Rapala VMC Oyj

TILINPÄÄTÖS 2010 - LIIKEVAIHTO, VERTAILUKELPOINEN LIIKEVOITTO JA TULOS PER OSAKE KAIKKIEN AIKOJEN ENNÄTYKSEEN

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 09:21 EET

* Neljännen kvartaalin liikevaihto kasvoi 18 % uuteen neljännen kvartaalin
ennätykseen ja oli 60,4 MEUR (IV/09: 51,4 MEUR) talviurheiluvälineiden ja
Pohjois-Amerikan vahvan myynnin ja valuuttakurssimuutosten tukemana.
Tilikauden liikevaihto kasvoi 15 % uuteen tilikauden ennätykseen ja oli
269,4 MEUR (I-IV/09: 234,6 MEUR).


* Neljännen kvartaalin vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluontoisia
eriä parani merkittävästi viime vuodesta ja oli 4,3 MEUR (1,0 MEUR).
Liikevoittoa paransi kasvanut myynti ja paremmat marginaalit. Tilikauden
vertailukelpoinen liikevoitto ylsi ennätystasolle ollen 31,8 MEUR (23,5
MEUR), ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali oli 11,8 % (10,0 %).
Tilikauden raportoitu liikevoitto oli 31,3 MEUR (22,1 MEUR).


* Neljännen kvartaalin tulos parani ja oli 1,8 MEUR (-0,8 MEUR). Myös
tilikauden tulos parani ja oli 20,7 MEUR (14,3 MEUR). Tulos per osake oli
0,04 EUR (-0,02 EUR) loka-joulukuussa ja nousi 48 % koko vuodelta ollen
0,46 EUR (0,31 EUR).


* Liiketoiminnan nettorahavirta laski ja oli -2,2 MEUR (6,0 MEUR) neljänneltä
kvartaalilta ja 13,0 MEUR (24,6 MEUR) tilikaudelta, kun konsernin
käyttöpääomahankkeen painopistettä on vaiheittain siirretty myös
asiakaspalvelun ja toimitusvarmuuden parantamiseen sekä myynnin
tehostamiseen.


* Konserni jatkoi strategiansa toteuttamista neljännen kvartaalin aikana.
Meksikon- ja Indonesian-jakeluyhtiöiden perustamistoimia jatkettiin.
Peltosen suksitehtaan ja Suomen-jakeluyhtiön Normark Suomi Oy:n muutto
uusiin laajempiin toimitiloihin Heinolaan ja Jyväskylään eteni ja saatetaan
päätökseen kuluvan tilikauden aikana.


* Tilikauden 2011 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2010 ja tavoitteena
on myös kasvattaa vertailukelpoista liikevoittomarginaalia.


* Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaettaisiin EUR 0,23 per
osake. Tämä on 50 % osakekohtaisesta tuloksesta.


Oheisessa liitteessä esitetään yhteenveto hallituksen toimintakertomuksesta ja
tilinpäätöksen numeroaineistosta.

Tilikauden 2010 tulosta käsittelevä telekonferenssi järjestetään tänään klo
15.00. Siihen voi osallistua soittamalla 5 minuuttia ennen tilaisuuden alkua
numeroon +44 (0)20 3147 4971, +1 212 444 0889 tai +358 (0)9 2310 1667 (pin-
koodi: 370148#). Uudelleenkuunteluun on mahdollisuus 14 arkipäivän ajan
numerossa +44 (0)20 7111 1244 (pin-koodi: 370148#). Internet-osoitteessa
http://www.rapala.com">www.rapala.comon Rapalan taloudellista informaatiota ja telekonferenssin
jälkikuuntelumahdollisuus.

Lisätietoja antavat:

Jorma Kasslin, toimitusjohtaja, +358 9 7562 540
Jussi Ristimäki, talous- ja rahoitusjohtaja, +358 9 7562 540
Olli Aho, sijoittajasuhteet, +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja päämediat


Markkinatilanne ja myynti

Haastavan vuoden 2009 jälkeen vuosi 2010 alkoi varovaisen optimistisena.
Pohjoismaiden myyntiä vauhdittivat alkuvuodesta hyvät talvisääolosuhteet.
Liiketoiminta oli vahvassa kasvussa Venäjällä sekä muualla Itä-Euroopassa ja
myös muissa maissa oli talouden elpymisen merkkejä. Monissa maissa paikallisten
valuuttojen vahvistuminen helpotti kuluttajien luottamukseen kohdistuvia
paineita, nosti kuluttajien ostovoimaa ja samalla tuki konsernin liikevaihdon
kasvua koko tilikauden ajan. Toisella vuosipuoliskolla konsernin myyntiä tuki
vahva talviurheiluvälineiden menekki erityisesti Suomessa ja myös hiljalleen
parantuvat markkinaolosuhteet Pohjois-Amerikassa, mitä pystyttiin hyödyntämään
parantuneen toimitusvarmuuden ansiosta.

Tilikauden liikevaihto nousi 15 % uuteen ennätykseen ollen 269,4 MEUR (234,6
MEUR). Valuuttakurssimuutokset kasvattivat konsernin liikevaihtoa 16,9 MEUR sekä
tilikauden aikana perustetut tai ostetut yksiköt vastaavasti 2,6 MEUR.
Vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ja uudet yksiköt eliminoituna konsernin
tilikauden liikevaihto nousi 7 %.

Uistinten ja siimojen myynnin kasvun johdosta sekä Dynamite Baits Ltd:n
("Dynamite") hankinnasta johtuen konsernin kalastustuotteiden vuoden 2010
liikevaihto nousi 10 %. Konsernin muiden tuotteiden liikevaihto nousi
merkittävästi 42 %:lla talviurheiluvälineiden vahvan myynnin ja
lahjatavaramyynnin osittaisen elpymisen johdosta. Kolmansien osapuolien
tuotteiden liikevaihto vuonna 2010 kasvoi 17 % erityisesti siimojen ja
talviurheiluvälineiden myynnin vahvistuessa.

Johtuen osaksi Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta, Pohjois-Amerikan vuoden
2010 liikevaihto kasvoi 12 %. Pohjoismaiden liikevaihto kasvoi 8 % erityisesti
talviurheiluvälineiden menekin kasvun ansiosta. Muun Euroopan liikevaihto kasvoi
17 % erityisesti Itä-Euroopan vahvan kysynnän johdosta. Muiden maiden vuoden
2010 liikevaihto kasvoi 26 % lähinnä konsernin Kiinan-tuotantolaitoksen
kasvaneen kalastustarvike- ja lahjatavaramyynnin johdosta.

