Tecnotree Oyj

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010 (tilintarkastamaton)

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 11:53 EET

Parantunut myynti ja kannattavuus mutta tavoitetta pienempi tulos

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto, 14,0 miljoonaa euroa, oli samalla
tasolla kuin edellisen vuoden vastaavalla neljänneksellä (13,5). Rahavirta
investointien jälkeen oli 0,5 miljoonaa euroa (-4,0**). Koko katsauskauden
liikevaihto oli 60,7 miljoonaa euroa (53,3) ja oikaistu liiketulos*** oli -2,5
miljoonaa euroa (-8,8). Rahavirta investointien jälkeen oli -10,6 miljoonaa
euroa (-4,8**). Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 14,3 miljoonaa euroa
(11,7).AVAINLUVUT 10-12/2010 10-12/2009 1-12/2010 1-12/2009
Liikevaihto, Me 14,0 13,5 60,7 53,3
Oikaistu liiketulos Me*** -3,2 -2,0* -2,5 -8,8*
Liiketulos, Me -4,9 -8,5 -8,1 -15,0*
Tulos ennen veroja, Me -5,2 -8,6* -9,4 -15,4*
Katsauskaudentulos, Me -5,3 -7,2 -11,0 -16,2*

Osakekohtainen tulos, euroa -0,07 -0,10 -0,15 -0,24

Tilauskanta, Me 14,3 11,7

Rahavirta investointien jälkeen, 0,5 -4,0** -10,6 -4,8**
Me
Rahavarojen muutos, Me 2,5 -5,3 -9,8 -26,0
Rahavarat, Me 16,7 25,7

Omavaraisuusaste % 66,4 65,7*
Nettovelkaantumisaste % 3,3 -10,8**

Henkilöstö katsauskauden lopussa 858 779


* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman
oikaisuista johtuen

** Ennen Tecnotree Intia-hankinnan 14,7 miljoonan euron suuruista nettomaksua

*** Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden
poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.

Kaikki jatkossa esitetyt luvut ovat katsauskaudelta 1-12/2010 ja vertailukauden
luvut ovat vastaavalta kaudelta 1-12/2009, ellei toisin mainita. Tilikauden
2009 lukuihin on sisällytetty Tecnotree Intian (entinen Lifetree) luvut ajalta
6.5.-31.12.2009.


Toimitusjohtaja Kaj Hagros:

"Vuonna 2010 myyntimme kehittyi lupaavasti haasteellisen vuoden 2009 jälkeen.
Vuonna 2009 toteutetut rakenteelliset uudistukset paransivat kannattavuutta,
vaikka koko vuosi oli edelleen tappiollinen. Vuoden 2010 aikana yritys uudisti
johtoaan ja on uudistamassa strategiaansa. Tecnotree tulee asemoitumaan
laajojen liiketoimintakriittisten tietotekniikkaratkaisujen toimittajaksi
viestintäpalvelujen tarjoajille. Yhtiö kertoo uudesta strategiastaan
lähiaikoina.

Katsauskauden aikana liikevaihtomme kasvoi edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
verrattuna ja oli 60,7 miljoonaa euroa (53,3) miljoonaa euroa. Uusien
tilauksien määrä oli 63,3 miljoonaa euroa, minkä ansiosta tilauskantamme kasvoi
edellisen vuoden lopun 11,7 miljoonasta eurosta 14,3 miljoonaan euroon. Myös
ylläpitomyynti kasvoi hyvin ollen 26,2 miljoonaa euroa (23,6).

Tecnotree on toteuttanut Lifetree-kaupan synergioita ja toimittanut uusia
IT-ratkaisuja olemassa oleville asiakkaille erityisesti Latinalaisessa
Amerikassa. Liiketoimintamme kehittyi myös suotuisasti Lähi-Idässä ja
Afrikassa, jossa jo ennestään toimimme tiiviisti operaattoreiden IT-kumppanina.


LIIKEVAIHTO JA MYYNTI

Tecnotreen katsauskauden liikevaihto nousi 14,0 prosenttia ja oli 60,7
miljoonaa euroa (53,3).

Katsauskauden myynnistä on 23,6 miljoonaa euroa tuloutettu valmistumisasteen
mukaan (IAS 11 Pitkäaikaishankkeet) ja 37,1 miljoonaa euroa luovutushetken
mukaan (IAS 18 Tuotot).LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 1-12/201 1-12/200 1-12/201 1-12/200
0 9 0 9
Me Me % %
Amerikka (Pohjois--, Väli- ja 25,2 23,1 41,5 43,4
Etelä-Amerikka)
Eurooppa 6,7 5,2 11,1 9,8
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 23,7 21,3 39,0 40,0
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 5,1 3,6 8,3 6,8
YHTEENSÄ 60,7 53,3 100,0 100,0


KONSERNIN TILAUSKANTA 30.12.2010 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2009
Me Me % %
Amerikka (Pohjois--, Väli- ja 1,5 1,9 10,5 15,9
Etelä-Amerikka)
Eurooppa 2,6 1,2 17,9 10,0
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 9,3 6,9 65,4 59,2
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 0,9 1,7 6,3 14,9
YHTEENSÄ 14,3 11,7 100,0 100,0
Huolto- ja ylläpitosopimusmyynti oli 26,2 miljoonaa euroa (23,6), eli 43,2
prosenttia (44,3 %) liikevaihdosta.


