Technopolis

TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 22, 2010 18:51 EEST

Pääkohdat kaudelta 1-9/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan
- liikevaihto nousi 58,4 milj. euroon (56,7 milj. euroa)
- käyttökate nousi 31,1 milj. euroon (30,0 milj. euroa)
- liikevaihtoa ja käyttökatetta parantaa 0,8 milj. euron korvaus
osamaksusopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä kaudelta 4-6/2010
- liikevoitto nousi 28,6 milj. euroon (-1,5 milj. euroa)
sisältäen -1,8 milj. euroa (-31,1 milj. euroa) sijoituskiinteistöjen käyvän
arvon muutosta
- tulos ennen veroja oli 21,3 milj. euroa (-10,8 milj. euroa)
- taloudellinen vuokrausaste oli 93,7 % (94,3 %)
- konsernin omavaraisuusaste oli 38,8 % (38,0 %)
- tulos/osake laimentamaton oli 0,24 euroa (-0,14 euroa)ja laimennettu 0,24
euroa (-0,14 euroa)

Toimitusjohtaja Keith Silverang:

”Toimintaympäristö Suomessa on vakaa, mutta kilpailu asiakkaista on edelleen
tiukkaa. Toisaalta toimintaympäristömarkkinat ovat selkeästi elpymässä monella
paikkakunnalla. Tämä näkyy myös taloudellisessa vuokrausasteessa, joka nousi
kvartaalin aikana lähes prosentilla ollen 93,7 % katsauskauden päättyessä.
Suomessa kasvu jatkuu orgaanisesti ja kohteita on rakenteilla noin 31.000
bruttoneliömetriä pääkaupunkiseudulla, Kuopiossa ja Tampereella.

Pietarin Pulkovon käyttöönottolupa saatiin syyskuussa. Pietarin vuokramarkkinat
elpyvät vähitellen, mikä parantaa edellytyksiä solmia vuokrasopimuksia riittävän
kannattavalla tasolla.

Katsauskauden päättymisen jälkeen 7.10.2010 saatiin päätökseen yhteisyrityksen
perustaminen Tallinnassa.

Konsernin operatiivinen tulos ja kustannustehokkuus olivat tyydyttävällä
tasolla. Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon vaikuttavat markkinoiden
tuottovaatimukset laskivat edelleen hieman.

Konserni hyötyy edelleen matalista markkinakoroista, mutta olemme
valmistautumassa korkojen nousuun.

Toimintaympäristö Suomessa ja Pietarissa

Suomen talous on ollut hyvässä nousussa vuoden toisen neljänneksen. Työllisyys
kääntyi heinäkuussa nousuun ja vienti on noussut alustavien tietojen mukaan jopa
ripeämmin kuin Euroalueen veturin, Saksan, vienti. Edelleenkin on mahdollista,
että vuoden 2010 bruttokansantuotteen kasvuarvioita korjataan syksymmällä.
(lähde: ETLA, Suhdannenäkymät syyskuussa, 8.10.2010.)

2010 alkupuoliskolla pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttöaste on
jatkanut nousua 12,8 prosenttiin. Kasvukeskusten tilanne
toimistovuokramarkkinalla vaihtelee kaupungeittain. (Catella Markkinakatsaus,
syksy 2010.) Keväällä 2010 toimistojen vajaakäyttöaste nousi lähes kaikissa
Suomen kasvukeskuksissa, jääden kuitenkin alle 8 prosentin (Catella
Markkinakatsaus, kevät 2010).

Yleisesti ottaen Pietarin toimistomarkkinoilla A-luokan toimitilojen
vajaakäyttöasteen odotetaan nousevan vuoden loppua kohti kasvaneen tarjonnan
myötä. Jones Lang LaSallen mukaan kysyntä ja tarjonta tasapainottuvat vähittäin
vuoden 2012 loppuun mennessä. Toimistokiinteistöjen vuokrataso on pysynyt
vakaana vuoden alkupuoliskon. Vuokratason ei odoteta nousevan ensi vuoden aikana
olennaisesti. (Jones Lang LaSalle, St. Petersburg office market, Q3/2010.)

Liiketoiminta

Technopolis-konsernilla oli 30.9.2010 kaksi maantieteellistä toimintasegmenttiä:
Suomi ja Venäjä. Segmenttijako perustuu konsernin vallitsevaan sisäiseen
raportointiin sekä konsernin liiketoimintojen organisointiin. Tallinnaan
7.10.2010 perustettu yhteisyritys Technopolis Ülemiste esitetään omana
operatiivisena yksikkönä tilinpäätöksessä 2010.

Talouskriisin vaikutuksista huolimatta innovaatioympäristöjen kysyntä
Technopoliksen toiminta-alueilla on säilynyt tyydyttävänä ja konsernin
taloudellinen vuokrausaste on säilynyt tyydyttävällä tasolla ollen 93,7 % vuoden
2010 kolmannen neljänneksen lopussa (30.6.2010 92,8 % ja 30.9.2009 94,3 %).

Kilpailu Yhtiön toimintapaikkakunnilla Suomessa on katsauskauden aikana jatkanut
tiukkana. Yhtiön vuokrausasteet ovat kuitenkin toimistovuokramarkkinan
keskimääräisiä vuokrausasteita korkeammat lähes kaikissa kasvukeskuksissa.

Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 58,4 milj. euroa (56,7 milj. euroa
vuonna 2009), jossa kasvua 2,9 %, sisältäen 0,8 milj. euron korvauksen
sopimuksen päättymisestä kaudelta 4-6/2010. Liikevaihdosta ilman korvausta
sopimuksen päättymisestä 86,2 % (85,4 %) muodostui vuokratuotoista ja 13,8 %
(14,6 %) palvelutuotoista. Vertailukelpoisten kohteiden vuokratuotot laskivat
2,5 % johtuen pääasiassa vuokrausasteen laskemisesta. Vertailukelpoisten
kohteiden vuokratuottojen kehitys on laskettu vertaamalla 1-9/2010
vuokratuottoja vuoden 2009 vastaavaan. Jotta luvut ovat vertailukelpoisia, ne
eivät sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.

Konsernin käyttökate oli 31,1 milj. euroa (30,0 milj. euroa), jossa kasvua 3,6
%. Käyttökatetta parantaa 0,8 milj. euron korvaus osamaksusopimuksen
päättymisestä. Konsernin tulos ennen veroja oli 21,3 milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 28,6 milj. euroa (-1,5 milj. euroa). Liikevoiton kasvu
johtuu pääosin siitä, että markkinoiden tuottovaatimusten vakauduttua
liikevoittoon sisältyy vain -1,8 milj. euroa (-31,1 milj. euroa)
sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta. Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon
muutos ei vaikuta konsernin liikevaihtoon, käyttökatteeseen tai kassavirtaan.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,2 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Konsernin
voitto ennen veroja oli 21,3 milj. euroa (-10,8 milj. euroa). Konserni on
alkanut pidentää lainojensa korkosidonnaisuusaikaa tekemällä
koronvaihtosopimuksia kevään 2010 aikana 45,0 milj. euron nimellispääomalle.

