UPM-Kymmene

Tilinpäätös vuodelta 2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 02, 2011 14:10 EET

Loka-joulukuu 2010:

-- Tulos osaketta kohti oli 0,28 (0,57) euroa, ilman kertaluonteisia eriä 0,27
(0,21) euroa
-- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 212 (186) miljoonaa euroa
-- Liikevaihdon kasvu jatkui hintojen ja toimitusmäärien noustessa
-- Rahavirta vahva - vuoden 2010 paras neljännes
-- EBITDA:a rasittivat korkeat kunnossapito- ja muut kustannukset

Tammi-joulukuu 2010:

-- Tulos osaketta kohti kasvoi 1,08 (0,33) euroon, ilman kertaluonteisia eriä
0,99 (0,11) euroon
-- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 731 (270) miljoonaa euroa
-- Liikevaihto elpyi vahvasti ja kasvoi 16 %
-- Nettovelat pienenivät 444 miljoonalla eurolla
-- Hallituksen ehdotus osingoksi 0,55 (0,45) euroa osaketta kohti

Tunnuslukuja Q4/2010 Q4/2009 Q1-Q4/201 Q1-Q4/200
0 9
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. euroa 2 357 2 108 8 924 7 719
--------------------------------------------------------------------------------
EBITDA, milj. euroa 1) 318 362 1 343 1 062
% liikevaihdosta 13,5 17,2 15,0 13,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto (tappio), milj. euroa 207 126 755 135
--------------------------------------------------------------------------------
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 212 186 731 270
% liikevaihdosta 9,0 8,8 8,2 3,5
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto (tappio) ennen veroja, milj. 173 311 635 187
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 178 156 611 107
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden voitto (tappio), milj. euroa 144 295 561 169
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos per osake, euroa 0,28 0,57 1,08 0,33
--------------------------------------------------------------------------------
ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,27 0,21 0,99 0,11
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohti, 0,66 0,71 1,89 2,42
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma per osake kauden lopussa, 13,64 12,67 13,64 12,67
euroa
--------------------------------------------------------------------------------
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 4 5
--------------------------------------------------------------------------------
Korolliset nettovelat kauden lopussa, 3 286 3 730 3 286 3 730
milj. euroa
--------------------------------------------------------------------------------
1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman
biologisten hyödykkeiden arvon muutosta, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten
tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

“Vuotta 2010 leimasivat kysynnän elpyminen ja maailmanlaajuisesti kohonneet
raaka-aineiden hinnat. Toimitusmäärien kasvaessa saimme täyden hyödyn ajoissa
toteutetuista tehostamistoimenpiteistä ja palautimme kannattavuuden taantumaa
edeltävälle tasolle. Se on merkittävä saavutus edelleen haastavassa
toimintaympäristössä. Vuoden viimeisen neljänneksen kannattavuutta rasittivat
loppuvuoden korkeat kunnossapito- ja muut kustannukset, mutta kassavirta oli
kuitenkin koko vuoden paras.

Sellu-, Energia- ja Tarraliiketoiminnat tekivät erinomaisen tuloksen vuonna
2010, kun taas Paperiliiketoiminnan kannattavuus oli heikko. Paperin
toimitukset kasvoivat, mutta liiketoiminta teki tappiota merkittävästi
korkeampien kuitukustannusten vaikutuksesta. On selvää, että Euroopan
paperiliiketoiminta tarvitsee konsolidaatiota voidakseen parantaa
kustannusrakennettaan. Myllykoski-kauppa on siksi yhtiöllemme tärkeä
strateginen mahdollisuus.

Näkemyksemme vuodesta 2011 on selvästi myönteinen. Vakaa kysyntä ja
kustannusinflaation hidastuminen luovat hyvät edellytykset parantaa tulosta
edelleen. Myös Paperiliiketoiminnan näkymät kuluvalle vuodelle ovat myönteiset.
Vuoden alussa saavutetut hinnankorotukset auttavat palauttamaan katteita
aiemmalle tasolle ja kuromaan kiinni viime vuoden kustannuskehitystä”, sanoo
Pesonen.

