Aluehallintovirasto

Tieto työpaikkaväkivallan uhan hallinnasta nyt yhdessä paketissa netissä

Lehdistötiedote   •   Helmi 21, 2011 23:30 EET

Väkivallalla ja sen uhkatilanteilla on merkittävä vaikutus työntekijän hyvinvointiin, jaksamiseen ja työkykyyn, vaikka vain pieni osa tilanteista aiheuttaa fyysisiä vammoja. Väkivallan ennakointi lisää turvallisuutta, mikä puolestaan lisää työn tuottavuutta.

Savonia-ammattikorkeakoulun Terveysalan Kuopion yksikön AVEKKI –osaamiskeskus on koonnut internetiin sosiaali- ja terveydenhuollon alalle tietopankin väkivallan uhkasta, sen ennaltaehkäisystä ja hallinnasta työpaikoilla. Sivujen sisältöä voi soveltaa myös muille aloille. Tietopankki löytyy osoitteesta http://ennakoivakivaltaa.savonia.fi. Tietopankki sisältää olemassa olevia ratkaisuja, toimintatapoja ja hyviä käytänteitä työpaikkaväkivallan ennakointiin, hallintaan ja jälkihoitoon sekä tietoa aihetta koskevasta lainsäädännöstä ja työnantajavelvoitteista.

Tietopankkia voivat hyödyntää työnantajien ja työntekijöiden lisäksi oppilaitokset, työterveyshuollot sekä työsuojeluhallinnon tarkastajat.

Vuosittaisen kunta-alan työolosuhdebarometrin mukaan terveysalalla työskentelevät joutuvat työssään kohtamaan väkivaltaa muita aloja enemmän. Väkivallalla tarkoitetaan tässä yhteydessä fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi joutumista työtehtävien hoitamisen aikana. Suomessa väkivaltatilanteet sosiaali- ja terveysalalla on ollut kasvava ongelma. Terveysalalla riskiä väkivaltaiseen käyttäytymiseen työntekijöitä kohtaan lisäävät eri syistä (esim. dementia, skitsofrenia, leikkauksen jälkeiset tilat) sekavien ja/tai päihtyneiden asiakkaiden hoitaminen, vastentahtoinen hoito, erimielisyydet hoidosta ja ei-toivotut päätökset. On todettu myös, että kotona ja yksintyöskentely sekä varustelaukkujen mukana kantaminen lisäävät väkivallan riskiä terveysalalla.

Työpaikkojen työsuojelutarkastuksissa on tullut esille muun muassa, että väkivallan uhkaa ei aina ole selvitetty työpaikoilla järjestelmällisesti, uhkatilanteita ehkäiseviä rakenteellisia ratkaisuja ei ole toteutettu, työntekijöitä ei ole kunnolla opastettu ehkäisemään väkivaltatilanteita ja toimimaan niissä. Myös uhkatilanteiden kirjaamisessa on ollut puutteita.

Väkivallan uhka on hallittavissa, kun se tiedostetaan ja ennakoidaan ryhtymällä tarpeellisiin toimiin. Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja suunnittelee, valitsee, mitoittaa ja toteuttaa työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet siten, että työn vaarojen syntyminen estetään ja olemassa olevat vaarat poistetaan. Laki edellyttää työntekijää omalta osaltaan myötävaikuttamaan työsuojelun toteuttamiseen, esimerkiksi toimimaan työnantajan perehdyttämien ohjeiden mukaisesti ja ilmoittamaan väkivallan uhkaan liittyvistä vioista ja puutteellisuuksista työnantajalle.

Hankkeen käynnistäjänä toimi Itä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ja hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö. Hankkeen arviointiryhmässä tietopankin sisältöön vaikuttamassa olivat lisäksi Työturvallisuuskeskuksen, työnantajan ja työntekijöiden edustajat (Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuntoutuskoti Loimupelto). Sivujen rakenteellisesta suunnittelusta ja kuvituksesta vastasivat Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion muotoiluakatemian opiskelijat.

Lisätiedot:
Seija Taattola, lehtori/koulutussuunnittelija,TtM, p. 044 785 6471, sähköposti seija.taattola@savonia.fi, Savonia-ammattkorkeakoulu Terveysala/AVEKKI –osaamiskeskus

Maija Lintula, ylitarkastaja, puh. 0447 201 414, sähköposti maija.lintula@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

ISAVI tiedote 17/2011