Tieto

TIEDON osavuosikatsaus 4/2010 (1.1.-31.12.) ja tilinpäätöstiedote 2010 - Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7 %, kertaluonteiset kustannukset rasittivat kannattavuutta

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 09:15 EET

Pdf-versio tiedotteesta on luettavissa oheisen linkin kautta:
http://http://hugin.info/3114/R/1487425/422899">http://hugin.info/3114/R/1487425/422899pdf

Katsauksen pääkohdat: loka-joulukuu
* Liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 472,2 (440,6) milj. euroa.
* Uusien tilausten määrä oli 581 (555) milj. euroa.
* Liikevoitto oli 6,4 (33,7) milj. euroa eli 1,4 % (7,7) liikevaihdosta.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 33,5 (38,5) milj. euroa eli 7,1 %
(8,7) liikevaihdosta.
* Voitto verojen jälkeen oli 1,4 (25,7) milj. euroa.
* Liiketoiminnan rahavirta oli 72,4 (71,7) milj. euroa.


Katsauksen pääkohdat: tammi-joulukuu
* Liikevaihto 1 713,7 (1 706,3) milj. euroa oli edellisvuoden tasolla.
* Uusien tilausten määrä oli 2 030 (1 841) milj. euroa.
* Liikevoitto oli 72,4 (75,3) milj. euroa eli 4,2 % (4,4) liikevaihdosta.
* Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 110,0 (108,0) milj. euroa eli
6,4 % (6,3) liikevaihdosta.
* Voitto verojen jälkeen oli 49,5 (55,1) milj. euroa.
* Liiketoiminnan rahavirta oli 142,9 (126,4) milj. euroa.


* Osinkoehdotus: 0,70 (0,50) euroa/osake


Vuoden 2011 näkymät

Tietotekniikan palvelumarkkinat alkoivat elpyä vuoden 2010 toisella puoliskolla.
Markkina-analyytikot ennakoivat tietotekniikan palvelumarkkinoiden kasvavan
Länsi-Euroopassa 2-4 % vuonna 2011.

Vuonna 2011 Tieto odottaa liikevaihtonsa seuraavan Länsi-Euroopan yleistä
tietotekniikan palvelumarkkinoiden kehitystä. Koko vuoden liikevoiton ilman
kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2010 (110,0 milj.
euroa vuonna 2010).


10-12 10-12/ 1-12/ 1-12/
  /2010 2009 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. euroa 472,2 440,6 1 713,7 1 706,3

Liikevaihdon muutos, % 7 -10 0 -9

Liikevoitto, milj. euroa 6,4 33,7 72,4 75,3

Liikevoitto, % liikevaihdosta 1,4 7,7 4,2 4,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 33,5 38,5 110,0 108,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, % 7,1 8,7 6,4 6,3
liikevaihdosta

Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 1,4 25,7 49,5 55,1

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 72,4 71,7 142,9 126,4

Osakekohtainen tulos, euroa 0,02 0,36 0,69 0,77
--------------------------------------------------------------------------------

Toimitusjohtaja Hannu Syrjälä:

"Vuoden 2010 viimeinen neljännes osoitti, että tietotekniikan
palvelumarkkinoilla on nyt tapahtunut käänne. Liikevaihtomme kasvoi 7 % kasvun
käynnistyessä lähes kaikilla asiakastoimialoilla. Maantieteellisesti kasvu oli
voimakkaita Ruotsissa, missä kasvuun vaikuttivat vuoden 2010 aikana solmitut
uudet sopimukset ja vahva kysyntä finanssitoimialalla. Tietoliikennesektorilla
henkilötyötunteina mitattu volyymi on kasvussa, mutta liikevaihdon kehitystä
rasittaa suotuisan kustannustason maiden resurssien lisääntynyt käyttö.
Merkittävät uudelleenjärjestelyt kansainvälisissä toiminnoissamme heikensivät
konsernin kannattavuutta, mutta myös hintojen lasku vaikutti kielteisesti
perusliiketoiminnan kannattavuuteen.

Solmimme vuoden aikana useita uusia tärkeitä sopimuksia, minkä ansiosta koko
vuoden book-to-bill-suhdeluku oli 1,18. Vaikka Tiedon liikevaihto ja
kannattavuus pysyivät edellisvuoden tasolla, toimintamme muutosprosessi eteni
erinomaisesti, ja meillä on hyvät edellytykset kasvaa tietotekniikkamarkkinoiden
ennustetun kasvun tahdissa. Kysyntä kasvaa selvästi, ja uusi toimintamallimme
lisää kilpailukykyämme. Uuden mallin tavoitteena on kevyempi rakenne ja nopeampi
päätöksenteko, tehokkuus sekä asiakkaiden ja markkinoiden parempi
huomioonottaminen. Olemme myös edelleen lisänneet suotuisan kustannustason
resurssejamme, ja tällä hetkellä 37 % henkilöstöstämme työskentelee globaaleissa
palvelukeskuksissa.

Jatkossa Tiedon tärkeimmät kasvutekijät ovat vahvat tarjoomamme
ulkoistusliiketoiminnassa ja toimialaratkaisuissa eli niillä alueilla, joissa
Tieto on perinteisesti ollut vahva. Tämän lisäksi avainalueita ovat
pilvipalvelut ja mobiilisovellukset, jotka tarjoavat yhä enemmän
kasvumahdollisuuksia. Nämä mahdollisuudet aiomme käyttää hyväksi
täysmääräisesti."

MARKKINAT
Tietotekniikan palvelumarkkinat eivät kasvaneet Länsi-Euroopassa vuonna 2010.
ICT-infrastruktuurin, sovellushallinnan ja liiketoimintaprosessien ulkoistamisen
kysyntä oli hyvää koko vuoden, mutta projektipalveluiden kysyntä ei kasvanut.
Tietotekniikka-alalla investoinnit painottuivat loppuvuoteen, mikä johtuu ennen
kaikkea uusien ohjelmistolisenssien myynnistä.

Markkina-analyytikot ennakoivat, että tietotekniikan palvelumarkkinat kasvavat
Länsi-Euroopassa 2-4 % vuonna 2011. Globaalien tietotekniikkamarkkinoiden
odotetaan kasvavan enemmän johtuen kysynnän kasvusta etenkin kehittyvillä
markkinoilla. Kasvuun tai edistyneisiin asiakaspalveluihin tähtäävien uusien
kehityshankkeiden kysyntä on vilkastumassa esimerkiksi finanssitoimialalla,
valmistavassa teollisuudessa sekä media- ja tietoliikennesektorilla.
Mobiilisovellukset ovat ilmeinen tulevaisuuden kasvualue. Hintapaine jatkuu, ja
tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen on edelleen keskeinen ajuri
tietotekniikkainvestoinneissa, minkä vuoksi tietotekniikan ulkoistamisen
odotetaan olevan vahvin kasvualue myös vuonna 2011. Ulkoistamissuuntaus on
leviämässä suuryrityksistä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Asiakkaat
painottavat hankintastrategioissaan suotuisan kustannustason resurssien käyttöä,
mikä lisää hintapainetta.

Jatkossa uusilla palvelumalleilla on avainasema asiakkaiden
tietotekniikkastrategioissa. Siirtyminen perinteisistä
tietotekniikkaprojekteista malleihin, joissa asiakkaat ostavat tietotekniikkaa
tai toiminnallisuuksia palveluna, kiihtyy. Asiakkaat maailmanlaajuisesti ovat
arvioineet, että palvelupohjainen tietotekniikka eli pilvipalvelut ovat heille
avainasemassa. Näihin palveluihin liittyvien budjettien odotetaan kasvavan
kaksinumeroisin luvuin vuonna 2011, tosin alhaiselta lähtötasolta. Vuonna 2015
pilvipalvelujen osuuden ennustetaan olevan 20 % tietotekniikkamarkkinoista.
Pilvipalveluiden osuus Tiedon liikevaihdosta on tällä hetkellä alle 5 %.

Kun asiakkaat siirtyvät itse omistamistaan tietojärjestelmistä tietotekniikkaan,
joka toimitetaan palveluna verkossa, tietotekniikkaa sitoo vähemmän pääomaa, ja
tietotekniikkapalvelujen joustavuuden ansiosta niiden käyttö tulee
edullisemmaksi ja houkuttelee uusia käyttäjäryhmiä. Asiakkaiden laskutus
perustuu käyttöön kuten esimerkiksi käyttöaikaan tai tapahtuma- tai
käyttäjämääriin. Koska pilvisovellukset edellyttävät vain internet-yhteyttä, ja
ne toimivat myös mobiililaitteissa, niiden arvioidaan nostavan käyttäjämääriä ja
liiketoiminnan volyymeja.

Tietoliikennesektorilla yritykset ovat vähitellen käynnistäneet uusia
investointeja. Sekä operaattorisegmentti että mobiililaitteiden valmistajien
segmentti piristyivät vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla, osaksi uusien
teknologioiden ansiosta. Myönteistä kehitystä on nyt havaittavissa myös
verkkolaitevalmistajien segmentissä. Toiminta suotuisan kustannustason maissa on
erittäin oleellinen osa tietoliikennesektorin palvelutuotantoa.
Keihäänkärkiosaamisen kysyntä on kasvanut eräillä kasvualueilla, mikä on
johtanut resurssipulaan.

Finanssitoimialan markkinat kasvavat, ja Ruotsi on tällä hetkellä Tiedon vahvin
markkina-alue. Suomessa eläkevakuutusala kehittyi heikosti vuonna 2010, mutta
loppuvuodesta tapahtui käänne parempaan. Iso-Britanniassa asuntolainamarkkinat
ovat myös alkaneet elpyä. Tietotekniikan ulkoistusmarkkinat olivat edelleen
vahvat, mutta pankit ovat myös ryhtyneet investoimaan nykyisiin
tietojärjestelmiinsä yhdistämällä olemassa olevia järjestelmiä. Pankit
investoivat myös uusiin sovelluksiin, joiden avulla ne voivat siirtää enemmän
palveluja internetiin.

Markkinoiden kehitys maittain
Suomessa ulkoistusliiketoiminnan markkinat jatkoivat kasvuaan koko vuoden.
Projektiliiketoiminta pysyi vaatimattomalla tasolla, vaikka kehityshankkeiden
määrä lisääntyi vuoden loppua kohden. Tietotekniikkapalvelujen kysynnän
odotetaan pysyvän hyvällä tasolla energia-, terveydenhuolto- ja
hyvinvointipalvelualoilla. Myös finanssitoimialan ja valmistavan teollisuuden
odotetaan kehittyvän myönteisesti vuonna 2011. Tieto arvioi julkisen sektorin
kasvun jatkuvan maltillisena.

Ruotsissa tietotekniikkapalvelujen, etenkin ulkoistuspalvelujen, kysyntä on
hyvällä tasolla. Volyymien kasvusta huolimatta tietotekniikkapalvelujen
markkinoiden kokonaisarvo ei kasvanut vuonna 2010 kovasta hintakilpailusta
johtuen. Vuonna 2011 Ruotsin tietotekniikkamarkkinoihin kohdistuu hieman
suurempia kasvuodotuksia kuin Suomessa, mutta toisaalta ruotsalaisilla
palvelutoimittajilla on pulaa osaajista joillakin keskeisillä osaamisalueilla
kuten projektinhallinnassa.

Venäjän tietotekniikkamarkkinat alkoivat elpyä vuonna 2010. Vuonna 2011
kustannustehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä lisäävien projektipalveluiden
kysynnän odotetaan kasvavan etenkin kuluttajalähtöisillä sektoreilla kuten
pankkitoiminta, vähittäiskauppa ja tietoliikenne. Kysynnän odotetaan kasvavan
myös valmistavassa teollisuudessa, öljy- ja kaasualalla sekä
elintarvikesektorilla. Ulkoistusliiketoiminta kasvaa hitaammin kuin analyytikot
ovat aiemmin ennustaneet.

Saksassa tietotekniikkamarkkinoiden elpyminen käynnistyi vuoden 2010 toisella
puoliskolla, ja markkinoiden hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan vuonna 2011.
Tietoliikenteen paikalliset tuotekehitysmarkkinat ovat edelleen heikot, mutta
kysyntä terveydenhuoltosektorilla on vilkasta. Valmistavan teollisuuden
markkinat ovat elpyneet, ja investointien suunnittelu on käynnistynyt.