Yhtiö on esittänyt vuoden 2009 alusta lukien operatiivisen tuloksen, joka
kuvastaa paremmin yhtiön todellista tulosta. Konsernin operatiivinen tulos oli
17,0 milj. euroa (15,6 milj. euroa), jossa kasvua 8,5 %. Operatiivisessa
tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos huomioimatta tilikauden aikaisia
sijoituskiinteistöjen ja rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutoksia,
mahdollisia kertaluonteisia eriä sekä edellä mainittuihin eriin liittyviä
verovaikutuksia.

Taseen loppusumma oli 747,9 milj. euroa (691,7 milj. euroa), missä oli kasvua
8,1 %. Konsernin omavaraisuusaste kauden lopussa oli 38,8 % (38,0 %).

Konsernin sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli kauden lopussa 651,3 milj. euroa
(596,4 milj. euroa) ja rakenteilla olevien sijoituskiinteistöjen 49,8 miljoonaa
euroa (40,0 milj. euroa). Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksen
tulosvaikutus katsauskaudella oli -1,8 milj. euroa (1-9/2009 -31,1 milj. euroa).
Käyvän arvon muutokseen sisältyy markkinoiden tuottovaatimuksen lievästä
laskusta johtuvaa arvon nousua ja sijoituskiinteistöjen sekä rakenteilla olevien
sijoituskiinteistöjen arvon muutosta. Venäjän markkinoiden kehitykseen liittyy
epävarmuutta, mikä on huomioitu rakenteilla olevan kiinteistön käyvässä arvossa.

Nettotuottovaatimuksena käytetään kahden ulkopuolisen arvioitsijan antamien
aluekohtaisten nettotuottovaatimusten vaihteluvälien keskiarvoa. Keskimääräinen
kiinteistöjen nettotuottovaatimus konsernissa 30.9.2010 oli 7,97 % (30.9.2009
8,02 %). Käyvän arvon laskennan keskimääräisenä kymmenen vuoden vuokrausasteena
on käytetty 95,3 %. Konsernin tavoitteet toteutuvasta vuokrausasteesta ovat tätä
korkeammat. Konsernin vuosien 2000 - 2009 keskimääräinen vuokrausaste on ollut
97,1 %.

Konsernin vuokrattava pinta-ala oli kauden lopussa yhteensä 460.290
kerrosneliömetriä (456.738 kerrosneliömetriä 30.9.2009). Konsernin
keskimääräinen taloudellinen vuokrausaste kauden lopussa oli 93,7 % (94,3 %).
Taloudellinen vuokrausaste kuvaa kiinteistöistä saatujen vuokratuottojen
prosentuaalista osuutta vuokrattujen tilojen vuokran ja vapaana olevien tilojen
arvioidun markkinavuokran yhteismäärästä. Konsernin vuokrasopimuskanta oli
kauden lopussa 110,5 milj. euroa (122,5 milj. euroa). Luku ei sisällä
rakenteilla olevien kohteiden sopimuskantaa.

Osana kansainvälistymistavoitteita Technopolis -konserni analysoi jatkuvasti
mahdollisia tulevia kasvukohteita Euroopassa. Keskeisinä kriteereinä
analyyseissä on ollut innovaatioympäristön kasvupotentiaali, riittävä
aloittamisen mittakaava, liiketoiminnan nopean positiivisen kassavirran
saavuttaminen, mahdollisuudet kasvaa yritysoston jälkeen sekä ostettavan kohteen
ja asiakaskannan soveltuvuus Technopoliksen toimitilat ja palvelut yhdistävään
konseptiin.

Merkittävimmät investoinnit ja kehityshankkeet

Rakenteilla 30.9.2010 olevat hankkeet:
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Alue | Brutto- | Meur | Vuokrausaste | Valmistuu |
| | | m2 | | 30.9.2010 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pulkovo 1. vaihe | Pietari | 24.100 | 52,3 | 40,2 | 9/2010 |
| (2) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Finn-Medi kampus | Tampere | 14.900 | 29,6 | 90,9 | 11/2011 |
| (3) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Viestikatu 2. | Kuopio | 18.500 | 11,8 | 88,0 | 10/2010 |
| vaihe (4) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Helsinki-Vantaa | Pääkaupunki | 2.830 | 6,0 | 18,5 | 5/2011 |
| 5. vaihe, osa 2 | -seutu | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
(2) Sisältää tontin. Valmistuminen viittaa käyttöönottoluvan saantiin.
(3) 43 autopaikkaa rakenteissa
(4) 420 autopaikkaa paikoitustalossa

Technopolis Pulkovon ensimmäinen vaihe Pietarissa sai valtiollisen Pietarin
rakennustarkastusviraston käyttöönottoluvan syyskuussa. Käyttöönottolupa
mahdollistaa lopullisten virallisesti pätevien vuokrasopimusten solmimisen
asiakkaiden kanssa. Kohde ei ole vielä täysin valmis eikä sitä ole vastaanotettu
urakoitsijalta. Rakennuksen käyttöönotto vuokraustoimintaan tapahtuu asteittain
joulukuussa 2010 ja keväällä 2011, minkä jälkeen kohde vaikuttaa konsernin
taloudelliseen vuokrausasteeseen. Esisopimuksia on tehty 40,2 % ensimmäiseen
vaiheeseen. Pietarin yhtiöön on katsauskauden loppuun mennessä sitoutunut varoja
47,6 milj. euroa.

Pietarin markkinatilanne on edelleen haastava ja neuvotteluja käydään useiden
potentiaalisten asiakkaiden kanssa merkittävistä neliömääristä. Technopolis
Pulkovon ensimmäisen vaiheen saatua käyttöönottoluvan ja toimitilamarkkinoiden
vähitellen elpyessä, edellytykset solmia vuokrasopimuksia riittävän
kannattavalla tasolla paranevat jatkuvasti.

Technopolis rakentaa hyvinvointipalveluiden ja terveysteknologian kampuksen
Finn-Medin alueelle Tampereelle. Alueelle sijoittuvat Pirkanmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PSHP) Silmäkeskus, Norlandia Care Oy:n
potilashotelli sekä muille toimijoille tarkoitettua toimistotilaa. Noin 84 %
tiloista on vuokrattu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin Silmäkeskukselle ja
potilashotellille. Rakenteilla olevan kampuksen vuokrausaste on 90,9 %.

Technopoliksella on myös rakenteilla toimistotiloja Helsinki-Vantaalla ja
Kuopiossa. Molemmat hankkeet laajentavat jo olemassa olevia keskuksia.

Technopoliksen tarkoituksena on myydä innovaatiokeskustoimintaan sopimattomia ja
ydinliiketoimintaan kuulumattomia kiinteistöjä tulevaisuudessa.

Rahoitus

Technopoliksen nykyiset luottolimiitit riittävät rahoittamaan kaikki päätetyt
investoinnit. Katsauskauden päättyessä Technopoliksella oli käytettävissä olevia
nostamattomia sitovia luottolimiittejä 188,2 milj. euroa ja rahavaroja 4,8 milj.
euroa. Käytettävissä olevien luottolimiittien nostaminen lukuun ottamatta
yritystodistuksia edellyttää vakuusjärjestelyjä. Pitkäaikaisesta
käyttämättömästä luottolimiitistä 60,0 milj. euroa on Euroopan investointipankin
luototusta Technopoliksen tuleville laajennushankkeille Suomessa ja 31,6 milj.
euroa EBRD:n (European Bank for Reconstruction and Development) rahoitusta
Technopolis Pulkovon rakennushankkeelle Venäjällä.