Taloudellinen tulos ja kannattavuus

Tilikauden vertailukelpoinen liikevoitto ilman kertaluontoisia eriä saavutti
kaikkien aikojen ennätyksen ja oli 31,8 MEUR (23,5 MEUR). Liikevoiton
paraneminen johtui pääasiassa liikevaihdon kasvusta ja siten paremmasta
kiinteiden kulujen kattamisesta, konsernin omien tuotteiden kannattavuuden
parantumisesta sekä useiden valuuttojen vahvistumisesta. Vertailukelpoinen
liikevoittomarginaali oli 11,8 % (10,0 %).

Tilikauden raportoitu liikevoitto oli 31,3 MEUR (22,1 MEUR), sisältäen 0,5
MEUR:n kertaluonteiset yrityshankinta- ja uudelleenjärjestelykulut (vuonna 2009
kertaluonteiset nettokulut 1,4 MEUR). Suurin osa näistä kuluista liittyy
Dynamiten hankintaan ja konsernin Unkarin-toimintojen uudelleenjärjestelyyn.
Raportoitu liikevoittomarginaali oli 11,6 % (9,4 %) ja sijoitetun pääoman tuotto
oli 15,2 % (11,5 %).


Tunnuslukuja IV IV I-IV I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009
------------------------------------------------------------
Liikevaihto 60,4 51,4 269,4 234,6

Voitto ennen poistoja (EBITDA) 5,7 2,5 37,4 28,9

EBITDA ilman kertaluonteisia eriä 5,8 2,5 37,9 29,3

Liikevoitto (EBIT) 4,2 0,7 31,3 22,1

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,3 1,0 31,8 23,5
------------------------------------------------------------

Konsernin kalastustuotteiden liikevoitto vuonna 2010 kasvoi 36 % viime vuoteen
verrattuna johtuen uistinten, siimojen ja fileerausveitsien liikevaihdon
kasvusta ja kannattavuuden paranemisesta. Konsernin muiden tuotteiden
liikevoitto nelinkertaistui vuoteen 2009 verrattuna erityisesti konsernin
talviurheiluvälineiden parantuneen myynnin ja kannattavuuden seurauksena.
 Kolmansien osapuolien tuotteiden liikevoitto vuonna 2010 nousi 34 % suurimman
kasvun tullessa siimoista.

Tilikauden rahoituskulut (netto) olivat 1,8 MEUR (2,1 MEUR) sisältäen 3,1 MEUR
(3,5 MEUR) korkokuluja (netto) ja 1,6 MEUR (1,5 MEUR) valuuttakurssivoittoja
(netto).

Tilikauden voitto nousi 45 % kaikkien aikojen ennätykseen ja oli 20,7 MEUR (14,3
MEUR). Myös osakekohtainen tulos nousi kaikkien aikojen ennätykseen 0,46 EUR
(0,31 EUR).

Rahavirta ja taloudellinen asema

Vuoden 2010 aikana käyttöpääoman hallinnan painopistettä on vaiheittain
siirretty myös asiakaspalvelun ja toimitusvarmuuden parantamiseen sekä myynnin
tehostamiseen. Liikevaihdon kasvun, yrityshankinnan ja uusien tytäryhtiöiden
perustamisen, Kiinan tuotannonohjauksessa meneillään olevien muutosten ja
useimpien konserniyhtiöiden kotivaluuttojen vahvistumisen seurauksena konsernin
varastot nousivat 17,8 MEUR (pienenivät 4,0 MEUR vuonna 2009) viime vuoden
joulukuusta.

Konsernin keskimääräisen käyttöpääoman suhde liikevaihtoon vuonna 2010 oli
pienempi kuin vuonna 2009 mutta tilikautena noin 13,0 MEUR enemmän rahavaroja
(2009: 3,0 MEUR vähemmän) sitoutui käyttöpääomaan vuoteen 2009 verrattuna. Tästä
johtuen liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuonna 2010 ja oli 13,0 MEUR (24,6
MEUR).

Vuoden 2010 investointien rahavirta oli 13,2 MEUR (6,3 MEUR). Normaalien 6,2
MEUR (6,7 MEUR) ylläpitoinvestointien lisäksi merkittävin erä oli Dynamiten 6,1
MEUR:n hankinta, josta 1,3 MEUR liittyy sulkutilitalletukseen.

Yllä mainituista seikoista johtuen korollinen nettovelka nousi ja oli vuoden
2010 lopussa 92,0 MEUR (31.12.2009: 79,4 MEUR). Konsernin maksuvalmius säilyi
hyvänä. Omavaraisuusaste heikkeni hieman viime vuodesta ja oli 42,6 %
(31.12.2009: 42,8 %) kuten myös velkaantumisaste, joka oli 71,2 % (31.12.2009:
71,1 %).

Konsernin strategian toteuttaminen

Vuonna 2010 merkittävin askel Rapalan kannattavan kasvun strategian
toteuttamisessa oli Dynamiten koko osakekannan hankinta. Korkealaatuisia
karppisyöttejä valmistavan Dynamiten tuotantolaitokset sijaitsevat
Nottinghamissa, Englannissa. Dynamiten liikevaihto vuonna 2010 oli 8,2 MEUR,
josta 1,8 MEUR sisältyi Rapalan konsernitilinpäätökseen. Dynamite on
korkealaatuisten karppisyöttien markkinajohtaja Englannissa ja sillä on hyvä
markkinaosuus myös muutamassa muussa Euroopan maassa. Dynamiten vuoden 2010
liikevaihdosta noin 30 % kertyi Englannin ulkopuolelta. Tavoitteena on
muutamassa vuodessa kasvattaa konsernin myyntiä karppimarkkinoilla yli
kaksinkertaistamalla Dynamiten myynti.

Yrityshankinta tekee Rapalasta vahvan tekijän Euroopan kasvavilla
karppimarkkinoilla, joka on nopeimmin kasvava markkinasegmentti Euroopan
urheilukalastuksessa. Yritysosto täydentää Rapalan brändistrategiaa ja
-portfoliota sekä hyödyntää konsernin ainutlaatuista tuotanto- ja
jakeluinfrastruktuuria. Rapalan omien tuotteiden jakelu Englannissa tullaan
yhdistämään Dynamiten tehokkaaseen jakelujärjestelmään vuoden 2011 alkupuoliskon
aikana.

