Ixonos

Tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 10, 2011 20:37 EET

Tilikausi lyhyesti:


-- Tilikauden liikevaihto oli 84,9 MEUR (2009: 67,1 MEUR), liikevaihdon muutos
oli +26,7 prosenttia.
-- Liikevoitto oli 5,3 MEUR (2009: -4,0 MEUR, sisältäen 7,2 MEUR liikearvon
alaskirjauksen), 6,3 prosenttia liikevaihdosta.
-- Tilikaudelle kohdistui 0,4 MEUR (2009: 7,2 MEUR) kertaluonteisia kuluja.
-- Nettotulos oli 3,3 MEUR (2009: -6,0 MEUR), 3,8 prosenttia liikevaihdosta.
-- Tulos per osake oli 0,25 euroa (2009: -0,51 euroa).
-- Tulos per osake laimennettu oli 0,25 euroa (2009: -0,51 euroa).
-- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4,7 MEUR (2009: 3,1 MEUR).

Neljäs vuosineljännes 2010 lyhyesti:


-- Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 23,2 MEUR (2009: 19,5 MEUR),
liikevaihdon muutos oli +18,9 prosenttia.
-- Liikevoitto oli 1,9 MEUR (2009: 1,7 MEUR), 8,1 prosenttia liikevaihdosta.
-- Nettotulos oli 1,2 MEUR (2009: 0,7 MEUR), 5,3 prosenttia liikevaihdosta.
-- Tulos per osake oli 0,08 euroa (2009: 0,06 euroa).
-- Tulos per osake laimennettu oli 0,08 euroa (2009: 0,06 euroa).

Tulevaisuuden näkymät lyhyesti:


-- Koko vuoden 2011 liikevaihdon ennustetaan ylittävän selvästi edellisen
vuoden liikevaihdon. Koko vuoden liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi
viime vuoden liikevoiton.


Toimitusjohtaja Kari Happonen:

Ixonosin liiketoiminta ja kannattavuus kehittyivät suunnitellusti vuonna 2010.
Palveluiden kysynnän ja liikevaihdon kasvu jatkui yleistä markkinakasvua
voimakkaampana myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Myös liikevoitto
kohentui liiketoiminnan kokonaiskasvun myötä. Kotimaan koko vuoden kireänä
säilynyt markkinatilanne, investointimme uusille maantieteellisille alueille
sekä alkuvuoden kertaluonteiset välimiesoikeuden kulut vaikuttivat edelleen
heikentävästi kannattavuuteemme, eikä se ole vielä noussut normaalille tasolle.

Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue, joka tuottaa
mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalveluita kasvatti viime
vuoden aikana liikevaihtoaan vahvasti ja ylläpiti kohtuullisen hyvää
kannattavuutta. Segmentin liiketoiminnan kasvua tukivat Device Creation Centre
-tuotekehityskeskuksessa toteutetut älypuhelimien kokonaisvastuulliset
suunnitteluprojektit.

Digitaalisen sisällön jakeluun ja verkkoyhteisöjen viestintään liittyviä
päätelaiteriippumattomia Internet-palveluita kehittävän Media & Communities
-liiketoiminta-alueen liikevaihto jatkoi voimakasta kasvuaan vuonna 2010.
Johtuen voimakkaista investoinneista muun muassa kansainvälisen myynti- ja
yhteistyökumppanuusverkoston kehittämiseen, yksikön kannattavuus on kuitenkin
edelleen alhaisella tasolla.

Business Solutions -liiketoiminta-alue, joka tuottaa sähköisen asioinnin ja
liiketoiminnan ratkaisuja kotimaisille telekommunikaatioalan, rahoitusalan sekä
julkishallinnon organisaatioille, kärsii edelleen taantuman jälkeisestä
vaikeasta kotimaisesta markkinatilanteesta. Yksikön liikevaihto jäi
edellisvuotta alhaisemmaksi ja tulos pysyi tappiollisena. Liiketoiminnan
supistuminen kuitenkin pysähtyi loppuvuoden aikana ja segmentin liiketoiminnan
tehostamisohjelman vaikutukset näkyvät tappion pienenemisenä.

Tutkimuslaitosten markkinakatsausten mukaisesti Suomen ICT-markkinat
normalisoituivat vuoden 2010 aikana ja kasvavat lievästi vuonna 2011.
Kansainvälisillä mobiililaite- ja -palvelumarkkinoilla kasvun odotetaan olevan
selvästi kotimaan markkinakasvua nopeampaa. Odotamme koko konsernin
liiketoiminnan volyymin jatkavan kasvuaan ja kannattavuuden kehittyvän edelleen
myönteisesti.

Kiitän lämpimästi huippuluokan asiantuntijoista ja osaajista koostuvaa
henkilöstöämme sitoutuneesta ja pitkäjänteisestä työstä. Olemme jälleen
vahvempia ja joustavampia kohtaamaan kasvavien älypuhelinmarkkinoiden,
langattoman tiedonsiirron sekä muuttuvien mobiililaitteiden ja -palveluiden
tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

LIIKETOIMINTA

Ixonos on tieto- ja viestintäteknologia-alan palveluyritys, joka tuottaa
innovatiivisia mobiiliviestinnän, sosiaalisen median ja digitaalisten
palveluiden ratkaisuja. Yhtiö kehittää yhdessä asiakkaittensa kanssa tuotteita
ja palveluita, jotka tuottavat elämyksellisiä digitaalisia kokemuksia, ajasta
ja paikasta riippumatta. Yhtiön asiakasyritykset hyödyntävät uusia
liiketoimintamahdollisuuksia ja uutta tuottavuutta.