Lyhytaikaisen maksuvalmiuden hallintaan Technopoliksella on 90 milj. euron
kotimainen yritystodistusohjelma, jonka puitteissa yritys voi laskea liikkeelle
alle vuoden mittaisia yritystodistuksia. Katsauskauden päättyessä
Technopoliksella oli liikkeellä 19,1 milj. euron arvosta yritystodistuksia.
Lisäksi Technopoliksella on 15,0 milj. euron luotollinen shekkitililimiitti,
josta oli käytössä 1,7 milj. euroa katsauskauden lopussa.

Technopolis toteutti suunnatun osakeannin rajoitetulle joukolle suomalaisia ja
kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia toukokuun puolivälin jälkeen.
Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut 5.700.000 osaketta. Merkintähinta oli
3,40 euroa osakkeelta ja annilla kerättiin pääomaa bruttomäärältään noin 19,4
milj. euroa.

Osakeannilla oli painava taloudellinen syy, koska sen tarkoituksena on vahvistaa
yhtiön pääomarakennetta, rahoittaa yhtiön investointisuunnitelman mukaisia
investointeja ja tukea yhtiön kasvua.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 7,2 milj. euroa (9,3 milj. euroa). Konsernin
koronmaksukyky (interest coverage ratio) oli 5,3 (3,6). Koronmaksukyky kuvastaa
käyttökatteen ja suoriteperusteisten korkokulujen suhdetta.

Konsernin taseen loppusumma oli 747,9 milj. euroa (691,7 milj. euroa), josta
vierasta pääomaa oli 459,4 milj. euroa (430,7 milj. euroa). Konsernin
omavaraisuusaste oli 38,8 % (38,0 %). Konsernin nettovelkaantumisaste oli kauden
lopussa 136,9 % (143,3 %). Konsernin oma pääoma/osake oli 4,79 euroa (4,55
euroa).

Konsernin korollisten velkojen määrä kauden lopussa oli 399,7 milj. euroa (376,2
milj. euroa). Korollisten velkojen keskikorko 30.9.2010 oli 2,18 % (2,72 %).
Kauden lopussa korollisista veloista 75,0 % (70,8 %) oli vaihtuvakorkoisia
lainoja ja 25,0 % (29,2 %) kiinteään korkoon sidottua. Lainapääomilla painotettu
laina-aika oli 9,4 vuotta (10,3 vuotta). Konserni on nostanut lainojensa
korkosidonnaisuusaikaan kevään 2010 aikana tekemällä koronvaihtosopimuksia 45,0
milj. euron nimellispääomalle.

Konsernin luototusaste (loan to value) eli korollisten velkojen suhde
sijoituskiinteistöjen ja rakenteilla olevien kiinteistöjen käypiin arvoihin oli
56,2 % (58,4 %).

Konsernilla on korollisia velkoja 399,7 milj. euroa, joista 112,2 milj. euroon
sisältyy omavaraisuusasteeseen liittyviä kovenantteja. Omavaraisuusasteen
heikentyminen voi johtaa näissä luotoissa korkeampaan korkomarginaalitasoon tai
ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Marginaalit eräissä lainoissa ja
pankkitakauksissa voivat nousta omavaraisuusasteen (OVA) laskiessa oheisen
taulukon mukaisesti. Mahdolliset marginaalimuutokset tulevat voimaan kunkin
lainan sopimusehtojen mukaan.

--------------------------------------------------------------------------------
| Lainan(L)tai | Marginaal | OVA | OVA | OVA | OVA | Muuta |
| pankkitakaukse | i- | alle | alle | alle | alle | |
| n | prosentti | 38 % | 35 % | 33 % | 30 % | |
| (PT)pääoma, | 30.9.2010 | | | | | |
| milj. euroa | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0(L) | 0,71 | 0,82 | | 0,97 | 1,22 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3,67 (L) | 0,65 | | | 0,70 | 1,00 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 37,5 (L) | 1,50 | | | 1,75 | 2,00 | Marginaali |
| | | | | | | voidaan |
| | | | | | | muuttaa tai |
| | | | | | | irtisanoa, |
| | | | | | | jos OVA alle |
| | | | | | | 30% |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1,0 (L) | 0,45 | | | | | Marginaali |
| | | | | | | voidaan |
| | | | | | | muuttaa tai |
| | | | | | | laina |
| | | | | | | irtisanoa, |
| | | | | | | jos OVA alle |
| | | | | | | 28 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0 (PT) | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 1,50 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 10,0 (PT) | 0,365 | | | 0,40 | 0,60 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,0 (PT) | 0,26 | 0,35* | | | 0,65 | *)Kovenantti |
| | | ) | | | | astuu |
| | | | | | | voimaan |
| | | | | | | 8.12.2013 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 20,00 (PT) | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | | |
--------------------------------------------------------------------------------

Euroopan Investointipankin myöntämien lainojen, määrältään 84,3 milj. euroa,
vakuutena ovat pankkitakaukset, 86,0 milj. euroa. Näistä pankkitakauksista 31,0
milj. euroa erääntyy vuoden 2013 loppuun mennessä ja niitä pyritään jatkamaan.
Näiden pankkitakausten uusimisten yhteydessä takausmarginaalien nousut ovat
mahdollisia.

Katsauskautta seuraavan 12 kuukauden aikana olemassa olevista korollisista
veloista erääntyy maksettavaksi 53,0 milj. euroa.

Technopolis Pulkovon ensimmäisen vaiheen rahoitus on tarkoitus hoitaa EBRD:n
31,6 milj. euron lainalla sekä emoyhtiön sijoituksilla omaan pääomaan.

Organisaatio ja henkilöstö

Technopoliksen toimitusjohtajana toimii Keith Silverang, MBA. Silverang on
Yhdysvaltain ja Suomen kansalainen. Hänellä on perustutkinto, BA Bostonin
yliopistosta ja MBA-tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta. Yhtiön
varatoimitusjohtajana toimii Reijo Tauriainen.

Technopolis Oyj:n organisaatiota päätettiin muuttaa elokuussa, ja
organisaatiomuutokset astuivat voimaan katsauskauden jälkeen. 1.10.2010 alkaen
yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Keith Silverang, talousjohtaja
Reijo Tauriainen, Satu Eskelinen, Marko Järvinen, Kari Kokkonen ja Jukka
Rauhala.

Technopoliksen operatiivinen organisaatio käsittää kolme yksikköä; Suomi, Venäjä
ja Uudet markkinat. Konsernin organisaatiossa on lisäksi matriisitoiminnot
kiinteistökehityksen, yrityspalveluiden, yrityskehityksen sekä konsernin
tukitoimintojen toteuttamiseksi. Uudet markkinat -yksiköllä ei ollut
katsauskaudella liikevaihtoa eikä liikevoittoa ja sen kulut on sisällytetty
hallinnon kuluihin. Katsauskauden päättymisen jälkeen 7.10.2010 Tallinnaan
perustettu yhteisyritys Technopolis Ülemiste esitetään omana operatiivisena
yksikkönä tilinpäätöksessä 2010.