Uusien jakeluyhtiöiden toiminta Valko-Venäjällä, Islannissa ja Kiinassa
(lahjatavarat) alkoi vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon aikana. Vuoden
viimeisellä kvartaalilla pantiin vireille jakeluyhtiöiden perustaminen Meksikoon
ja Indonesiaan. Näiden yhtiöiden toiminta on tarkoitus aloittaa vuoden 2011
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.  Peltosen suksitehtaan ja Suomen-jakeluyhtiön
Normark Suomi Oy:n muutto uusiin laajempiin toimitiloihin Heinolaan ja
Jyväskylään eteni ja saatetaan päätökseen kuluvan tilikauden aikana.
Maastohiihtosuksien kysynnän odotetaan entisestään kasvavan kun konsernin
Venäjän-jakeluyhtiö aloittaa talviurheiluvälineliiketoiminnan vuoden 2011
aikana.

Unkarin-jakeluyhtiössä toteutettiin vuoden aikana liiketoiminnan tehostamis- ja
kehityshanke, joka sisälsi mm. muuton uusiin toimitiloihin Budapestissa.

Käyttöpääoman vähentäminen ja kassavirran parantaminen ovat yhä johdon
tärkeimpiä painopisteitä. Viimeisen kahden vuoden aikana saavutettujen tulosten
ansiosta huomiota on siirretty varastojen alentamisesta myös toimitusvarmuuden
parantamiseen ja konsernin asiakastoimitusten ja myynnin tehostamiseen.
Konsernin toimitusketjun kehittäminen toimitusaikojen lyhentämiseksi, osto- ja
hankintatoimintojen parantamiseksi, varastojen alentamiseksi ja
asiakastoimitusten tehostamiseksi jatkuu edelleen vuonna 2011. Tavoitteena on
asiakaspalvelun tason parantaminen suhteellisesti alhaisemmalla ja nopeammin
kiertävällä varastotasolla.

Myös orgaaniseen kasvuun panostettiin laajentamalla olemassa olevia
tuotekategorioita. Kauden 2011 uutuustuotteet esiteltiin markkinoille kesä-
heinäkuussa ja esimerkiksi konsernin innovatiivinen Gore-kuituja sisältävä Sufix
832 -uutuussiima on otettu markkinoilla erittäin hyvin vastaan ympäri maailman.
Todisteena konsernin tuotekehityksen menestyksestä, Rapala-uistimilla saatiin
jälleen eniten maailmanennätyskaloja IGFA:n (maailman urheilukalastusjärjestö)
vuoden 2010 maailmanennätyskalojen tilastossa.


Henkilökunta ja tuotekehitys

Konsernin henkilöstömäärä nousi 2 % tilikauden aikana ja oli vuoden lopussa
2 313 henkilöä (2 271). Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä nousi 3 % ja
oli 2 317 henkeä (2 259).

Tutkimus- ja kehityskulut nousivat 5 % ja olivat 2,1 MEUR (2,0 MEUR) vuonna
2010.

Riskienhallinta, ympäristöasiat ja yhteiskuntavastuu

Aiemmin kehitetyt riskienhallinnan ja sisäisen kontrollin prosessit olivat
käytössä ja niitä kehitettiin edelleen vuoden 2010 aikana. Hallitus täydensi
tältä osin yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää (Corporate Governance)
vuoden 2010 lopussa. Lisäksi hallitus päivitti ja vahvisti uuden selvityksen
yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä, joka tullaan liittämään vuoden
2010 vuosikertomukseen.

Yhteiskuntavastuun raportoinnissa otettiin merkittäviä askelia vuonna 2009
laajentamalla sitä ympäristövastuun lisäksi myös konsernin taloudellisen ja
sosiaalisen yhteiskuntavastuun raportointiin ja tätä samaa raportointia
jatkettiin myös vuonna 2010. Tämän työn edistymistä esitellään tarkemmin vuoden
2010 vuosikertomuksessa.

Lähiajan näkymät

Maailmantalouden tilaan ja kasvuvauhtiin edelleen liittyvistä epävarmuuksista
huolimatta taloudelliset trendit näyttäisivät kääntyneen positiivisiksi. Vuonna
2010 konsernin liiketoiminta kehittyi suotuisasti. Myös näkemys yleisestä
markkinatilanteesta ja -sentimentistä vuonna 2011 on positiivinen eikä
näköpiirissä ole merkittäviä uhkia, olettaen että maailmantaloudessa tai
poliittisissa järjestelmissä ei tapahdu odottamattomia kriisejä.

Myynnin kasvun odotetaan jatkuvan Itä-Euroopassa. Länsi-Euroopan
markkinatilanteen odotetaan pysyvän vakaana, mutta konsernin myynnin kasvavan
konsernin vahvan jakeluyhtiöverkoston ja Dynamiten hankinnan johdosta.
Talviurheiluvälineiden hyvä menekki tulee tukemaan Pohjoismaiden myyntiä vuoden
alkupuoliskolla ja hyvä myyntisesonki antaa hyvät lähtökohdat tulevan
talvikauden ennakkomyynnille ja syksyn toimituksiin. Pohjois-Amerikassa yleisen
vähittäismyynnin odotetaan elpyvän, joskin hitaasti, ja konsernin asema USA:n
markkinoilla on vahva. Konsernin myynnin kasvua tulee myös tukemaan uusien
tytäryhtiöiden perustaminen sekä onnistuneet uutuustuotteiden lanseeraukset,
kuten Sufix 832 -kalastussiima. Konsernin valmistusyksiköt ovat hyvin
valmistautuneita tulevan kalastuskauden kysyntään.

Konsernin tilauskanta kasvoi 7 % viime vuodesta ja oli joulukuun lopussa 47,0
MEUR (43,8 MEUR).

Tilikauden 2011 liikevaihdon odotetaan kasvavan vuodesta 2010 ja tavoitteena on
myös kasvattaa vertailukelpoista liikevoittomarginaalia.

Esitys voitonjakokelpoisten varojen käytöstä

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,23 euroa (0,19 euroa)
osakkeelle ja että loppuosa jakokelpoisista varoista siirretään voittovarojen
tilille. Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 34,7 MEUR.

Konsernin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia
tilikauden päättymisen jälkeen. Konsernin maksuvalmius on hyvä, ja hallituksen
näkemyksen mukaan ehdotetun suuruinen osingonjako ei heikennä konsernin
maksuvalmiutta.