Ixonos pyrkii toimimaan strategisena kumppanina johtaville innovaattoreille
tarjoamalla palveluita, jotka ulottuvat konseptisuunnittelusta, konsultoinnista
ja projektijohtamisesta ohjelmistotuotantoon ja -ylläpitoon.

Ixonosin strategisena pyrkimyksenä on laajentaa ratkaisujaan ja palvelujaan
kattamaan mobiilien Internet-palveluiden koko elinkaari konseptoinnista
ylläpitoon. Ixonosin ratkaisut kattavat kaikki käyttökokemuksen osa-alueet
päätelaitteista ja käyttöliittymistä mobiileja Internet-palveluita ylläpitäviin
taustajärjestelmiin asti. Device Creation Centre, Ixonosin älypuhelimien
tuotekehityskeskus, tarjoaa mobiilipäätelaitteiden tuotekehityspalveluja
ohjelmistosuunnittelun lisäksi laitteiden mekaniikka- ja
elektroniikkasuunnitteluun. Yksikkö mahdollistaa aiempaa kokonaisvaltaisempien
seuraavan sukupolven älypuhelimien tuotekehityspalveluiden tarjoamisen sekä
nykyisille että uusille kansainvälisille laitevalmistaja- ja
operaattoriasiakkaille. Yksikössä suunnitellaan maailman johtavien
teknologiatoimittajien uusille tehokkaille piiriperheille sekä Android-, MeeGo-
ja Symbian-käyttöjärjestelmille perustuvia älypuhelimia.

Yhtiön asiakaskunta koostuu maailman johtavista matka- ja
älypuhelinvalmistajista, verkkotoimittajista ja teleoperaattoreista sekä
suomalaisista rahoitus-, teollisuus- ja palvelualojen yrityksistä ja
julkishallinnon organisaatioista.

Yhtiön toimipisteet sijaitsevat Suomessa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa,
Saksassa, Slovakiassa, Tanskassa, Virossa ja Yhdysvalloissa.

SEGMENTIT

Ixonosin liiketoiminta on organisoitu kolmeen segmenttiin: Mobile Terminals &
Software, Media & Communities ja Business Solutions. Mobile Terminals &
Software -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat mobiilipäätelaitteiden ja
-ohjelmistojen tuotekehityspalvelut. Media & Communities
-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat digitaalisen sisällön jakeluun ja
verkkoyhteisöjen viestintään liittyvät päätelaiteriippumattomat
Internet-palvelut. Business Solutions -liiketoiminta-alueeseen kuuluvat
yritysten liiketoimintaohjelmistojen ja -järjestelmien sekä julkishallinnon
sähköisen asioinnin kehityspalvelut.

Osana Business Solutions -liiketoiminta-alueen yhtiöittämistä Business
Solutions -segmentistä siirrettiin tilikauden aikana asiakasprojekteja Media &
Communities -liiketoiminta-alueelle. Siirrettyjen projektien
liikevaihtovaikutus oli tilikauden aikana 2,0 MEUR (2009: 2,2 MEUR) ja
liikevoittovaikutus 0,4 MEUR (2009: 0,5 MEUR). Muutos on otettu huomioon sekä
vuoden 2010 segmenttiluvuissa että niiden vertailutiedoissa.

Mobile Terminals & Software

Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen
mobiilipäätelaitteiden ja -ohjelmistojen tuotekehityspalveluita.

Mobile Terminals & Software -liiketoiminta-alue vahvisti edelleen
markkinaosuuttaan ja kasvatti tilikauden liikevaihtoa ja -voittoa
edellisvuoteen verrattuna. Liikevaihto kasvoi 38,7 prosenttia 51,8 MEUR:oon
(2009: 37,3 MEUR). Liikevoitto kasvoi 37,2 prosenttia 7,8 MEUR:oon (2009: 5,7
MEUR) ollen 15,0 prosenttia liikevaihdosta. Device Creation Centre
-tuotekehityskeskuksessa toteutettiin vuonna 2010 ensimmäiset kokonaisien
mobiililaitteiden suunnitteluun liittyvät asiakasprojektit.

Mobile Terminals & Software -segmentti hyödynsi aktiivisesti konsernin
ulkomaisten toimipisteiden tarjoomaa Tallinnassa, Kosicessa, Pekingissä ja
Chengdussa sekä jatkoi voimakasta panostusta kansainvälisen myynnin
kehittämiseen.

Media & Communities

Media & Communities -liiketoiminta-alue tuottaa asiakkailleen digitaalisen
median, viihteen ja informaation jakeluun sekä verkkoyhteisöjen viestintään
liittyviä päätelaiteriippumattomia Internet-palveluita.

Tilikaudella segmentin liikevaihto kasvoi 63,8 prosenttia 20,8 MEUR:oon (2009:
12,7 MEUR). Liikevoitto pieneni 28,1 prosenttia 1,1 MEUR:oon (2009: 1,6 MEUR)
ollen 5,4 prosenttia liikevaihdosta.

Media & Communities -segmentin kannattavuutta heikensivät edelleen voimakkaat
panostukset kansainvälisen toimintaverkoston luomiseen sekä kumppanuuksien
kehittämiseen. Media & Communities -liiketoiminta-alue on hyödyntänyt
aktiivisesti konsernin edullisemman kustannustason toimipisteiden tarjoomaa
muun muuassa Kosicessa.