Katsauskaudella konsernin palveluksessa oli keskimäärin 134 (152) henkilöä.
Toimitilaliiketoiminnassa työskenteli 65 (61) henkilöä, yrityspalveluissa 35
(34) henkilöä ja kehityspalveluissa 34 (57) henkilöä. Katsauskauden lopussa
konsernin henkilöstömäärä oli 136 (149).

Technopolis Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys 1.10.2010 voimaan tullutta
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. 29.1.2010 annettu selvitys hallinto-
ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi/sijoittajille.

Konsernirakenne

Technopolis-konserniin kuuluu emoyhtiö Technopolis Oyj, jolla on toimintaa
Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa,
Tampereella ja Vantaalla, ja sen tytäryhtiöt Innopoli Oy Espoossa (omistusosuus
100 %), Kiinteistö Oy Innopoli II Espoossa (100 %) ja muita tytäryhtiöitä.

Technopoliksella on Pietarissa kaksi venäläistä yhtiötä, Technopolis Neudorf LLC
(omistusosuus 100 %) ja Technopolis St. Petersburg LLC (100 %). Katsauskauden
päättymisen jälkeen perustettiin Viroon tytäryhtiö (100 %) Technopolis Baltic
Holding AS, joka hallinnoi osuutta Technopolis Ülemiste AS:ssa (51 %).

Emoyhtiöllä on vähemmistöosuus osakkuusyhtiöissä Technocenter Kempele Oy (48,5
%), Kiinteistö Oy Bioteknia (28,5 %), Iin Micropolis Oy (25,7 %), Jyväskylä
Innovation Oy (24 %), Kuopio Innovation Oy (24 %) ja Lappeenranta Innovation Oy
(20 %). Oulu Innovation Oy:stä Technopolis Oyj omistaa 13 %.

Konserniin kuuluu lisäksi Innopoli Oy:n täysin omistama Technopolis Ventures Oy
Espoossa. Technopolis-konserni omistaa Otaniemen kehitys Oy:stä 35 %.

Varsinainen yhtiökokous

Technopoliksen varsinainen yhtiökokous 26.3.2010 vahvisti Konsernin ja emoyhtiön
tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden Yhtiön johdolle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,15 euroa
osakkeelta. Osingon maksupäivä oli 9.4.2010.

Yhtiökokous päätti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen hallituksen toimikautta
koskevan pykälän siten, että hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti myös muuttaa
yhtiökokouskutsua koskevan pykälän siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulisi
toimittaa viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsu
voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa julkaisemalla kutsu Yhtiön Internet-sivuilla.

Yhtiökokouksen muut päätökset käyvät ilmi yhtiön 29.4.2010 julkaisemasta
edellisestä osavuosikatsauksesta sekä 26.3.2010 julkaistusta tiedotteesta
varsinaisen yhtiökokouksen päätöksistä.

Hallituksen valtuutukset

Vuoden 2010 varsinaisessa yhtiökokouksessa ei ollut asialistalla osakkeisiin
liittyviä valtuutuksia hallitukselle.

Vuoden 2009 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus päättyi 26.9.2010.

Varsinainen yhtiökokous 2009 valtuutti hallituksen myös päättämään osakeannista
sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
11.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 19,88 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
(suunnattu anti). Valtuutus kumosi yhtiökokouksen 29.11.2007 ja yhtiökokouksen
27.3.2008 antamat valtuutukset päättää osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 26.3.2012
asti ja sen perusteella voidaan 30.9.2010 tilanteen mukaan antaa vielä enintään
5.700.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Tämän ylittävän osakemäärän liikkeelle laskemiseen yhtiö tarvitsisi uuden
yhtiökokousvaltuutuksen.

Varsinainen yhtiökokous 2009 päätti osakepalkkiojärjestelmän käyttöönottamisesta
Technopolis -konsernin avainhenkilöille. Järjestelmän perusteella maksettavat
palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 800.000 Technopolis Oyj:n osakkeen
arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden), joiden laskennallinen
laimennusvaikutus on 1,3 %.

Osakkeisiin liittyviä tapahtumia

Finanssivalvonta hyväksyi 6.5.2010 Technopolis Oyj:n arvopaperimarkkinalain
mukaisen perusesitteen, joka sisältää tietoa yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta
ja taloudellisesta asemasta. Perusesite on voimassa 12 kuukautta sen
julkistamisesta.

Technopolis toteutti suunnatun osakeannin rajoitetulle joukolle suomalaisia ja
kansainvälisiä institutionaalisia sijoittajia toukokuun 2010 puolivälin jälkeen.
Osakeanti toteutettiin varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2009 hallitukselle
myöntämän valtuutuksen perusteella. Osakeannissa merkittiin kaikki tarjotut
5.700.000 osaketta, mikä vastasi noin 9,9 prosenttia yhtiön osakkeiden
lukumäärästä ja niiden tuottamista äänistä välittömästi ennen osakeantia.
Merkintähinta oli 3,40 euroa osakkeelta ja annissa kerättiin pääomaa
bruttomäärältään noin 19,4 milj. euroa. Osakkeet ovat olleet kaupankäynnin
kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä yhtiön muiden
osakkeiden kanssa 24.5.2010 alkaen.

2.6.2010 laskettiin liikkeelle optio-ohjelman 2005A optioilla tehtyjen
merkintöjen perusteella yhteensä 339.703 uutta osaketta. Merkintähinta
optio-oikeudella merkittäessä oli 3,266 euroa per osake. Osakkeet ovat olleet
kaupankäynnin kohteena NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla yhdessä yhtiön
muiden osakkeiden kanssa 3.6.2010 alkaen.

Osakeannin ja optio-ohjelman 2005A merkintöjen perusteella liikkeelle lasketut
uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin ja merkitty yhtiön
osakasluetteloon. Ne oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2010 ja tuottavat
haltijoilleen muut osakkeenomistajien oikeudet.

Osakemerkintöjen jälkeen yhtiön osakkeiden määrä on 63.385.044 osaketta.
Osakepääoma säilyi muuttumattomana 96.913.626,29 eurossa, koska uusien
osakkeiden merkintähinta on kirjattu yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Osakkeet ovat samanlajisia ja kullakin osakkeella on yksi ääni
yhtiökokouksessa.

Technopoliksen optio-oikeudet 2007A listattiin Helsingin Pörssin pörssilistalle
3.5.2010. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2007A on 7,119 euroa
osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika alkaa 1.5.2010 ja päättyy 30.4.2012.
Optio-oikeuksia on yhteensä 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään
yhteensä enintään 521.500 yhtiön uutta osaketta, joiden laskennallinen
laimennusvaikutus on 0,8 %. Optio-ohjelman 2007A yksityiskohtaiset tiedot käyvät
ilmi 30.4.2010 julkaistusta pörssitiedotteesta.

Liputusilmoitukset

BNP Paribas Investment Partners ilmoitti 8.6.2010, että sen hallinnoimien
sijoitusrahastojen osakkeiden osuus Technopolis Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä
on ylittänyt yhden kymmenesosan (10 %) osakekaupalla, joka tehtiin 1.6.2010. BNP
Paribas Investment Partnersin epäsuora osuus Technopoliksen osakkeista ja
äänimäärästä oli 6.597.296 osaketta ja 10,41 %.