Vuosikertomus ja yhtiökokous

Vuosikertomus sisältäen vuoden 2010 tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja
ohjausjärjestelmästä julkistetaan Rapalan internet-sivuilla 14.3.2011.
Yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 5.4.2011.

Helsingissä 10.2.2011

Rapala VMC Oyj:n hallitusLYHENNETTY KONSERNITILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)


TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009
---------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 60,4 51,4 269,4 234,6

Liiketoiminnan muut tuotot 0,3 0,6 0,7 1,2

Materiaalit ja palvelut 27,5 24,0 123,9 108,4

Henkilöstökulut 15,8 14,2 59,1 53,8

Liiketoiminnan muut kulut 11,7 11,4 49,7 44,7
-----------------------
Tulos ennen poistoja (EBITDA) 5,7 2,5 37,4 28,9

Poistot ja arvonalentumiset 1,5 1,8 6,1 6,9
-----------------------
Liikevoitto (EBIT) 4,2 0,7 31,3 22,1

Rahoitustuotot ja -kulut 0,7 1,1 1,8 2,1

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,0 0,0 0,0 0,0
-----------------------
Voitto ennen veroja 3,5 -0,4 29,5 19,9

Tuloverot 1,7 0,4 8,7 5,7
-----------------------
Tilikauden voitto 1,8 -0,8 20,7 14,3Jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 1,7 -0,9 18,0 12,1

Määräysvallattomille omistajille 0,1 0,1 2,8 2,2Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:


Tulos/osake, EUR (laimennettu = laimentamaton) 0,04 -0,02 0,46 0,31
LAAJA TULOSLASKELMA IV IV I-IV I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009
-------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 1,8 -0,8 20,7 14,3
--------------------
Muut laajan tuloksen erät*

Muuntoerot 2,7 1,5 7,8 1,5

Voitot ja tappiot rahavirran suojauksista 0,4 0,1 -1,2 -0,1

Voitot ja tappiot nettosijoitusten suojauksista -0,2 0,1 -1,1 0,2
--------------------

Muut laajan tuloksen erät yhteensä* 2,8 1,7 5,5 1,6
--------------------Tilikauden laaja tulos 4,6 1,0 26,3 15,9Laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille 4,3 0,8 23,1 13,6

Määräysvallattomille omistajille 0,3 0,1 3,2 2,3


* Verovaikutus huomioitu
  TASE

MEUR 31.12.2010 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------
VARAT

Pitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet 67,8 58,3

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 28,7 27,5

Sijoitukset ja saamiset

  Korolliset 1,7 0,5

  Korottomat 9,2 8,0
----------------------
  107,4 94,2

Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 112,2 94,4

Sijoitukset ja saamiset

  Korolliset 0,0 0,2

  Korottomat 56,5 43,5

Rahavarat 27,9 29,0
----------------------
  196,6 167,0Varat yhteensä 304,0 261,2OMA PÄÄOMA JA VELAT

Oma pääoma yhteensä

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva pääoma 121,8 107,4

Määräysvallattomille omistajille kuuluva osuus 7,4 4,2
----------------------
  129,2 111,7

Pitkäaikaiset velat

Korolliset 27,1 36,0

Korottomat 13,7 10,1
----------------------
  40,8 46,0

Lyhytaikaiset velat

Korolliset 94,6 73,1

Korottomat 39,4 30,5
----------------------
  134,0 103,5Oma pääoma ja velat yhteensä 304,0 261,2

  IV IV I-IV I-IV

TUNNUSLUVUT 2010 2009 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen poistoja, % 9,5 % 4,8 % 13,9 % 12,3 %

Liikevoitto, % 6,9 % 1,3 % 11,6 % 9,4 %

Sijoitetun pääoman tuotto, % 8,1 % 1,4 % 15,2 % 11,5 %

Sijoitettu pääoma kauden lopussa, MEUR 221,3   191,1   221,3   191,1

Korollinen nettovelka kauden lopussa, MEUR 92,0   79,4   92,0   79,4

Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 42,6 % 42,8 % 42,6 % 42,8 %

Velkaantumisaste (netto) kauden lopussa, % 71,2 % 71,1 % 71,2 % 71,1 %

Tulos/osake, EUR 0,04   -0,02   0,46   0,31

Laimennettu tulos/osake, EUR 0,04   -0,02   0,46   0,31

Oma pääoma/osake, EUR 3,13 2,75 3,13 2,75

Henkilöstö keskimäärin 2 341   2 261   2 317   2 259
--------------------------------------------------------------------------
Osavuosikatsauksessa on käytetty samoja tunnuslukujen laskentakaavoja kuin
vuositilinpäätöksessä 2009.RAHAVIRTALASKELMA IV IV I-IV I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 1,8 -0,8 20,7 14,3

Oikaisuerät tilikauden voittoon * 4,0 2,9 17,4 14,7

Maksetut/saadut rahoituserät ja verot -2,7 -1,6 -12,1 -7,4

Käyttöpääoman muutos -5,2 5,6 -13,0 3,0
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta -2,2 6,0 13,0 24,6

Investoinnit -1,7 -2,4 -6,2 -6,7

Omaisuuden myynnit 0,2 0,9 0,3 2,6

Dynamite Baits yrityshankinta, rahavaroilla vähennettynä -0,1 - -4,8 -

Sufix-brändin hankinta - - -1,2 -1,1

Ultrabite-brändin hankinta - -0,9 - -0,9

Muiden tytäryritysten hankinta, rahavaroilla vähennettynä - - 0,0 -0,1

Korollisten saamisten muutos 0,0 -0,1 -1,3 -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta yhteensä -1,6 -2,6 -13,2 -6,3

Maksetut osingot - - -7,4 -7,5

Lainojen nostot ja lyhennykset, netto -0,4 -12,1 6,0 -12,8

Omien osakkeiden hankinta -0,2 -0,1 -1,1 -0,6
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta yhteensä -0,7 -12,1 -2,5 -20,8

Oikaisuerät 0,1 1,3 -0,5 0,8

Rahavarojen muutos -4,4 -7,3 -3,2 -1,7

Rahavarat tilikauden alussa 31,6 36,3 29,0 30,6

Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,7 0,0 2,2 0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa 27,9 29,0 27,9 29,0


* Sisältää ei-rahamääräisten erien, tuloverojen sekä rahoitustuottojen ja
-kulujen oikaisun.