TULOSKEHITYS

Tecnotreen liiketoiminta perustuu projektien myyntiin. Niistä kirjattavat
tuotot ja kulut vaihtelevat huomattavasti vuosineljänneksittäin. Tämän vuoksi
konsernin kannattavuutta on syytä tarkastella useamman kuin yhden
vuosineljänneksen tuloksen perusteella.TULOSLASKELMAN AVAINLUVUT, Me 1-12/20 1-12/20
10 09
Liikevaihto 60,7 53,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,3
Liiketoiminnan kulut ilman tuotekehitysaktivointien 63,2 62,4
vaikutuksia ja kertaluonteisia kuluja
Oikaistu liiketulos -2,5 -8,8
Tuotekehitysaktivoinnit 0,6 5,1
Tuotekehitysaktivointien poistot -6,1 -4,2
Kertaluonteiset kulut 0,0 -7,0
Liiketulos -8,1 -15,0
Tulos ennen veroja -9,4 -15,4


Oikaistu liiketulos oli 6,3 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin. Tämä
johtui erityisesti 7,4 miljoonaa euroa suuremmasta liikevaihdosta.

Tuotekehitysmenojen aktivoinneista ja niiden poistoista aiheutui
nettomääräisesti 6,4 miljoonaa euroa tulosta heikentävä vaikutus vuotta
aiempaan vertailukauteen nähden. Aktivointeja oli 4,5 miljoonaa euroa vähemmän
ja poistoja oli 1,9 miljoonaa euroa enemmän.

Tecnotree Convergence Limitedin luvut on konsolidoitu Tecnotree-konserniin
6.5.2009 alkaen. Näin ollen vuoden 2009 luvuista puuttuvat Intian luvut ajalta
1.1.-6.5.2009, jotka olivat: liikevaihto 5,0 miljoonaa euroa, liiketoiminnan
kulut 4,9 miljoonaa euroa ja liiketulos 0,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden
liikevaihto oli 2,4 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2009 vastaava luku
huomioiden tämä puuttuva 5,0 miljoonan euron liikevaihto. Kulut oikaistuina
tuotekehitysaktivointien nettovaikutuksella ja kertaluonteisilla erillä olivat
katsauskaudella yhteensä 63,2 miljoonaa euroa, kun ne olivat vuotta aiemmin
Tecnotree Convergence Limitedin alkuvuoden kulut mukaan lukien yhteensä 67,3
miljoonaa euroa. Säästöä on siis syntynyt 4,1 miljoonaa euroa. Säästö olisi 3,1
miljoonaa euroa isompi, jos euro ei olisi heikentynyt Intian ja Brasilian
valuuttoihin nähden vuonna 2010.

Katsauskauden verot olivat 1,6 miljoonaa euroa (0,8), sisältäen seuraavat erät:TULOSLASKELMAN VEROT, Me 1-12/2010 1-12/2009
Emoyhtiön kuluksi kirjaamat lähdeverot -1,7 -1,5
Konserniyhtiöiden tulokseen perustuvat verot -1,5 -1,4
Laskennalliset verosaamiset Intian verohelpotuksista 0,8 0,6
Laskennallisen verovelan muutokset:
-tuotekehitysmenojen aktivoinneista 1,1 2,2
-Intian osinkoverosta -0,8 -0,6
Muut erät 0,5 -0,0
Tuloslaskelman verot yhteensä -1,6 -0,8
Tulos osaketta kohden oli -0,15 euroa (-0,24). Oma pääoma osaketta kohden oli
kauden lopussa 0,98 euroa (1,05).


RAHOITUS JA INVESTOINNITTecnotreen likvidit rahavarat olivat 16,7 miljoonaa euroa (25,7). Katsauskauden
rahavarojen muutos oli -9,8 miljoonaa euroa.

Taseen loppusumma 31.12.2010 oli 109,7 miljoonaa euroa (118,4). Korollinen
vieras pääoma oli 19,7 miljoonaa euroa (18,9). Nettovelkojen suhde omaan
pääomaan (net gearing) oli 3,3 prosenttia (-10,8 %). Taserakenne säilyi vahvana
ja 31.12.2010 omavaraisuusaste oli 66,4 prosenttia (65,6 %).

Tecnotreen bruttoinvestointimenot ilman tuotekehitysaktivointeja olivat
katsauskaudella 1,2 miljoonaa euroa (1,4) eli 2,1 prosenttia (2,7 %)
liikevaihdosta.

