Tectia

TECTIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2010

Lehdistötiedote   •   Loka 20, 2010 13:09 EEST

YHTEENVETO

Heinä-syyskuu

- Liikevaihto 2,1 miljoonaa euroa, vähennys edellisen vuoden vastaavaan
jaksoon -7,6 % (2,2 miljoonaa euroa 7-9/2009).
- Liiketappio -0,2 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa euroa), tappio -0,1
miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos -0,00 euroa (0,00).


Tammi-syyskuu

- Liikevaihto 6,6 miljoonaa euroa, lisäys edellisen vuoden vastaavaan jaksoon
12,0 % (5,9 miljoonaa euroa 1-9/2009).
- Liiketappio -0,3 miljoonaa euroa (-1,9 miljoonaa euroa), voitto 0,0
miljoonaa euroa (-1,6 miljoonaa euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,06).

Yhtiön vakavaraisuus säilyi hyvänä. Omavaraisuusaste oli 70,6 % (78,2 %) ja
likvidit varat olivat 4,5 milj. euroa (6,0 miljoonaa euroa).

KONSERNIN AVAINLUVUT
milj. Euroa 7-9/
2010 7-9/
2009 1-9/
2010 1-9/
2009 Muutos % 1-12/
2009

Liikevaihto 2,1 2,2 6,6 5,9 12,0 8,8
Liikevoitto/-tappio -0,2 0,1 -0,3 -1,9 86,5 -1,5
% liikevaihdosta -7,6 4,9 -3,9 -32,6 -17,1
Tulos ennen veroja -0,1 0,2 0,0 -1,6 101,3 -1,2
Tilikauden tulos -0,1 0,2 0,0 -1,6 101,1 -1,2

Oman pääoman tuotto, % 0,7 -22,9 -12,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,2 -21,6 -10,8
Likvidit varat 4,5 6,0 -25,3 6,4
Nettovelkaantumisaste, % -162,1 -138,5 -144,2
Omavaraisuusaste, % 70,6 78,2 71,4

Tulos/osake, euroa -0,00 0,00 0,00 -0,06 101,1 -0,04
Oma pääoma/osake, euroa 0,09 0,15 0,09 0,15 -38,2 0,15


TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Tectia on reaaliaikaisten tietoturvaratkaisujen markkinoiden suunnannäyttäjä
verkottuneille, moderneille organisaatioille. Tectian strategian toteuttaminen
on vaiheessa, jossa yhtiö kassavirran tervehdyttämisen lisäksi vahvistaa
kilpailuetuaan markkinoilla.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,1 miljoonaa euroa ja laski 7,6
prosenttia viime vuotisesta. Liiketappio oli -0,2 miljoonaa euroa. Yhtiön
taloudellinen asema säilyi vakaana omavaraisuusasteen ollessa 70,6 prosenttia
ja likvidien varojen 4,5 miljoonaa euroa.
Katsauskauden liikevaihto nousi 6,6 miljoonaan euroon ja kasvoi 12,0
prosenttia. Kustannussäästöt ilman kertaluonteisia eriä olivat -0,3 milj. euroa
eli -4% vertailukauteen verrattuna. Liiketappio oli -0,3 miljoonaa euroa.
Vastaavan ajanjakson 2009 liiketappio oli -1,9 miljoonaa euroa sisältäen
kertaluonteisia eriä 0,7 miljoonaa euroa. Katsauskauden voitto oli 0,0
miljoonaa euroa. Vastaavan ajanjakson 2009 liiketappio oli -1,6 miljoonaa
euroa.

Tectia käynnisti katsauskaudella globaalin branditietoisuuden vahvistamiseen ja
uusasiakashankintaan keskittyvän Lead Generation -ohjelman. Ohjelman
tavoitteena on Tectia SAMS (secure, automate, manage,
share)-markkinointiviestin tunnettavuuden lisääminen. Tectia SAMS on nopein tie
asiakkaan liiketoiminnan tietoturvaan.