Norjassa kysyntä kasvaa ja kiinnostus tietotekniikkahankkeiden
uudelleenkäynnistämiseen on lisääntynyt. Öljy- ja kaasuteollisuudessa yritysten
tulevaisuudennäkymät ovat vahvat. Myös terveydenhuoltosektorin odotetaan
kehittyvän myönteisesti.

LIIKETOIMINTAOSTOT JA MERKITTÄVIMMÄT SOPIMUKSET TAMMI-JOULUKUUSSA
Tammikuussa Ruotsin Kammarkollegiet valitsi Tiedon yhdeksi kymmenestä
tietotekniikkatoimittajastaan. Puitesopimukset valittujen toimittajien kanssa
kattavat julkisen sektorin tietotekniikan hankintapalvelut, ja ne koskevat
kaikkia valtion virastoja, 232 kuntaa ja 19 aluevaltuustoa ja aluetta.

Maaliskuussa Tieto osti T&T Telecomin, joka on tietoliikenneoperaattoreiden
palveluihin erikoistunut tietotekniikka- ja konsultointiyritys. Yrityksen
henkilömäärä on noin 70, ja sillä on toimipisteet Pietarissa ja Moskovassa.

Maaliskuussa Tieto myi TietoEnator Majiqin osakkeet. Yritys vastasi aiemmin
Tiedon sellu- ja
paperiteollisuustoiminnasta Pohjois-Amerikassa. Yrityksen henkilömäärä oli lähes
60. Tieto keskittyy nyt metsäsektorilla Eurooppaan sekä Kiinan ja Venäjän
kasvaville markkinoille.

Maaliskuussa Tieto ja Yleisradio (YLE) sopivat, että Tieto ostaa 20 % Tieto
Broadcasting IT Oy:n
osakepääomasta. Tieto Broadcasting IT oli aiemmin yhteisyritys, jonka omistivat
Tieto (80 %) ja
YLE (20 %). Vuonna 2009 Tieto Broadcasting IT:n liikevaihto oli 22,7 milj.
euroa. Järjestely toteutui kesäkuun alussa.

Huhtikuussa Tieto sopi Ranskan tytäryhtiönsä myynnistä ranskalaiselle
tietotekniikkayhtiölle Devoteamille. Myydyn yrityksen liikevaihto oli 28,5 milj.
euroa vuonna 2009. Tieto on kirjannut kaupasta 7,3 milj. euron
arvonalentumistappion sekä 0,4 milj. euroa uudelleenjärjestelykuluja.

Kesäkuussa Tieto ja Tukholman kaupunki päättivät jatkaa yhteistyötä
tietotekniikan ja puhelinpalvelujen alalla ja solmivat sopimuksen, joka on
voimassa elokuusta 2012 heinäkuuhun 2014. Tilauksen arvo jatkokauden aikana on
yli 600 milj. Ruotsin kruunua (noin 60 milj. euroa), josta Tiedon osuus on noin
300 milj. kruunua (noin 30 milj. euroa). Toimitus tapahtuu yhteistyössä
SiriusIT:n, Aditron, Agresson ja TeliaSoneran kanssa.

Kesäkuussa ruotsalainen Region Skåne valitsi Tiedon ulkoistuskumppanikseen.
Tilauksen arvo on 516 milj. Ruotsin kruunua (noin 50 milj. euroa) viiden vuoden
aikana.

Kesäkuussa Tieto ja Valtionkonttori solmivat sopimuksen käyttöpalveluista. Tieto
toimittaa Valtionkonttorille ja siihen kuuluvalle Valtion IT-palvelukeskukselle
tietotekniikan käyttöpalveluja vuoteen 2016 saakka. Toimitus sisältää myös
laajan käyttöpalvelujen kehityttämissuunnitelman koko sopimuskaudelle.
Sopimuksen arvo on noin 20 milj. euroa.

Kesäkuussa If Vahinkovakuutus solmi Tiedon kanssa uuden viisivuotisen
tietotekniikan palvelusopimuksen, jossa Tieto toimii kokonaistoimittajana.
Sopimus kattaa Ifin tietojärjestelmien käyttöpalvelut Pohjoismaissa. Sopimuksen
kokonaisarvo on noin 160 milj. euroa.

Kesäkuussa Tieto osti suomalaisen terveydenhuollon tietotekniikkaratkaisujen
toimittajan Intensium Oy:n liiketoiminnan. Tavoitteena on vahvistaa Tiedon
asemaa terveydenhuoltomarkkinoilla. Liiketoiminta siirtyi Tiedolle 1.7.2010.
Yhtiön kaikki 17 työntekijää siirtyivät Tiedon palvelukseen.

Syyskuussa Tieto julkisti ostavansa osake-enemmistön venäläisestä TrustInfosta,
joka tarjoaa kattavia konesalipalveluja Venäjällä. Venäjän federaation
kilpailuviranomainen hyväksyi kaupan tammikuussa 2011, ja sopimus
allekirjoitetaan arviolta vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tämän
jälkeen Tiedon täysin omistama holding-yhtiö omistaa 70 % TrustInfon osakkeista
ja johtava venäläinen tietotekniikan palvelu- ja konsultointiyhtiö I-Teco 30 %.
Tiedon alkuinvestointi on noin 17 milj. euroa.

Syyskuussa Tieto ja Sanoma solmivat merkittävän sopimuksen hallinnon
tietotekniikkapalvelujen
keskittämisestä Tiedolle 2.9.2010 alkaen. Sopimus kattaa mm. Sanoma-konsernin
taloushallinnon
järjestelmät sekä sähköposti- ja intranetratkaisut Suomessa ja optiona osittain
Baltiassa.

Marraskuussa Tapiola-ryhmä, joka tarjoaa vakuutus-, pankki-, säästämis- ja
sijoituspalveluja, päätti keskittää valitut ICT-palvelut Tiedolle. Viisivuotisen
sopimuksen kokonaisarvo on noin 23 milj. euroa. Palvelusopimus astuu voimaan
siirtymävaiheen jälkeen syksyllä 2011.

Joulukuussa yksi Pohjoismaiden johtavista energiayhtiöistä Hafslund ASA solmi
Tieto Norway AS:n kanssa sopimuksen uuden laskutusjärjestelmän hankkimisesta.
Järjestelmä on suunniteltu yhteensopivaksi seuraavan sukupolven kehittyneiden
mittarointi- ja valvontajärjestelmien kanssa, jotka Norjan kaikkien
energiayhtiöiden tulee ottaa käyttöön. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 14 milj.
euroa.

Joulukuussa Tieto ja Ruotsin valtion hankintoja koordinoiva Kammarkollegiet
allekirjoittivat puitesopimuksen kunnille, maakäräjille ja valtion
viranomaisille tarkoitetuista sähköistä hallintoa tukevista palveluista.
Sopimuksen piiriin kuuluu kuusi toimittajaa, ja sen arvioidaan tuovan vuosittain
uusia tilauksia 200 miljoonan Ruotsin kruunun arvosta viiden vuoden aikana.

Joulukuussa Tieto ilmoitti solmineensa sopimuksen Nokia Siemens Networksin
kanssa. Sopimuksen pohjalta osa tukiasematuotteiden laitteistohallinnan
ohjelmistokehityksestä ulkoistetaan Tiedolle. Tämän johdosta yli 30 henkilöä on
siirtynyt Tiedon palvelukseen.

TILAUSKANTA
Tilauskanta oli kauden lopussa 1 574 (1 258) milj. euroa. Luku sisältää vain
sitovasti tilattuja palveluja. Vuoden 2011 aikana tilauskannasta arvioidaan
laskutettavan 60 % (63). Vuonna 2010 tilausten määrä kasvoi eniten Ruotsissa.

TEHOSTAMISTOIMENPITEET
Vuoden 2010 aikana Tieto jatkoi toimintojen siirtämistä suotuisan kustannustason
maihin sekä yhtiön toiminnan tehostamista tuloksen parantamiseksi etenkin Tieto
Internationalissa. Näitä toimenpiteitä olivat Saksan liiketoimintojen rakenteen
ja strategian uusiminen, toimipisteiden yhdistämiset ja henkilöstöön liittyvät
toimenpiteet valituissa maissa. Toimenpiteisiin liittyvät kertaluonteiset
kustannukset olivat yhteensä 30,4 milj. euroa vuonna 2010. Rahavirtavaikutusten
odotetaan toteutuvan suurimmaksi osaksi vuoden 2011 toisella puoliskolla.
Huomattava osa kertaluonteisista kustannuksista liittyy Saksaan. Vuoden aikana
Tieto kirjasi myös 7,6 milj. euron arvonalentumistappiot liittyen
liiketoimintojen myyntiin Ranskassa ja Yhdysvalloissa sekä 0,4 milj. euron
myyntivoiton.

TALOUDELLINEN TULOS LOKA-JOULUKUUSSA
Neljännen neljänneksen liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 472,2 (440,6) milj. euroa.
Vahvemmilla valuutoilla, etenkin Ruotsin kruunulla, oli 18 milj. euron
liikevaihtoa nostava vaikutus. Toisaalta liikevaihdon kasvua hidastivat yhtiön
Pohjois-Amerikan sellu- ja paperiteollisuusliiketoiminnan sekä Ranskan
tytäryhtiön myynnit vuonna 2010. Myynneillä oli 8,2 milj. euron liikevaihtoa
laskeva vaikutus neljännellä neljänneksellä. Ilman yritysmyyntien ja
valuuttakurssien vaikutusta varsinaisen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5 %.

Liiketoiminta kehittyi parhaiten finanssitoimialalla, jossa myynti oli vahvaa
pääomamarkkinasektorilla etenkin Ruotsissa. Myös ICT-infrastruktuuripalvelujen
kysyntä oli hyvällä tasolla. Tietoliikennesektorilla Tiedon liikevaihto pysyi
ennallaan. Muilla sektoreilla liikevaihto kasvoi energiasektorin ja
terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ollessa vahvimmat sektorit. Tietotekniikan
ulkoistaminen oli vilkasta kaikilla sektoreilla.

Hintapaine on edelleen jatkunut, vaikkakin se helpotti vuoden loppua kohden.
Henkilötyötunteina laskettuna volyymit ovat kasvaneet noin 9 %, mutta
liikevaihdon kasvu mukaan lukien valuuttakurssien vaikutukset oli vain 3 %.
Aiemmin vuoden 2010 aikana näiden lukujen ero on ollut lähes 10 %-yksikköä.

Neljännen neljänneksen liikevoitto oli 6,4 (33,7) milj. euroa eli 1,4 % (7,6)
liikevaihdosta. Yhtiö jatkaa rakenteellisten parannusten toteuttamista ja
toiminnan siirtämistä suotuisan kustannustason maihin. Liikevoittoon sisältyy
27,1 milj. euroa kertaluonteisia eriä, jotka on pääasiassa kirjattu varauksiksi
henkilöstökustannuksiin. Kertaluonteisesta eristä 20,3 milj. euroa kirjattiin
Tieto Internationalissa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 33,5 (38,5)
milj. euroa eli 7,1 % (8,7) liikevaihdosta. Tuloksen heikkeneminen johtui osaksi
hintojen laskusta. Henkilöstökulut ilman uudelleenjärjestelykuluja ja
valuuttakurssien vaikutusta kasvoivat 11 milj. euroa.

Neljännen neljänneksen nettorahoituskustannukset olivat 0,7 (1,5) milj. euroa.
Nettokorkokustannukset olivat 1,3 (1,9) milj. euroa ja valuuttakursseihin
liittyvät nettovoitot 0,6 (0,6) milj. euroa. Muut rahoitustuotot ja -kulut
olivat 0,0 (0,2) milj. euroa.

Neljännen neljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,36) euroa.