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) olivat katsauskaudella yhteensä -1,4 miljoonaa
euroa (-0,4). Muutos vertailukauteen johtuu pääasiassa valuuttakurssivoittojen
alenemisena ja -tappioiden kasvuna konsernin päävaluuttojen epäsuotuisan
kurssikehityksen johdosta vuoden ensimmäisellä puoliskolla.RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT, Me 1-12/2010 1-12/2009
Korkotuotot 0,2 0,3
Valuuttakurssivoitot 0,4 0,4
Muut rahoitustuotot 0,5 0,6
RAHOITUSTUOTOT YHTEENSÄ 1,1 1,3

Korkokulut -0,8 -0,4
Valuuttakurssitappiot -1,7 -0,8
Muut rahoituskulut 0,0 -0,6
RAHOITUSKULUT YHTEENSÄ -2,4 -1,8


KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me (lisäys -- / vähennys +) 1-12/2010 1-12/2009
Myyntisaamisten muutos 2,1 1,5
Muiden saamisten muutos -6,5 10,9
Vaihto-omaisuuden muutos 0,3 -0,1
Ostovelkojen muutos 3,9 -1,5
Muiden velkojen muutos -7,6 3,3
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ -7,7 14,1

Muiden velkojen muutos huononsi katsauskauden kassavirtaa 7,6 miljoonalla
eurolla. Tähän erään sisältyvät vuoden 2009 tilinpäätöksessä tehtyjen
kertaluonteisten kulujen varauksista vuonna 2010 suoritetut maksut.

MEA:n alueella yhden valtio-omisteisen asiakkaan saatavien maksuissa on
tapahtunut viivästyksiä. Tämän tilanteen vuoksi on kirjattu 0,9 miljoonan euron
suuruinen arvon alentuminen yhteensä 5,9 miljoonan euron suuruisista
saatavista.


SEGMENTTI-INFORMAATIO

Vuoden 2010 alusta lähtien Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina
toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-,
Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia
ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan
konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS
8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin
mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä
perusteella kohdistettavissa segmenteille. Koko konsernille yhteisiä kuluja
sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta.


MAANTIETEELLISET ALUEET

Konserni toimii seuraavilla maantieteellisillä alueilla: Amerikka (Pohjois-,
Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia
ja Tyynenmeren alue).


Amerikka (Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka)

Latinalaisessa Amerikassa myynti ja tilauskanta kasvoivat hyvin. Tecnotree sai
alueelta merkittäviä uusia asiakkuuksia ja laajennusprojekteja. Sekä
laajennusprojektien että uusien Intiassa kehitettyjen tuotteiden osalta
projektien tuloutus on edennyt hyvin. Alueen matkapuhelinoperaattorit ovat
kasvattaneet investointejaan merkittävästi edellisvuoteen verrattuna.

Eurooppa

Käynnissä olevien toimitusprojektien valmistumisaste kasvoi suunnitellusti.
Eurooppalaiset operaattorit näyttävät investoivan hieman edellisvuotta enemmän,
etenkin itäisessä Euroopassa.

MEA (Lähi-itä ja Afrikka)

Lähi-idässä ja Afrikassa myynti ja tilauskanta kasvoivat. Myynti kasvoi etenkin
laskutus-, asiakashallinta- ja managed services- ratkaisuiden osalta.
Operaattoreiden investointitarve alueella jatkuu vahvana tilaajamäärien kasvun
siivittämänä.

APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue)

Myös APAC-alueella myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Operaattoreiden
investointihalukkuus alueella vaihtelee suuresti maasta riippuen, mutta näyttää
yleisesti ottaen olevan edellisvuotta parempi.


TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella 13,1 miljoonaa euroa
(14,5) mikä vastaa 21,7 prosenttia (27,2 %) liikevaihdosta. Tuotekehitykseen
liittyvistä kustannuksista on aktivoitu 0,6 miljoonaa euroa (5,1). Projektien
valmistuttua niille aktivoidut kulut poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön
alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 6,1 (4,2)
miljoonaa euroa.

HENKILÖSTÖ

Vuoden 2010 lopussa Tecnotreen palveluksessa työskenteli 858 (779) henkilöä,
joista kotimaassa 70 (83) ja Suomen ulkopuolella 788 (696) henkeä. Tilikauden
keskimääräinen henkilöstömäärä oli 797 (665). Yhtiön henkilöstö maittain oli
seuraava:2010 2009
Henkilöstö kauden lopussa 858 779
Suomi 70 83
Irlanti 64 87
Brasilia 47 49
Intia 625 507
Muut maat 52 53
Henkilöstö keskimäärin 797 665
Henkilöstökulut ennen tuotekehitysaktivointeja (milj. euroa) 29,3 32,3

TECNOTREEN OSAKE JA KURSSIKEHITYS

Vuoden 2010 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 72,1 miljoonaa euroa
(77,1) ja osakepääoma 4,7 miljoonaa euroa. Osakkeiden määrä oli 73 630 977.
Yhtiön hallussa oli 134 800 osaketta vastaten 0,18 prosenttia yhtiön koko
osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä. Oma pääoma osaketta kohden oli 0,98
euroa (1,05).