Yhtiö käynnisti myynti- ja markkinointiyhteistyön kansainvälisen
ICT-konsultointiorganisaation kanssa alkaen Aasiasta, jossa Tectian
turvattuihin luottokorttiratkaisuihin liittyvä asiakastilaisuus järjestettiin
Tokiossa, Japanissa.
Yhtiöllä on käynnissä tämän lisäksi useita yhteistyökeskusteluja johtavien
systeemi-integraattoreiden kanssa päämarkkinoillaan.

Tectian strategiana on lisätä uusien ja sertifioitujen nykyisten myyntikanavien
liikevaihtoa merkittävästi strategiajakson aikana. Yhtiö käynnisti
myyntikumppaneille suunnatun globaalin kehitysohjelman, jonka tavoitteena on
kanavamyyntiverkoston osaamisen kehittäminen ja kumppaniliikevaihdon merkittävä
nostaminen. Myyntiverkoston jäsenillle tarjotaan tulosperusteiset kannustimet,
sekä tukea koulutukseen, tuotteiden myyntivaiheeseen, myynnin strategiseen
johtamiseen ja yhteismarkkinointiin.

Osana Kiina-strategiaa yhtiö teki sopimuksen Sen Spirit Technology Ltd:n (SST)
kanssa Tectian tietoturvaratkaisujen jakelemisesta Hong Kongissa ja myöhemmin
Kiinan kansantasavallassa. SST on Karin Technology Holdings Ltd:n tytäryhtiö.
Karin on Singaporen pörssissä listattu, johtava IT-komponenttien ja palvelujen
tarjoaja Hong Kongissa ja Kiinan kansantasavallassa.

Euroopan myyntikanavan kehittämiseksi yhtiö allekirjoitti
jälleenmyyntisopimuksen LAN2LAN Ltd:n kanssa Isossa-Britanniassa. LAN2LAN
tarjoaa asiakkailleen Tectia-tietoturvaohjelmistoja ja hallitun tiedonsiirron
ratkaisuja osana LAN2LAN omaa yritystason verkkoturvatarjontaa. LAN2LAN on
erikoistunut järjestelmäintegraatioon ja sillä on asiakkaita useilla
toimialoilla.

Yhtiö julkisti uuden joustavan tietoturvaratkaisujen hankintamallin IBM
z/OS-suurkoneille. Uusi malli muuttaa asiakkaan kertaluonteiset pääomamenot
operatiivisiksi kustannuksiksi. Tectia-tietoturvaratkaisut ovat ensimmäiset
yritystason turvaratkaisut, jotka turvaavat pääsyn suurkoneille yhdellä
tuotteella, tarjoten paremman tietoturvan kuin mitkään muut saatavilla olevat
ratkaisut.

Tectia siirsi tuotehallinnan ja -markkinoinnin johtamisen Yhdysvaltoihin, jotta
yhtiön asiakas- ja markkinalähtöinen strategia saa tarvittavan suoran
markkinoihin ja kilpailuetuun perustuvan ohjauksen. Uusi toimintamalli integroi
Amerikan, Euroopan ja Aasian markkinaviestit yhtenäiseksi Tectia
SAMS-konseptiksi.

Tectian strategisena tavoitteena on kehittyä myynti- ja
markkinointisuuntautuneeksi ohjelmistoyritykseksi, joka toimii reaaliaikaisten
tietoturvaohjelmistojen edelläkävijänä moderneille ja verkottuneille
organisaatioille.

Jari Mielonen
ToimitusjohtajaRAPORTOINTI

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset, standardin
mukaisesti. Alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuun ottamatta
osavuosikatsauksessa on sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin
vuositilinpäätöksessä 31.12.2009. Luvut ovat tilintarkastamattomia. Uusia
1.1.2010 käyttöönotettuja standardeja, standardien muutoksia ja muutettuja
tulkintoja ovat IFRS 3: Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27:
Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Mainituilla muutoksilla ei ole ollut
olennaista vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Tilikaudella 2010 yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan vuodesta 2009 ja odottaa
tuloksen olevan voitollinen.

