilanteiden perusteella.

Vuoden 2010 talvikuukausina ajokeli oli erittäin huono 13 päivänä ja huono 53 päivänä. Erittäin huonot ajokelit painottuivat alku- ja lopputalveen - joulukuulle ja helmikuun lopulle. Huonoja ajokelejä esiintyi läpi talven, mutta tammikuussa keli oli pääosin normaalia talvikeliä. Erittäin huonon kelin vallitessa kunnossapidon resurssit eivät aina riitä auraamaan tielle kinostunutta lunta tai torjumaan liukkautta ja oikea tilannenopeus on usein rajoituksen mukaista maksiminopeutta alempi.

Kelin muutos normaalista talvikelistä huonoon laskee keskimääräisiä ajonopeuksia vain hieman. Ajonopeudet laskevat kuitenkin voimakkaammin tieosuuksilla, joilla talvinopeusrajoitus on 100 km/h. Kuljettajat reagoivat kelin muutoksiin eri tavoin ja muutosten ollessa suuria myös nopeuksien hajonta kasvaa. Talviajan alempien nopeusrajoitusten tavoitteena on osaltaan pienentää huonolla kelillä vaaratilanteita aiheuttavia nopeuseroja. Vaihtuvilla nopeusrajoituksilla rajoitus kyetään säätämään kiinteitä talvinopeusrajoituksia paremmin tiejaksolla vallitsevien olosuhteiden mukaiseksi. Vaihtuvia nopeusrajoituksia on toteutettu Helsingin seudulla valtatielle 1.

Erittäin huono ajokeli kaksinkertaistaa ruuhkautumisen riskin

Myös tien liikenteenvälityskyky joutuu talvikeleillä koetukselle. Teillä, joilla liikennemäärä on hyvin lähellä välityskykyä, mutta liikenne on vielä normaaliolosuhteissa usein sujuvaa, lisää huono ajokeli ruuhkautumisen riskiä. Selvityksessä tarkasteltiin erityisesti pitkiä ruuhkatilanteita, joissa keskimääräinen ajonopeus koko tunnin aikana laskee selvästi normaalista. Huono ajokeli lisää ruuhkautumista vain hieman, mutta erittäin huonossa ajokelissä ruuhkautumisen riskin todettiin selvityksessä kaksinkertaistuvan normaaliin talvikeliin verrattuna. Pitkiä, yli tunnin kestäviä ruuhkia esiintyi huonolla ajokelillä selvästi useammin kuin normaalilla ajokelillä varsinkin Turunväylällä, Hämeenlinnanväylällä ja Tuusulanväylällä.

Mitä huonompi ajokeli, sitä enemmän yllättäviä häiriöitä

Huono talvikeli lisää liikenteen yllättäviä häiriöitä myös ruuhka-aikojen ulkopuolella. Olosuhteet vaihtelevat usein matkan aikana. Lumisade on helppo havaita, mutta tien pinnan liukkauden arvioiminen on vaikeaa etenkin ilman lauhtuessa nopeasti. Liukkautta esiintyy usein paikallisesti siltojen kansiosuuksilla ja rampeissa sekä lämpötilan ollessa hieman miinuksen puolella. Liukkaus lisää varsinkin onnettomuuksia. Talvella ongelmia aiheuttavat onnettomuuksien lisäksi usein rikkoutuneet ja jumiin jääneet raskaat ajoneuvot. Mitä huonompi ajokeli on, sitä suurempi on häiriöiden ja ruuhkien riski ja siten myös liikenteeseen tarvittava lisäaika.

Lisätietoja:

Kunnossapitopäällikkö Pekka Rajala puh. 0400 503 368

Projektipäällikkö Jukka Peura 040 518 5277

Tietoa teiden kunnossapido