Alkaneen vuoden näkymät

Talouden tunnusluvut osoittavat talouskasvun jatkuvan, tosin Euroopan ja
Pohjois-Amerikan kypsillä markkinoilla kasvun odotetaan olevan hidasta. Vahvan
talouskasvun odotetaan jatkuvan kehittyvillä markkinoilla. Tämän seurauksena
myös eri raaka-aineiden kysynnän ja hintojen ennakoidaan pysyvän globaalisti
korkealla tasolla.

Koko konsernin toimitusmäärien odotetaan joko pysyvän muuttumattomina tai
kasvavan eri liiketoiminnoissa vuonna 2011. Muuttuvien kustannusten nousun
odotetaan hidastuvan viime vuoden tahdista. UPM:n tuotteiden myyntihintojen
odotetaan nousevan, erityisesti Paperiliiketoiminnassa, jossa paperin
keskihinnan odotetaan nousevan vuoden alussa noin 6 % vuoden 2010 viimeisestä
neljänneksestä.

UPM:n liikevoiton ilman kertaeriä odotetaan vuonna 2011 paranevan viime
vuodesta.

Vuoden 2011 ensimmäisellä puoliskolla liikevoiton ilman kertaeriä odotetaan
olevan selvästi viime vuoden ensimmäistä puoliskoa parempi.

Investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 300 miljoonaa euroa
vuonna 2011.

Osinko vuodelta 2010

Hallitus on päättänyt esittää 7. huhtikuuta 2011 pidettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että vuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,55 (0,45) euroa
osaketta kohti. Osinko ehdotetaan maksettavaksi 20. huhtikuuta 2011.

Uusi julkistamismenettely

UPM on siirtynyt noudattamaan Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistamaa
uutta julkistamismenettelyä ja julkistaa tilinpäätöstiedotteen tämän
pörssitiedotteen PDF-liitteenä. Tilinpäätöstiedote on saatavilla myös yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.upm.fi.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2011

UPM julkaisee vuoden 2010 vuosikertomuksen internetsivuillaan 24. helmikuuta
2011 osoitteessa www.upm.fi. Painettu vuosikertomus julkaistaan 17. maaliskuuta
2011 alkavalla viikolla. Yhtiö julkaisee vuoden 2011 osavuosikatsaukset
seuraavasti:

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011: 28. huhtikuuta 2011
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011: 3. elokuuta 2011
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011: 26. lokakuuta 2011.

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM, puh. 0204 15 0001
Talous- ja rahoitusjohtaja Tapio Korpeinen, UPM, puh. 0204 15 0004

UPM, Viestintä
Media Desk, puh. 040 588 3284
media@upm.com

***

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee UPM:n vuoden 2010 tilinpäätöksen
englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä 2. helmikuuta
2011 klo 13.00. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Suomenkielinen lehdistötilaisuus pidetään 2. helmikuuta toimitusjohtaja Jussi
Pesosen johdolla klo 14.15 UPM:n pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 2.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon tai
seuraamalla tilaisuutta suorana internetissä osoitteessa www.upm.fi.
Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. On
suositeltavaa soittaa 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua aikataulun mukaisen
aloituksen varmistamiseksi.

Puhelinnumero: (09) 2313 9201
Puhelinkonferenssin nimi: UPM Financial Review 2010
Tunnus: 885553

Puhelinkonferenssin webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla
osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

***

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita,
ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi
odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja
kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana ”uskoa”,
”odottaa”, ”ennakoida”, ”aavistaa” tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot
perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset
poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä
ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen
ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset,
tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja
tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai
kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen
koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten
esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden
maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat
hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten
päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason
muutokset.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.upm.fi

Source: Millistream