LIIKEVAIHTO

Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto oli 2,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa).
Konsernin liikevaihto laski heinä-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna -7,6 %.

Konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 6,6 milj. euroa (5,9 milj. euroa).
Konsernin liikevaihto nousi tammi-syyskuussa edellisen vuoden vastaavaan
ajanjaksoon verrattuna 12,0 %.

Tarkastelujakson aikana Tectian liikevaihdosta 68,6 % (69,6 %) tuli Pohjois- ja
Etelä-Amerikasta, 22,2 % (20,4 %) Euroopasta, Lähi-Idästä ja Afrikasta sekä 9,2
% (9,9 %) Aasiasta ja Tyynenmeren alueelta.

TECTIAN LIIKEVAIHTO
milj. euroa 7-9/
2010 7-9/ 2009 1-9/
2010 1-9/ 2009 Muutos % 1-12/
2009

MAANTIETEELLINEN JAKAUMA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,4 1,7 4,5 4,1 10,2 5,5
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,3 0,6 0,6 1,2 0,8
Eurooppa, Lähi-Itä ja
Afrikka 0,4 0,3 1,5 1,2 21,6 2,5
Tectia-konserni 2,1 2,2 6,6 5,9 12,0 8,8

LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN
Lisenssimyynti 0,7 1,1 2,6 2,3 8,0 4,1
Ylläpito 1,4 1,2 4,0 3,5 14,0 4,7
Yhteensä 2,1 2,2 6,6 5,9 12,0 8,8


Tectia laskuttaa valtaosin Yhdysvaltain dollareissa. Tarkastelujakson aikana
dollarin kurssi suhteessa euroon vahvistui keskimäärin 3,6 % verrattuna
vastaavaan ajanjaksoon 2009. Vastaavan ajanjakson 2009 valuuttakursseilla
liikevaihto olisi laskenut 1,8 % raportointikauden liikevaihdosta ja näin ollen
2010 raportointikauden liikevaihdon kasvu olisi ollut 10,1% verrattuna
vastaavaan ajanjaksoon 2009.

TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS

Heinä-syyskuun liiketappio oli -0,2 milj. euroa (0,1 milj. euroa). Tappio oli
-0,1 milj. euroa. (0.2 milj. euroa).

Tammi-syyskuun liiketappio oli -0,3 milj. euroa (-1,9 milj. euroa). Voitto oli
0,0 milj. euroa (tappio -1,6 milj. euroa). Kustannussäästöt ilman
kertaluonteisia eriä olivat -0,3 milj. euroa eli -4% vertailukauteen
verrattuna. Katsauskauden jälkeen ei ole tapahtumia, jotka voisivat vaikuttaa
olennaisesti yhtiön tulokseen ja kannattavuuteen.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat heinä-syyskuussa -1,3 milj.
euroa (-0,8 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -0,6
milj. euroa (-0,9 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -0,4 milj. euroa (-0,4
milj. euroa).

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut olivat tammi-syyskuussa -3,6 milj.
euroa (-3,3 milj. euroa). Tutkimuksen ja tuotekehityksen kulut olivat -1,7
milj. euroa (-2,8 milj. euroa). Hallinnon kulut olivat -1,6 milj. euroa (-1,8
milj. euroa).

Tilikauden alussa yhtiö toteutti organisaatiomuutoksen jossa siirrettiin
asiakastuki tuotekehityksestä myynnin ja markkinoinnin alaiseksi toiminnoksi.
Edellä esitetyt vertailuluvut ovat vanhan organisaation mukaisesti. Vuonna 2010
siirtyneiden toimintojen kulut ovat -0,3 milj. euroa kolmannella
vuosineljänneksellä ja raportointikaudella -0,9 milj. euroa. Vaikutus
vertailukauden lukuihin on -0,3 milj. euroa kolmannella vuosineljänneksellä,
vertailukaudella -0,8 milj. euroa ja vuoden 2009 vaikutus on -1,0 milj. euroa.