OP-Keskus osuuskunta ilmoitti 26.5.2010 OPK:n ja sen vaikutusvaltapiirissä
olevien yhteisöjen sekä OPK:n tytäryritysten ja tytäryritysten hallinnoimien
sijoitusrahastojen hallinnoimien osakkeiden osuuden Technopoliksen osakkeista ja
äänistä ylittäneen yhden kahdeskymmenesosan kaupalla, joka tehtiin 19.5.2010.
OPK:n epäsuora osuus Technopoliksen osakkeista ja äänistä oli 3.912.433 osaketta
ja 6,206 %.

Henderson Global Investors Limited ilmoitti 20.5.2010 epäsuorasti
hallinnoimiensa osakkeiden omistusosuuden Technopoliksen osakkeista ja äänistä
alittaneen yhden kahdeskymmenesosan (5 %) kaupalla, joka tehtiin 25.9.2010.
Henderson Global Investors Limitedin epäsuora omistusosuus Technopoliksen
osakkeista ja äänistä oli 2.800.049 osaketta ja 4,88 %.

Oulun kaupunki ilmoitti 20.5.2010 suoran omistusosuutensa Technopoliksen
osakkeista ja äänistä laskeva alle yhden kahdeskymmenesosan (5 %) osakeannin
seurauksena. Oulun kaupungin suora omistusosuus Technopoliksen osakkeista ja
äänistä 21.5.2010 alkaen oli 3.062.925 osaketta ja 4,86 %.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ilmoitti 17.2.2010 suoran
omistusosuutensa Technopoliksen osakepääomasta ja äänimäärästä ylittäneen yhden
kymmenesosan (10 %) kaupalla, joka tehtiin 16.2.2010. Transaktion jälkeen
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman suora omistusosuus Technopoliksen
osakepääomasta ja äänistä oli 6.856.980 osaketta ja 11,96 %.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Technopolis Oyj:n tytäryhtiö Technopolis Baltic Holding As ja tallinnalainen
Smart City Group As sekä sen tytäryhtiö Ülemiste City As allekirjoittivat
7.10.2010 yhteisyrityksen perustamisasiakirjat ja toteuttivat osakekaupan.

Technopoliksen investointi perustettuun Technopolis Ülemiste -yhtiöön oli 9,43
miljoonaa euroa. Lisäksi maksetaan 0,5 miljoonan euron lisäkauppahinta, mikäli
yhteisyritys saavuttaa sovitut tavoitteet seuraavan kahden vuoden aikana.
Technopolis-konsernin omistus Technopolis Ülemistesta on 51 % ja Smart City
Group As omistaa loput 49 % tytäryhtiönsä Ülemiste City As:n kautta.

Technopolis Ülemistessä on vuokrattavia tiloja noin 70.000 neliömetriä, josta
noin 46.000 neliömetriä on nykyaikaista toimistotilaa. Yhtiöllä on myös noin
150.000 neliömetriä toimistotilojen rakennusoikeutta. Technopolis Ülemisten
yritysarvo on 63,5 miljoonaa euroa ja lainojen kokonaismäärä noin 43 miljoonaa
euroa. Perustetun Technopolis Ülemisten vuotuinen pro forma liikevaihto on 4,5
miljoonaa euroa ja käyttökate 3,6 miljoonaa euroa. Pro forma tiedot on laskettu
perustettuun yhtiöön siirtyneen vuokrasopimuskannan perusteella.

Technopolis Ülemisten perustamisesta on aiemmin tiedotettu pörssitiedotteilla
26.3.2010 ja 17.7.2010 osavuosikatsauksen 1-6/2010 yhteydessä.

Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Technopoliksen liiketoimintaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat lähinnä
rahoitus- ja asiakasriskejä sekä kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät
riskit.

Korkoriskin hallinnan tavoitteena on alentaa markkinakorkojen heilahtelujen
negatiivista vaikutusta yhtiön tulokseen, rahoitusasemaan ja kassavirtaan.
Tarvittaessa yhtiö käyttää korkotermiini-, koronvaihto- ja korko-optiosopimuksia
korkoriskiltä suojautumiseen. Yhtiön korkoriskipolitiikan tavoitteena on myös
hajauttaa lainasopimusten korkoriski eri maturiteeteille kulloinkin vallitsevan
markkinatilanteen ja yhtiössä luodun korkonäkemyksen pohjalta.

Technopoliksen kauden lopun lainasalkun rakennetta kuvaa se, että
rahamarkkinakorkojen muutos yhdellä prosenttiyksiköllä muuttaisi
korkokustannuksia vuositasolla 2,3 milj. euroa.

Lainoihin liittyvän korkoriskin johdosta korkoperusteet on hajautettu.
Korollisista veloista 30.9.2010 15,7 % on sidottu alle 3 kk euribor-korkoon ja
59,3 % on sidottu 3-12 kk euribor-korkoon. Korollisista veloista 25,0 % oli
kiinteäkorkoisia 13-60 kuukauden ajalle.

Jälleenrahoitusriskin hallinnan tavoitteena on varmistaa, että konsernin
lainasalkku on riittävän hajautettu lainojen takaisinmaksuaikataulun ja
rahoitusinstrumenttien osalta. Korollisten velkojen jäljellä oleva pääomilla
painotettu laina-aika oli 9,4 vuotta. Rahoitusriskin hallitsemiseksi Technopolis
käyttää laajaa rahoittajapiiriä, monipuolista rahoitusinstrumenttien valikoimaa
ja ylläpitää riittävää vakavaraisuutta.

Rahoitusmarkkinoiden epävakauden pitkittyminen voi vaikuttaa kasvu- ja
jälleenrahoituksen saatavuuteen sekä marginaaleihin tulevaisuudessa.

Venäjän lainsäädännön poikkeavuus Suomen lainsäädännöstä sekä
viranomaiskäytäntöjen erilaisuus Suomeen verrattuna voivat aiheuttaa riskejä.
Mikäli Pulkovon vuokraaminen ei etene suunnitellulla tavalla muodostaa Pulkovon
teknologiakeskus taloudellisen riskin konsernille. Pulkovon teknologiakeskuksen
valmistuessa se muodostaa noin 5 % konsernin koko sijoituskiinteistöjen käyvästä
arvosta. Sijoituskiinteistöjen käypään arvoon on huomioitu myös 7.10.2010
perustettu tytäryhtiö Virossa.

Venäjän ruplan ja euron välisten valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa
yhtiön taloudelliseen tilanteeseen ja toimintaan. Ruplamääräiset liiketapahtumat
kirjataan tapahtumapäivän kurssiin. Muuntamisesta aiheutuneet kurssierot
kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan kuluihin tai rahoituskuluihin ja
-tuottoihin liiketapahtuman luonteen mukaisesti.

Muutokset yleisessä taloudellisessa tilanteessa voivat vaikuttaa yhtiön
asiakkaiden ja sitä kautta myös konsernin liiketoimintaan epäsuotuisasti.