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
             Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma
--------------------------------------------------
        Kumu- Sijoitetun   Ker- Määräys-

  Osa- Yli- Arvon- latii- vapaan O- ty- vallatto- O-

  ke- kurs muu- viset oman mat neet mien ma

  pää- si- tos- muun- pää o- voit- omis- pää-

  o- ra- ra- to- oman sak- to- tajien oma

MEUR ma hasto hasto erot rahasto keet varat osuus yht.
--------------------------------------------------------------------------------
Oma
pääoma
1.1.2009 3,6 16,7 -0,3 -13,8 4,9 -0,9 91,5 1,9 103,7
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja
tulos * - - -0,1 1,5 - - 12,1 2,3 15,9

Omien osakkeiden
hankinta - - - - - -0,6 - - -0,6

Osingonjako - - - - - - -7,5 - -7,5

Osakeperusteiset
maksut - - - - - - 0,1 - 0,1

Muut muutokset - - - - - - 0,0 0,0 0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
31.12.2009 3,6 16,7 -0,3 -12,3 4,9 -1,4 96,3 4,2 111,7
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
1.1.2010 3,6 16,7 -0,3 -12,3 4,9 -1,4 96,3 4,2 111,7
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja
tulos * - - -1,2 6,3 - - 18,0 3,2 26,3

Omien osakkeiden
hankinta - - - - - -1,1 - - -1,1

Osingonjako - - - - - - -7,4 - -7,4

Osakeperusteiset
maksut - - - - - - -0,1 - -0,1

Muut muutokset - - - - - - 0,0 - 0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma
31.12.2010 3,6 16,7 -1,5 -6,0 4,9 -2,5 106,7 7,4 129,2
--------------------------------------------------------------------------------

* Verovaikutus huomioituna


SEGMENTTI-INFORMAATIO*
MEUR IV IV I-IV I-IV

Liikevaihto toimintasegmenteittäin 2010 2009 2010 2009
-------------------------------------------------------------
Konsernin kalastustuotteet 29,4 26,7 139,5 126,8

Konsernin muut tuotteet 10,4 6,3 25,2 17,8

Kolmansien osapuolien tuotteet 21,0 18,7 105,6 90,6

Sisäiset erät (konsernin muut tuotteet) -0,3 -0,2 -0,9 -0,6
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 60,4 51,4 269,4 234,6Liikevoitto toimintasegmenteittäin
-------------------------------------------------------------
Konsernin kalastustuotteet 4,0 1,5 21,4 15,7

Konsernin muut tuotteet 0,3 0,3 2,0 0,5

Kolmansien osapuolien tuotteet -0,2 -1,2 7,8 5,8
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 4,2 0,7 31,3 22,1


Varat toimintasegmenteittäin 31.12.2010 31.12.2009
------------------------------------------------------------------
Konsernin kalastustuotteet 190,5 159,6

Konsernin muut tuotteet 12,7 10,2

Kolmansien osapuolien tuotteet 71,1 61,9

Sisäiset erät (konsernin muut tuotteet) -  0,0
------------------------------------------------------------------
Korottomat varat yhteensä 274,3 231,6

Kohdistamattomat korolliset varat 29,7 29,6
------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 304,0 261,2Velat toimintasegmenteittäin
------------------------------------------------------------------
Konsernin kalastustuotteet 35,1 30,8

Konsernin muut tuotteet 2,9 2,5

Kolmansien osapuolien tuotteet 15,1 7,2

Sisäiset erät (konsernin kalastustuotteet) -  0,0
------------------------------------------------------------------
Korottomat velat yhteensä 53,1 40,5

Kohdistamattomat korolliset velat 121,7 109,1
------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä 174,8 149,6  IV IV I-IV I-IV

Liikevaihto alueittain** 2010 2009 2010 2009
-------------------------------------------------------------------
Pohjois-Amerikka 16,7 13,1 68,5 61,1

Pohjoismaat 24,9 23,2 110,4 102,0

Muu Eurooppa 19,2 17,4 104,6 89,7

Muut maat 14,8 13,7 69,6 55,3

Sisäiset erät -15,3 -15,9 -83,8 -73,5
-------------------------------------------------------------------
Yhteensä 60,4 51,4 269,4 234,6


* Toimintasegmentit koostuvat seuraavista tuoteryhmistä: Konsernin
kalastustuotteet sisältävät uistimet, koukut, siimat ja kalastajan tarvikkeet,
Konsernin muut tuotteet sisältävät konsernin lahjatavarat sekä omat
talviurheiluun ja muuhun liiketoimintaan liittyvät tuotteet, ja Kolmansien
osapuolien tuotteet sisältävät konsernin ulkopuoliset kalastus-, metsästys-,
ulkoilu- ja talviurheilutuotteet.

** Maantieteellinen segmentti-informaatio on laadittu liiketoimintayksiköiden
sijaintimaan mukaan. Kussakin segmentissä on esitetty kyseisen alueen
myyntituotot ilman alueen sisäisiä liiketapahtumia. Sisäisissä erissä on
vähennetty maantieteellisten segmenttien välinen kauppa.

KVARTAALIKOHTAISIA TUNNUSLUKUJA
  I II III IV I-IV I II III IV I-IV

MEUR 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010+ 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 65,2 67,7 50,2 51,4 234,6 70,8 77,6 60,6 60,4 269,4

Voitto ennen poistoja
(EBITDA) 11,6 11,5 3,3 2,5 28,9 13,1 14,1 4,5 5,7 37,4

Liikevoitto (EBIT) 10,0 9,4 1,9 0,7 22,1 11,7 12,5 2,9 4,2 31,3

Voitto ennen veroja 8,5 9,8 2,1 -0,4 19,9 12,1 12,1 1,7 3,5 29,5

Tilikauden voitto 6,2 7,4 1,5 -0,8 14,3 9,1 8,4 1,4 1,8 20,7
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tähän osavuosikatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu.
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin vaatimusten mukaisesti. Konserni
on käyttänyt osavuosikatsauksessa samoja laatimisperiaatteita kuin vuoden 2009
tilinpäätöksessä lukuun ottamatta uusien tai uudistettujen standardien ja
tulkintojen soveltamista. Standardien IFRS 3 (Liiketoimintojen yhdistäminen) ja
IAS 27 (Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös) muutokset vaikuttivat
määräysvallattomille omistajille kuuluvan osuuden kirjanpitokäsittelyyn ja
kirjattavan liikearvon määrään. Hankintoihin liittyvät kulut on kirjattu
tulosvaikutteisesti ja ehdolliset kauppahinnat on arvostettu käypään arvoon ja
niiden myöhempi muutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Standardien IFRS 2 ja IAS
39 muutokset sekä tulkintojen IFRIC 17 ja IFRIC 18 käyttöönotto eivät
aiheuttaneet konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteisiin sellaisia muutoksia,
joilla olisi ollut vaikutusta tässä osavuosikatsauksessa esitettyihin tietoihin.