Taloudellinen tulos maittain
  Liikevaihto Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto
10-12/2010, 10-12/2009, Muutos, 10-12/2010, % 10-12/2009, %
milj. euroa milj. euroa % liikevaihdosta liikevaihdosta
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi 240 233 3 9,1 14,6

Ruotsi 146 125 16 8,2 6,3

International 143 139 3 -12,0 1,7

Konsernin
sisäiset -57 -56 2
eliminoinnit

Yhteensä 472 441 7 1,4 7,7
--------------------------------------------------------------------------------

Suomessa liikevaihto kasvoi 3 %. Kasvu johtui pääasiassa ICT-infrastruktuurin
hallintapalvelujen suurista volyymeista. Kasvu oli vahvaa myös
energiasektorilla, joka hyötyi automaattisten mittareiden kasvavasta kysynnästä,
kaupassa ja logistiikassa, valmistavassa teollisuudessa sekä terveydenhuollossa
ja hyvinvoinnissa. Finanssitoimialan liikevaihto laski edelleen, mutta kysynnän
lasku on tasaantumassa eläkevakuutussektorilla. Neljännen neljänneksen
liikevoitto oli 22,0 (33,9) milj. euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 26,8
(33,4) milj. euroa. Liikevoitto oli 9,1 % (14,6) liikevaihdosta ja ilman
kertaluonteisia eriä 11,2 % (14,3) liikevaihdosta. Kannattavuuden heikkeneminen
johtui osittain jonkin verran kasvaneista henkilöstökustannuksista, jotka
sisältävät edellisvuotta suuremmat bonuskertymät. Yhtiö lisäsi myös ulkoisten
resurssien käyttöä, koska henkilöstön saatavuus on heikentynyt väliaikaisesti.

Ruotsissa liikevaihto kasvoi 16 %. Paikallisessa valuutassa liikevaihto kasvoi
4 % osittain uusien sopimusten ansiosta. Kasvu oli voimakasta
finanssitoimialalla, julkisella sektorilla sekä terveydenhuollossa ja
hyvinvoinnissa. Valmistavassa teollisuudessa Tiedon liikevaihdon lasku jatkui.
Liikevoitto oli 11,9 (7,9) milj. euroa eli 8,2 % (6,3) liikevaihdosta. Hyvän
kustannusten hallinnan ja korkean käyttöasteen johdosta liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä kasvoi ja oli 12,3 (7,0) milj. euroa eli 8,4 % (5,6)
liikevaihdosta.

Tieto Internationalin liikevaihto kasvoi 3 %. Liiketoimintojen myynnit Pohjois-
Amerikassa ja Ranskassa laskivat liikevaihtoa 8,2 milj. eurolla. Toisaalta
valuuttojen vahvistumisella oli 2 milj. euron myönteinen vaikutus. Ilman
liiketoimintojen myyntien ja valuuttakurssien vaikutuksia liikevaihto kasvoi 7
%. Kasvu johtuu pääasiassa toiminnan lisääntymisestä toimitusmaissa, mutta myös
kasvumarkkinat kuten Venäjä ja Norja vaikuttivat myönteisesti kasvuun.

Tieto Internationalin neljännen neljänneksen liikevoitto oli -17,2 (2,4) milj.
euroa eli -12,0 % (1,7) liikevaihdosta. Liikevoittoon sisältyy 20,2 milj. euroa
uudelleenjärjestelykuluja, joista merkittävä osa liittyy liiketoiminnan
rakenteen ja strategian uudistamiseen Saksassa. Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 3,1 (7,8) milj. euroa eli 2,2 % (5,6) liikevaihdosta.
Liikevoitto oli epätyydyttävä johtuen heikosta tuloksesta muutamissa
toimintamaissa.


Liikevaihto asiakastoimialoittain

  Liikevaihto Liikevaihto
10-12/2010, 10-12/2009,
milj. euroa milj. euroa Muutos, %
-------------------------------------------------------
Tietoliikenne 150 149 0

Finanssi 97 89 9

Muut asiakastoimialat 225 203 11

Yhteensä 472 441 7
-------------------------------------------------------

Tietoliikennesektorilla Tiedon liikevaihto pysyi ennallaan. Valuuttakurssien
myönteinen vaikutus kumosi Ranskan tytäryhtiön myynnin kielteisen vaikutuksen.
Operaattorisegmentti ja verkkolaitevalmistajien segmentti kehittyivät
myönteisesti, etenkin Ruotsissa. Mobiililaitteiden valmistajien segmentissä
eräät asiakkaat supistivat investointejaan oman markkinatilanteensa takia, mikä
alensi liikevaihtoa.

Finanssitoimialan liikevaihto kasvoi 9 %. Ilman valuuttakurssien myönteistä
vaikutusta liikevaihto kasvoi noin 7 %. Kasvu johtui vahvasta myynnistä
pääomamarkkinasektorilla ja ICT-infrastruktuuripalvelujen hyvästä kysynnästä.
Ruotsi oli vahvin markkina-alue, mutta myös Suomen liikevaihto alkoi kasvaa.
Vuoden neljäs neljännes on yleensä vahva finanssitoimialalla lisenssimyynnin
ansiosta. Vuoden 2009 neljäs neljännes oli kuitenkin suhteellisen heikko, minkä
vuoksi neljänneksen vertailuluku on alhainen.

Muiden asiakastoimialojen liikevaihto kasvoi 11 %. Kun eliminoidaan
valuuttakurssien ja Pohjois-Amerikan sellu- ja paperiteollisuustoiminnan myynnin
vaikutukset, liikevaihto kasvoi noin 8 %. Kasvu oli vahvinta terveydenhuolto- ja
hyvinvointisektorilla sekä energiateollisuudessa. Valmistavan teollisuuden
liikevaihto kasvoi Suomessa, mutta Ruotsin markkinat ovat edelleen heikot.
Tiedon raportoinnissa muut asiakastoimialat kattavat terveydenhuolto- ja
hyvinvointisektorin, metsä- ja energiateollisuuden, valmistavan ja
autoteollisuuden, julkisen sektorin sekä kaupan ja logistiikan asiakkaat.

TALOUDELLINEN TULOS TAMMI-JOUKUKUUSSA
Koko vuoden liikevaihto oli 1 713,7 (1 706,3) milj. euroa. Liikevaihdon kasvua
hidastivat Pohjois-Amerikan sellu- ja paperiteollisuusliiketoiminnan ja Tiedon
Ranskan tytäryhtiön myynnit vuonna 2010 sekä vuoden 2009 liikevaihtoon
sisältynyt 13,2 milj. euron kertaluonteinen tuotto. Myynneillä oli 30,1 milj.
euron liikevaihtoa laskeva vaikutus koko vuoden aikana. Toisaalta vahvemmilla
valuutoilla, etenkin Ruotsin kruunulla, oli 60 milj. euron liikevaihtoa nostava
vaikutus. Ilman valuuttakurssien ja liiketoiminnan myyntien sekä kertaluonteisen
tuoton vaikutusta varsinaisen liiketoiminnan liikevaihto laski 1 %.

Vuonna 2010 kasvu tuli pääasiassa ICT-infrastruktuurin ulkoistamisesta sekä
sovellushallinnasta. Kasvuun tai edistyneisiin asiakaspalveluihin tähtäävien
uusien kehityshankkeiden kysyntä oli heikkoa, vaikkakin se lisääntyi vuoden
loppua kohden.

Hintapaine oli kova koko vuoden ajan. Henkilötyötunteina laskettuna volyymit
kasvoivat noin 6 %, mutta kasvu ei ole heijastunut liikevaihtoon, koska
suotuisan kustannustason resurssien hyödyntäminen johtaa monissa tapauksissa
keskimääräisten yksikköhintojen laskuun. Samanaikaisesti myös keskimääräiset
yksikkökustannukset ovat kuitenkin laskeneet. Alempien hintojen ja
yksikkökustannusten nettovaikutus liikevoittoon on jonkin verran positiivinen.
Laskelmassa on eliminoitu kertaluonteisten erien ja valuuttakurssien vaikutus.

Koko vuoden liikevoitto oli 72,4 (75,3) milj. euroa eli 4,2 % (4,4)
liikevaihdosta. Tieto kirjasi nettomäärältään 30,4 milj. euroa (negatiivinen)
uudelleenjärjestelyjen kustannuksia, 7,6 milj. euron arvonalentumistappion
liittyen liiketoiminnan myynteihin Ranskassa ja Yhdysvalloissa sekä 0,4 milj.
euron myyntivoiton. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 110,0 (108,0)
milj. euroa eli 6,4 % (6,3) liikevaihdosta.

Investoinnit globaaliin toimituskapasiteettiin, kasvuhankkeisiin Venäjällä sekä
tarjoomiin kuten pilvipalveluihin eliminoivat alihankinnan kustannuksissa sekä
liiketoiminta- ja toimitilakustannuksissa saavutetut säästöt. Koko konsernin
tasolla henkilöstökulut ilman valuuttakurssien ja uudelleenjärjestelyjen
vaikutuksia olivat samalla tasolla kuin vuonna 2009.

Koko vuoden nettorahoituskustannukset olivat 6,3 (5,0) milj. euroa.
Nettokorkokustannukset olivat 5,6 (7,3) milj. euroa ja valuuttakursseihin
liittyvät nettotappiot 0,0 (2,9 positiivinen) milj. euroa. Muut rahoitustuotot
ja -kulut olivat 0,7 (0,6) milj. euroa.

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen, jonka mukaan Tieto Financial
Solutions Oy:n vuonna 2003 tapahtuneeseen purkuun liittyvä 27,6 milj. euron
purkutappio on verovähennyskelpoinen. Tähän liittyvä kirjaus parantaa vuoden
2010 nettovoittoa 7,2 miljoonalla eurolla.

Osakekohtainen tulos oli 0,69 (0,77) euroa.

Liukuva 12 kuukauden sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 15,1 % ja oman pääoman
tuotto (ROE) 9,2 %.

Taloudellinen tulos maittain

  Liikevaihto Liikevaihto Liikevoitto Liikevoitto
1-12/2010, 1-12/2009, 1-12/2010, % 1-12/2009, %
milj. euroa milj. euroa Muutos, % liikevaihdosta liikevaihdosta
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi 889 888 0 10,6 12,4

Ruotsi 504 462 9 6,8 -0,6

International 542 553 -2 -2,5 -1,2

Konsernin
sisäiset -220 -197
eliminoinnit

Yhteensä 1 714 1 706 0 4,2 4,4
--------------------------------------------------------------------------------

Suomessa liikevaihto pysyi ennallaan. Pudotus finanssitoimialalla eliminoi
muiden sektorien kasvun. Suomen finanssitoimialalla eläkevakuutussektori
kehittyi heikosti pitkän investointikauden jälkeen. Tiedon liiketoiminta oli
vahvaa energiateollisuudessa, terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorilla sekä
valmistavassa teollisuudessa. Yhtiö lisäsi ulkoisten resurssien käyttöä
henkilöstön väliaikaisen puutteen vuoksi etenkin vuoden 2010 toisella
puoliskolla. Yhdistettynä hintojen laskuun tämä johti kannattavuuden laskuun.
Liikevoitto oli 94,6 (110,3) milj. euroa ja ilman kertaluonteisia eriä 100,9
(112,5) milj. euroa. Liikevoitto oli 10,6 % (12,4) liikevaihdosta ja ilman
kertaluonteisia eriä 11,3 % (12,7) liikevaihdosta.

Ruotsissa liikevaihto kasvoi 9 %. Paikallisessa valuutassa liikevaihto laski 2
%. Julkinen sektori, finanssitoimiala sekä terveydenhuolto- ja
hyvinvointisektori kasvoivat, mutta tietoliikennesektorilla ja valmistavassa
teollisuudessa liiketoiminnan kehitys oli heikkoa. Kaikki tärkeimmät
kustannukset kuten henkilöstö- ja alihankintakustannukset sekä
liiketoimintakulut ilman kertaluonteisia eriä laskivat vuonna 2010, mikä johti
kannattavuuden merkittävään paranemiseen.  Liikevoitto kasvoi ja oli 34,4 (-
3,0) milj. euroa eli 6,8 % (-0,6) liikevaihdosta. Ilman kertaluoteisia eriä
liikevoitto oli 35,2 (17,9) milj. euroa eli 7,0 % (3,9) liikevaihdosta.