TASE JA RAHOITUS

Tectian rahoitusasema säilyi hyvänä osakkeenomistajille 2010 maaliskuussa
maksetusta pääomanpalautuksesta huolimatta. Taseen loppusumma 30.09.2010 oli
6,9 milj. euroa (8,2 milj. euroa), josta likvidit varat olivat 4,5 milj. euroa
(6,0 milj. euroa) eli 64,9 % taseen loppusummasta. Nettovelkojen suhde omaan
pääomaan oli katsauskauden lopussa -162,1 % (-138,5 %). Omavaraisuusaste
30.09.2010 oli 70,6 % (78,2 %).

Suorat investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat
katsauskaudella -0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Katsauskauden
rahoitustuotot muodostuivat pääasiassa määräaikaistalletusten koroista sekä
valuuttakurssituotoista. Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä 0,3 milj.
euroa, kun ne edellisvuoden vastaavana ajanjaksona olivat 0,3 milj. euroa.

Tectian liiketoiminnan rahavirta tammi-syyskuussa oli -0,4 milj. euroa (-1,9
milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -0,0 milj. euroa (11,5 milj.
euroa). Rahoituksen rahavirta oli -1,5 milj. euroa (-8,5 milj. euroa), joka
muodostui pääasiassa osakkeenomistajille maksetusta pääomanpalautuksesta ja
lyhytaikaisista sijoituksista. Yhteensä rahavarat vähentyivät
tarkastelujaksolla -1,9 milj. euroa (-1,1 milj. euroa).

TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Tectian tutkimus- ja kehitysmenot olivat heinä-syyskuussa -0,6 milj. euroa
(-0,9 milj. euroa), mikä vastasi 27,8 % liikevaihdosta (40,3 %).

Tectian tutkimus- ja kehitysmenot olivat tammi-syyskuussa -1,7 milj. euroa
(-2,8 milj. euroa), mikä vastasi 25,2 % liikevaihdosta (47,1 %). Yhtiö ei ole
katsauskaudella aktivoinut kehitysmenoja.

HENKILÖSTÖ

Konsernin henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 68. Henkilöstömäärä kasvoi 5
henkilöllä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (+8%).

Henkilöstöstä 43 % myynnissä, markkinoinnissa ja asiakastuessa, 40 %
työskenteli kauden lopussa tutkimuksessa ja tuotekehityksessä, sekä 18 %
hallinnossa.

TECTIAN OSAKE, OMISTUS JA KONSERNIRAKENTEEN MUUTOKSET

Katsauskauden aikana Tectia Oyj:n osakkeiden vaihto oli 3 879 472 kpl (3 554
951 euroa). Jakson ylin kurssinoteeraus oli 1,15 euroa ja alin 0,76 euroa.
Jakson painotettu keskikurssi oli 0,92 euroa ja jakson viimeisen pörssipäivän
(30.09.2010) noteeraus 0,97 euroa.

Yhtiön pääomistajan Tatu Ylösen suora ja välillinen omistus ja äänivalta on
46,7 % yhtiöstä, Assetman Oy 13,4 % ja Johdon omistusyhtiö SSH Management
Investment Oy 4,8 %. Lisätietoja osakeomistuksesta on saatavilla yhtiön
verkkosivuilta.

Johdon omistusyhtiö SSH Management Investment Oy yhdistellään konserniyhtiönä
osakassopimuksen perusteella.

Katsauskauden aikana perustettiin yhtiön 100% omistama Hongkongin tytäryhtiö
Tectia Limited. Konsernirakenteessa ei katsauskauden aikana ollut muita
muutoksia.