Arvioiden käyttö ja lukujen pyöristys

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS:n mukaan edellyttää johdon arvioiden ja oletusten
käyttämistä. Arviot vaikuttavat taseen varojen ja velkojen määriin, ehdollisten
varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin. Vaikka
arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, on mahdollista
että toteumat poikkeavat tilinpäätöksessä käytetyistä arvoista.

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja lukuja.

Osavuosijakson päättymisen jälkeiset olennaiset tapahtumat

Konsernilla ei ole tiedossa sellaisia olennaisia osavuosijakson päättymisen
jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet olennaisesti tammi-joulukuun
2010 tilinpäätöstietoihin. Merkittävät osavuosijakson päättymisen jälkeiset
tapahtumat, mikäli niitä on ollut, on käsitelty hallituksen
toimintakatsauksessa.

Vaihto-omaisuus

31.12.2010 vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon sisältyi 3,0 MEUR:n suuruinen (3,0
MEUR 31.12.2009) nettorealisointivaraus.

Yritysostojen vaikutus konsolidoituun tilinpäätökseen

Helmikuussa Rapala osti 10 %:n osuuden konsernin Unkarin-jakeluyhtiöstä.
Lunastuksen jälkeen Rapalan osuus tytäryhtiöstä nousi 66,6 %:iin.  Hankinnalla
ei ole merkittävää vaikutusta konsernin tulokseen ja taseeseen.

27.8. Rapala osti 100 % Englannissa sijaitsevan Dynamite Baits Ltd:n
("Dynamite") osakekannasta. Dynamite valmistaa erilaisia onkisyöttejä sekä
onginnassa käytettäviä neste- ja jauhemaisia houkutusaineita.
Kokonaiskauppahinta on noin 5,3 MGBP (noin 6,5 MEUR). Kokonaiskauppahintaan
vaikuttaa ehdollisen kauppahinnan realisoituminen. Dynamitella on Englannissa
oma tehokas jakelujärjestelmä, jolla se kattaa tavarantoimitukset noin 1200
vähittäismyymälään. Sen tuotteet ovat tunnettuja erityisesti siitä, että niillä
saa hyvin kalaa. Tällä yritysostolla Rapala laajenee uudelle tärkeälle
syöttimarkkinoiden segmentille, jossa se ei ole aiemmin toiminut.

Dynamite-yrityskauppa lisäsi konsernin I-IV/2010 liikevaihtoa 1,8 MEUR ja
vaikutti vuoden tulokseen -0,3 MEUR. Jos yrityskauppa olisi toteutunut vuoden
2010 alussa, se olisi lisännyt konsernin I-IV/2010 liikevaihtoa noin 8,2 MEUR ja
parantanut konsernin tulosta 0,2 MEUR.


Yrityshankinnat 31.12.2010 mennessä Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot

  kirjatut ennen

MEUR käyvät arvot yhdistämistä
-------------------------------------------------------------------------
Rahavarat ja korolliset saamiset 0,2 0,2

Vaihto-omaisuus 1,4 1,4

Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1,2 1,2

Aineettomat hyödykkeet 6,4 -

Aineelliset hyödykkeet 0,5 0,5

Ostovelat ja muut korottomat velat -1,7 -1,7

Korolliset velat -0,7 -0,7

Laskennallinen verovelka (netto) -1,6 0,2

Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 -
-------------------------------------------------------------------------
Hankitun nettovarallisuuden käypä arvo 5,6 1,0

MEUR   2010
-------------------------------------------------------------------------
Tilikaudella rahana maksettu kauppahinta   5,0

Myöhemmin maksettava kauppahinta 1)   1,3

Ehdollinen vastike   0,2
-------------------------------------------------------------------------
Kokonaisvastike   6,5

Liikearvo   0,9
-------------------------------------------------------------------------


Rahana maksettu kauppahinta   5,0

Hankitut rahavarat   -0,2
-------------------------------------------------------------------------
Rahavirtavaikutus   4,8


1) Maksettu sulkutilille.


1,3 MEUR kauppahinnasta on maksettu sulkutilille, joka luovutetaan ilman ehtoja
myyjille 3 vuoden päästä.

Ehdollinen kauppahinta edellyttää, että hankittu yhtiö Dynamite Baits saa
ennakkoverolaskelmiin perustuvan 0,2 MEUR verohyödyn. Verohyöty maksetaan
myyjille kokonaisuudessaan kun verohyöty lopullisesti vahvistetaan, arviolta
vuonna 2012. Ehdollisen kauppahinnan diskontattu arvo 0,2 MEUR on määritelty
käyttäen tuottoperusteista menetelmää 1 % diskonttokorolla.

Hankintoihin liittyvät kulut 0,2 MEUR on kirjattu kuluksi ja esitetään
tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa kuluissa. Kulut käsitellään
kertaluonteisena eränä.

Hankitut tytäryhtiöt sisällytetään tilinpäätökseen hankintamenomenetelmää
käyttäen. Sen mukaan hankintameno kohdistetaan yksilöitävissä oleville
hankituille varoille sekä vastattaviksi otetuille veloille ja ehdollisille
veloille hankinta-ajankohtana.

Hankittujen immateriaalioikeuksien käypä arvo on määritetty arvioituihin
diskontattuihin rojaltimaksuihin perustuen. Käyvän arvon määrityksessä on
käytetty markkinaehtoisesti arvioitua rojaltiprosenttia (normalisoitu
nettorahavirta), jonka ulkopuolinen taho olisi valmis maksamaan
lisenssisopimuksesta. Asiakassuhteiden käypä arvo on määritetty asiakassuhteiden
arvioidun kestoajan (keskimääräinen minimiaika) ja olemassa olevista
asiakkuuksista syntyvien diskontattujen nettorahavirtojen perusteella.

0,9 MEUR liikearvon syntymiseen vuonna 2010 vaikutti Dynamiten hankinta.
Liikearvon perusteena ovat tuotesortimentin ja markkina-alueen laajentaminen
sekä tuotannon, hankintojen ja jakelun mittakaavaetujen hyödyntäminen. Syntyneet
liikearvot varmennetaan arvonalentumistestauksen avulla.

