Tieto

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 21:29 EET

Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään

torstaina 24.3.2011 klo 17.00 Finlandia-talossa, Mannerheimintie 13 e, 00100
Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
alkaa klo 16.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1       Kokouksen avaaminen

2       Kokouksen järjestäytyminen

3       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4       Kokouksen laillisuuden toteaminen

5       Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6       Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen

       Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7       Tilinpäätöksen vahvistaminen

8       Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

       Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 yhtiön
voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,70 euroa osakkeelta. Osinko
maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2011
merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden
AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 13.4.2011 alkaen.

9       Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10     Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

       Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa hallituksen jäsenille
samansuuruisia palkkioita kuin edellisenä vuonna, kuitenkin niin, että palkkiot
ilmoitetaan kuukausipalkkioiden sijaan vuosipalkkioina seuraavasti: hallituksen
jäsen 30 000 euroa, varapuheenjohtaja 45 600 euroa ja puheenjohtaja 68 400
euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin
hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen
jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta
sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Tieto-
konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön
mukaan makseta palkkiota.

       Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa, että 40 % kiinteästä
vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina.
Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.-31.3.2011 julkistuksesta. Ehdotuksen mukaan varsinainen yhtiökokous
päättäisi osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä
katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä
noudattaen. Valiokunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen
osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

11     Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

       Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.

12     Hallituksen jäsenten valitseminen

       Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle nykyisten
hallituksen jäsenten Kimmo Alkion, Christer Gardellin, Kurt Jofsin, Eva
Lindqvistin, Risto Perttusen, Markku Pohjolan, Olli Riikkalan ja Teuvo Salmisen
valitsemista uudelle toimikaudelle. Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa valintaan.

       Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävissä
Tiedon internet-sivuilla http://(www.tieto.fi/sijoittajille/hallinto)">(www.tieto.fi/sijoittajille/hallinto)

       Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö valitsee kaksi varsinaista
hallituksen jäsentä ja kummallekin varajäsenen.

13     Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

       Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan
valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

14     Tilintarkastajan valitseminen

       Tarkastus- ja riskivaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilikaudelle 2011 tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy.

15     Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

       Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

       Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 osaketta, joka tänä
ajankohtana vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta
lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla, jolloin
hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja.

       Yhtiön osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä ostopäivänä
muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, millä tavalla omia osakkeita hankitaan, ja niitä voidaan hankkia
käyttäen muun ohella johdannaisia. Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu hankkiminen).

       Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden
hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka, kuitenkin enintään 24.9.2012 asti.

16     Lahjan antaminen yleishyödylliseen tarkoitukseen

       Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous
päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 150 000 euron
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin vuoden
2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä sekä valtuuttaa hallituksen
päättämään lahjoitustensaajista ja käyttökohteista.

17     Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

       Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ovat
saatavilla Tieto Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa http://www.tieto.com/agm">www.tieto.com/agm Tieto
Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla
mainituilla internet-sivuilla viikolla 8. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä internet-sivuilla 7.4.2011 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

       Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
14.3.2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

       Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 21.3.2011 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

·         internet-sivujen http://www.tieto.com/agm">www.tieto.com/agmkautta

·         sähköpostitse: agm@tieto.com

·         puhelimitse: 02072 65177 (arkisin klo 8.00 - 16.00) tai

·         kirjeitse: Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki

       Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tieto Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

       Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee
kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa.

2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

       Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
14.3.2011. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 21.3.2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

       Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä
ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

       Lisätietoja asiasta on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla
http://www.tieto.com/agm">www.tieto.com/agm

3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

       Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

       Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Tieto, Legal/AGM, PL 38, 00441 Helsinki 21.3.2011 mennessä.

4 Muut ohjeet

       Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

       Tieto Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 9.2.2011 yhteensä 72 023 173
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Kokous pidetään suomeksi ja se
tulkataan englanniksi. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Helsingissä 9.2.2011

Tieto Oyj

HallitusJAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQ OMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjois-Euroopan johtava tietotekniikka- ja tuotekehityspalveluyhtiö.
Pitkälle erikoistuneiden tietotekniikkaratkaisujemme ja -palvelujemme sekä
vahvan teknologia-alustamme ansiosta voimme tarjota merkittäviä
liiketoimintahyötyjä niin paikallisille kuin kansainvälisesti toimiville
asiakkaillemme. Olemme luotettu kumppani liiketoiminnan muutoksessa ja riittävän
lähellä asiakkaitamme ymmärtääksemme näiden yksilölliset tarpeet.
Palveluksessamme on yli 17 000 tietotekniikan asiantuntijaa, ja yhteisenä
tavoitteenamme on olla johtava palveluintegraattori, joka luo parhaita
palvelukokemuksia tietotekniikan alueella. http://www.tieto.fi">www.tieto.fiThis announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Tieto Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1490785]

Source: Millistream