Tieto Internationalin liikevaihto laski 2 %. Laskuun vaikuttivat
liiketoimintojen myynnit vuonna 2010 ja vertailulukuihin vaikuttava 13,2 milj.
euron kertaluonteinen tuotto vuonna 2009. Liiketoimintojen myynneillä Pohjois-
Amerikassa ja Ranskassa oli 30,1 milj. euron liikevaihtoa laskeva vaikutus.
Toisaalta valuuttojen vahvistumisella oli 12 milj. euron myönteinen vaikutus
liikevaihtoon. Ilman liiketoimintojen myyntejä, kertaluonteisia eriä ja
valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto kasvoi 4 %. Kasvu johtuu pääasiassa
toiminnan kasvusta Aasiassa ja Itä-Euroopassa kuten Kiinassa, Intiassa, Puolassa
ja Tekin tasavallassa.

Kustannussäästöistä ja toimitusmaiden hyvästä tuloksesta huolimatta liikevoitto
oli epätyydyttävä, mikä johtuu osaksi liiketoiminnan kehittämiskustannuksista
Venäjällä. Tieto Internationalin koko vuoden liikevoitto oli -13,7 (-6,7) milj.
euroa. Lukuun sisältyy udelleenjärjestelykuluja 21,2 milj. euroa, liiketoiminnan
myynteihin liittyviä arvonalentumistappioita 7,6 milj. euroa sekä 0,4 milj.
euron myyntivoitto. Ilman kertaluonteisia eriä liikevoitto oli 15,0 (1,4) milj.
euroa. Liikevoitto oli -2,5 % (-1,2) liikevaihdosta ja ilman kertaluonteisia
eriä 2,8 % (0,3).

Liikevaihto asiakastoimialoittain

  Liikevaihto Liikevaihto
1-12/2010, 1-12/2009,
milj. euroa milj. euroa Muutos, %
-------------------------------------------------------
Tietoliikenne 571 582 -2

Finanssi 358 359 0

Muut asiakastoimialat 785 766 3

Yhteensä 1 714 1 706 0
-------------------------------------------------------

Tietoliikennesektorilla Tiedon liikevaihto laski 2 %. Ranskan tytäryhtiön
myynnillä oli 23,2 milj. euron kielteinen vaikutus liikevaihtoon. Ilman
liiketoiminnan myynnin vaikutusta ja valuuttakurssien myönteisiä vaikutuksia
liikevaihto laski 1 %. Lasku johtui pääasiassa alemmista hinnoista sekä
toimitusvolyymien laskusta eräille asiakkaille, joilla oli haasteita omassa
liiketoiminnassaan. Kannattavuus parani vuonna 2010 kustannusten laskun ja
toiminnan tehostumisen ansiosta.

Finanssisektorilla liikevaihto pysyi ennallaan. Ilman valuuttakurssien
myönteistä vaikutusta liikevaihto laski noin 4 %. Lasku johtuu pääasiassa
laskusta Suomessa, jossa eläkevakuutussektorin liikevaihto oli alhaisella
tasolla. Ruotsissa liikevaihto paikallisessa valuutassa kääntyi kasvuun
loppuvuodesta. Kannattavuus parani tyydyttävälle tasolle.

Muiden asiakastoimialojen liikevaihto kasvoi 3 %. Vuoden 2009 vertailuluku
sisälsi 13,2 milj. euron kertaluonteisen tuoton. Ilman kertaluonteisia eriä sekä
valuuttakurssien ja Pohjois-Amerikan sellu- ja paperiteollisuustoiminnan myynnin
vaikutuksia liikevaihto kasvoi noin 2 %. Liikevaihto kasvoi kaikilla muilla
sektoreilla paitsi valmistavassa teollisuudessa, joka kärsi liiketoiminnan
heikosta kehityksestä Ruotsissa. Tiedon raportoinnissa muut asiakastoimialat
kattavat terveydenhuolto- ja hyvinvointisektorin, metsä- ja energiateollisuuden,
valmistavan ja autoteollisuuden, julkisen sektorin sekä kaupan ja logistiikan
asiakkaat.

RAHAVIRTA JA RAHOITUS
Liiketoiminnan nettorahavirta, joka sisältää nettokäyttöpääoman vähenemisen
59,8 (24,0) milj. euroa, oli neljännellä neljänneksellä 72,4 (71,7) milj. euroa.

Koko vuoden liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi ja oli 142,9 (126,4) milj.
euroa. Lukuun sisältyy nettokäyttöpääoman lasku 12,6 (kasvu 3.9) milj. euroa.

Koko vuoden maksetut verot olivat 18,1 (14,4) milj. euroa.

Yritysostoista maksettiin 2,6 (4,6) milj. euroa koko vuonna. Liiketoiminnan
myynnit olivat yhteensä 3,6 (5,7) milj. euroa.

Osinkoa maksettiin 35,7 (35,8) milj. euroa huhtikuussa.

Vuoden 2010 lopussa konsernin taseen loppusumma oli 1 240,6 (1 195,3) milj.
euroa, mikä on 3,8 % enemmän kuin edellisvuoden lopussa. Omavaraisuusaste oli
47,6 % (46,0) milj. euroa. Gearing laski 9,3 %:iin (12,7). Nettovelka oli 51,8
(66,0) milj. euroa sisältäen 152,0 milj. euroa korollista velkaa, 4,3 milj.
euroa rahoitusleasingvelkaa, 6,5 milj. euroa rahoitusleasingsaatavia ja 98,0
milj. euroa rahavaroja.

Pitkäaikainen korollinen velka koostuu 150 milj. euron
joukkovelkakirjalainoista, joista 100 milj. euroa erääntyy joulukuussa 2013 ja
50 milj. euron erillislaina heinäkuussa 2012. Joulukuun lopussa 250 milj. euron
syndikoitu laina, joka erääntyy marraskuussa 2011, ja 250 milj. euron
yritystodistusohjelma eivät olleet käytössä. Muita lyhytaikaisia
luottolimiittejä käytettiin 1,1 milj. euroa.

INVESTOINNIT
Koko vuoden investoinnit olivat 101,4 (58,9) milj. euroa. Lukuun sisältyvät
käyttöomaisuusinvestoinnit mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset 99,5 (57,5)
milj. euroa ja investoinnit tytäryhtiöiden ja osakkuusyritysten osakkeisiin 1,9
(1,4) milj. euroa. Suomen, Ruotsin ja Venäjän uusiin konesaleihin tehtyjen
investointien osuus oli 24,8 milj. euroa.

HENKILÖSTÖ
Kokopäiväisen henkilöstön määrä joulukuun lopussa oli 17 757 (16 663). Tieto on
aktiivisesti kasvattanut resurssejaan globaaleissa toimituskeskuksissa.
Joulukuun lopussa kokopäiväisen henkilöstön määrä näissä toimituskeskuksissa oli
6 565 (4 996) eli 37 % (30) henkilöstöstä. Globaali toiminta on kasvanut
nopeasti etenkin Kiinassa ja Intiassa. Konsernin päämarkkinoilla henkilöstön
määrä on laskenut lähes 500 henkilöllä edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Liukuva 12 kuukauden henkilöstövaihtuvuus oli 9,5 % (6,3) joulukuun lopussa.
Koko vuoden keskimääräinen kokopäiväisen henkilöstön määrä oli 17 097 (16 568).
Vuonna 2010 maksetut palkat olivat 763,6 (739,4) milj. euroa. Henkilöstöstä 73 %
(73) oli miehiä ja 27 % (27) naisia. Henkilöstön vaihtuvuuden lisääntymisen
odotetaan nostavan palkkoja. Palkkojen nousun odotetaan olevan keskimäärin 2-3
%. Uusilla kohdemarkkinoilla kuten Intiassa, Kiinassa ja Venäjällä palkkojen
korotusprosentit saattavat jopa olla kaksinumeroisia.

KEHITTÄMINEN
Tiedon kehittämiskulut vuonna 2010 olivat 44,2 milj. euroa eli 2,6 %
liikevaihdosta (53,1 milj. euroa eli 3,1 % liikevaihdosta vuonna 2009). Kulut
liittyvät lähinnä yhtiön tarjoomien, omien ohjelmistotuotteiden,
konesalipalvelujen ja globaalin toimitusmallin sekä laadun kehittämiseen.
Merkittävien uusien liiketoimintakonseptien ja ohjelmistotuotteiden
kehittämismenot aktivoidaan taseeseen aineettomana omaisuutena, jos ne täyttävät
tilinpäätösperiaatteiden edellytykset. Vuosina 2010 ja 2009 kehittämiskuluja ei
aktivoitu taseeseen.

HALLITUS JA JOHTO
Tiedon vuoden 2010 varsinainen yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien
nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle
yhtiökokoukselle. Toimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien
valitsemasta jäsenestä sekä Tiedon hallituksen puheenjohtajasta. Myös
osakkeenomistajat voivat ehdottaa hallituksen jäseniä yhtiökokoukselle.

Tiedon suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen ja ruotsalaiseen
arvo-osuusjärjestelmään 30.9.2010 rekisteröityjen omistusten perusteella.
Nimitystoimikunta koostuu seuraavista henkilöistä:
Kari Järvinen, Solidium Oy,
Jonas Synnergren, Cevian Capital II Master Fund L.P.,
Heikki Vitie, OP-Keskus osk,
Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder AB ja
Markku Pohjola, Tieto Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Lokakuussa Tieto Internationalin johtaja Pekka Viljakainen päätti siirtyä pois
Tiedon palveluksesta ja Willem Hendrickx nimitettiin Tieto Internationalin
johtajaksi. Hendrickx jatkoi myös Telecom & Median johtajana.

Joulukuussa 2010 Tiedolle nimitettiin uusi johtoryhmä, jonka kokoonpano
1.1.2011 alkaen on seuraava:
Hannu Syrjälä, toimitusjohtaja
Eva Gidlöf, Executive Vice President, Skandinavia
Kavilesh Gupta, strategiajohtaja
Seppo Haapalainen, talousjohtaja (CFO)
Willem Hendrickx, Executive Vice President, Global Accounts ja Customer and
Market Operations (CMO)
Wim Huisman, Executive Vice President, Venäjä, Saksa & CEE
Ari Järvelä, Executive Vice President, Suomi ja Baltian maat
Ari Karppinen, Executive Vice President, Operations ja Managed services and
transformation -palvelualue
Johanna Pyykönen-Walker, henkilöstöjohtaja.

Yhtiö on myös päättänyt perustaa laajennetun johtoryhmän 1.1.2011 alkaen.
Laajennettu johtoryhmä koostuu varsinaisen johtoryhmän jäsenistä sekä
seuraavista henkilöistä:
Per Johanson, Executive Vice President, toimialaratkaisut
Krister Högne, Executive Vice President, yritysratkaisut
Jouko Lonka, lakiasiainjohtaja
Sampo Salonen, Executive Vice President, Global Delivery & Quality
Antti Ritvos, Executive Vice President, Chief Technology Officer (CTO)
Ari Vanhanen, Executive Vice President, tuotekehitysratkaisut.


OSAKKEET JA OSAKEPOHJAISET KANNUSTIMET
Tieto Oyj:n maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2010 oli
75 841 523 euroa ja osakkeiden määrä 72 023 173.

Vuoden 2010 lopussa yhtiöllä oli 29 327 rekisteröitynyttä osakkeenomistajaa.
Suomen ja Ruotsin arvopaperikeskusten omistajarekisterien mukaan suomalaisten
sijoittajien omistus Tiedon osakkeista oli 56 % ja ruotsalaisten 11 %. Suomessa
ja Ruotsissa oli yhteensä 26 857 yksityissijoittajaa, jotka omistivat 16 %
Tiedon osakkeista.

Tieto omisti 1.1.2010 yhteensä 541 500 omaa osaketta. Yhteensä 12 200 osaketta
palautui yhtiölle vastikkeetta vuoden 2010 aikana liittyen yhtiön
osakepohjaiseen kannustinohjelmaan 2006-2008, koska saajan työsuhteeseen
liittyvät ehdot eivät täyttyneet. Vuoden 2010 lopussa yhtiö omisti yhteensä
553 700 omaa osaketta eli 0,77 % osakkeista ja äänivallasta. Liikkeeseen
laskettujen osakkeiden lukumäärä pois lukien yhtiön omistamat omat osakkeet oli
siten 71 469 473 vuoden 2010 lopussa.