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 2.1.-31.12.2010 Helsingin Pörssissä yhteensä
16 629 837 kappaletta (13 216 479 euroa), eli 22,6 prosenttia osakkeiden
kokonaismäärästä.

Katsauskauden aikana osakkeen ylin hinta oli 1,00 euroa ja alin 0,58 euroa.
Keskikurssi oli 0,79 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2010 oli 0,60 euroa.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden päättyessä

44 178 586 euroa.


HALLITUKSEN VALTUUDET

Tecnotreen varsinainen yhtiökokous valtuutti 25.3.2010 hallituksen päättämään
enintään 7.360.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet voidaan
hankkia vapaalla omalla pääomalla muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan
kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttamisessa, investointien
rahoittamisessa, käytettäväksi osana yhtiön kannustusjärjestelmien
toteuttamisessa, tai muutoin yhtiöllä pidettäväksi, edelleen luovutettavaksi
tai mitätöitäväksi hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä laajuudessa.
Hankkimisvaltuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitus ei ole käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana.

Lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään
17.800.000 uuden osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien osakkeiden
luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa
ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien
etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös
yhtiölle itselleen. Hallitus voi antaa valtuutuksen puitteissa myös
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Valtuutus on
voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus ei ole
käyttänyt valtuutusta katsauskauden aikana.


OPTIO-OHJELMAT

Yhtiöllä oli katsauskauden aikana voimassa vuosien 2006 ja 2009 optio-ohjelmat.
2006A-optioiden merkintäaika päättyi 30.4.2010.

Optioiden tilanne oli 31.12.2010 seuraava:Optiolaji Määrä, Määrä, Merkintäaika Merkintähinta
enintään jaettu


2006B 173 000 173 000 1.4.2008-30.4.2011 1,32
2006C 667 000 1.4.2009-30.4.2012 0,98
Yhteensä 840 000 173 000

2009A 1 026 005 686 171 1.4.2009-31.3.2011 0,86
2009B 2 394 013 1 096 207 1.4.2010-31.3.2012 0,86
2009C 3 420 018 1 555 181 1.4.2011-31.3.2013 0,86
Yhteensä 6 840 036 3 337 559

2006 ja 2009 yhteensä 7 680 036 3 510 559

Osa optio-oikeuksista 2009B ja 2009C vapautuu avainhenkilön käytettäväksi
suoritusarvioinnin perusteella. Optio-oikeudet ovat osa avainhenkilöiden
kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää.

Yhtiön kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli 31.12.2010 jäljellä
yhteensä 7 680 036 kappaletta. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osuus oli enintään 9,45 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamista äänistä mahdollisen osakepääoman korotuksen jälkeen. Kaikista
voimassaolevista optio-oikeuksista yhtiön hallussa oli 31.12.2010 vielä 4 169
477 kappaletta. Jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli 31.12.2010
enimmillään 4,55 %.

Yhtiön hallitus tulee jakamaan optioita siten, että niiden laimennusvaikutus on
korkeintaan 8,50 %.


TOIMITUSJOHTAJA

Tecnotreen hallitus on nimittänyt Kaj Hagrosin toimitusjohtajaksi 1.11.2010
alkaen.

Ennen Tecnotreetä Kaj Hagros on toiminut toimitusjohtajan ja operatiivisen
johtajan tehtävissä Fox Mobile Groupissa, mikä on News Corporationin (NASDAQ:
NWS) tytäryhtiö.


RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tecnotreen liiketoiminnan suurimmat riskitekijät liittyvät merkittäviin
asiakas- ja partnerisuhteisiin, heidän kanssaan tehtyihin sopimuksiin sekä
tuotekehityspäätösten oikeaan kohdentamiseen.

Tecnotreen merkittävimmät asiakkaat ovat kooltaan yhtiötä huomattavasti
suurempia ja viiden suurimman asiakkaan osuus liikevaihdosta on yli puolet.
Yhtiön ja sen suurten asiakkaiden välillä vallitsee riippuvuussuhde, joka
mahdollisen riskin ohella tarjoaa merkittäviä uusia
liiketoimintamahdollisuuksia.

Yhtiön tekemiin projekti- ja ylläpitosopimuksiin liittyy vastuita, joista voi
syntyä ennakoimattomia kustannuksia jatkossa. Vastuita pyritään rajoittamaan
mm. asiakassopimuksissa sovittavin vastuunrajoituslausekkein. Lisäksi yhtiöllä
on voimassa oleva maailmanlaajuinen vastuuvakuutus asiakasprojekteihin
liittyvien mahdollisesti realisoituvien vastuiden kattamiseksi.