Digitaalisen median Internet-jakeluun ja -kauppaan sekä sosiaalisen median
Internet-palveluihin kohdistuvien investointien uskotaan maailmanlaajuisesti
kasvavan selvästi perinteisiä ICT-investointeja nopeammin. Ixonos tarjoaa
asiakasyrityksilleen ainutlaatuisen ja kattavan palvelukokonaisuuden, joka
mahdollistaa uusien Internet-palveluiden luomisen ketterästi ja
kustannustehokkaasti, palveluiden ja mobiilien päätelaitteiden saumattoman
käyttökokemuksen toteuttamisen sekä palveluiden joustavan jatkokehittämisen ja
ylläpidon, mukaanlukien liiketoimintakriittiset käyttöpalvelut.

Business Solutions

Business Solutions -liiketoiminta-alue tuottaa yritysten
liiketoimintaohjelmistojen ja -järjestelmien sekä julkisen hallinnon sähköisen
asioinnin kehityspalveluita.

Business Solutions -segmentin liikevaihto pieneni tilikaudella 9,1 prosenttia
15,5 MEUR:oon (2009: 17,0 MEUR). Liikevoitto oli edelleen tappiollinen, -0,8
MEUR, vaikkakin tappio supistui edellisvuodesta selvästi (2009: -9,2 MEUR).
Liikevaihtoa ja -voittoa pienensivät edelleen ICT-palveluiden kotimaisen
kysynnän vaimeus tilikauden aikana. Vertailukauden liikevoittoa pienensi 7,2
MEUR liikearvon alaskirjaus. Segmentissä vuonna 2010 toteutetut
tehostamistoimet näkyvät tappion pienenemisenä.

Business Solutions -liiketoiminta-alueen ratkaisut keskittyvät
liiketoimintaprosessien kiihdyttämiseen, dokumenttien ja tapahtumien
hallintaan, sähköisiin liiketoiminta- ja asiointiratkaisuihin sekä
projektijohtamisen asiantuntijapalveluihin. Yksikkö hyödyntää konsernin muiden
liiketoiminta-alueiden tavoin voimakkaasti avoimen lähdekoodin ratkaisuja sekä
valituilla ratkaisualueilla teknologiakumppaneiden tuotealustoja. Yksikön
tavoitteena on mm. laajentaa ratkaisujen toimittamista
SaaS-liiketoimintamallilla hyödyntämällä konsernin edistyksellisiä
liiketoimintakriittisiä käyttöpalveluita sekä parantaa toiminnan tehokkuutta
keskittämällä tiettyjen tuotealustojen ylläpito- ja jatkokehittämistyötä
konsernin Kosicen toimipisteeseen. Yksikön sähköisen asioinnin ratkaisut ovat
saaneet erityisesti julkisen hallinnon asiakkuuksissa hyvän vastaanoton.

LIIKEVAIHTO

Konsernin liikevaihto tilikaudella oli 84,9 MEUR (2009: 67,1 MEUR), mikä on
26,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Segmenttien yhteenlasketusta
liikevaihdosta ennen sisäisen liikevaihdon eliminointeja kertyi 58,8 prosenttia
(2009: 55,6) Mobile Terminals & Software -liiketoimintasegmentistä, 23,7
prosenttia (2009: 19,0) Media & Communities -liiketoimintasegmentistä ja 17,6
prosenttia (2009: 25,4) Business Solutions -liiketoimintasegmentistä.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevaihto oli 23,2 MEUR (2009: 19,5 MEUR),
mikä on 18,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Liikevaihto segmenteittäin:

1000 EUR 1-12 2010 1-12 2009
-----------------------------------------------------
Mobile Terminals & Software 51 754 37 310
-----------------------------------------------------
Media & Communities 20 825 12 716
-----------------------------------------------------
Business Solutions 15 475 17 033
-----------------------------------------------------
Eliminoinnit -3 110 0
-----------------------------------------------------
Konserni yhteensä 84 944 67 059
-----------------------------------------------------

TULOS

Konsernin liikevoitto oli 5,3 MEUR (2009: -4,0 MEUR), ja voitto ennen veroja
4,5 MEUR (2009: -5,5 MEUR). Tilikauden voitto oli 3,3 MEUR (2009: -6,0 MEUR).
Tulos per osake laimennettu oli 0,25 euroa (2009: -0,51 EUR). Liiketoiminnan
rahavirta/osake laimennettu oli 0,36 euroa (2009: 0,26). Liikevoiton
paranemiseen vaikuttivat sekä liikevaihdon kasvu että yhtiössä toteutetut
tehostamistoimenpiteet. Liikevoiton parantamiseksi, etenkin Business Solutions
-liiketoiminta-alueella, toteutettiin vuoden 2010 aikana toimintojen
tehostamisohjelma, jonka seurauksena yksikön tappio pieneni vuoden loppua
kohden. Konsernin hallinnollisia kustannuksia on kasvattanut erityisesti
kansainvälistymisen hallintaan liittyvä kustannusten nousu sekä kertaluonteiset
kulut. Kertaluonteisia kuluja olivat Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n ostoon
liittyvän välimiesoikeuden kulut 0,4 miljoonaa euroa, jotka kirjattiin kuluksi
toiselle vuosineljännekselle.