Asiakasriskien hallinnan tavoitteena on minimoida asiakkaiden taloudellisessa
tilanteessa mahdollisesti tapahtuvien muutosten kielteinen vaikutus
liiketoimintaan ja yhtiön tulokseen. Asiakasriskien hallinnassa keskitytään
asiakkaiden liiketoiminnan tuntemiseen sekä asiakastietojen aktiiviseen
seurantaan. Asiakasriskejä hajautetaan hankkimalla asiakkaita kaikilta
teknologiatoimialoilta, tietointensiivisistä toiminnoista ja julkiselta
sektorilta. Asiakasriskien hallintaan liittyen Technopoliksen vuokrasopimukset
sisältävät vuokravakuusjärjestelyjä.

Konsernin kiinteistökanta on maantieteellisesti hajautettu Oulun seudulle,
pääkaupunkiseudulle, Jyväskylään, Kuopioon, Lappeenrantaan ja Tampereelle sekä
Venäjälle Pietariin. Konsernin yhdenkään asiakkaan osuus liikevaihdosta ei ylitä
8,5 %:a. Konsernilla on yhteensä noin 1 190 asiakasta, jotka toimivat useilla
eri toimialoilla.

Yhtiön vuokrasopimukset jakaantuvat kahteen ryhmään, määräaikaisiin ja
toistaiseksi voimassa oleviin vuokrasopimuksiin. Yhtiö pyrkii käyttämään
molempia sopimustyyppejä markkinatilanteesta, kiinteistöstä ja
vuokralaisasiakkaan toimialasta riippuen.

Katsauskauden lopun vuokrasopimuskannasta seuraavan 12 kuukauden aikana
irtisanottavissa ja uudelleen neuvoteltavissa olevat toistaiseksi voimassa
olevat sopimukset kattavat 195.512 (183.052 30.9.2009) jyvitettyä neliömetriä,
mikä on 47,2 % (44,7 % 30.9.2009) koko kiinteistökannan jyvitetystä
neliömäärästä. Näiden sopimusten irtisanomisaika jakautuu alla olevassa
taulukossa kuvatulla tavalla.
--------------------------------------------------------------------------------
| | 30.9.2010 | 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Irtisanomisaik | jyvitettyä | % | jyvitettyä | % |
| a kuukautta | neliötä | -vuokra-sopimu | neliötä | -vuokra-sopimus |
| | | skannasta | | kannasta |
--------------------------------------------------------------------------------
| 0 - 3 | 14.566 | 3,5 | 9.047 | 2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 3 - 6 | 44.829 | 10,8 | 49.175 | 12,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 - 9 | 100.119 | 24,2 | 96.155 | 23,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| 9 - 12 | 35.998 | 8,7 | 28.675 | 7,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 195.512 | 47,2 | 183.052 | 44,7 |
--------------------------------------------------------------------------------

Kauden lopussa vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika oli 19 (23)
kuukautta. Luku ei sisällä rakenteilla olevien kohteiden sopimuskantaa.

Taloudellisen vuokrausasteen alentuminen voi pienentää vuokra- ja
palvelutuottoja ja tulosta sekä alentaa sijoituskiinteistöjen käypiä arvoja ja
sitä kautta omavaraisuusastetta. Nykyinen sopimusrakenne antaa asiakkaille
mahdollisuuden joustavasti muuttaa toimitilojen määrää liiketoiminnan
muuttuessa. Sopimusrakenteen joustavuus voi muodostaa riskin konsernille, mutta
se on olennainen osa Technopoliksen palvelukonseptia. Yhtiöllä on vahvaa
pitkäaikaista kokemusta ja osaamista tästä toimintamallista erilaisissa talouden
suhdannevaiheissa.

Technopolis kiinnittää uudisrakennushankkeissa huomiota laatuun sekä kiinteistön
koko elinkaaren hallittavuuteen. Suunnitteluvaiheessa huomioidaan kiinteistön
ylläpidon ja huollon vaatimukset tavoitteena toteuttaa ympäristöä säästäviä
ratkaisuja mm. energiankulutuksen, toimitilojen muuntojoustavuuden ja
kierrättämismahdollisuuksien suhteen. Technopolis suorittaa kiinteistöjen
ostojen yhteydessä normaalit kiinteistö- ja ympäristökatselmukset ennen
lopullista sitoutumista kauppaan. Kiinteistöt on vakuutettu
täysarvovakuutuksella.

Markkinoiden tuottovaatimusten muutokset saattavat vaikuttaa yhtiön
tuloskehitykseen merkittävästi sijoituskiinteistöjen käyvän arvon kautta.
Markkinoiden tuottovaatimusten noustessa kiinteistöjen käyvät arvot laskevat ja
tuottovaatimusten laskiessa kiinteistöjen käyvät arvot nousevat. Arvonmuutokset
vaikuttavat yhtiön liikevoittoon joko alentavasti tai kohottavasti. Markkinoiden
tuottovaatimusten muutoksilla ei ole välitöntä vaikutusta Yhtiön liikevaihtoon,
käyttökatteeseen eikä kassavirtaan mutta sijoituskiinteistöjen negatiivinen
arvonmuutos voi laskea yhtiön omavaraisuusastetta siten, että lainasopimusten
kovenantteja astuu voimaan. Tällöin arvonmuutoksella on vaikutus kassavirtaan ja
tilikauden tulokseen.

Tulevaisuuden näkymät

Konsernin johto arvioi liikevaihdon ja käyttökatteen kasvavan 2 - 4 %. Yhtiön
johto arvioi, että taloudellinen vuokrausaste Suomessa on vuoden lopulla
vähintään samalla tasolla kuin syyskuussa 2010.

Strategiansa mukaan Technopoliksen tarkoituksena on toimia vuonna 2015 parhaissa
tieto-intensiivisissä kaupungeissa Suomessa, Venäjällä ja 2-3 muussa maassa.
Konserni pyrkii kasvattamaan liikevaihtoaan keskimäärin 10 % vuosittain.
Tavoitteena on, että vuonna 2015 liikevaihdosta 25 % tulee Suomen ulkopuolelta.
Kasvu pyritään toteuttamaan sekä orgaanisen kasvun että yritysostojen avulla.
Konsernin omavaraisuusasteen vähimmäistavoite on 35 %.

Konsernin taloudellinen tulos on riippuvainen yleisen toimintaympäristön,
asiakaskunnan liiketoiminnan, rahoitusmarkkinoiden ja kiinteistöjen
tuottovaatimusten kehityksestä. Niissä tapahtuvat seikat saattavat vaikuttaa
vuokrausasteen, palveluiden käytön, rahoituskulujen, kiinteistöjen käypien
arvojen ja toimitilojen vuokratason muutoksien kautta konsernin tulokseen.


22.10.2010

TECHNOPOLIS OYJ
Hallitus


Keith Silverang
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Keith Silverang, p. 040 566 7785

Yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.technopolis.fi/sijoittajille/presentaatiot on saatavilla pdf-esitys
osavuosikatsauksesta.

Technopoliksella on tiedotepalvelu, johon liittyminen on mahdollista osoitteessa
http://www.technopolis.fi/sijoittajille/tiedotepalvelu. Palveluun
ilmoittautuneille lähetetään yhtiön tiedotteet sähköpostitse.