Projektitoimituksista aiheutuu merkittäviä myyntisaatavia. Suurin osa
Tecnotreen liikevaihdosta tulee kehittyvistä maista, joista eräissä on
poliittisia ja taloudellisia haasteita. Riskinä on, että laskujen maksu näissä
maissa viivästyy huomattavasti ja että Tecnotree joutuu kirjaamaan
luottotappioita. Asiakkaiden maksukäyttäytymistä ja myyntisaamisia seurataan
aktiivisesti ja uusien asiakkaiden osalta tehdään erilliset
luottokelpoisuusarviot ennen tarjouksen vahvistamista. 0,9 miljoonan euron
suuruinen arvon alentuminen on kirjattu yhteensä 5,9 miljoonan euron
suuruisista saatavista.

Valuuttakurssien muutokset aiheuttavat riskejä erityisesti myynnille.
Merkittävä osa yhtiön liikevaihdosta on USA:n dollareissa. Yhtiö suojaa
kassavirtaan liittyvää valuuttapositiotaan maksimissaan 12 kuukauden
ajanjaksolta. Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä ja -optioita.
Likvidit varat sijoitetaan luotto- ja likviditeettiriskiä välttäen hyvän
luottokelpoisuuden omaaviin rahamarkkinatalletuksiin ja lyhyen koron
rahastoihin.

Projektien läpivieminen aiheuttaa riskejä. Niitä sisältävät mm. uutta
tuotekehitystä edellyttävät projektit, joissa uusien tuoteominaisuuksien
luominen saattaa osoittautua odotettua työläämmäksi. Projektimyyntiin liittyy
myös liikevaihdon ja tuloksen vaihtelut eri vuosineljännesten välillä. Näiden
vaihteluiden ennustaminen on usein vaikeaa.

Tecnotree toimii nopeasti muuttuvalla toimialalla. Tuotekehityspäätöksiin
liittyy riski valinnoista, joihin kohdistuneet tuotto-odotukset eivät
välttämättä toteudu.

Tecnotree Convergence Limitedin hankinta toi Tecnotreelle monia uusia
mahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää monenlaisia
muutoksia mm. myynnissä, tuotekehityksessä ja organisaatiossa, joiden
onnistumiseen sisältyy riskejä. Myös maksettu kauppasumma ja sen perusteella
syntynyt goodwill sisältää riskejä.

Tecnotreen lähiajan riskit ja epävarmuustekijät liittyvät neuvoteltaviin
isoihin projekteihin ja niiden ajoitukseen.


KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Tecnotree Oyj:n hallitus päätti 1.2.2011 erottaa hallituksen jäsen Atul Chopran
hänen operatiivisista tehtävistään liiketoimintajohtajana (COO and President)
sekä johtoryhmän jäsenenä Tecnotree Oyj. Päätökset tulivat voimaan
välittömästi.

Liiketoimintajohtajan tehtävät otti hoitaakseen Tecnotree Oyj:n toimitusjohtaja
Kaj Hagros.

Tecnotree Oyj:n hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen,
jossa käsitellään Atul Chopran erottamista hallituksen jäsenyydestä
nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Erottamisen syynä on muun muassa syntynyt luottamuspula ja Atul Chopran
aloitteesta yhtiölle esitetty yksilöimätön vaatimus toukokuussa 2009 toteutetun
yrityskaupan katsomiseksi mitättömäksi, sekä konsernin liiketoiminnan häirintä.
Yhtiö kiistää kaikki esitetyt väitteet ja on ryhtynyt juridisiin
toimenpiteisiin oikeuksiensa turvaamiseksi.


VUODEN 2011 NÄKYMÄT

Tecnotree on muotoilemassa uutta strategiaansa, joka tullaan kommunikoimaan
lähiaikoina. Näkymistä kerrotaan myöhemmin.

Neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden odotetaan olevan merkittäviä.


EHDOTUS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Hallitus ehdottaa 23.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että emoyhtiön
tilikauden tappio, 10 389 877,77 euroa, katetaan vapaan oman pääoman
rahastoista.


TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Tecnotree järjestää analyytikoille ja toimittajille tilinpäätöstä koskevan
tiedotustilaisuuden 2.2.2010 kello 10.00 Helsingissä, Scandic Hotel
Simonkentässä, Pavilion-kabinetissa, os. Simonkatu 9, Helsinki. Tilinpäätöksen
esittelee talousjohtaja Tuomas Wegelius. Tilaisuus on suomenkielinen.
Tiedotustilaisuuden esitysaineisto on saatavilla osoitteesta www.tecnotree.com.TECNOTREE OYJ

HallitusLISÄTIETOJA
Kaj Hagros, toimitusjohtaja, puh. 040 849 1749
Tuomas Wegelius, talousjohtaja, puh. 0400 433 228