Neljännellä vuosineljänneksellä liikevoitto oli 1,9 MEUR (2009: 1,7 MEUR) ja
voitto ennen veroja 1,7 MEUR (2009: 1,1 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen
voitto oli 1,2 MEUR (2009: 0,7 MEUR). Neljännen vuosineljänneksen tulos per
osake laimennettu oli 0,08 euroa (2009: 0,06 euroa). Neljännellä
vuosineljänneksellä liiketoiminnan rahavirta/osake laimennettu oli 0,26 euroa
(2009: 0,10).

Liikevoitto segmenteittäin:

1000 EUR 1-12 2010 1-12 2009
-----------------------------------------------------
Mobile Terminals & Software 7 773 5 667
-----------------------------------------------------
Media & Communities 1 119 1 555
-----------------------------------------------------
Business Solutions -838 -9 224
-----------------------------------------------------
Hallinto -2 722 -1 990
-----------------------------------------------------
Konserni yhteensä 5 331 -3 993
-----------------------------------------------------
Business Solutions -segmentin liikevoitossa tilikaudella 2009 on huomioitu
yksikköön kohdistunut 7,2 MEUR liikearvon alaskirjaus.

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oman pääoman tuotto (ROE) oli 13,7 prosenttia (2009: -27,0) ja
sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 14,1 prosenttia (2009: -9,4).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma oli 56,7 MEUR (2009: 52,1 MEUR). Oma pääoma oli 28,5 MEUR
(2009: 19,2 MEUR). Omavaraisuusaste oli 50,2 prosent­tia (2009: 36,8).
Konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 1,2 MEUR (2009: 2,3 MEUR).

Yhtiön taseessa tilikauden lopussa oli 8,6 MEUR (2009: 15,3 MEUR) pankkilainoja
sisältäen käytössä olevat pankkilimiitit. Pankkilainoihin liittyy
rahoituskovenantteja, jotka on sidottu yhtiön omavaraisuusasteeseen ja
korollisten pankkilainojen (osittain korollisten nettovelkojen) ja rullaavan 12
kuukauden käyttökatteen suhteeseen.

Yhtiön taserakenteeseen vaikutti merkittävästi toisella vuosineljänneksellä
toteutettu osakeanti, jolla kerättiin yhtiön osakkeenomistajilta
nettovaikutukseltaan noin 5,6 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta.
Tilikauden aikana yhtiön pankkilainojen määrä on pienentynyt 6,7 miljoonaa
euroa.

LIIKEARVOT

Konsernin taseessa oli 31.12.2010 liikearvoa 23,6 miljoonaa euroa. Yhtiö
alaskirjasi liikearvoa vuoden 2009 kolmannella vuosineljänneksellä Business
Solutions -liiketoiminta-alueella 7,2 miljoonaa euroa. Yhtiö toteutti vuoden
2010 lopussa liikearvojen arvonalennustestin kaikissa kassavirtaa touttavissa
yksiköissä ja totesi, että yksiköihin ei liity liikearvojen
alaskirjaustarvetta.

5.5.2010 julkaistun välimiesoikeudenkäynnin päätöksen mukaan Ixonosin tuli
korottaa Cidercone Life-Cycle Solutions Oy:n myyjille maksamaansa 7,8 miljoonan
euron lisäkauppahintaa 1,1 miljoonalla eurolla. Lisäkauppahinta 1,1 miljoonaa
euroa on kirjattu kokonaisuudessaan liikearvon lisäykseksi.
Välimiesoikeudenkäynnistä aiheutui yhtiölle noin 0,4 miljoonan euron kulut,
jotka kirjattiin kokonaisuudessaan toisen vuosineljänneksen kuluihin.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 4,7 MEUR (2009: 3,1 MEUR).
Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti etenkin vuoden 2010 aikana pidentynyt
myyntisaamisten kiertoaika, jonka lyhentämiseksi yhtiö oli myynyt
myyntisaamisia 31.12.2010 yhteensä 2,0 miljoonalla eurolla. Yhtiön
myyntisaamisissa ei ole merkittävää määrää riskialttiita saamisia.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli vuonna 2010 aikana keskimäärin 1 120 (2009: 985) ja
vuoden lopussa 1 138 (2009: 1 063). Henkilöstömäärän kasvu kohdistui pääasiassa
ulkomaisiin yhtiöihin. Tilikauden lopussa konsernin henkilöstöstä 722 henkeä
(2009: 748) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 416 henkeä (2009: 315)
konsernin ulkomaisissa yhtiöissä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 2,99 euroa (2009: 3,50 euroa),
alin 1,84 euroa (2009: 1,70 euroa) ja päätöskurssi 31.12.2010 2,53 euroa (2009:
2,72 euroa). Tilikauden keskikurssi oli 2,37 euroa (2009: 2,15 euroa).
Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2.947.349 kappaletta (2009: 3.842.270
kappaletta), mikä vastaa 19,5 prosenttia (2009: 41,3 prosenttia) osakkeiden
lukumäärästä tilikauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo tilikauden
päätöskurssilla 31.12.2010 oli 38.209.285 euroa (2009: 25.331.602 euroa).

Osakepääoma

Vuoden 2010 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 372.523,56 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 9.313.089 kappaletta. Tilikauden lopussa Ixonosin
rekisteröity osakepääoma oli 585.394,16 euroa ja osakkeiden kokonaismäärä
15.102.484 osaketta.

Kesäkuussa 2010 toteutetun merkintäoikeusannin seurauksena Ixonosin osakkeiden
määrä kasvoi 5.321.765 osakkeella 14.634.854 osakkeeseen ja osakepääoma kasvoi
212.870,60 eurolla 585.394,16 euroon. Muutokset astuivat voimaan niiden
kaupparekisteriin merkitsemisestä 1.7.2010.