Osavuosikatsauksen laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat ovat
samat kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Osavuosikatsaus on laadittu
IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen, ja sen
laadinnassa on noudatettu IAS 34-standardia.

Technopolis-konsernilla oli 30.9.2010 kaksi maantieteellisiin yksiköihin
pohjautuvaa toimintasegmenttiä: Suomi ja Venäjä. Esitettävä segmenttijako
perustuu konsernin nykyiseen vallitsevaan sisäiseen raportointiin sekä konsernin
liiketoimintojen organisointiin.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.


Technopolis konserni:
--------------------------------------------------------------------------------
| LAAJA TULOSLASKELMA | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 19,16 | 18,58 | 58,36 | 56,74 | 76,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,25 | 0,45 | 0,84 | 1,51 | 2,43 |
| tuotot 1) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -8,91 | -8,73 | -28,09 | -28,21 | -38,86 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen | -2,48 | -2,56 | -1,79 | -31,15 | -37,13 |
| käyvän arvon muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -0,31 | -0,13 | -0,74 | -0,39 | -0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | 7,71 | 7,62 | 28,58 | -1,50 | 2,31 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | -2,23 | -3,04 | -7,25 | -9,28 | -11,76 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 5,48 | 4,57 | 21,33 | -10,78 | -9,45 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -1,13 | -1,42 | -6,79 | 2,56 | 1,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 4,35 | 3,15 | 14,54 | -8,23 | -7,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,08 |
| rahoitusvarat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muihin laajan tuloksen | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 |
| eriin liittyvät verot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden muut laajan | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 |
| tuloksen erät verojen | | | | | |
| jälkeen | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | 4,37 | 3,18 | 14,56 | -8,18 | -7,44 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen | | | | | |
| jakautuminen: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 4,35 | 3,17 | 14,54 | -8,18 | -7,44 |
| osakkeenomistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,05 | -0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 4,35 | 3,15 | 14,54 | -8,23 | -7,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan | | | | | |
| tuloksen jakautuminen: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | 4,37 | 3,17 | 14,56 | -8,16 | -7,38 |
| osakkeenomistajille | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosakkaille | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -0,02 | -0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | 4,37 | 3,18 | 14,56 | -8,18 | -7,44 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön | | | | | |
| osakkeenomistajille | | | | | |
| kuuluvasta voitosta | | | | | |
| laskettu osakekohtainen | | | | | |
| tulos: | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,07 | 0,06 | 0,24 | -0,14 | -0,13 |
| laimentamaton (EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake, | 0,07 | 0,06 | 0,24 | -0,14 | -0,13 |
| laimennusvaikutuksella | | | | | |
| oikaistu (EUR) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | 4,07 | 2,03 | 2,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 62,94 | 50,28 | 62,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt | 651,32 | 596,40 | 596,73 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 11,72 | 25,90 | 25,61 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 3,79 | 2,46 | 2,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | 733,83 | 677,07 | 690,75 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | 14,10 | 14,63 | 15,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 747,93 | 691,70 | 706,09 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TASE, OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 96,91 | 96,91 | 96,91 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 18,55 | 18,55 | 18,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | 84,22 | 63,93 | 63,94 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma | 0,46 | 0,43 | 0,65 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellisten tilikausien | 73,81 | 89,21 | 89,21 |
| voittovarat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 14,54 | -8,18 | -7,44 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön osakkeenomistajien | 288,50 | 260,86 | 261,83 |
| osuus | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 0,01 | 0,12 | 0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 288,51 | 260,98 | 261,84 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma | 346,72 | 349,95 | 360,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma | 1,17 | 1,28 | 1,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 39,30 | 32,75 | 32,62 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 387,20 | 383,98 | 394,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollinen vieras pääoma | 53,01 | 26,21 | 28,03 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koroton vieras pääoma | 19,22 | 20,53 | 21,67 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 72,22 | 46,74 | 49,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 459,42 | 430,72 | 444,25 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 747,93 | 691,70 | 706,09 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 14,54 | -8,23 | -7,50 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen | 1,79 | 31,15 | 37,13 |
| arvonmuutokset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | 0,74 | 0,39 | 0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiöiden | 0,01 | -0,01 | -0,01 |
| tuloksista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut oikaisut, joihin ei liity | 0,55 | 0,44 | 0,67 |
| maksutapahtumaa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | 7,23 | 9,29 | 11,77 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | 6,79 | -2,56 | -1,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | 2,34 | 2,89 | 1,85 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 0,24 | 0,38 | 0,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja maksut | -5,30 | -8,79 | -10,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahoituserät | -2,56 | -2,41 | -1,74 |
| liiketoiminnasta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -4,70 | -1,68 | -1,79 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta | 21,69 | 20,87 | 28,99 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin | -0,40 | -0,02 | -0,02 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | -40,03 | -44,93 | -62,96 |
| sijoituskiinteistöihin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja | -2,85 | -0,22 | -1,05 |
| aineettomiin hyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainasaamisten takaisinmaksut | 3,14 | 0,49 | 1,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutusvoitot muista | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| sijoituksista | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta | -2,38 | -0,10 | -0,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirta | -42,51 | -44,78 | -63,17 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | 17,50 | 42,00 | 58,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -27,44 | -12,12 | -15,98 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -8,60 | -6,88 | -6,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | 20,49 | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 19,13 | -4,00 | -4,00 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta | 21,09 | 19,01 | 31,55 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | 0,27 | -4,91 | -2,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden alussa | 4,52 | 7,15 | 7,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat tilikauden lopussa | 4,79 | 2,24 | 4,52 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| OMAN PÄÄOMAN | | | | | |
| MUUTOSLASKELMA | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | Osake- | Yli- | Muut | Kert. | Vähemm. | Oma |
| | pääoma | kurssi- | rahasto | voitto- | osuus | pääoma |
| | | rahasto | t | varat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 96,91 | 18,55 | 63,82 | 96,16 | 0,26 | 275,70 |
| 31.12.2008 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäys | | | | | | |
| osakepääomaan | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suunnattu | | | | | | |
| osakeanti | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | -6,88 | | -6,88 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | 0,05 | -8,18 | -0,05 | -8,18 |
| laaja tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | | 0,06 | 0,37 | -0,10 | 0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 96,91 | 18,55 | 63,93 | 81,47 | 0,12 | 260,98 |
| 30.9.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 96,91 | 18,55 | 63,94 | 82,42 | 0,01 | 261,84 |
| 31.12.2009 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseenlas | | | 20,19 | | | 20,19 |
| ketut osakkeet | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | -8,60 | | -8,60 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | 0,02 | 14,54 | 0,00 | 14,56 |
| laaja tulos | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut muutokset | | | 0,06 | 0,45 | | 0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 96,91 | 18,55 | 84,22 | 88,81 | 0,01 | 288,51 |
| 30.9.2010 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


Segmentti-informaatio

Konsernilla ei ole toimintasegmenttien välillä sisäisiä eriä liikevaihdossa eikä
käyttökatteessa. Käyttökatteen jälkeisiä eriä, kuten poistoja, rahoituseriä ja
veroja ei esitetä segmentti-informaatiossa, koska niitä ei allokoida
segmenteille.