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tecnotree.comTAULUKKO-OSA

Tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen taloudellinen informaatio on esitetty
miljoonissa euroissa. Esitetyt luvut on laskettu tarkoista arvoista.KONSERNIN TULOSLASKELMA, Me Viite 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009
LIIKEVAIHTO 2 14,0 13,5 60,7 53,3
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,3
Materiaalit ja palvelut -2,4 -3,0 -10,1 -10,7
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -7,8 -10,1 -29,1 -29,2
Poistot ja arvonalentumiset -2,4 -1,7 -8,7 -6,9*
Liiketoiminnan muut kulut -6,2 -7,2 -20,8 -21,8
LIIKETULOS 2 -4,9 -8,5 -8,1 -15,0*
Rahoitustuotot 0,4 0,2 1,1 1,3
Rahoituskulut -0,6 -0,3 -2,4 -1,8
TULOS ENNEN VEROJA 2 -5,2 -8,6* -9,4 -15,4*
Tuloverot -0,1 1,3 -1,6 -0,8
KATSAUSKAUDEN TULOS -5,3 -7,2 -11,0 -16,2*

Katsauskauden tuloksen jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -5,3 -7,1 -11,0 -16,2*
Määräysvallattomille 0,0 -0,1 -0,0 0,0
omistajille

Emoyrityksen omistajille kuuluvasta
voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,07 -0,10 -0,15 -0,24
Laimennusvaikutuksella oikaistu -0,07 -0,10 -0,15 -0,24
osakekohtainen tulos, euroa

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, Me 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
2010 2009 2010 2009
KATSAUSKAUDEN TULOS -5,3 -7,2 -11,0 -16,2*
Muut laajan tuloksen erät:
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä 1,4 1,8 5,7 0,4
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät -0,0 0,0 -0,1 0,0
verot
Katsauskauden muut laajan tuloksen erät, 1,3 1,8 5,6 0,4
verojen jälkeen

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -4,0 -5,4 -5,3 -15,8*

Katsauskauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyrityksen omistajille -4,0 -5,3 -5,3 -15,8*
Määräysvallattomille 0,0 -0,1 -0,0 0,0
omistajille

* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman
oikaisuista johtuen

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, Me Viite 31.12.2010 31.12.2009
Pitkäaikaiset varat
Liikearvo 21,6 19,6*
Muut aineettomat hyödykkeet 3 18,0 24,0*
Aineelliset käyttöomaisuus-- 4 6,8 7,3
hyödykkeet
Laskennalliset verosaamiset 2,5 1,5
Pitkäaikaiset myynti- ja muut 0,7 0,9
saamiset
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 1,0 1,3
Myyntisaamiset 17,3 19,3
Muut saamiset 24,2 17,2
Sijoitukset 0,6 1,6
Rahavarat 16,7 25,7
VARAT YHTEENSÄ 109,7 118,4*

Oma pääoma 72,1 77,1*

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3,3 4,0*
Pitkäaikaiset korolliset velat 14,5 16,7
Muut pitkäaikaiset velat 0,4 0,3
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 5,2 2,3
Ostovelat ja muut velat 14,2 18,1
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 109,7 118,4*


* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman
oikaisuista johtuenLASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTAA = Osakepääoma

B = Ylikurssirahasto

C = Omat osakkeet

D = Muuntoerot

E = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

F = Muut rahastot

G = Voittovarat

H = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

I = Määräysvallattomien omistajien osuus

J = Oma pääoma yhteensäMe A B C D E F G H I J
Oma pääoma 4,7 0,8 -0,1 0,4 12,6 52,1 6,4 77,0 0,1 77,1
1.1.2010
Tappion kattaminen -22,7 22,7 0,0
Osakeperusteiset 0,3 0,3 0,3
maksut
Muut muutokset 0,0 0,0 -0,1
Katsauskauden laaja 5,7 -11,0 -5,2 -0,0 -5,3
tulos yhteensä
Oma pääoma 31.12.2010 4,7 0,8 -0,1 6,1 12,6 29,4 18,5 72,1 0,0 72,1


Me A B C D E F G H I J
Oma pääoma 4,7 0,8 -0,1 -0,1 0,3 50,6 27,3 83,5 83,5
1.1.2009
Osakeanti 12,3 2,0 14,3 14,3
Osingonjako -0,5 -4,6 -5,1 -5,1
Osakeperusteiset 0,2 0,2 0,2
maksut
Yrityshankinnat 0,6 0,6
Katsauskauden laaja 0,4 -16,2 -15,8 0,0 -15,8
tulos yhteensä
Oma pääoma 4,7 0,8 -0,1 0,4 12,6 52,1 6,4 77,0 0,1 77,1
31.12.2009


Kesäkuussa 2009 maksettiin osinkoa yhteensä 5 097 325,52 euroa eli 0,07 euroa
osakkeelta 72 818 936 osakkeelle.KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA, Me 1-12/2010 1-12/2009
Liiketoiminnan rahavirrat
Katsauskauden tulos -11,0 -16,2
Oikaisut katsauskauden tulokseen 11,5 8,1
Käyttöpääoman muutokset -7,7 14,1
Maksetut korot -0,3 -1,2
Saadut korot 0,5 0,4
Maksetut verot -3,2 -3,2
Liiketoiminnan nettorahavirta -10,2 2,0