Lisätietoja Tiedon osakkeesta ja osakkeenomistajista löytyy Tiedon
internetsivuilta osoitteesta http://www.tieto.fi/sijoittajille/osakkeet">www.tieto.fi/sijoittajille/osakkeet

LIPUTUSILMOITUKSET
Vuoden 2010 aikana tehtiin kuusi ilmoitusta yhtiön omistuksessa tapahtuneista
muutoksista. Solidium ilmoitti 8.4., että sen omistus yhtiössä oli noussut yli
5 %:n ja 28.5., että omistus oli yli 10 %. OP-Pohjola-ryhmä ilmoitti 26.1., että
sen omistus oli laskenut 4,14 %:iin ja 14.12., että omistus oli noussut 5,07
%:iin. Goldman Sachs ilmoitti 23.3., että sen omistus oli noussut yli 5 %:n ja
8.4., että omistus oli laskenut alle 5 %:n kynnyksen.

OSINKOEHDOTUS
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 810 052 826,20 euroa. Vuoden 2010 tuloksen
osuus tästä on 26 816 984,75 euroa. Hallitus ehdottaa 0,70 (0,50) euron
osakekohtaista osinkoa vuodelta 2010. Ehdotettu osinko ei vaaranna yhtiön
maksukykyä.KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta julkisti esityksensä varsinaiselle
yhtiökokoukselle 17.1.2011. Toimikunta esittää, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on kahdeksan ja että kaikki nykyiset hallituksen jäsenet Kimmo Alkio,
Christer Gardell, Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Risto Perttunen, Markku Pohjola,
Olli Riikkala ja Teuvo Salminen valitaan uudelle toimikaudelle. Lisäksi
osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenille
samansuuruisia palkkioita kuin edellisenä vuonna kuitenkin niin, että palkkiot
ilmoitetaan kuukausipalkkioiden sijaan vuosipalkkioina seuraavasti: hallituksen
varsinainen jäsen 30 000 euroa, varapuheenjohtaja 45 600 euroa ja puheenjohtaja
68 400 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron
kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai
tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta.

LÄHITULEVAISUUDEN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Eräillä eritysaloilla on näkyvissä merkkejä resurssien vähäisyydestä sekä
kasvavasta henkilöstövaihtuvuudesta, minkä vuoksi henkilöstökustannukset
saattavat nousta enemmän kuin työehtosopimusten mukaiset korotukset
edellyttäisivät. Aasiassa palkkataso on nousussa, ja joillain alueilla
nousuprosentit ovat jopa kaksinumeroisia.

Tietotekniikkasektorilla käynnissä oleva toimintojen siirtäminen suotuisan
kustannustason maihin saattaa herättää epävarmuutta yrityksen sisällä ja
synnyttää yrityksen markkina-asemaan, hintoihin ja toimitusten laatuun liittyviä
riskejä. Toisaalta Tieto on jo vuosien ajan jatkuvasti lisännyt resurssejaan
globaaleissa toimituskeskuksissaan ja on tällä hetkellä johtava eurooppalainen
yhtiö suotuisan kustannustason resurssien tarjonnan suhteen. Yhtiö odottaa, että
kasvava toiminta suotuisan kustannustason maissa laskee keskimääräisiä
kustannuksia, mikä kompensoi hintojen laskua. Yhtiö on kiinnittänyt myös
erityistä huomiota toimitusten laadun varmistamiseen.

Kattava kuvaus merkittävistä pitkän aikavälin riskeistä löytyy hallituksen
toimintakertomuksesta, joka julkistetaan 21.2. alkavalla viikolla.

VUODEN 2011 NÄKYMÄT
Tietotekniikan palvelumarkkinat alkoivat elpyä vuoden 2010 toisella puoliskolla.
Markkina-analyytikot ennakoivat tietotekniikan palvelumarkkinoiden kasvavan
Länsi-Euroopassa 2-4 % vuonna 2011.

Vuonna 2011 Tieto odottaa liikevaihtonsa kehittyvän samaa tahtia kuin Länsi-
Euroopan tietotekniikan palvelumarkkinoiden yleensä. Koko vuoden liikevoiton
ilman kertaluonteisia eriä ennustetaan olevan parempi kuin vuonna 2010 (110,0
milj. euroa vuonna 2010).

Tilintarkastus
Katsauksen koko vuotta koskevat luvut on tilintarkastettu.


Taloudellinen kalenteri

viikko 8 Vuosikertomus 2010 Tiedon internetsivuilla

24.3.2011 Yhtiökokous

28.4.2011 Osavuosikatsaus 1/2011 (klo 8.00)

22.7.2011 Osavuosikatsaus 2/2011 (klo 8.00)

25.10.2011 Osavuosikatsaus 3/2011 (klo 8.00)TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET
Tieto on 1.3.2010 jälkeen alkanut soveltaa suojauslaskentaa tiettyihin
transaktioihin kuten euron ja Tsekin korunan välisiin suojaamistransaktioihin.
Muutoin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita
kuin vuonna 2009 lukuun ottamatta edellä mainittua muutosta ja seuraavien uusien
standardien, tulkintojen ja muutosten käyttöönoton vaikutuksia 1.1.2010 alkaen:

* IFRS 3 (uudistettu), Liiketoimintojen yhdistäminen. Liiketoimintojen
yhdistämiseen sovelletaan uudistetun standardin mukaan edelleen
hankintamenomenetelmää, johon on tehty eräitä merkittäviä muutoksia.
Esimerkiksi kaikki hankinnan toteuttamiseksi suoritetut maksut on kirjattava
hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin, ja veloiksi luokitellut ehdolliset
maksut arvostetaan myöhemmin käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Jokaisen
hankinnan kohdalla saadaan valita, perustuuko määräysvallattomien omistajien
osuuden arvostus käypään arvoon vai näiden suhteelliseen osuuteen hankinnan
kohteen nettovarallisuudesta. Kaikki hankintaan liittyvät menot kirjataan
kuluksi. Konserni on soveltanut uudistettua standardia 1.1.2010 jälkeen
tapahtuvien liiketoimintojen yhdistämisessä.
* IAS 27 (uudistettu), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun
standardin mukaan määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneiden
liiketoimintojen vaikutukset on kirjattava omaan pääomaan, jos määräysvalta
ei muutu, eikä näistä liiketoimista synny enää liikearvoa tai voittoja ja
tappioita. Standardissa ohjaistetaan myös kirjanpitokäsittelyä tilanteessa,
jossa määräysvalta menetetään. Mahdollinen jäljelle jäävä omistusosuus
arvostetaan käypään arvoon, ja voitto tai tappio kirjataan
tulosvaikutteisesti. Konserni on soveltanut uudistettua IAS 27 -standardia
määräysvallattomien omistajien kanssa toteutuneisiin liiketoimiin 1.1.2010
alkaen.
* IFRIC 12, Palvelutoimilupajärjestelyt. Tulkinnalla ei ole vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
* IFRIC 15, Kiinteistöjen rakentamissopimukset. Tulkinnalla ei ole vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
* IFRIC 16, Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset.
Tulkinnalla ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
* IFRIC 17, Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille. Tulkinnalla ei
ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
* IFRIC 18, Omaisuuserien siirrot asiakkailta. Tulkinnalla ei ole vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.
* IFRIC 9 (muutos), Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi luokittelun
muutoksen yhteydessä. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
* IAS 39 (muutos), Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät. Muutoksella ei ole
vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
* IFRS 2 (muutos) Osakeperusteiset maksut - käteisvaroina maksettavat
osakeperusteiset liiketoimet konsernissa. Muutoksella ei ole vaikutusta
konsernitilinpäätökseen.


IASB julkaisi huhtikuussa 2009 parannuksia 12 standardiin osana vuosittaisia
parannuksia standardeihin. Muutoksilla ei ole tällä hetkellä vaikutusta
konsernitilinpäätökseen:
·         IFRS 2 (muutos), Osakeperusteiset maksut.
·         IFRS 5 (muutos), Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja
lopetetut toiminnot.
·         IFRS 8 (muutos), Toimintasegmentit. Muutos selventää, että yhteisön on
esitettävä segmentin varat tilinpäätöksessään ainoastaan, mikäli kyseistä tietoa
raportoidaan säännöllisesti ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle.
·         IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen.
·         IAS 7 (muutos), Rahavirtalaskelma.
·         IAS 17 (muutos), Vuokrasopimukset.
·         IAS 18 (muutos), Tulouttaminen.
·         IAS 36 (muutos), Omaisuuserien arvonalentuminen.
·         IAS 38 (muutokset), Aineettomat hyödykkeet.
·         IAS 39 (muutokset), Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja
arvostaminen.
·         IFRIC 9 (muutos), Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi.
·         IFRIC 16 (muutos), Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen
suojaukset.

Seuraavassa on lueteltu vuonna 2010 julkaistut standardit, tulkinnat ja
muutokset olemassa oleviin standardeihin ja tulkintoihin, jotka konserni ottaa
käyttöön vuonna 2011 ja joiden vaikutusta konsernitilinpäätökseen konsernin
johto on selvittämässä.
* IAS 24 (uudistettu), Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä.
* IAS 32 (muutos), Rahoitusinstrumentit: esit­tämistapa - Liikkeeseen
laskettujen oikeuksien luokittelu.
* IFRIC 19, Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla
instrumenteilla.
* IFRIC 14 (muutos), Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen
perustuvat maksut.


Osana vuosittaisia parannuksia standardeihin IASB julkaisi heinäkuussa 2010
parannuksia seitsemään standardiin tai tulkintaan, jotka konserni ottaa käyttöön
vuonna 2011. EU ei ole vielä hyväksynyt parannuksia sovellettaviksi ja konsernin
johto on selvittämässä muutosten vaikutusta konsernitilinpäätökseen:
* IFRS 3 (muutokset)
* IFRS 7 (muutos), Rahoitusinstrumentit: Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot.
* IAS 1 (muutos), Tilinpäätöksen esittäminen - oman pääoman muutoslaskelma.
* IAS 27 (muutos), Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.
* IAS 34 (muutos), Osavuosikatsaukset.
* IFRIC 13 (muutos), Kanta-asiakasohjelma.


Konserni ottaa käyttöön vuonna 2012 tai myöhemmin seuraavat standardit,
tulkinnat ja muutokset olemassa oleviin standardeihin. Konsernin johto on
selvittämässä muutosten vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
* IFRS 9, Rahoitusvarojen luokittelu ja arvostaminen
* IFRS 7 (muutos) Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot: rahoitusvarojen
siirrot.


Tilinpäätösperiaatteet kuvataan yksityiskohtaisemmin vuoden 2010 tilinpäätöksen
yhteydessä.


Tunnusluvut

  2010 2009 2010 2010 2010 2010 2009

  10-12 10-12 7-9 4-6 1-3 1-12 1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto/osake, euroa

- laimentamaton osakekohtainen tulos 0,02 0,36 0,34 0,17 0,17 0,69 0,77

- laimennusvaikutuksella oikaistu
  osakekohtainen tulos 0,02 0,36 0,34 0,17 0,17 0,69 0,77

Oma pääoma/osake, euroa 7,80 7,25 7,72 7,33 7,10 7,80 7,25Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 9,2 11,0 14,2 13,8 13,6 9,2 11,0

Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 15,1 16,8 18,6 21,1 19,6 15,1 16,8

Omavaraisuusaste, % 47,6 46,0 51,1 48,0 45,8 47,6 46,0

Korollinen nettovelka, milj. euroa 51,8 66,0 96,4 89,6 51,9 51,8 66,0

Nettovelkaantumisaste, % 9,3 12,7 17,5 17,1 10,2 9,3 12,7

Investoinnit, milj. euroa 29,3 15,7 23,6 25,2 23,3 101,4 58,9Osakkeiden lukumäärä
  2010 2010 2010 2010 2010

  10-12 7-9 4-6 1-3 1-12
--------------------------------------------------------------------------------


Ulkona olevat osakkeet
kauden lopussa

  Laimentamaton 71 469 473 71 408 913 71 408 913 71 408 913 71 469 473

  Laimennettu 71 634 426 71 534 374 71 612 101 71 684 967 71 683 732Ulkona olevat osakkeet
keskimäärin

  Laimentamaton *) 71 408 913 71 408 913 71 408 913 71 408 913 71 408 913

  Laimennettu 71 637 910 71 535 561 71 615 068 71 689 318 71 690 740Yrityksen hallussa olevat
omat osakkeet

 Kauden lopussa 553 700 550 100 548 900 545 900 553 700

 Keskimäärin 550 217 548 913 545 933 541 549 546 683


*) Laimentamattoman osakekohtaisen tuloksen laskennassa käytetty osakkeiden
lukumäärä pois lukien vuoden 2009 aikana luovutetut osakkeet, koska ne olisivat
voineet palautua yhtiölle vuoden 2010 loppuun mennessä.