26.10.2010 hallitus hyväksyi Ixonos Management Invest Oy:lle suunnatun
osakeannin osakemerkinnän osana konsernin johdolle suunnattua
kannustinjärjestelmää, jossa Ixonos Management Invest Oy merkitsi yhteensä
467.630 Ixonos Oyj:n osaketta. Osakkeet tulivat kaupankäynnin kohteeksi yhdessä
muiden Ixonos Oyj:n osakkeiden kanssa 20.12.2010. Suunnatun osakeannin jälkeen
Ixonos Oyj:n osakkaiden kokonaismäärä on 15.102.484 osaketta.

Optio-ohjelma 2006

2006 AI-optioita on laskettu liikkeelle 140.000 kappaletta, AII-optioita
140.000 kappaletta, BI-optioita 60.000 kappaletta ja BII-optioita 60.000
kappaletta. A-sarjan optioista on palautunut yhtiölle optioehtojen perusteella
15.000 kappaletta AI-optioita ja 25.000 kappaletta AII-optioita. Palautuneista
A-sarjan optioista 30.000 on muunnettu optioehtojen mukaisesti B-sarjan
optioiksi ja jaettu uudelleen. B-sarjan optioista on palautunut yhtiölle
optioehtojen perusteella 5.000 kappaletta BI-optioita ja 10.000 kappaletta
BII-optioita. Vielä ulkona olevilla 2006 optiosarjojen optioilla voidaan
merkitä yhteensä enintään 366.500 osaketta, mikä on 3,9 prosenttia yhtiön
osakemäärästä. Osakkeiden merkintäaika 2006 AI-optioilla alkoi 1.10.2007.
Merkintäaika alkoi AII- ja BI-optioilla 1.10.2008 ja BII-optioilla 1.10.2009.
AI- ja AII-optioilla merkintähinta 30.6.2010 tilanteessa on 4,13 euroa, BI- ja
BII-optioilla 4,92 euroa. Merkintäaika 2006 optioilla päättyy 31.12.2011.

Optio-oikeuksien haltijoiden ja osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun
varmistamiseksi Yhtiön hallitus on 1.6.2010 päättänyt muuttaa optio-oikeuksien
merkintäsuhdetta ja merkintähintaa osakeannin johdosta. Merkintäsuhdetta
muutettiin siten, että kukin vuoden 2006A ja 2006B optio-oikeus oikeuttaa
merkitsemään 1,57 osaketta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta
perustuu Yhtiön osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä tammi-maaliskuussa 2006 ja 2007. Optio-oikeudella 2006A merkittävän
osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 3,0464 euroa ja optio-oikeudella
2006B merkittävän osakkeen merkintähinta on kuitenkin vähintään 3,5491 euroa.
Osakemerkinnän yhteydessä optio-oikeuksien haltijan merkitsemä osakkeiden
kokonaismäärä pyöristetään alaspäin täysiksi osakkeiksi. Kokonaismerkintähinta
lasketaan pyöristettyä osakkeiden määrää käyttäen ja pyöristetään lähimpään
täyteen senttiin. Muutoksen jälkeen optioilla voidaan merkitä enintään 575.405
osaketta, joka vastaa 3,8 prosenttia tilikauden lopun osakemäärästä.

Konsernin johdon kannustinjärjestelmä

4.10.2010 tiedotettiin Ixonos Oyj:n hallituksen päättämästä konsernin johdon
uudesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa yhtiön
johtoa yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja
tätä kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä tähtäyksellä.
Kannustinjärjestelmään osallistuvat toimitusjohtaja Kari Happonen sekä yhdeksän
muuta Ixonosin johdon jäsentä, jotka sijoittivat henkilökohtaisia varojaan
yhtiön osakkeisiin kantaen aidon omistajariskin tekemänsä sijoituksen osalta.
Järjestelmän kohderyhmää voidaan myöhemmin laajentaa uusilla johdon
edustajilla. Osakeomistusta varten johdon edustajat perustivat Ixonos
Management Invest Oy -nimisen yhtiön, jonka koko osakekannan he omistavat.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 31.12.2010 oli 2 863 (2009: 3 059).
Yksityishenkilöt omistivat 50,8 prosenttia (2009: 56,5 prosenttia) ja yhteisöt
49,2 prosenttia (2009: 43,5 prosenttia) osakkeista. Ulkomaalaisomistuksen osuus
koko osakemäärästä oli 8,5 prosenttia (2009: 8,0 prosenttia).

Hallituksen valtuudet

Tilikauden lopussa hallituksella oli käytössään ylimääräiseltä yhtiökokoukselta
1.6.2010 saamastaan valtuutuksesta 3.523.694 osakketta. Valtuutuksen mukaan
osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi
tapahtua myös suunnatusti osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos tähän
on osakeyhtiölain mukainen yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
Valtuutusta voidaan tällöin käyttää yrityskauppojen tai muiden yhtiön
liiketoimintaan kuuluvien investointien rahoittamiseksi, henkilöstön
sitouttamiseksi sekä konsernin vakavaraisuuden ylläpitämiseksi ja
kasvattamiseksi. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka.

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Ixonos Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen
häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien
liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista.
Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on
tarkempia tietoja yhtiön kotisivuilla: www.ixonos.com.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus
Ixonosin toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin
suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Ixonosilta sen kilpailijoille,
mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla
olisivat rajoitettuja.