TECTIA:N OSAKEPÄÄOMAN KEHITYS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Tarkastelujakson päättyessä 30.09.2010 Tectian osakepääoma oli 897.034,47 euroa
ja se jakaantui 29 901 149 osakkeeseen. Tarkastelujakson aikana merkittiin
I/1999 optio-ohjelman C-optio-todistuksilla 100 kappaletta, I/1999
D-optiotodistuksilla 100 kappaletta, I/1999 E-optiotodistuksilla 500
kappaletta, I/1999 F- optiotodistuksilla 650 kappaletta, I/1999
H-optiotodistuksilla 350 kappaletta, II/2003 optio-ohjelman
C-optiotodistuksilla 500 kappaletta sekä II/2003 D-optiotodistuksilla 500
kappaletta. Optioiden merkinnästä johtuen osakepääoma korottui 81,00 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään yhteensä 5.500.000 osakkeen antamisesta maksullisilla osakeanneilla
tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia optio-oikeuksia tai muita
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia joko osakkeenomistajien
merkintäetuoikeuksin tai merkintäetuoikeuksista poiketen yhdessä tai useammassa
erässä. Valtuutus on voimassa seuraavaksi pidettävään varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2011 asti.

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä siten,
että valtuutuksen nojalla voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan
kuuluvilla varoilla enintään 2.000.000 yhtiön omaa osaketta, mikä määrä vastaa
noin 6,69 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankittavista osakkeista
maksettava vastike määräytyy hankintapäivänä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä yhtiön osakkeelle määräytyvän
kaupankäyntikurssin perusteella. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa
hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 1.500.000 omaa
osaketta koskevasta pantiksi ottamisesta. Määrä vastaa noin 5,02 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista. Hankkimisvaltuutus ja pantiksi ottamista koskeva
valtuutus ovat voimassa enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

OSINKO JA MUU VAROJEN JAKO

Yhtiökokous päätti varojen jakamista sijoitetun vapaan pääoman rahastosta
osakkeenomistajille siten, että varoja jaetaan osaketta kohti 0,05 euroa eli
yhteensä 1.494.922,45 euroa. Pääoman palautus maksettiin osakkeenomistajille,
jotka olivat täsmäytyspäivänä 8.3.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon, ja pääoman palautuksen maksupäivä oli 15.3.2010.

Samalla alennettiin yhtiön vuosina 2000 - 2002 liikkeeseen laskemiin
optio-ohjelmiin kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden
merkintähintaa varojenjakoa vastaavalla määrällä, eli 0,05 euroa kutakin
optio-oikeutta kohti. Osakkeiden merkintähinnan tulee kuitenkin olla aina
vähintään nimellisarvon suuruinen.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yrityksen riskeihin ja epävarmuustekijöihin ei ole tullut olennaisia muutoksia
katsauskauden aikana. Tarkemmin riskejä ja epävarmuustekijöitä on raportoitu
vuoden 2009 tilinpäätöksen sivuilla 4-5.

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Katsauskauden aikana ei ole olennaisia lähipiiritapahtumia. Yrityksen lähipiiri
ja niihin liittyvät tapahtumat ovat nähtävillä vuoden 2009 tilinpäätöksen
sivuilla 40-41.

TAULUKOT


LAAJA TULOSLASKELMA
milj. Euroa 7-9
/2010 7-9
/2009 1-9
/2010 1-9
/2009 1-12
/2009

Liikevaihto 2,1 2,2 6,6 5,9 8,8
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Bruttokate 2,1 2,2 6,5 5,8 8,7
Liiketoiminnan muut tuotot 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Myynnin, markkinoinnin ja asiakastuen kulut -1,3 -0,8 -3,6 -3,3 -4,3
Tuotekehityskulut -0,6 -0,9 -1,7 -2,8 -3,8
Hallinnon kulut -0,4 -0,4 -1,6 -1,8 -2,3

Liikevoitto/-tappio -0,2 0,1 -0,3 -1,9 -1,5

Rahoitustuotot ja -kulut 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3

Voitto/tappio ennen veroja -0,1 0,2 0,0 -1,6 -1,2
Verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Katsauskauden voitto/tappio -0,1 0,2 0,0 -1,6 -1,2

Muut laajaan tulokseen kuuluvat erät:
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Tilikauden laaja tulos yhteensä -0,1 0,2 -0,1 -1,7 -1,3


TULOS/OSAKE 7-9/
2010 7-9/
2009 1-9/
2010 1-9/
2009 1-12/ 2009

Tulos/osake, euroa -0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,04
Tulos/osake, laimennettu, euroa -0,00 0,00 0,00 -0,06 -0,04