  2009 2009

  10-12 1-12
-------------------------------------------------------------


Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa

  Laimentamaton 71 408 913 71 408 913

  Laimennettu 71 481 673 71 481 673Ulkona olevat osakkeet keskimäärin

  Laimentamaton *) 71 408 913 71 499 888

  Laimennettu 71 481 673 71 574 507Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet

 Kauden lopussa 541 500 541 500

 Keskimäärin 541 500 473 315Tuloslaskelma

  2010 2009 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 1-12 1-12 %
-----------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 472,2 440,6 1 713,7 1 706,3 0

Liiketoiminnan muut tuotot 4,2 4,7 17,5 17,5 0

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 287,6 243,3 1 017,1 986,7 3

Poistot ja arvonalentumiset 19,4 17,5 78,5 70,7 11

Liiketoiminnan muut kulut 163,0 150,8 563,2 591,1 -5
-----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT) 6,4 33,7 72,4 75,3 -4

Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 1,8 2,1 10,6 5,8 83

Korkokulut ja muut rahoituskulut -3,1 -4,2 -16,9 -13,7 23

Nettokurssivoitot/-tappiot 0,6 0,6 0,0 2,9 -
-----------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja 5,7 32,2 66,1 70,3 -6

Tuloverot -4,3 -6,5 -16,6 -15,2 9
-----------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 1,4 25,7 49,5 55,1 -10Tilikauden voitto jakautuu

   Emoyhtiön omistajille 1,4 25,9 49,5 54,8 -10

   Määräysvallattomien osuudelle 0,0 -0,2 0,0 0,3 -100
-----------------------------------------------------------------------
  1,4 25,7 49,5 55,1 -10


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos, euroa


Laimentamaton 0,02 0,36 0,69 0,77 -10

Laimennusvaikutuksella oikaistu 0,02 0,36 0,69 0,77 -10

Laaja tulos, milj. euroaTilikauden voitto 1,4 25,7 49,5 55,1 -10

Muuntoerot nettosijoituksista ruotsalaisiin
tytäryhtiöihin (verojen jälkeen) 3,2 -0,3 20,7 8,2 152

Muuntoerot 1,7 5,2 1,5 7,2 -

Kassavirtasuojaukset -0,6 - -0,1 - -
--------------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos 5,7 30,6 71,6 70,5 2Tulos jakautuu

   Emoyhtiön omistajille 5,7 30,8 71,6 70,2 2

   Määräysvallattomien osuudelle 0,0 -0,2 0,0 0,3 -100
--------------------------------------------------------------------------------
  5,7 30,6 71,6 70,5 2Tase, milj. euroa
  2010 2009 Muutos

  31.12. 31.12. %
------------------------------------------------------------------


Liikearvot 422,9 402,0 5

Muut aineettomat hyödykkeet 51,4 42,8 20

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 121,2 100,1 21

Laskennalliset verosaamiset 63,0 66,9 -6

Lainasaamiset 3,4 5,0 -32

Myytävissä olevat rahoitusvarat 0,8 0,8 0

Pitkäaikaiset varat yhteensä 662,7 617,6 7

Myyntisaamiset ja muut saamiset 465,2 441,3 5

Eläkesaamiset 5,2 2,8 86

Lainasaamiset 3,1 3,9 -21

Verosaamiset 6,4 6,4 0

Rahavarat 98,0 123,3 -21

Lyhytaikaiset varat yhteensä 577,9 577,7 0

Myytävissä olevat varat - - -
------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 1 240,6 1 195,3 4Osakepääoma, ylikurssirahasto ja
muut rahastot 114,6 110,6 4

Kertyneet voittovarat 442,8 407,0 9

Emoyrityksen omistajille kuuluva
oma pääoma 557,4 517,6 8

Määräysvallattomien osuus 0,1 0,7 -86
------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä 557,5 518,3 8
------------------------------------------------------------------


Lainat 151,4 154,2 -2

Laskennalliset verovelat 38,1 33,6 13

Varaukset 2,9 3,3 -12

Eläkevelvoitteet 20,7 18,9 10

Muut pitkäaikaiset velat 3,8 1,4 171

Pitkäaikaiset velat yhteensä 216,9 211,4 3

Ostovelat ja muut velat 411,1 370,1 11

Verovelat 10,1 8,2 23

Varaukset 40,1 43,2 -7

Lainat 4,9 44,1 -89

Lyhytaikaiset velat yhteensä 466,2 465,6 0

Myytävissä oleviin varoihin liittyvät velat - - -
------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 240,6 1 195,3 4Nettokäyttöpääoma taseessa, milj. euroa

  2010 2009 Muutos 2010 2010 2010

  31.12. 31.12. % 31.3. 30.6. 30.9.
--------------------------------------------------------------------------------


Myyntisaamiset 367,1 313,9 17 296,5 304,2 292,7

Muut käyttöpääomasaamiset 101,2 129,4 -22 149,7 152,4 141,9
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääomasaamiset vaihtuvissa
vastaavissa 468,3 443,3 6 446,2 456,6 434,6Liiketoiminnan siirtovelat 173,8 149,1 17 154,3 157,6 142,0

Muut käyttöpääomavelat 235,8 219,6 7 224,9 229,5 198,2

Eläkevelvoitteet ja varaukset 63,7 65,4 -3 57,0 47,4 44,2
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääomavelat lyhytaikaisessa
vieraassa
pääomassa 473,3 434,1 9 436,2 434,5 384,4Nettokäyttöpääoma taseessa -5,0 9,2 -154 10,0 22,1 50,2Kassavirtalaskelma, milj. euroa

      2010 2009 2010 2010 2010 2010 2009

      10-12 10-12 7-9 4-6 1-3 1-12 1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta

  Tilikauden voitto 1,4 25,7 24,4 11,7 12,0 49,5 55,1

  Oikaisut

    Poistot ja arvonalentumiset 19,4 17,5 17,9 18,2 23,0 78,5 70,7

    Osakeperusteiset maksut 1,0 0,7 0,9 1,3 1,2 4,4 3,8

Käyttöomaisuuden ja osakkeiden
    myyntivoitot ja -tappiot 1,3 -0,3 0,3 0,1 -0,5 1,2 -6,1

    Muut oikaisut -2,1 -0,5 1,4 -0,6 0,0 -1,3 0,2

    Rahoituskulut, netto 0,7 1,5 3,4 1,1 1,1 6,3 5,0

    Tuloverot 4,3 6,5 -0,1 6,7 5,7 16,6 15,2

  Nettokäyttöpääoman muutos 59,8 24,0 -28,1 -9,2 -9,9 12,6 -3,9
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta ennen
  rahoituseriä ja veroja 85,8 75,1 20,1 29,3 32,6 167,8 140,0

Maksetut liiketoiminnan
rahoitus-
  erät, netto -4,9 0,1 -3,0 -0,8 1,9 -6,8 0,8

  Maksetut välittömät verot -8,5 -3,5 -2,0 -1,0 -6,6 -18,1 -14,4
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 72,4 71,7 15,1 27,5 27,9 142,9 126,4Investointien rahavirta

Konserniyritysten ja
liiketoimintojen
hankinnasta johtuva
  nettorahavirta - -2,5 -1,0 -1,2 -0,4 -2,6 -4,6

  Muut käyttöomaisuusinvestoinnit -28,6 -16,7 -21,2 -24,6 -21,4 -95,8 -58,0

  Liiketoimintojen myynnit 0,0 - 0,7 -2,2 5,1 3,6 5,7

  Käyttöomaisuusmyynnit 0,4 0,0 -0,1 -0,1 0,3 0,5 2,9

  Lainasaamisten muutos 2,1 1,3 0,3 -0,7 0,7 2,4 0,8
-------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta -26,1 -17,9 -21,3 -28,8 -15,7 -91,9 -53,2Rahoituksen rahavirta

  Maksetut osingot ja lahjoitukset 0,0 0,0 0,0 -35,7 -0,3 -36,0 -36,3

  Omien osakkeiden hankinta - - - - - - -2,6

  Rahoitusleasingvelkojen maksut -1,4 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -5,3 -5,1

  Korollisten velkojen muutos 0,9 -35,2 0,6 0,2 -38,4 -36,7 -27,9
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta -0,5 -36,4 -0,7 -36,8 -40,0 -78,0 -71,9Rahavarojen muutos 45,8 17,4 -6,9 -38,1 -27,8 -27,0 1,3Rahavarat kauden alussa -51,7 -105,6 -58,9 -98,4 -123,3 -123,3 -120,2

Kurssierojen vaikutukset
rahavaroihin -0,5 -0,3 0,3 1,4 -2,9 -1,7 -1,8

Rahavarat kauden lopussa 98,0 123,3 51,7 58,9 98,4 98,0 123,3
--------------------------------------------------------------------------------
      45,8 17,4 -6,9 -38,1 -27,8 -27,0 1,3Oman pääoman muutokset, milj. euroa

  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Mää-
                räys-
val- Oma
                latto- pää-
mien oma
                osuus yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Osake- Yli- Omat Muun- Kassa- Kerty- Yht.
pää- kurssi- osak- to- virta- neet
oma rahasto keet erot suo- voit-
ja muut jauk- to-
rahas- set varat
  tot
--------------------------------------------------------------------------------


Oma pääoma
31.12.2008 75,8 33,2 -9,0 -76,1 0,0 458,1 482,0 1,6 483,6Tilikauden laaja
tulos

Tilikauden voitto           54,8 54,8 0,3 55,1

Muut laajan tuloksen
erät

Muuntoerot
nettosijoituksista
ruotsalaisiin tytär-
yhtiöihin (verojen
jälkeen)           8,2 8,2   8,2

Muuntoerot   1,6   31,3   -25,7 7,2   7,2
--------------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos   1,6   31,3 0,0 37,3 70,2 0,3 70,5Liiketoimet
omistajien
kanssa

Omaan pääomaan
kirjatut
osakeperusteiset
maksut           3,8 3,8   3,8

Osingonjako           -35,8 -35,8   -35,8

Omien osakkeiden
hankinta     -2,6       -2,6   -2,6

Siirrot sidotun ja
vapaan
oman pääoman välillä   0,0       0,0 0,0   0,0

Määräysvallattomien
osuus               -1,2 -1,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimet
omistajien
kanssa yht.   0,0 -2,6     -32,0 -34,6 -1,2 -35,8


--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
31.12.2009 75,8 34,8 -11,6 -44,8 0,0 463,4 517,6 0,7 518,3  Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
Mää-
                räys-
val- Oma
                latto- pää-
mien oma
                osuus yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Osake- Yli- Omat Muun- Kassa- Kerty- Yht.
pää- kurssi- osak- to- virta- neet
oma rahasto keet erot suo- voit-
ja muut jauk- to-
rahas- set varat
  tot
--------------------------------------------------------------------------------


Oma pääoma
31.12.2009 75,8 34,8 -11,6 -44,8 0,0 463,4 517,6 0,7 518,3Tilikauden laaja
tulos

Tilikauden voitto           49,5 49,5 0,0 49,5

Muut laajan tuloksen
erät

Muuntoerot
nettosijoituk-
sista ruotsalaisiin
tytär-
yhtiöihin (verojen
jälkeen)           20,7 20,7   20,7

Muuntoerot   4,0   62,8   -65,3 1,5   1,5

Kassavirtasuojaukset         -0,1   -0,1   -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos   4,0   62,8 -0,1 4,9 71,6 0,0 71,6Liiketoimet
omistajien
kanssa

Omaan pääomaan
kirjatut
osakeperusteiset
maksut           4,4 4,4   4,4

Osingonjako           -35,7 -35,7   -35,7

Liiketoimintojen
yhdistämisestä
aiheutuvat muutokset           -0,5 -0,5 -0,2 -0,7

Määräysvallattomien
osuus               -0,4 -0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoimet
omistajien
kanssa yht.   0,0 0,0     -31,8 -31,8 -0,6 -32,4


--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
31.12.2010 75,8 38,8 -11,6 18,0 -0,1 436,5 557,4 0,1 557,5Liikevaihto maittain, milj. euroa

  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
---------------------------------------------------------------------
Suomi 240 233 3 889 888 0

Ruotsi 146 125 16 504 462 9

International 143 139 3 542 553 -2

Konsernin sisäiset eliminoinnit -57 -56 2 -220 -197 12
---------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 472 441 7 1 714 1 706 0
---------------------------------------------------------------------


Sisäinen myynti maittain, milj. euroa

  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
-----------------------------------------------------
Suomi 14 19 -29 63 73 -14

Ruotsi 7 8 -17 25 27 -8

International 37 29 25 132 96 37
-----------------------------------------------------
Konserni yhteensä 57 56 2 220 197 12
-----------------------------------------------------

Segmenttien väliset myynnit tapahtuvat markkinahintaan.