Liikearvot eivät ole vähennyskelpoisia verotuksessa.

Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset tuotot ja kulut IV IV I-IV I-IV

MEUR 2010 2009 2010 2009
--------------------------------------------------------------------------------
Toimistotilojen myynti Hongkongissa - 0,5 - 0,5

Kiinan tuotantotoimintojen uudelleenjärjestelykustannukset* - -0,3 - -0,4

Ranskan uudelleenjärjestelykustannukset - - - 0,0

Irlannin uudelleenjärjestelykustannukset - - - -0,1

Yrityshankintoihin liittyvät kulut - - -0,2 -

Unkarin uudelleenjärjestelykustannukset -0,0 - -0,2 -

Muut uudelleenjärjestelykustannukset -0,1 -0,2 -0,1 -0,4

Muut -0,0 -0,1 -0,1 -0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Voittoon ennen poistoja sisältyvät erät yhteensä -0,1 0,0 -0,5 -0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Kiinan kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonalentuminen -0,0 - -0,0 -0,7

Unkarin kertaluonteinen käyttöomaisuuden arvonalentuminen
arvonalentuminen - -0,3 - -0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoittoon sisältyvät kertaluonteiset erät yhteensä -0,1 -0,4 -0,5 -1,4
--------------------------------------------------------------------------------
* Sisältäen irtisanomiskuluja ja muita kuluja sekä käyttöomaisuuden
myyntivoittoja ja -tappioita.

Annetut vakuudet ja vastuusitoumukset

MEUR 31.12.2010 31.12.2009
-----------------------------------------------------------
Omasta puolesta annetut vakuudet

Yrityskiinnitys 16,1 16,1

Takaukset 0,1 0,2Ei-purettavissa olevat vuokravastuut 9,3 10,3
-----------------------------------------------------------

Lähipiiritapahtumat   Maksetut Muut

MEUR Ostot vuokrat kulut Saamiset Velat
--------------------------------------------------------------------------------
I-IV 2010

Osakkuusyhtiö Lanimo Oü 0,1 - - 0,0 -

Yhteisö, joka käyttää konsernissa
huomattavaa vaikutusvaltaa* - 0,2 0,1 0,0 -

Johto - 0,3 - 0,0 0,1I-IV 2009

Osakkuusyhtiö Lanimo Oü 0,1 - - 0,0 -

Yhteisö, joka käyttää konsernissa
huomattavaa vaikutusvaltaa* - 0,2 0,1 0,0 -

Johto - 0,3 0,0 0,0 0,0
--------------------------------------------------------------------------------

* Ranskan liiketoimintojen keskittämiseen liittyvä kiinteistön vuokrasopimus
sekä palvelumaksu.


Käyvät
Avoimet johdannaiset Positiiviset Negatiiviset arvot,
MEUR Nimellisarvo käyvät arvot käyvät arvot netto
--------------------------------------------------------------------------------
31.12.2010

Valuuttaoptiot ja
-termiinit 9,1 0,0 0,3 -0,3

Koronvaihtosopimukset 86,3 - 2,0 -2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 95,4 0,0 2,3 -2,331.12.2009

Valuuttaoptiot 7,1 0,1 - 0,1

Koronvaihtosopimukset 98,0 0,0 0,5 -0,5
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä 105,0 0,2 0,5 -0,3
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahoitusriskeistä ja suojausperiaatteista on kerrottu tarkemmin vuoden
2009 vuosikertomuksessa.Osakeperusteiset kannustusjärjestelmät

Konsernilla oli yksi osakeperusteinen kannustusjärjestelmä voimassa 31.12.2010:
rahana maksettava synteettinen optio-ohjelma. Osakeoptio-ohjelman 2004B
merkintäaika erääntyi 31.3.2010 ja vuoden 2009 osakepalkkio-ohjelma päättyi
31.12.2010.

Osakeperusteisten kannustusjärjestelmien vaikutus IFRS-laskentaperiaatteiden
mukaiseen liikevoittoon neljännellä kvartaalilla oli -0,1 MEUR (-0,1 MEUR) ja
+0,1 MEUR (-0,3 MEUR) koko tilikaudella johtuen osakeperusteisten
kannustusjärjestelmien käyvän arvon muutoksesta sekä ei-markkinaperusteisten
ehtojen muutoksesta. Osakeperusteisten kannustusjärjestelmien ehdoista on
kerrottu tarkemmin vuoden 2009 vuosikertomuksessa.

Osakkeet ja osakepääoma

Huhtikuussa 2007 pidetyn yhtiökokouksen antaman valtuutuksen mukaisesti hallitus
voi päättää osakkeiden antamisesta osakeannilla tai antamalla optioita tai
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Annettavien uusien osakkeiden määrä, mukaan lukien optioiden tai erityisten
oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 10 000 000 osaketta.
Tämä valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä kaikista osakeannin sekä
optioiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista,
mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.
Tämä valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitus on myös valtuutettu päättämään enintään
2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen pääomaan kuuluvilla
varoilla. Osakemäärä on alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan
NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken
markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsingin sääntöjen
ja kulloinkin soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien
sääntöjen mukaisesti. Tämä valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiön maksettu ja kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2010 oli 3,6
MEUR ja osakemäärä 39 468 449. Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä tilikaudella
2010 oli 39 468 449. Hallitus päätti kokouksessaan 4.2.2010 yhtiökokouksen
7.4.2009 antaman valtuutuksen perusteella jatkaa omien osakkeiden hankintaa.
Osakkeiden takaisinosto alkoi 15.2.2010 ja päättyi 31.3.2010, jolloin Rapalan
hallussa oli 368 144 kappaletta omia osakkeita. Yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman
valtuutuksen nojalla omien osakkeiden hankinta jatkui ajanjaksoilla
3.5.-30.6, 2.8.-30.9 ja 1.11.-31.12.2010. Joulukuun lopussa Rapalan hallussa oli
540 198 omaa osaketta, joiden osuus yhtiön koko osake- ja äänimäärästä oli 1,4
%. Vuonna 2010 takaisinostettujen osakkeiden keskihinta oli 5,72 euroa. Kaikkien
takaisinostettujen ja yhtiön hallussa olevien osakkeiden keskihinta oli 4,71
euroa.