Ixonosin yritysostot vuosina 2006-2008, vuonna 2010 tapahtunut nopea kasvu sekä
myyntisaamisten pidentynyt kierto ovat lisänneet yhtiön käyttöpääoman tarvetta.
Käyttöpääoman tarpeen kasvua hallitaan luomalla riittävät puskurit varojen
riittävyyden varmistamiseksi yhdessä rahoittajien kanssa sekä tehostamalla
käyttöpääoman kiertoa. Yhtiöllä on lisäksi taseessaan merkittävä määrä
liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski, mikäli yhtiön tai jonkin sen
kassavirtaa tuottavan yksikön tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko
sisäisten tai ulkoisten tekijöiden johdosta. Liikearvo testataan vuosittain,
vuoden viimeisen neljänneksen aikana, ja jos tarvetta ilmenee myös muulloin.

Yhtiön rahoitussopimuksiin liittyy rahoituskovenantteja, joiden rikkoutuminen
saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan
pääoman ehtoisten lainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan
takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät
markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta
tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella
rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla rahoittajien kanssa sekä
ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Ixonosilla on
normaalin toimintansa vaatimat kassavarat käytössään.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Gartnerin tutkimusten mukaan maailmanlaajuisten älypuhelin- sekä
älypuhelimissa käytettävien palveluiden markkinoiden odotetaan edelleen
kasvavan voimakkaasti vuoden 2011 aikana. Lisäksi langattoman tiedonsiirron
käytön odotetaan leviävän edelleen yhä uusille kulutuselektroniikan alueille.
Market-Vision mukaan Suomen ICT-markkinat kasvavat vuoden 2011 aikana noin 4
prosenttia, mikä on lähellä pitkän aikavälin keskiarvoa.

Ixonosin koko vuoden 2011 liikevaihdon ennustetaan ylittävän selvästi edellisen
vuoden liikevaihdon. Koko vuoden liikevoiton odotetaan ylittävän selvästi viime
vuoden liikevoiton.

Yhtiön tavoitteena on edelleen jatkaa toiminnan tehostamista, palveluiden
kehittämistä, palvelutuotannon laajentamista edullisemman kustannustason maissa
sekä vahvistaa liiketoiminnan kassavirtaa ja kannattavuutta.

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle mukaanlukien osinkoehdotus julkaistaan
7.3.2011 yhtiökokouskutsun yhteydessä.

Varsinainen yhtiökokous

Ixonos Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä tiistaina 29.3.2011.

Vuosikertomus 2010

Vuosikertomus 2010 valmistuu viikolla 13. Sähköinen vuosikertomus tilikaudelta
1.1.-31.12.2010 julkaistaan yhtiön kotisivuilla: www.ixonos.com. Painettu
vuosikertomus on tilattavissa yhtiön kotisivuilla olevalla lomakkeella.

SEURAAVAT KATSAUKSET

Osavuosikatsaus ajalta 1-3/2011 julkaistaan torstaina 28.4.2011. Muut
osavuosikatsaukset julkaistaan, kuten on tiedotettu 22.12.2010, torstaina
4.8.2011 (katsaus jaksolta 1.1.-30.6.2011) ja tiistaina 25.10.2011 (katsaus
jaksolta 1.1.-30.9.2011).

IXONOS OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Ixonos Oyj

Toimitusjohtaja Kari Happonen, puh. 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com

Talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073, timo.leinonen@ixonos.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet


IXONOS-KONSERNI

TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1.-31.12.2010

Laatimisperiaatteet

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2009 laatimisperiaatteita.
Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja
standardeja, joista merkittävimmät ovat IFRS 3 (uudistettu) Liiketoimintojen
yhdistäminen ja IAS 27 (uudistettu) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Ixonosin
johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat
taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen
määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen
laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat
tilinpäätöstiedotteen julkistamishetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja
oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on
yhdistelty kaikki konserniyhtiöt ja yhtiön johdon omistama Ixonos Management
Investment Oy. Alkuperäinen tilinpäätöstiedote on suomenkielinen.
Englanninkielinen tilinpäätöstiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu
summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätöstiedote on
tilintarkastamaton.

KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUR

1.1.-31.12. 1.1.-31.12. Muutos 1.10.- 1.10.-
2010 2009 % 31.12.2 31.12.2
010 009
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 84 944 67 059 26,7 23 157 19 472
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kulut -79 613 -63 853 24,7 -21 288 -17 758
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVON 5 331 3 207 66,2 1 869 1 715
ARVONALENNUSTA
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEARVON ARVONALENNUS 0 -7 200 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 5 331 -3 993 1 869 1 715
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja kulut -781 -1 471 -46,9 -153 -654
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja 4 550 -5 464 1 716 1 061
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -1 292 -523 147,2 -498 -347
--------------------------------------------------------------------------------
KATSAUSKAUDEN TULOS 3 258 -5 987 1 218 714
--------------------------------------------------------------------------------
Jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille 3 262 -5 987
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille -4 0
omistajille
--------------------------------------------------------------------------------
LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR


Katsauskauden tulos 3 258 -5 987 1 218 714
-----------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloslaskelman erät
-----------------------------------------------------------------
Muuntoeron muutos 40 5 759,2 29 5
-----------------------------------------------------------------
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS 3 298 -5 982 1 247 719
-----------------------------------------------------------------
KONSERNIN TASE, 1000 EUR