--------------------------------------------------------------------------------
| SEGMENTTI-INFORMAATIO | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 19,23 | 18,50 | 58,11 | 56,54 | 76,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | -0,05 | 0,10 | 0,29 | 0,24 | 0,34 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,05 | -0,06 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 19,16 | 18,58 | 58,36 | 56,74 | 76,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | 10,95 | 11,26 | 31,67 | 33,27 | 43,81 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | -0,23 | -0,07 | -0,70 | -0,35 | -0,43 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat | -0,23 | -0,89 | 0,14 | -2,89 | -3,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 10,50 | 10,30 | 31,11 | 30,03 | 39,97 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suomi | | | 742,35 | 684,22 | 691,46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Venäjä | | | 47,56 | 32,85 | 38,41 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit | | | -41,98 | -25,37 | -23,78 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä |   |   | 747,93 | 691,70 | 706,09 |
--------------------------------------------------------------------------------


Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos

Technopolis esittää virallisen tilinpäätöksensä IFRS-standardeja soveltaen.
Tuloslaskelmaan sisältyy useita eriä, jotka eivät liity yhtiön operatiiviseen
toimintaan. Tämän vuoksi yhtiö esittää operatiivisen tuloksen, joka kuvastaa
paremmin yhtiön todellista tulosta.

Operatiivisessa tuloksessa esitetään yhtiön tilikauden tulos lukuun ottamatta
tilikauden aikaista sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutosta,
rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutosta sekä mahdollisia kertaluonteisia
eriä, kuten luovutusvoittoja ja -tappioita. Yhtiöllä on koron- ja
valuutanvaihtosopimuksia, jotka eivät täytä IFRS:n mukaisia suojauslaskennan
edellytyksiä, ja näiden rahoitusinstrumenttien käyvän arvon muutokset on
kirjattu tuloslaskelmaan. Lisäksi operatiivisessa tuloslaskelmassa esitetään
näihin liittyvät verot ja laskennalliset verot.

Operatiivisesta tuloksesta erotetut erät, sekä niiden verovaikutus, esitetään
ei-operatiivisessa tuloslaskelmassa. Sekä operatiivisesta että
ei-operatiivisesta tuloksesta on laskettu osakekohtainen tulos EPRA:n
ohjeistuksen mukaisesti. Operatiivinen ja ei-operatiivinen tulos ja niistä
lasketut osakekohtaiset tulokset yhteensä täsmäävät yhtiön tilikauden tulokseen
ja osakekohtaiseen tulokseen.


--------------------------------------------------------------------------------
| Technopolis-konserni | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OPERATIIVINEN TULOS | 7-9/ | 7-9/ | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 19,16 | 18,58 | 57,52 | 56,74 | 76,40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 0,24 | 0,37 | 0,75 | 1,41 | 2,24 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | -8,91 | -8,73 | -28,09 | -28,21 | -38,86 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -0,31 | -0,13 | -0,74 | -0,39 | -0,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | 10,18 | 10,09 | 29,44 | 29,54 | 39,26 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -2,34 | -2,92 | -6,17 | -8,84 | -9,75 |
| -kulut yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | 7,85 | 7,17 | 23,27 | 20,70 | 29,51 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot operatiivisista | -1,34 | -1,64 | -6,30 | -5,10 | -7,91 |
| eristä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistöosuus |   | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | 6,51 | 5,55 | 16,97 | 15,64 | 21,66 |
| operatiivinen tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EI-OPERATIIVINEN | | | | | |
| TULOS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset erät | 0,01 | 0,08 | 0,93 | 0,10 | 0,18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen | -2,48 | -2,56 | -1,79 | -31,15 | -37,13 |
| käyvän arvon muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio | -2,47 | -2,47 | -0,86 | -31,05 | -36,95 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusinstrumenttie | 0,11 | -0,12 | -1,08 | -0,44 | -2,01 |
| n käyvän arvon muutos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -2,36 | -2,59 | -1,94 | -31,48 | -38,96 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | 0,21 | 0,22 | -0,49 | 7,66 | 9,86 |
| ei-operatiivisista | | | | | |
| eristä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | -2,16 | -2,38 | -2,44 | -23,82 | -29,10 |
| ei-operatiivinen | | | | | |
| tulos | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos | 4,35 | 3,17 | 14,54 | -8,18 | -7,44 |
| yhteensä | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, | | | | | |
| laimennettu *) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Operatiivisesta | 0,11 | 0,10 | 0,28 | 0,27 | 0,38 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ei-operatiivisesta | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,42 | -0,51 |
| tuloksesta | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksesta | 0,07 | 0,06 | 0,24 | -0,14 | -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Osakekohtainen | | | | | |
| tulos on laskettu | | | | | |
| EPRAN ohjeistuksen | | | | | |
| mukaisesti. | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | 1-9/ | 1-9/ | 1-12/ |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 2010 | 2009 | 2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihdon muutos, % | 2,9 | 7,0 | 5,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto/-tappio / | 49,0 | -2,7 | 3,0 |
| liikevaihto, % | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronmaksukyky | 5,3 | 3,6 | 3,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 38,8 | 38,0 | 37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luototusaste, % | 56,2 | 58,4 | 59,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö konserniyhtiöissä | 134 | 152 | 152 |
| keskimäärin tilikauden aikana | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit taseen | 58 248 | 45 839 | 66 029 |
| varoihin, 1 000 euroa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöjen | 7,7 | 7,9 | 7,6 |
| nettovuokratuotto, % 2) | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Taloudellinen vuokrausaste, % | 93,7 | 94,3 | 94,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos/osake | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton, euroa | 0,24 | -0,14 | -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu, euroa | 0,24 | -0,14 | -0,13 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, euroa | 4,79 | 4,55 | 4,57 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden (osakeantioikaistu) | | | |
| lukumäärä keskimäärin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimentamaton | 60 250 705 | 57 345 341 | 57 345 341 |
--------------------------------------------------------------------------------
| laimennettu | 60 383 248 | 57 345 341 | 57 345 341 |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| VASTUUSITOUMUKSET | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Meur | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Panttaukset ja takaukset omasta | | | |
| velasta | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistökiinnitykset | 352,70 | 345,3 | 353,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pantattujen osakkeiden | 157,90 | 161,3 | 162,10 |
| kirjanpitoarvo | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut takausvastuut | 12,90 | 12,9 | 12,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten puolesta | 0,50 | 0,5 | 0,50 |
| annetut takaukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Leasingvastuut, koneet ja kalusto | 3,40 | 2,3 | 2,21 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hankevastuut | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Koronvaihtosopimukset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nimellisarvot | 92,10 | 139,8 | 107,70 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvät arvot | -1,66 | 0,39 | -0,99 |
--------------------------------------------------------------------------------


1) Liiketoiminnan muut tuotot koostuvat kehityspalveluihin saaduista
toiminta-avustuksista, joita vastaavat samansuuruiset
kehityspalveluiden kulut on kirjattu liiketoiminnan kuluihin.

2) Luku ei sisällä kesken vuotta käyttöönotettuja ja hankittuja kiinteistöjä.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.technopolis.fi


Source: Millistream