Liikevaihto asiakkaan sijaintimaan mukaan, milj. euroa

  2010 Muutos Osuus 2009 Muutos Osuus

  1-12 % % 1-12 % %
-------------------------------------------------------
Suomi 820 2 48 806 -6 47

Ruotsi 473 10 28 431 -15 25

Muut 420 -11 25 470 -7 28
-------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 1 714 0 100 1 706 -9 100
-------------------------------------------------------


Liikevaihto asiakastoimialoittain, milj. euroa

  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
-----------------------------------------------------------
Tietoliikenne 150 149 0 571 582 -2

Finanssi 97 89 9 358 359 0

Muut asiakastoimialat 225 203 11 785 766 3
-----------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 472 441 7 1 714 1 706 0
-----------------------------------------------------------

230,8 miljoonan euron liikevaihto (229,3 miljoonaa euroa vuonna 2009) on
kertynyt yhdeltä ulkopuoliselta asiakkaalta. Tämä liikevaihto kertyy kaikilta
raportoivilta segmenteiltä.


Liikevoitto (EBIT) maittain, milj. euroa

  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
--------------------------------------------------------
Suomi 22,0 33,9 -35,3 94,6 110,3 -14,3

Ruotsi 11,9 7,9 51,1 34,4 -3,0 pos.

International -17,2 2,4 -826,3 -13,7 -6,7 -105,8

Group Operations -10,2 -10,5 2,2 -42,9 -25,4 -69,0
--------------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT) 6,4 33,7 -81,1 72,4 75,3 -3,9
--------------------------------------------------------


Liikevoitto (EBIT) maittain, %

  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12   1-12 1-12
------------------------------------------------------
Suomi 9,1 14,6 -5,4 10,6 12,4 -1,8

Ruotsi 8,2 6,3 1,9 6,8 -0,6 7,5

International -12,0 1,7 -13,7 -2,5 -1,2 -1,3
------------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT) 1,4 7,7 -6,3 4,2 4,4 -0,2
------------------------------------------------------


Henkilöstö maittain

  Kauden lopussa   Keskimäärin

  2010 Muutos Osuus 2009 2010 2009

  1-12 % % 1-12 1-12 1-12
----------------------------------------------------------
Suomi 5 776 0 33 5 758 5 780 5 932

Ruotsi 3 023 -3 17 3 102 2 967 3 202

Tsekki 1 886 14 11 1 656 1 785 1 544

Intia 1 499 49 8 1 009 1 218 829

Saksa 1 010 -4 6 1 047 1 028 1 078

Kiina 1 096 86 6 590 870 425

Puola 950 41 5 676 806 609

Latvia 582 -1 3 588 593 617

Norja 500 -11 3 561 519 602

Italia 232 -13 1 266 258 262

Iso-Britannia 211 -23 1 274 232 292

Tanska 190 -16 1 226 204 263

Liettua 169 -4 1 177 177 182

Alankomaat 132 -1 1 133 131 139

Venäjä 130 160 1 50 123 45

Viro 106 -10 1 118 116 120

Muut 265 -39 1 433 292 425
----------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 17 757 7 100 16 663 17 097 16 568
----------------------------------------------------------


Varat maittain, milj. euroa

  2010 2009 Muutos

  31.12. 31.12. %
---------------------------------------------------
Suomi 469,1 442,1 6

Ruotsi 325,5 261,3 25

International 309,9 310,8 0

Maiden sisäiset eliminoinnit -21,8 -21,4 2
---------------------------------------------------
Maat yhteensä 1 082,7 992,7 9
---------------------------------------------------
Group Operations 157,9 202,5 -22
---------------------------------------------------
Varat yhteensä 1 240,6 1 195,3 4
---------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat jaoteltuna varojen sijaintimaan mukaisesti, milj. euroa

  2010 2009 Muutos

  31.12. 31.12. %
-------------------------------------------------
Suomi 271,5 252,0 8

Ruotsi 166,3 138,6 20

Muut 157,8 154,4 2
-------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä 595,6 545,0 9
-------------------------------------------------


Käyttöomaisuusinvestoinnit maittain, milj. euroa

  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
-----------------------------------------------------
Suomi  18,3  11,4 60 59,4 41,2 44

Ruotsi  5,2  1,9 172 21,8 9,4 133

International  2,8  1,3 106 9,9 4,2 137

Group Operations  3,0  1,1 162 8,4 2,8 206
-----------------------------------------------------
Konserni yhteensä  29,2  15,8 85 99,5 57,5 73
-----------------------------------------------------


Poistot maittain, milj. euroa
  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
-------------------------------------------------------
Suomi  11,9  10,8 10  44,6  41,7 7

Ruotsi  2,6  2,2 19  9,6  8,3 16

International  2,3  1,6 40  7,0  8,8 -21

Group Operations  0,7  0,5 31  2,1  2,6 -19
-------------------------------------------------------
Konserni yhteensä  17,5  15,1 16  63,3  61,4 3
-------------------------------------------------------


Yritys- ja liiketoimintahankinnoista tulevien allokoitujen aineettomien
hyödykkeiden
poistot, milj. euroa

  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
-----------------------------------------------------
Suomi  0,1  0,1 6  0,5  0,5 -1

Ruotsi  0,8  0,7 12  3,1  2,9 7

International  1,0  1,5 -36  4,0  5,9 -32

Group Operations  0,0  0,0 0  0,0  0,0 300
-----------------------------------------------------
Konserni yhteensä  1,9  2,3 -19  7,6  9,3 -18
-----------------------------------------------------


Arvonalentumistappiot, milj. euroa

  2010 2009 Muutos 2010 2009 Muutos

  10-12 10-12 % 1-12 1-12 %
-----------------------------------------------------
Suomi  0,0  0,0 0  0,0  0,0 0

Ruotsi  0,0  0,0 0  0,0  0,0 0

International  0,0  0,0 0  7,6  0,0 -

Group Operations  0,0  0,0 0  0,0  0,0 0
-----------------------------------------------------
Konserni yhteensä  0,0  0,0 0  7,6  0,0 -
-----------------------------------------------------


Vakuudet ja vastuusitoumukset, milj. euroa  31.12.2010   31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------


Omasta velasta

Pantit 0,0   0,0

Yhteisyritysten puolesta 0,0   0,0

Muut omat vastuut

  Yhden vuoden kuluessa maksettavat vuokravastuut 51,4   52,1

  1-5 vuoden kuluttua maksettavat vuokravastuut 117,6   86,9

  5 vuoden jälkeen maksettavat vuokravastuut 41,6   21,4

  Yhden vuoden kuluessa maksettavat leasingvastuut 5,5   11,3

  1-5 vuoden kuluttua maksettavat leasingvastuut 5,3   8,8

  5 vuoden jälkeen maksettavat leasingvastuut 0,0   0,0

  Muut vastuusitoumukset *) 42,7   28,2


*) Lisäksi 9,8 milj. euroa (7,6 milj. euroa vuodelta 2009) vastuusitoumuksia
konsernin taseeseen sisältyvien vastuiden vakuutena.

Leasingvastuut ovat pääsääntöisesti kolmivuotisia, ja niihin ei liity
lunastusehtoja.

Johdannaiset, milj. euroa

Johdannaissopimusten nimellisarvot

  31.12.2010   31.12.2009
-------------------------------------------------------


Valuuttatermiinisopimukset 286,5   196,5

  Suojauslaskennan ulkopuolella 239,6   196,5

  Suojauslaskennan piirissä 46,9   0,0

Koronvaihtosopimukset 250,0   250,0

Valuuttaoptiot 12,3   0,0Sisältää bruttomääräiset nimellisarvot kaikista sopimuksista, jotka eivät ole
vielä erääntyneet tai joita ei ole suljettu. Avoinna oleva nimellisarvo ei
välttämättä mittaa tai osoita markkinariskiä, sillä joidenkin sopimusten riski
voi olla tasapainotettu toisilla sopimuksilla.

Johdannaisten käyvät arvot


Johdannaissopimusten nettomääräiset käyvät arvot olivat: 31.12.2010   31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


Valuuttatermiinisopimukset 2,0   -0,6

Koronvaihtosopimukset -1,7   -1,4

Valuuttaoptiot 0,0   0,0Johdannaissopimusten käyvät positiiviset arvot,
brutto Positiiviset   Positiiviset

  31.12.2010   31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


Valuuttatermiinisopimukset 3,9   0,7

  Suojauslaskennan ulkopuolella 3,5   0,7

  Suojauslaskennan piirissä *) 0,4   0,0

Koronvaihtosopimukset 2,1   0,2

Valuuttaoptiot 0,0   0,0Johdannaissopimusten käyvät negatiiviset arvot,
brutto Negatiiviset   Negatiiviset

  31.12.2010   31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------


Valuuttatermiinisopimukset -1,9   -1,2

  Suojauslaskennan ulkopuolella -1,5   -1,2

  Suojauslaskennan piirissä *) -0,4   0,0

Koronvaihtosopimukset -3,7   -1,6

Valuuttaoptiot 0,0   0,0*) Kirjattu omaan pääomaan -0,1   0,0

Rahavirran suojauksen tehoton osuus, joka kirjattu

tulosvaikutteisesti 0,0   0,0Suojattujen ulkomaan rahan määräisten erittäin todennäköisten ennakoitujen
liiketoimien odotetaan toteutuvan eri ajankohtina seuraavien 12 kuukauden
kuluessa.


LUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Tunnusluvut
  2010 2010 2010 2010

  10-12 7-9 4-6 1-3
-----------------------------------------------------------------
Voitto/osake, euroa

- laimentamaton 0,02 0,34 0,17 0,17

- laimennusvaikutuksella oikaistu 0,02 0,34 0,17 0,17

Oma pääoma/osake, euroa 7,80 7,72 7,33 7,10

Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 9,2 14,2 13,8 13,6

Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 15,1 18,6 21,1 19,6

Omavaraisuusaste, % 47,6 51,1 48,0 45,8

Korollinen nettovelka, milj. euroa 51,8 96,4 89,6 51,9

Nettovelkaantumisaste, % 9,3 17,5 17,1 10,2

Investoinnit, milj. euroa 29,3 23,6 25,2 23,3

  2009 2009 2009 2009

  10-12 7-9 4-6 1-3
-----------------------------------------------------------------
Voitto/osake, euroa

- laimentamaton 0,36 0,25 0,14 0,01

- laimennusvaikutuksella oikaistu 0,36 0,25 0,14 0,01

Oma pääoma/osake, euroa 7,25 6,82 6,46 6,31

Oman pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 11,0 6,3 7,8 10,2

Sijoitetun pääoman tuotto-%, liukuva 12 kk 16,8 18,6 18,5 25,3

Omavaraisuusaste, % 46,0 43,2 40,7 40,0

Korollinen nettovelka, milj. euroa 66,0 118,9 139,2 79,2

Nettovelkaantumisaste, % 12,7 24,4 30,1 17,5

Investoinnit, milj. euroa 15,7 12,7 14,4 16,1

Tuloslaskelma, milj. euroa  2010 2010 2010 2010

  10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------
Liikevaihto 472,2 387,1 431,5 422,9

Liiketoiminnan muut tuotot 4,2 3,8 2,5 7,0

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 287,6 219,2 255,8 254,5

Poistot ja arvonalentumiset 19,4 17,9 18,2 23,0

Liiketoiminnan muut kulut 163,0 126,1 140,5 133,6
------------------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT) 6,4 27,7 19,5 18,8

Rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -3,4 -1,1 -1,1
------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja 5,7 24,3 18,4 17,7

Tuloverot -4,3 0,1 -6,7 -5,7
------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 1,4 24,4 11,7 12,0  2009 2009 2009 2009

  10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------
Liikevaihto 440,6 382,9 444,8 438,0

Liiketoiminnan muut tuotot 4,7 2,8 7,1 2,9

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 243,3 210,7 265,8 266,9

Poistot ja arvonalentumiset 17,5 16,9 19,0 17,3

Liiketoiminnan muut kulut 150,8 131,8 156,7 151,8
------------------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT) 33,7 26,3 10,4 4,9

Rahoitustuotot ja -kulut -1,5 0,9 -1,6 -2,8
------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja 32,2 27,2 8,8 2,1

Tuloverot -6,5 -8,8 1,2 -1,1
------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 25,7 18,4 10,0 1,0

Tase, milj. euroa
  2010 2010 2010 2010

  31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
---------------------------------------------------------------------------


Liikearvot 422,9 419,3 416,2 411,5

Muut aineettomat hyödykkeet 51,4 52,7 53,4 45,0

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 121,2 111,5 106,3 104,7

Muut pitkäaikaiset varat 67,2 74,5 63,6 66,1

Pitkäaikaiset varat yhteensä 662,7 658,0 639,5 627,3

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset varat 479,9 451,6 473,4 461,4

Rahavarat 98,0 51,7 58,9 98,4

Lyhytaikaiset varat yhteensä 577,9 503,3 532,3 559,8

Myytävissä olevat varat - - - 4,4
---------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 1 240,6 1 161,3 1 171,8 1 191,5Oma pääoma yhteensä 557,5 550,9 523,6 507,2

Pitkäaikaiset lainat 151,4 155,6 156,8 158,2

Muut pitkäaikaiset velat 65,5 63,0 58,5 58,0

Pitkäaikaiset velat yhteensä 216,9 218,6 215,3 216,2

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 421,2 367,4 404,4 427,5

Varaukset 40,1 23,2 27,9 36,6

Lyhytaikaiset lainat 4,9 1,2 0,6 0,3

Lyhytaikaiset velat yhteensä 466,2 391,8 432,9 464,4

Myytävissä oleviin varoihin liittyvät velat - - - 3,7
---------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 240,6 1 161,3 1 171,8 1 191,5  2009 2009 2009 2009

  31.12. 30.9. 30.6. 31.3.
---------------------------------------------------------------------------


Liikearvot 402,0 398,2 392,7 391,4

Muut aineettomat hyödykkeet 42,8 44,1 46,1 49,2

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 100,1 99,0 100,8 103,2

Muut pitkäaikaiset varat 72,7 68,7 75,3 68,7

Pitkäaikaiset varat yhteensä 617,6 610,0 614,9 612,5

Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset varat 454,4 495,0 495,5 514,1

Rahavarat 123,3 105,6 101,7 94,6

Lyhytaikaiset varat yhteensä 577,7 600,6 597,2 608,7

Myytävissä olevat varat - - - -
---------------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 1 195,3 1 210,6 1 212,1 1 221,2Oma pääoma yhteensä 518,3 487,8 462,0 452,1

Pitkäaikaiset lainat 154,2 160,6 161,9 163,2

Muut pitkäaikaiset velat 53,9 48,9 46,9 42,5

Pitkäaikaiset velat yhteensä 211,4 209,5 208,8 205,7

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 378,3 390,0 396,3 506,1

Varaukset 43,2 49,3 54,5 37,2

Lyhytaikaiset lainat 44,1 74,0 90,5 20,1

Lyhytaikaiset velat yhteensä 465,6 513,3 541,3 563,4

Myytävissä oleviin varoihin liittyvät velat - - - -
---------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 195,3 1 210,6 1 212,1 1 221,2

Kassavirtalaskelma, milj. euroa  2010 2010 2010 2010

  10-12 7-9 4-6 1-3
--------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto 1,4 24,4 11,7 12,0

Oikaisut 24,6 23,8 26,8 30,5

Nettokäyttöpääoman muutos 59,8 -28,1 -9,2 -9,9
--------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoitus-
eriä veroja 85,8 20,1 29,3 32,6

Maksetut liiketoiminnan rahoituserät, netto -4,9 -3,0 -0,8 1,9

Maksetut välittömät verot -8,5 -2,0 -1,0 -6,6
--------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 72,4 15,1 27,5 27,9Investointien rahavirta -26,1 -21,3 -28,8 -15,7Rahoituksen rahavirta -0,5 -0,7 -36,8 -40,0
--------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos 45,8 -6,9 -38,1 -27,8Rahavarat kauden alussa -51,7 -58,9 -98,4 -123,3

Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin -0,5 0,3 1,4 -2,9

Rahavarat kauden lopussa 98,0 51,7 58,9 98,4
--------------------------------------------------------------------
  45,8 -6,9 -38,1 -27,8  2009 2009 2009 2009

  10-12 7-9 4-6 1-3
----------------------------------------------------------------------


Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden voitto 25,7 18,4 10,0 1,0

Oikaisut 25,4 25,9 15,2 22,3

Nettokäyttöpääoman muutos 24,0 -26,4 -26,3 24,8
----------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoitus-
eriä  ja veroja 75,1 17,9 -1,1 48,1

Maksetut liiketoiminnan rahoituserät, netto 0,1 5,0 -1,3 -3,0

Maksetut välittömät verot -3,5 5,7 -10,2 -6,4
----------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta 71,7 28,6 -12,6 38,7Investointien rahavirta -17,9 -8,3 -8,8 -18,2Rahoituksen rahavirta -36,4 -17,8 27,6 -45,3
----------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos 17,4 2,5 6,2 -24,8Rahavarat kauden alussa -105,6 -101,7 -94,6 -120,2

Kurssierojen vaikutukset rahavaroihin -0,3 -1,4 -0,9 0,8

Rahavarat kauden lopussa 123,3 105,6 101,7 94,6
----------------------------------------------------------------------
  17,4 2,5 6,2 -24,8SEGMENTTILUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

Liikevaihto maittain, milj. euroa

  2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009

  10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
-------------------------------------------------------------------------
Suomi 240 199 228 222 233 199 230 227

Ruotsi 146 113 126 119 125 103 116 119

International 143 128 136 135 139 130 143 141

Konsernin sisäiset eliminoinnit -57 -53 -58 -52 -56 -48 -45 -48
-------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 472 387 431 423 441 383 445 438Liikevaihto asiakastoimialoittain, milj. euroa  2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009

  10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------------
Tietoliikenne 150 131 146 142 149 132 149 153

Finanssi 97 82 90 88 89 87 94 89

Muut asiakastoimialat 225 173 194 193 203 165 201 197
------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä 472 387 431 423 441 383 445 438Liikevoitto (EBIT) maittain, milj. euroa  2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009

  10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------------
Suomi 22,0 24,0 25,9 22,6 33,9 28,1 25,6 22,7

Ruotsi 11,9 9,0 7,7 5,8 7,9 4,1 -6,2 -8,8

International -17,2 4,6 0,3 -1,4 2,4 0,9 -6,2 -3,7

Group Operations -10,2 -9,9 -14,4 -8,2 -10,5 -6,8 -2,8 -5,3
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT) 6,4 27,7 19,5 18,8 33,7 26,3 10,4 4,9Liikevoitto (EBIT) maittain, %  2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009

  10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
------------------------------------------------------------------------
Suomi 9,1 12,0 11,4 10,2 14,6 14,1 11,1 10,0

Ruotsi 8,2 8,0 6,1 4,9 6,3 4,0 -5,3 -7,4

International -12,0 3,6 0,2 -1,0 1,7 0,7 -4,3 -2,6
------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto (EBIT) 1,4 7,2 4,5 4,5 7,7 6,9 2,3 1,1Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2010
   Osakkeet %

Solidium Oy       7 415 418  10,3

OP-Pohjola-ryhmä 4 061 278 5,6

Swedbank Robur -rahastot 3 785 902 5,3

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 154 367 4,4

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 099 749 2,9

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Tapiola 1 830 000 2,5

Svenska Litteratursällskapet i Finland 1 737 000 2,4

Valtion eläkerahasto 873 167 1,2

Nordea-rahastot 695 220 1,0

Pekka Viljakainen 646 447 0,9
---------------------------------------------------------------
  26 298 548 36,5

Hallintarekisteröidyt     30 575 898  42,5

Muut     15 148 727  21,0
---------------------------------------------------------------
Yhteensä     72 023 173  100,0
---------------------------------------------------------------

Perustuu Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n omistajarekistereihin.

Tieto Oyj:n viimeisimmän tiedon mukaan Cevian Capitalin omistus oli 5 546 191
osaketta 30.9.2010, mikä vastaa 7,7 % yhtiön osakkeista ja äänivallasta.Lisätietoja:
Seppo Haapalainen, talousjohtaja, puh.
020 726 3500, 0400 455587,seppo.haapalainen@tieto.com,klo 10.00-11.00
Reeta Kaukiainen, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh.
020 726 8711, 050 522 0924,reeta.kaukiainen@tieto.com
Pasi Hiedanpää, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 020 726 8088, 050 378 2228,
pasi.hiedanpaa@tieto.comTiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään klo 14.30
paikallista aikaa Tiedon toimitiloissa Helsingissä, osoite Aku Korhosen tie
2-6. Tilaisuus on englanninkielinen. Tuloksen esittelee toimitusjohtaja Hannu
Syrjälä. Ilmoittautuminen sirpa.salo@tieto.com,puh. 02072 68714.

Tilaisuutta voi seurata osoitteessa www.tieto.com, ja tilaisuuden aikana on
mahdollisuus esittää kysymyksiä internetin kautta. Tallenne tilaisuudesta on
katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tiedotteet löytyvät yhtiön internet-sivuilta välittömästi julkaisemisen jälkeen.TIETO OYJJAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineetTieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö.
Pitkälle erikoistuneiden tietotekniikkaratkaisujemme ja -palvelujemme sekä
vahvan teknologia-alustamme ansiosta voimme tarjota merkittäviä
liiketoimintahyötyjä niin paikallisille kuin kansainvälisesti toimiville
asiakkaillemme. Olemme luotettu kumppani liiketoiminnan muutoksessa ja riittävän
lähellä asiakkaitamme ymmärtääksemme näiden yksilölliset tarpeet.
Palveluksessamme on yli 17 000 tietotekniikan asiantuntijaa, ja yhteisenä
tavoitteenamme on olla johtava palveluintegraattori, joka luo parhaita
palvelukokemuksia tietotekniikan alueella. http://www.tieto.fi">www.tieto.fiTieto Oyj
Y-tunnus 0101138-5

Aku Korhosen tie 2-6
PL 38
00441 HELSINKI
puh. 020 72010
faksi 020 726 8898
kotipaikka: Helsinkie-mail: info@tieto.comhttp://www.tieto.com">www.tieto.com

Osavuosikatsaus 4/2010:
http://http://hugin.info/3114/R/1487425/422899">http://hugin.info/3114/R/1487425/422899pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Tieto Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1487425]

Source: Millistream