Talvivaaran Kaivososakeyhtiö

Talvivaara ja Cameco Corporation allekirjoittivat uraanin myynti- ja ostosopimuksen

Lehdistötiedote   •   Helmi 08, 2011 21:59 EET

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ("Talvivaara" tai "yhtiö") on allekirjoittanut
kansainvälisen uraanintuottajan Cameco Corporationin ("Cameco") kanssa myynti-
ja ostosopimuksen Talvivaaran kaivoksesta sivutuotteena saatavasta uraanista.

Sopimuksen keskeiset kohdat

·         Cameco investoi enintään 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria uraanin
talteenottolaitoksen rakentamiseen.
·         Talvivaara maksaa sijoituksen takaisin uraanitoimitusten muodossa
ensimmäisten sopimusvuosien aikana. Sen jälkeen kun investointi on maksettu
takaisin, Cameco ostaa tuotetun uraanin toimitushetken markkinahintoihin
perustuvaan hintaan 31.12.2027 saakka.
·         Uraanin tuotantomääräksi arvioidaan noin 350 tonnia (770 000 paunaa)
uraania, mikä vastaa noin 410 tonnia (900 000 paunaa) uraanirikastetta (UO(4))
vuodessa.

Cameco on jo ennestään uraanipolttoaineen toimittaja Suomeen ja on näin mukana
puhtaan sähköenergian tuotannossa suomalaisille voimalaitoksille ja niiden
asiakkaille. Talvivaaralle Cameco antaa  teknistä tukea Sotkamon kaivosalueelle
rakennettavan uraanin talteenottolaitoksen suunnittelussa, rakentamisessa,
käyttöönotossa ja toiminnassa. Uraanin talteenottolaitoksen rakentaminen on
tarkoitus aloittaa lähikuukausina, ja sen suunnitellaan valmistuvan vuonna 2012.

Cameco sijoittaa sopimuksen nojalla enintään 60 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
uraanin talteenottolaitoksen rakentamiseen. Camecon investointi maksetaan
takaisin uraanipuolituotteen toimituksilla ensimmäisten sopimusvuosien aikana.

Sen jälkeen kun investointi on maksettu takaisin, Cameco ostaa Sotkamossa
tuotetun uraanin 31.12.2027 saakka voimassa olevan myynti- ja ostosopimuksen
mukaisesti hintaan, joka perustuu toimitushetken markkinahintoihin.

Cameco saa omistusoikeuden uraaniin Sotkamon kaivoksella ja myy tuotteen
yksinoikeudella asiakkailleen.

Nyt solmittu sopimus edellyttää vielä Euratomin hankintakeskuksen vahvistusta
sekä Euroopan komission hyväksyntää Euratomin perustamissopimuksen mukaisesti.
Asianmukaiset luvat on saatava myös Suomen viranomaisilta. Talvivaara ja Cameco
odottavat saavansa Euratomin hyväksynnän muutaman kuukauden kuluessa. Talvivaara
jätti huhtikuussa 2010 Työ- ja elinkeinoministeriöön ydinenergialain mukaisen
hakemuksen uraanin talteenottamisesta sivutuotteena. Kaivoksella on meneillään
myös uraanin talteenottotoimintaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointi ja
uraanin tuotantoon liittyvää ympäristölupahakemusta valmistellaan.

Talvivaara ennakoi, että täyden mittakaavan tuotantotaso Sotkamon kaivoksella on
noin 350 tonnia (770 000 paunaa) uraania, mikä vastaa noin 410 tonnia tai
900 000 paunaa uraanirikastetta (U0(4)-ekvivalentteina) vuodessa.
Tulevaisuudessa talteenottokapasiteettia saatetaan kasvattaa, sillä Talvivaara
on ilmoittanut pyrkivänsä lisäämään nikkeli- ja sinkkituotteidensa tuotantoa
ainutlaatuisen biokasaliuotusprosessinsa avulla.
Talvivaaran toimitusjohtaja Pekka Perä kommentoi sopimusta: "On ilo tehdä
yhteistyötä Camecon kanssa Sotkamon uraanituotannon kehittämisessä. Uraania
esiintyy luontaisesti maaperässä, ja sitä o järkevää ottaa talteen samalla
tavoin kuin muitakin metalleja. Pyrimme ennen kaikkea varmistamaan, että
uraanintuotanto tapahtuu turvallisesti ja ympäristöä säästävällä tavalla. Tähän
saamme tukea Camecolta, jolla on pitkä kansainvälinen kokemus alalta."