Investointien rahavirrat
Tytäryritysten hankinta vähennettynä -14,0
hankintahetken rahavaroilla
Transaktiot vähemmistön kanssa -0,7
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,8 -5,3
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -0,9 -1,2
Investoinnit muihin sijoituksiin -0,8
Luovutustulot muista sijoituksista 0,9 0,3
Saadut korot sijoituksista 0,0 0,1
Saadut osingot sijoituksista 0,3 0,1
Investointien nettorahavirta -0,4 -21,5

Rahoituksen rahavirrat
Lainojen nostot 3,0
Lainojen takaisinmaksut -2,2 -1,4
Maksetut osingot -5,1
Rahoituksen nettorahavirta 0,8 -6,5

Rahavarojen muutos -9,8 -26,0

Rahavarat katsauskauden alussa 25,7 51,0
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 1,1 0,4
Sijoitusten käyvän arvon muutosten vaikutus -0,3 0,2

Rahavarat katsauskauden lopussa 16,7 25,7


1. OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsauson laadittu kansainvälistä tilinpäätösstandardia IAS 34,
Osavuosikatsaukset, noudattaen. Esitettyjen tunnuslukujen laskentakaavat ja
osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet ovat yhtenevät konsernin vuoden 2009
vuosikertomuksessa julkaistujen periaatteiden kanssa. Uusilla 1.1.2010 alkaen
voimassa olevilla IFRS-säännöksillä ei ole ollut olennaista vaikutusta
konsernin osavuosikatsauksen laatimisperiaatteisiin ja laskentamenetelmiin.

Vuoden 2010 alusta Tecnotreen segmenttiraportointi on muuttunut siten, että
IFRS 8 mukaisina toimintasegmentteinä ovat maantieteelliset alueet: Amerikka
(Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue).

Tilinpäätöksessä 2009 esitetty Tecnotree Intian hankintamenolaskelma oli
alustava. Lopullisessa hankintamenolaskelmassa on arvioitu asiakassopimusten ja
niihin liittyvien asiakassuhteiden käyväksi arvoksi 0,5 miljoonaa euroa sekä
tilauskannan käyväksi arvoksi 0,2 miljoonaa euroa. Nämä arvot sisältyivät
alustavassa laskelmassa liikearvoon. Asiakassuhteiden poistoaika on 5 vuotta ja
tilauskannan poistoaika 5 kuukautta. Poistojen laskenta on alkanut
hankintahetkestä 6.5.2009. Vertailukauden lukuja on oikaistu vastaavasti.
Vertailukauden oikaisut näkyvät tuloslaskelmassa muiden aineettomien
hyödykkeiden poistoissa ja niihin liittyvissä laskennallisissa veroissa..

2. SEGMENTTI-INFORMAATIO

Vuoden 2010 alusta lähtien Tecnotree raportoi IFRS 8 mukaisina
toimintasegmentteinä maantieteelliset alueet, jotka ovat Amerikka (Pohjois-,
Väli- ja Etelä-Amerikka), Eurooppa, MEA (Lähi-itä ja Afrikka) sekä APAC (Aasia
ja Tyynenmeren alue). Tämä perustuu siihen, että niiden tulosta seurataan
konsernin sisäisessä taloudellisessa raportoinnissa erillisinä. Tecnotreen IFRS
8:n mukainen operatiivinen päätöksentekijä on konsernin johtoryhmä.

Toimintasegmenttien liikevaihto ja tulos esitetään asiakkaiden sijainnin
mukaan. Segmenttien tulos sisältää sellaiset kulut jotka ovat järkevällä
perusteella kohdistettavissa segmenteille, eli myynnin, asiakaspalvelun ja
-toimituksien kulut. Tuotehallinnan, tuotekehityksen ja hallinnon kuluja,
poistoja sekä vero- ja rahoituseriä ei kohdisteta.Uusi segmenttijako on toteutettu 1.1.2010 alkaen siten, että vuoden 2009
segmenttien tuloksia ei esitetä uuden segmenttijaon mukaan, koska tietoja ei
ole saatavilla ja niiden tuottamisesta aiheutuisi kohtuuttomasti menoja.