TASE
milj. euroa 30.09.2010 30.09.2009 31.12.2009

VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 0,2 0,2 0,2
Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 0,0
Sijoitukset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset varat yhteensä 0,3 0,2 0,3

Lyhytaikaiset varat
Lyhytaikaiset saamiset 2,2 2,0 2,7
Sijoitukset 2,5 3,0 2,5
Rahavarat 2,0 3,0 3,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 6,7 8,0 9,1

Varat yhteensä 6,9 8,2 9,4

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma 2,8 4,3 4,4
Pitkäaikaiset velat
Varaukset 0,1 0,0 0,1
Korollinen vieras pääoma 0,0 0,1 0,0
Pitkäaikaiset velat yhteensä 0,1 0,1 0,0

Lyhytaikaiset velat 4,0 3,9 4,8

Oma pääoma ja velat yhteensä 6,9 8,2 9,4RAHAVIRTALASKELMA
milj. euroa 1-9/2010 1-9/2009 1-12/2009

Liiketoiminnan rahavirta -0,4 -1,9 -2,4
Investointien rahavirta -0,1 11,5 12,0
Rahoituksen rahavirta -1,5 -8,5 -7,7

Rahavarojen muutos -1,9 1,1 1,9

Rahavarat katsauskauden alussa 3,9 2,0 2,0
Valuuttakurssivaikutus 0,0 0,0 0,0
Rahavarat katsauskauden lopussa 2,0 3,0 3,9


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa Osake-
pääoma Arvon-muutos- rahastot Muunto-ero Omat
osakkeet rahasto
Voitto-varat ja vapaat rahastot Yht.
Oma pääoma 1.1.2009 0,9 0,1 -0,9 14,4 14,5

Muutos 0,0 0,0 -0,1 -10,1 -10,2
Nettovoitto

Oma pääoma 30.09.2009 0,9 0,2 -1,0 0,0 4,3 4,3

Muutos 0,0 -0,1 0,0 0,0 1,2
Nettovoitto 0,0
Johdon kannustin-järjestelmä 0,0 0,0 0,0 -1,1 0,0

Oma pääoma 31.12.2009 0,9 0,1 -1,0 -1,1 5,5 4,4

Muutos 0,0 0,0 -0,1 0,1 -1,4 -1,5
Nettovoitto -0,0

Oma pääoma 30.09.2010 0,9 0,1 -1,1 -1,0 3,9 2,8LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa 7-9/
2010 7-9/
2009 1-9/
2010 1-9/
2009 1-12/
2009

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 1,4 1,7 4,5 4,1 5,5
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,2 0,3 0,6 0,6 0,8
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,4 0,3 1,5 1,2 2,5
Tectia-konserni 2,1 2,2 6,6 5,9 8,8


LIIKEVOITTO/ -TAPPIO SEGMENTEITTÄIN
milj. euroa 7-9/
2010 7-9/
2009 1-9/
2010 1-9/
2009 1-12/
2009

Pohjois- ja Etelä-Amerikka 0,8 1,1 2,8 1,6 2,5
Aasia ja Tyynenmeren alue 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5
Eurooppa, Lähi-Itä ja Afrikka 0,1 0,1 0,2 0,3 1,1
Tectia -konsernin yhteiset kulut* -1,1 -1,3
-3,6 -4,1 -5,5
Tectia-konserni -0,2 0,1 -0,3 -1,9 -1,5

* Tectia-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä
keskitetyn tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset.TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT
milj. euroa 1-9/2010
1-9/2009
1-12/2009