VARAT 31.12.2010 31.12.2009
----------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT
----------------------------------------------------------------
Liikearvo 23 647 22 826
----------------------------------------------------------------
Muut aineettomat hyödykkeet 5 580 5 061
----------------------------------------------------------------
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 4 210 3 942
----------------------------------------------------------------
Laskennalliset verosaamiset 108 233
----------------------------------------------------------------
Myytävissä olevat sijoitukset 110 110
----------------------------------------------------------------
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 33 655 32 172
----------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT
----------------------------------------------------------------
Myyntisaamiset ja muut saamiset 21 811 17 691
----------------------------------------------------------------
Rahavarat 1 226 2 278
----------------------------------------------------------------
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ 23 037 19 968
----------------------------------------------------------------
VARAT YHTEENSÄ 56 693 52 140
----------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT 31.12.2010 31.12.2009
----------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA
----------------------------------------------------------------
Osakepääoma 585 373
----------------------------------------------------------------
Ylikurssirahasto 219 219
----------------------------------------------------------------
Sij. vapaan oman pääoman rahasto 20 343 14 808
----------------------------------------------------------------
Ed. tilikausien voitto 3 824 9 764
----------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 3 262 -5 987
----------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 28 234 19 177
----------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien omistajien osuus 224 0
----------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 28 457 19 177
----------------------------------------------------------------
VELAT
----------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat 7 934 10 543
----------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat 20 301 22 420
----------------------------------------------------------------
VELAT YHTEENSÄ 28 235 32 963
----------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 56 693 52 140
----------------------------------------------------------------
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
--------------------------------------------------------------------------------
------
Osakep Yli-ku Osa-ke Sij. Omat Muunto Kerty- Yht. Määräy
Oma
ää rssi- anti vapaan osak-k -ero neet svalla
pääoma
oma rahas- opon eet voitto ttomie
yht.
to rahast - n
o varat omista
jien
osuus
--------------------------------------------------------------------------------
------
Oma 370 121 100 14 808 0 -16 9 751 25 135
25 135
pääoma
1.1.20
09
--------------------------------------------------------------------------------
------
Tilika -5 987 -5 987
-5 987
uden
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
------
Muut
laajan
tuloks
en
erät:
--------------------------------------------------------------------------------
------
Muunto 5 5
5
eron
muutos
--------------------------------------------------------------------------------
------
Tapaht
umat
osakke
enomis
tajien
kanssa
:
--------------------------------------------------------------------------------
------
Uusmer 2 98 -100 0
0
kintä
--------------------------------------------------------------------------------
------
Osakep 25 25
25
eruste
inen
palkit
semine
n
--------------------------------------------------------------------------------
------
Oma 373 219 0 14 808 0 -11 3 789 19 177
19 177
pääoma
31.12.
2009
--------------------------------------------------------------------------------
------
Oma 373 219 0 14 808 0 -11 3 789 19 177
19 177
pääoma
1.1.20
10
--------------------------------------------------------------------------------
------
Tilika 3 262 3 262 -4
3 258
uden
tulos
--------------------------------------------------------------------------------
------
Muut
laajan
tuloks
en
erät:
--------------------------------------------------------------------------------
------
Muunto 40 40
40
eron
muutos
--------------------------------------------------------------------------------
------
Tapaht
umat
osakke
enomis
tajien
kanssa
:
--------------------------------------------------------------------------------
------
Uusmer 213 5 534 1 141 6 888
6 888
kintä
--------------------------------------------------------------------------------
------
Osakep 7 7
7
eruste
inen
palkit
semine
n
--------------------------------------------------------------------------------
------
Johdon -1 141 -1 141 228
-913
kannus
tinjär
jestel

--------------------------------------------------------------------------------
------
Oma 585 219 0 20 343 0 29 7 058 28 234 224
28 457
pääoma
31.12.
2010
--------------------------------------------------------------------------------
------
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

1.1.- 1.1.-
31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta
-------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden voitto 3 258 -5 987
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut
-------------------------------------------------------------------------------
Verot 1 292 523
-------------------------------------------------------------------------------
Poistot ja arvonalentumiset 3 407 3 158
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut 781 1 471
-------------------------------------------------------------------------------
Liikearvon arvonalennus 0 7 200
-------------------------------------------------------------------------------
Muut oikaisut -14 93
-------------------------------------------------------------------------------
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta 8 724 6 457
-------------------------------------------------------------------------------
Käyttöpääoman muutos -2 077 -314
-------------------------------------------------------------------------------
Saadut korot 4 25
-------------------------------------------------------------------------------
Maksetut korot -875 -1 360
-------------------------------------------------------------------------------
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0 5
-------------------------------------------------------------------------------
Maksetut verot -1 076 -1 710
-------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta 4 700 3 103
-------------------------------------------------------------------------------
Investointien rahavirta
-------------------------------------------------------------------------------
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -2 545 -1 369
-------------------------------------------------------------------------------
Saadut osingot 4 2
-------------------------------------------------------------------------------
Tytäryritysten hankinta -1 052 -7 486
-------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta -3 594 -8 853
-------------------------------------------------------------------------------
Nettorahavirta ennen rahoitusta 1 106 -5 750
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen rahavirta
-------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen nosto 0 4 000
-------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -2 872 -2 425
-------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen nostot 223 4 563
-------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset -5 353 -1 024
-------------------------------------------------------------------------------
Osakemerkinnöistä saadut maksut 5 845 0
-------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta -2 158 5 115
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarojen muutos -1 052 -635
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden alussa 2 278 2 913
-------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat kauden lopussa 1 226 2 278
-------------------------------------------------------------------------------
KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