"Sopimuksemme Camecon kanssa takaa uraanin talteenottolaitoksen rakennusvaiheen
rahoituksen siten, että hanke ei heikennä Talvivaaran vahvaa tasetta. Sen
jälkeen kun alkuperäinen investointi on maksettu takaisin, Talvivaara saa
uraanista markkinahinnan. Koska uraanin käyttö kaikkialla maailmassa on
kasvamassa, Talvivaaran hallitus uskoo, että uraanista saadaan vakaa
lisätulonlähde yhtiölle."
LISÄTIETOJA

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj      Puh. 020 7129 800
Pekka Erkinheimo, kaupallinen johtaja
Kari  Vyhtinen, laajennuksen kehitysjohtajaUraanin tuotanto
Sotkamon kaivosalueelta saadaan luonnonuraania pieninä pitoisuuksina.
Luonnonuraani on vain lievästi radioaktiivista. Geologian tutkimuskeskuksen
vuonna 2009 toteuttamissa tutkimuksissa havaittiin, että kaikki alueella mitatut
säteilytasot pysyivät Säteilyturvakeskuksen luokittelun mukaisen  normaalin
taustasäteilyn rajoissa. Sotkamon kallioperän malmin uraanipitoisuus on
keskimäärin 0,0015-0,0020 prosenttia.

Uraani liukenee Talvivaaran muiden tuotteiden (nikkeli, sinkki, kupari ja
koboltti) ohella valvotuissa olosuhteissa kaivoksen biokasaliuotusprosessista
saatuun liuokseen. Uraania otetaan talteen puolituotteena (yellow cake)
turvallisella ja teknisesti yksinkertaisella uuttomenetelmällä. Tuotantoa
valvovat tarkasti sekä Säteilyturvakeskus että Kansainvälinen
atomienergiajärjestö IAEA.

Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö on kansainvälisesti merkittävä perusmetallien
tuottaja, joka keskittyy ensisijaisesti nikkelin ja sinkin tuotantoon
biokasaliuotuksena tunnetun tekniikan avulla. Biokasaliuotuksella metalleja
voidaan rikastaa matalapitoisestakin malmista taloudellisesti kannattavasti.
Talvivaaran esiintymät Sotkamossa muodostavat yhden Euroopan suurimmista
tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Malmivarat riittävät
vähintään 46 vuoden tuotantoon. Yhtiö on tehnyt 10 vuoden myynti- ja
ostosopimuksen koko nikkeli ja kobolttituotannostaan Norilsk Nickelin kanssa ja
pitkäaikaisen tuotevirtasopimuksen sinkkituotteesta Nyrstar NV:n kanssa.
Talvivaaran osakkeet noteerataan Lontoon pörssin päälistalla ja NASDAQ OMX
Helsingissä. Yhtiö kuuluu FTSE 250 -indeksiin. Lisätietoja http://www.talvivaara.com">www.talvivaara.com

Cameco Corporation
Camecon päätoimipaikka sijaitsee Kanadan Saskatoonissa, ja se on yksi maailman
suurimmista uraanin tuottajista. Camecon uraanituotteet ovat yksi puhtaimmista
käytössä olevista energianlähteistä, ja niitä käytetään sähköntuotantoon
ydinvoimaloissa kautta maailman. Camecon osake noteerataan Toronton ja New
Yorkin pörsseissä.:
http://http://hugin.info/136227/R/1486209/421380">http://hugin.info/136227/R/1486209/421380pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1486209]

Source: Millistream