Tammi-joulukuussa osakkeiden vaihto oli 4 051 489 kpl (3 138 597 kpl). Osakkeen
hinta vaihteli 6,86 euron ja 4,80 euron välillä ja oli katsauskauden lopussa
6,86 euroa.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Rapala-konsernin riskienhallinnan tavoitteena on tukea konsernin strategian
toteuttamista ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Konsernin
nopeassa liiketoiminnan laajentumisessa on riskienhallinnan merkitys kasvanut.
Konsernijohdon panostus riskienhallintakäytäntöjen ja sisäisten kontrollien
kehittämiseen jatkui vuonna 2010. Yksityiskohtainen kuvaus Rapala-konsernin
strategisista, toiminnallisista sekä taloudellisista riskeistä sekä
riskienhallintaperiaatteista sisältyy vuoden 2009 vuosikertomukseen ja
päivitetään vuoden 2010 vuosikertomukseen.

Kalastusvälineiden kysynnän kausiluontoisuudesta sekä konsernin toimintojen
maantieteellisestä sijainnista johtuen konsernin toimitukset sekä liikevaihto ja
liikevoitto ovat perinteisesti painottuneet vuoden ensimmäiselle puoliskolle.
Vuonna 2010 55 % liikevaihdosta ja 77 % liikevoitosta syntyivät vuoden
ensimmäisten kuuden kuukauden aikana. Sekä kesä- että talvikauden suurimmat
toimitukset ajoittuvat verraten lyhyelle ajanjaksolle, mikä vaatii konsernilta
hyvin toimivaa toimitus- ja logistiikkaketjua. Säällä on myös jossain määrin
vaikutusta konsernin myyntiin. Pohjoismaissa hyvät talvisäät ovat edistäneet
talviurheiluvälineiden myyntiä, mutta samanaikaisesti tämä saattaa viivästyttää
tulevan kesän kalastuskauden alkua ja asettaa aikataulupaineita seuraavan kauden
talviurheiluvälineiden valmistukseen.

Vuonna 2009 käynnistetty merkittävä toimitusketju- ja logistiikkahanke konsernin
varastojen kiertonopeuden parantamiseksi ja toimitusaikojen lyhentämiseksi
jatkuu vuonna 2011. Ennen kuin hanke on saatu kokonaisuudessaan päätökseen,
sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia konsernin kokonaisvarastomääriin.
Vuosina 2009 ja 2010 konserni on kiinnittänyt erityistä huomioita kassavirtojen
parantamiseen ja varastomäärien alentamiseen. Erityistä huomiota on sittemmin
kiinnitetty myös asiakkaiden palvelutason turvaamiseen, mikä voi vaatia
tilapäisiä varastojen kasvattamisia.

Konsernin lisääntynyt myynti ja sitä kautta kasvanut käyttöpääoma on asettanut
paineita konsernin lainasopimusten kassavirtakovenanttiin. Kovenantteja
seurataan aktiivisesti kuukausittain. Vuoden 2010 lopussa konserni sai
lainottajiltaan sitoumuksen olla seuraamatta kassavirtakovenanttia vuoden 2011
ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Vaikkakaan yleisessä taloudellisessa ilmapiirissä lisääntyneet epävarmuudet ja
laskusuhdanteet eivät perinteisesti ole merkittävästi vaikuttaneet
kalastusvälinekeliiketoimintaan, näillä saattaa kuitenkin olla ainakin
väliaikaista vaikutusta kalastustarvikkeiden myyntiin, kun jälleenmyyjät
pienentävät varastojaan ja kohtaavat taloudellisia haasteita. Lisäksi
elinkustannusten nopea ja voimakas nousu sekä työllisyyteen liittyvät
epävarmuudet saattavat vaikuttaa tilapäisesti myös kalastusvälineiden kysyntään,
vaikkakin historiallisesti kalastusvälineiden kuluttajakysyntä on osoittautunut
melko tasaiseksi.

Konsernin myynnin ja toimintojen jakautuminen aidosti ympäri maailmaa hajauttaa
konsernin markkinariskiä liittyen tämänhetkiseen maailmantalouden epävarmuuteen.
Vaikka talouden elpyminen on alkanut, konserni seuraa tarkasti markkinakehitystä
eri alueilla. Tulevaisuuden epävarmuuksista johtuen ja konsernin sisäisen
toimitusketjun pituudesta johtuen, toimitusketjua johdetaan tasapainotellen
tavarapulan riskin sekä liikatuotannon ja -oston välillä. Liiallinen tuotanto ja
ostot saattaisivat kasvattaa tarpeettomasti konsernin varastoja. Myös saamisten
keräämisen ja luottoriskin hallinnan tärkeys on korostunut ja tämä voi vaikuttaa
myyntiin tietyille asiakkaille.

Muutokset valuuttakursseissa, erityisesti Yhdysvaltojen dollarissa ja muissa
tähän kiinnitetyissä valuutoissa, vaikuttavat konsernin liikevaihtoon ja
kannattavuuteen. Konserni seuraa aktiivisesti valuuttakurssipositiotaan ja
-riskejään ja käyttää esimerkiksi valuuttamääräisiä lainoja muodostaakseen
luontaisia valuuttasuojauksia. Konserni on solminut valuuttajohdannaissopimuksia
lukitakseen osan tulevien USD-määräisten ostojensa valuuttakursseista. Koska
konserni ei sovella IAS 39:n mukaista suojauslaskentaa valuuttasuojauksiin,
realisoitumattomien valuuttajohdannaissopimusten käyvän arvon muutokset
vaikuttavat konsernin liikevoittoon. Kiinan renminbin jatkuva vahvistuminen
yhdessä Yhdysvaltain dollarin mahdollisen vahvistumisen kanssa asettaa haasteita
konsernin kustannusrakenteelle. Konserni tarkkailee tilannetta tiiviisti ja
pohtii hinnankorotusten ja suojaustoimenpiteiden mahdollisuutta.

Tiettyjen raaka-aineiden markkinahinnat ovat alkaneet nousta ja tämä yhdessä
muiden inflaatiotrendien kanssa saattaa aiheuttaa hinnankorotuspaineita
tietyille tuotteille tulevaisuudessa.

Konsernin strategisissa riskeissä ja liiketoimintaympäristössä ei ole
havaittavissa merkittäviä muutoksia.

Tilinpaatostiedote_2010:
http://http://hugin.info/120091/R/1487268/422688">http://hugin.info/120091/R/1487268/422688pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Rapala VMC Oyj via Thomson Reuters ONE

[HUG#1487268]

Source: Millistream