Tiimari

TIIMARI OYJ ABP: ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN TIEDOTE

Lehdistötiedote   •   Kesä 10, 2011 14:23 EEST

Yhtiö on vastaanottanut Assetman Oy:n Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9§:ssä
tarkoitetun ilmoituksen mahdollisesta Assetman Oy:n Tiimari Oyj Abp:ssa
omistamien osakkeiden ja osakkeiden tuottamien äänioikeuksien muutoksesta
liittyen Assetman Oy:n antamiin merkintäsitoumuksiin ja ostosopimuksiin koskien
Tiimari Oyj Abp:n 10.6.2011 julkistamaa suunniteltua rahoitusjärjestelyä.

Osakkeiden omistuksissa ei ole tapahtunut muutoksia, vaan liputus koskee
ainoastaan jäljempänä selostettujen merkintäoikeusannin ja suunnatun osakeannin
myötä mahdollisesti tulevaisuudessa merkittäväksi tulevia osakkeita.

Ilmoituksen ja Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n perusteella yhtiö
ilmoittaa seuraavaa:

1. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tunnistetiedot:

Tiimari Oyj Abp, Y-tunnus 0106264-1

2. Ilmoituksen peruste:

Tiimari Oyj Abp:n 10.6.2011 julkistamaa suunniteltua rahoitusjärjestelyä
koskevien merkintäsitoumusten ja ostosopimusten allekirjoittaminen sekä tiedote
suunnitellun rahoitusjärjestelyn sisällöstä.

3. Ilmoitusvelvollisen täydellinen nimi:

Assetman Oy, y-tunnus 0748885-4

4. Transaktion päivämäärä ja päivämäärä, jona omistusosuus määräytyi:

Sitoumukset annettu 9.6.2011.

5. Liputusraja, joka voidaan saavuttaa, ylittää tai alittaa:

Assetman Oy:n omistusosuus alittaa 1/10 suunniteltujen merkintäoikeusannin ja
suunnatun osakeannin toteutuessa annettujen takausten ja sitoumusten mukaisesti
(mahdollinen alitus, ks. kohdat 6.2 ja 6.3 sekä lisätiedot kohdassa 7).

6. Ilmoitettavat tiedot:

6.1. Osakeomistus ennen muutoksen mahdollisesti aiheuttavaa järjestelyä

Assetman Oy omistaa 1 740 645 Tiimari Oyj Abp:n osaketta eli 10,56 % osakkeista
ja niiden tuottamista äänistä.

6.2. Osakeomistus muutoksen mahdollisesti aiheuttavan järjestelyn jälkeen

Tällä hetkellä omistettavat osakkeet ja äänet: 1 740 645 kpl, 0,46 %
järjestelyn toteutuessa ulkona olevista osakkeista ja äänistä

Merkintäoikeusantiin liittyvän merkintäsitoumuksen myötä mahdollisesti
merkittäviksi tulevat osakkeet ja niihin liittyvät äänet: 12 520 876 kpl, 3,29
% järjestelyn mahdollisen toteutumisen jälkeen ulkona olevista osakkeista ja
äänistä.

Suunnattuun osakeantiin liittyvän merkintäsitoumuksen myötä mahdollisesti
merkittäviksi tulevat osakkeet ja niihin liittyvät äänet: 8 666 666 kpl, 2,28 %
järjestelyn mahdollisen toteutumisen jälkeen ulkona olevista osakkeista ja
äänistä.

Em. anneissa emittoitaviin osakkeisiin liittyvien ostositoumusten myötä
mahdollisesti ostettaviksi tulevat osakkeet: 14 172 217 kpl, 3,72 % järjestelyn
mahdollisen toteutumisen jälkeen ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

6.3. Yhteensä

Mikäli Tiimari Oyj Abp:n suunniteltu rahoitusjärjestely toteutuisi ainoastaan
annettujen sitoumusten mukaisesti (ks. lisätiedot kohdassa 7 , eikä muita
muutoksia Tiimarin Oyj Abp:n ulkona olevien osakkeiden ja äänten määrässä tai
Assetman Oy:n omistamien osakkeiden määrässä tapahtuisi ennen järjetelyn
toteutumista, olisi Assetman Oy:n omistusosuus Tiimari Oyj Abp:ssä järjestelyn
jälkeen seuraava:

Omistettavien osakkeiden lukumäärä 37 100 404, osuus osakkeista ja äänistä 9,74
%

7. Lisätiedot

Tiimarin 10.6.2011 julkistamaan suunniteltuun rahoitusjärjestelyyn liittyvät
sopimukset ja sitoumukset

Assetman Oy omistaa tämän ilmoituksen päivänä 1 740 645 Tiimarin osaketta, eli
10,57 % kaikista Tiimarin osakkeista ja äänistä. Tiimari on 10.6.2011
julkistanut suunnittelevansa rahoitusjärjestelyä, johon kuuluu yhteensä
enintään noin 14,83 miljoonan euron merkintäoikeusanti ja yhteensä enintään
23,8 miljoonan euron suunnattu osakeanti. Tiimari on tiedottanut
vastaanottaneensa merkintäoikeusantia koskien ehdollisia merkintäsitoumuksia ja
-takauksia yhteensä 11,0 miljoonaa euroa sekä suunnattua osakeantia koskien
ehdollisia merkintäsitoumuksia yhteensä noin 21,8 miljoonaa euroa.

Assetman Oy on antanut ko. merkintäoikeusantia koskien merkintäsitoumuksen
merkitä omistamiensa osakkeiden nojalla 12 520 876 osaketta. Assetman Oy on
edelleen antanut sitoumuksen merkitä 8 666 666 osaketta suunnatussa
osakeannissa kuittaamalla omistamiensa Tiimarin vaihdettavia pääomalainoja
koskevia lainasaamisiaan. Assetman Oy on myös tehnyt ostosopimuksia, jotka
koskevat osakeantien toteutuessa yhteensä 14 172 217 osakeanneissa merkittävän
osakkeen hankkimista eri tahoilta.

Oletukset ja ehdollisuus

Sitoumukset ovat ehdollisia seuraavien edellytysten täyttymiselle: (i) Tiimarin
ylimääräinen yhtiökokous myöntää osakeantien toteuttamiseen tarvittavan
valtuutuksen, (ii) Tiimarin hallitus päättää osakeantien aloittamisesta
viimeistään 31.10.2011, ja (iii) Tiimari toteuttaa edellä mainitut osakeannit.

Liputusilmoitus edellä kuvatun rahoitusjärjestelyn ja sopimusten nojalla
tehdään seuraavin oletuksin: (i) osakeannit toteutetaan yhtiökokouksen
myönnettyä niihin valtuutuksen, (ii) merkintäoikeusannissa merkitään ainoastaan
Tiimarin 10.6.2011 julkistamien 11,0 miljoonan euron merkintäsitoumusten ja
-takausten mukainen määrä osakkeita, ja (iii) suunnatussa osakeannissa
merkitään ainoastaan Tiimarin 10.6.2011 julkistamien 21,8 miljoonan euron
merkintäsitoumusten mukainen määrä osakkeita. Liputusilmoituksen mukainen osuus
Tiimarin osakkeista (9,74 %) vastaa siten sitä osuutta, joka Assetman Oy:lle
tulisi järjestelyn toteutuessa ainoastaan annettujen sitoumusten mukaisesti.
Assetman Oy:n lopullinen omistusosuus riippuu osakeantien lopullisesta
suuruudesta.Niila Rajala
toimitusjohtaja
Tiimari Oyj Abp

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Niila Rajala, +358 (0)3 812911, niila.rajala@tiimari.fi

talousjohtaja Kai Järvikare, +358 44 7129475, kai.jarvikare@tiimari.fi

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
tärkeimmät tiedotusvälineet
www.tiimari.com

Tiimari Oyj Abp on pörssinoteerattu yhtiö. Konserniin kuuluu kaksi
vähittäiskauppakonseptia, Tiimari ja Gallerix. Liiketoimintaa harjoitetaan
viidessä maassa Itämeren alueella ja myymälöitä on lähes 300. Molemmat
konseptit ovat oman alansa edelläkävijöitä markkinoilla.