TOIMINTASEGMENTIT: 2010 2009
LIIKEVAIHTO, Me
Amerikka (Pohjois--, Väli- ja Etelä-Amerikka) 25,2 23,1
Eurooppa 6,7 5,2
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 23,7 21,3
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 5,1 3,6
YHTEENSÄ 60,7 53,3
TULOS, Me 2010 2009
Amerikka (Pohjois--, Väli- ja Etelä-Amerikka) 8,9
Eurooppa 3,0
MEA (Lähi-itä ja Afrikka) 16,1
APAC (Aasia ja Tyynenmeren alue) 1,9
SEGMENTTIEN TULOS 29,8

Kohdistamattomat erät -32,4
LIIKETULOS ENNEN TUOTEKEHITYSAKTIVOINTEJA, NIIDEN POISTOJA JA -2,5 -8,8
KERTALUONTEISIA KULUJA
Tuotekehitysaktivoinnit 0,6 5,1
Tuotekehitysaktivointien poistot -6,1 -4,2
Kertaluonteiset kulut 0,0 -7,0
LIIKETULOS -8,1 -15,0
Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 -0,5
TULOS ENNEN VEROJA -9,4 -15,4


3. AINEETTOMAT HYÖDYKKEETKatsauskaudella on tuotekehitykseen liittyvistä kustannuksista aktivoitu 0,6
miljoonaa euroa (5,1), joka poistetaan 3-5 vuodessa kaupallisen käytön
alkamisesta. Tuotekehitysmenojen poistot katsauskaudella olivat 6,1 miljoonaa
euroa (4,2).4. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEETKatsauskaudella hankittiin aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä 0,9
miljoonalla eurolla (1,2). Vähennyksiä katsauskaudella oli 0,0 miljoonaa euroa
(0,0).

5. KONSERNIN VASTUUSITOUMUKSET, Me 31.12.2010 31.12.2009
Annetut pantit 0,0 0,0
Takaukset
Omasta puolesta 1,0 0,6
Muut vastuut
Irlannin kiinteistöön liittyvä rajoitus 0,4 0,4
MUUT VUOKRASOPIMUKSET, Me 31.12.2010 31.12.2009
Ei purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten
perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:
Muut vuokrasopimukset
Yhden vuoden kuluessa erääntyvät 0,6 0,7
1-5 vuoden kuluessa erääntyvät 0,5 0,5
6. KONSERNIN TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 1-12/2010 1-12/2009
Sijoitetun pääoman tuotto, % -7,4 -13,7*
Oman pääoman tuotto, % -14,7 -20,2*
Omavaraisuusaste, % 66,4 65,6*
Nettovelkaantumisaste, % 3,3 -10,8
Investoinnit, Me 1,8 1,4
% liikevaihdosta 3,0 2,7
Tutkimus- ja kehitysmenot, Me 13,1 14,5
% liikevaihdosta 21,7 27,2
Tilauskanta, Me 14,3 11,7
Henkilöstö keskimäärin 797 665
Henkilöstö kauden lopussa 858 779


* Vertailukauden luvut ovat muuttuneet Tecnotree Intian hankintamenolaskelman
oikaisuista johtuen

KONSERNIN OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 1-12/2010 1-12/2009
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,15 -0,24
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu, -0,15 -0,24
euroa
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,98 1,05
Osakemäärä kauden lopussa, 73 496 73 496
1 000 kpl
Osakemäärä keskimäärin, 73 496 68 039
1 000 kpl
Osakkeen kurssikehitys, euroa
Keskikurssi 0,79 1,00
Alin 0,58 0,78
Ylin 1,00 1,21
Osakkeen kurssi kauden lopussa, euroa 0,60 0,94
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Me 44,2 69,2
Osakevaihto, milj. kpl 16,6 22,6
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 22,6 30,7
Osakevaihto, Me 13,2 23,2
Hinta--/voittosuhde (P/E) -4,0 -3,97
AVAINLUVUT NELJÄNNESVUOSITTAIN 4Q/10 3Q/10 2Q/10 1Q/10 4Q/09 3Q/09
Liikevaihto, Me 14,0 13,3 19,3 14,1 13,5 13,2
Liikevaihto, muutos % 3,3 0,5 28,7 22,8 -37,7 -27,4
Oikaistu liiketulos, Me*** -3,2 -0,7 2,0 -0,6 -2,0 -2,1
% liikevaihdosta -22,7 -5,1 10,2 -4,2 -14,7 -15,6
Liiketulos, Me -4,9 -2,0 0,7 -1,9 -8,5 -3,2
% liikevaihdosta -35,1 -14,7 3,8 -13,7 -63,0 -23,9
Tulos ennen veroja, Me -5,2 -1,8 0,0 -2,5 -8,6 -3,6

Henkilöstö kauden lopussa 858 830 794 759 779 842

Osakekohtainen tulos, -0,07 -0,03 -0,01 -0,04 -0,10 -0,06
laimentamaton, euroa
Osakekohtainen tulos, -0,07 -0,03 -0,01 -0,04 -0,10 -0,06
laimennusvaikutuksella oikaistu,
euroa
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 0,98 1,03 1,11 1,08 1,05 1,12
Korolliset nettovelat, Me 2,4 2,2 -5,0 -9,1 -8,3 -11,3

Tilauskanta, Me 14,3 20,1 21,0 21,9 11,7 15,2*** Oikaistu liiketulos = liiketulos ennen tuotekehitysaktivointeja, niiden
poistoja ja kertaluonteisia kuluja. Erittely on kohdassa ”Tuloskehitys”.

Source: Millistream