Liikevaihto 6,6 5,9 8,8
Liiketulos -0,3 -1,9 -1,5
Liiketulos, % liikevaihdosta -3,9 -32,6 -16,9
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja 0,0 -0,9 -0,3
Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, % liikevaihdosta 0,3 -14,8 -2,9
Tulos ennen veroja 0,0 -1,6 -1,2
Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta 0,3 -27,4 -13,3
Oman pääoman tuotto, % 0,7 -21,6 -12,4
Sijoitetun pääoman tuotto, % 1,2 -22,9 -10,8
Korolliset nettovelat -4,5 -6,0 -6,4
Omavaraisuusaste, % 70,6 78,2 71,4
Nettovelkaantumisaste (gearing), % -162,1 -138,5 -144,2
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 0,0 0,0 0,1
osuus liikevaihdosta, % 0,0 0,0 1,3
Tutkimus- ja kehityskulut 1,7 2,8 3,8
osuus liikevaihdosta, % 25,2 47,1 43,0
Henkilöstö keskimäärin 67 66 66
Henkilöstö kauden lopussa 68 63 64

Taloudellisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty tilinpäätöksessä 2009.
Laskentaperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia tilinpäätöksen jälkeen.

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT
1-9/2010
1-9/2009
1-12/2009

Tulos/osake, euroa (laimentamaton) -0,00 -0,06 -0,04
Tulos/osake, euroa (laimennettu) -0,00 -0,06 -0,04
Oma pääoma/osake, euroa 0,09 0,15 0,15
Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl 29 901 28 798 29 898
Osakkeen kurssikehitys euroina
Keskikurssi 0,92 0,81 0,79
Alin 0,76 0,65 0,65
Ylin 1,15 1,24 1,24
Osakkeen kurssi kauden lopussa 0,97 0,72 0,77
Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, milj. euroa 29,0 20,7 23,0
Osakevaihto, milj. kpl 3,9 3,6 5,1
Osakevaihto, % kokonaismäärästä 13,0 12,6 17,0
Osakevaihto, Meur 3,6 2,9 4,0


VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET
milj. euroa 30.9.2010
30.9.2009 31.12.2009

Vuokravakuudet 0,1 0,1
Taseen ulkopuoliset leasing- ja vuokravastuut
1 vuoden kuluessa 0,4 0,5 0,6
1-5 vuoden kuluttua 0,8 1,1 1,1

VASTUUN RAJOITUS

Tämän raportin sisältö on Tectia Oyj:n ja kanssamme yhteistyössä toimivien
kolmansien osapuolten sisällöntuottajien julkaisema ja tarkoitettu tiedoksi
vain henkilökohtaiseen käyttöön. Tiedotteen sisältämiä tietoja ei voida missään
tilanteessa pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa arvopapereita. Tietoja ei
ole tarkoitettu taloudellisiksi neuvoiksi (sijoitus-, vero- eikä lakiasioissa),
eikä suosituksiksi minkään sijoituskohteiden tai tuotteiden puolesta. Tectia ei
anna sijoitusneuvoja eikä osto- tai myyntisuosituksia yhtiön omista tai muiden
yritysten osakkeista. Mikäli olet kiinnostunut sijoittamaan Tectian
osakkeisiin,ota yhteyttä taloudelliseen neuvonantajaasi saadaksesi lisätietoja.
Tectian osakkeiden aiemmat tulokset eivät ole osoitus tulevasta
kurssikehityksestä. LUKUUNOTTAMATTA SOVELTUVAA PAKOTTAVAA LAINSÄÄDÄNTÖÄ
TIEDOTTEEN TIETOJEN SAATAVUUDESTA, VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA TAI
SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ
TECTIA TAKAA SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI TIEDOTTEEN SISÄLLÖN OIKEELLISUUTTA EIKÄ
TIETOJEN SOPIVUUTTA MIHINKÄÄN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN.

Tectia Oyj:n seuraava osavuosikatsaus ja tilinpäätöstiedote ajalta
1.1.-31.12.2009 julkaistaan helmikuussa 2010. Lisätietoja saatavilla yhtiön
verkkosivuilta lähempänä tätä ajankohtaa.

Helsingissä 20.10.2010

TECTIA OYJ

Hallitus

Jari Mielonen
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Jari Mielonen, toimitusjohtaja, puhelin +358 20 500 7000
Mikko Karvinen, talousjohtaja, puhelin +358 20 500 7000


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.tectia.com


Source: Millistream