Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tampereen Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen laajennus edellyttää lisäsuunnittelua

Lehdistötiedote   •   Tammi 26, 2012 17:12 EET

Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee laajentavansa Tampereen Ruskoon sijoittuvia jätteenkäsittelytoimintoja. Jätteenkäsittelylaitoksessa vastaanotetaan ja käsitellään murskaamalla mm. rakennus- ja purkujätettä, kaupan pakkausjätettä sekä betoni- ja tiilijätettä. Laajennusvaihtoehdossa alueella käsiteltävien ja välivarastoitavien jätteiden määrä yli kolminkertaistuisi nykyisestä, ja toiminta laajenisi ympärivuorokautiseksi. Hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu. Arvioinnin perusteella merkittävimpiä haitallisia vaikutuksia aiheuttaisivat melu, haju, pöly ja raskas liikenne.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut lausuntonsa Toivonen Yhtiöt Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely ja -selostus täyttävät kokonaisuutena YVA-lain vaatimukset, mutta selostusta on tarpeen täydentää ennen hankkeen lupakäsittelyä. Arviointien lähtötiedoissa, menetelmissä ja johtopäätöksissä oli puutteita, jotka vaikeuttavat hankkeen vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuuden arviointia.

Hiukkasten, hajun, melun ja toiminnan häiriötilanteiden vaikutusten arviointeja on tarpeen korjata ja täydentää. Haitallisten vaikutusten lieventämistoimia tulee kuvata kattavammin. Selostuksessa ei ratkaista, miten jätteenkäsittelylaitoksen toiminnot järjestettäisiin niin, että ne ovat sovitettavissa kaavassa osoitettuun maankäyttöön. Hanke on meluvaikutusten osalta asemakaavan melumääräyksen vastainen.

Ruskon laitoksessa valmistetaan jätteistä maanrakennusmateriaaleja ja jätepolttoainetta. Arviointiselostuksessa arvioitiin kahden hankevaihtoehdon vaikutuksia. Vaihtoehtoina oli nykyisen toiminnan jatkuminen laajuudeltaan ennallaan tai laajentaminen noin kolminkertaiseksi. Laajennusvaihtoehdossa raskas liikenne lisääntyisi merkittävästi. Molemmissa vaihtoehdoissa kierrätyspolttoaineen vastaanotto, murskaus ja varastointi siirtyisivät tontille rakennettaviin käsittelyhalleihin. Betoni- ja tiilijätteen murskaus jatkuisi edelleen ulkona.

Arviointiselostuksesta annettiin runsaasti mielipiteitä, joissa otettiin kantaa hankkeen vaikutuksiin alueen maankäyttöön, virkistykseen, asuinviihtyvyyteen ja vesistöihin. Mielipiteiden allekirjoittajia oli yhteensä lähes sata. Useissa mielipiteissä kannettiin huolta muun muassa melusta sekä roskaantumisesta ja hajuhaitoista, jotka voivat korostua kierrätyspolttoaineen menekin häiriötilanteessa. Toimintojen osittaista siirtymistä sisätiloihin pidettiin parannuksena nykytilanteeseen.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä arvioidaan ja vertaillaan hankkeen toteutusvaihtoehtoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Sen tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia vaikutuksiltaan merkittävissä hankkeissa niiden suunnitteluvaiheessa. Menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta, jossa arvioidaan muun muassa, onko ympäristövaikutukset arvioitu oikein ja riittävästi.

Jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan laajentaminen edellyttää ympäristölupaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Selostus ja siitä annettava lausunto ovat keskeisiä asiakirjoja jatkoa harkittaessa ja lupahakemuksia käsiteltäessä. Lupaviranomaisen tulee ottaa huomioon Pirkanmaan ELY -keskuksen lausunto lupaharkinnassa.

Lausunto on yleisön nähtävillä Tampereella palvelupiste Frenckellissä, Kangasalan ympäristöpalvelukeskuksessa, Lempäälän kunnan palvelupisteessä ja luettavissa Tampereen kaupunginkirjaston lehtilukusalissa, Hervannan kirjastossa, Kangasalan pääkirjastossa ja Sääksjärven kirjastossa sekä Pirkanmaan ELY-keskuksessa (Yliopistonkatu 38, Tampere) sekä osoitteessa www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/yva.

Hankkeen YVA-sivu

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto YVA-selostuksesta (pdf)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Virve Sallisalmi, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 020 636 0050