Q4/2010 Q3/2010 Q2/2010 Q1/2010 Q4/2009
1.10.10 1.7.10 1.4.10- 1.1.10- 1.10.09
- - 30.6.10 31.3.10 -
31.12.10 30.9.10 31.12.0
9
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 23 157 19 360 21 897 20 531 19 472
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan kulut -21 288 -17 706 -20 644 -19 974 -17 758
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO ENNEN LIIKEARVON 1 869 1 653 1 252 556 1 715
ARVONALENNUSTA
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEARVON ARVONALENNUS 0 0 0 0 0
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO 1 869 1 653 1 252 556 1 715
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut -153 -103 -307 -218 -654
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 1 716 1 551 945 338 1 061
--------------------------------------------------------------------------------
Tuloverot -498 -435 -288 -71 -347
--------------------------------------------------------------------------------
VERTAILUJAKSON TULOS 1 223 1 115 657 268 714
--------------------------------------------------------------------------------
SEGMENTTIRAPORTOINTI

1.1.- 1.1.-
31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------------------
Liikevaihto segmenteittäin
-------------------------------------------------------
Mobile Terminals & Software 51 754 37 310
-------------------------------------------------------
Media & Communities 20 825 12 716
-------------------------------------------------------
Business Solutions 15 475 17 033
-------------------------------------------------------
Eliminoinnit -3 110 0
-------------------------------------------------------
Liikevaihto yhteensä 84 944 67 059
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
Liikevoitto segmenteittäin
-------------------------------------------------------
Mobile Terminals & Software 7 773 5 667
-------------------------------------------------------
Media & Communities 1 119 1 555
-------------------------------------------------------
Business Solutions -838 -9 224
-------------------------------------------------------
Hallinto -2 722 -1 990
-------------------------------------------------------
Liikevoitto yhteensä 5 331 -3 993
-------------------------------------------------------
Liikevoitto liikevaihdosta, % 6,3 -6,0
-------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut -781 -1 471
-------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja 4 550 -5 464
-------------------------------------------------------
Verot -1 292 -523
-------------------------------------------------------
KAUDEN VOITTO 3 258 -5 987
-------------------------------------------------------
Varat segmenteittäin
-------------------------------------------------------
Mobile Terminals & Software 21 652 16 898
-------------------------------------------------------
Media & Communities 16 202 12 233
-------------------------------------------------------
Business Solutions 13 252 15 416
-------------------------------------------------------
Muut 5 586 7 593
-------------------------------------------------------
Varat yhteensä 56 693 52 140
-------------------------------------------------------
KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

Liikear Aineettom Aineellis Myytävissä olevat Yht.
vo at et sijoitukset
hyödykkee käyttö
t omaisuus
hyödykkee
t
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 32 195 6 632 3 147 110 42 084
1.1.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 536 1 864 2 400
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset -2 169 -19 -2 188
--------------------------------------------------------------------------------
Arvonalentumiset -7 200 -7 200
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden poistot -2 107 -1 050 -3 158
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 22 826 5 061 3 942 110 31 939
31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 22 826 5 061 3 942 110 31 939
1.1.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 2 518 1 688 4 205
--------------------------------------------------------------------------------
Lisäykset 821 821
yrityskaupoista
--------------------------------------------------------------------------------
Vähennykset -11 -11
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden poistot -1 998 -1 409 -3 407
--------------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo 23 647 5 580 4 210 110 33 547
31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJA

1.1.- 1.1.-
31.12.2010 31.12.2009
-----------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR laimennettu 0,25 -0,51
-----------------------------------------------------------------------
Tulos/osake, EUR 0,25 -0,51
-----------------------------------------------------------------------
Oma pääoma/osake, EUR 1,88 2,06
-----------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu 0,36 0,26
-----------------------------------------------------------------------
Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,1 -9,4
-----------------------------------------------------------------------
Oman pääoman tuotto, % 13,7 -27,0
-----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto/liikevaihto, % 6,3 -6,0
-----------------------------------------------------------------------
Net gearing, % 36,6 81,4
-----------------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, % 50,2 36,8
-----------------------------------------------------------------------
MUITA TIETOJA

1.1.- 1.1.-
31.12.2010 31.12.2009
-------------------------------------------------------------
HENKILÖSTÖ 1 120 985
Henkilöstö keskimäärin
-------------------------------------------------------------
Henkilöstö kauden lopussa 1 138 1 063
-------------------------------------------------------------
VASTUUT, tEUR
-------------------------------------------------------------
Omista sitoumuksista annetut vakuudet
-------------------------------------------------------------
Yrityskiinnitykset 9 900 9 900
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
Leasing- ja muut vuokravastuut
-------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 4 620 4 130
-------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 5 690 7 515
-------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 10 310 11 645
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
Korkovaihtosopimuksen nimellisarvo
-------------------------------------------------------------
Erääntyy 1 vuoden kuluessa 0 2 579
-------------------------------------------------------------
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa 4 893 3 321
-------------------------------------------------------------
Erääntyy 5 vuoden kuluttua 0 0
-------------------------------------------------------------
Yhteensä 4 893 5 900
-------------------------------------------------------------
Käypä arvo -54 -172
-------------------------------------------------------------
TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella
oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä
tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta
/ Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma x 100

Source: Millistream