Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toivonen Yhtiöt Oy Tampereen Ruskon jätteenkäsittelyhankkeen YVA-ohjelmasta esitettiin runsaasti mielipiteitä

Lehdistötiedote   •   Helmi 09, 2011 12:35 EET

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY-keskus) on antanut lausunnon Toivonen Yhtiöt Oy:n Tampereen Ruskoon sijoittuvien jätteenkäsittelytoimintojen laajennusta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma).

Jätteenkäsittelyhanke sijaitsee Tampereella Ruskon teollisuusalueella. Toivonen Yhtiöt Oy suunnittelee jätteenkäsittelytoimintojen laajentamista Ruskossa nykyisten toimintojen yhteyteen.

Arviointiohjelmassa esillä on ollut kaksi vaihtoehtoa. Laajennusvaihtoehdossa alueelle tuotavien ja siellä murskaamalla ja hakettamalla käsiteltävien ja välivarastoitavien jätteiden määrä on tarkoitus yli kolminkertaistaa nykyisestä. Raskaan liikenteen määrä kasvaisi vastaavasti. Laajennuksen myötä toiminta muuttuisi ympärivuorokautiseksi. Laajennuksen vaihtoehtona on laajuudeltaan nykyisen toiminnan jatkuminen. Kierrätyspolttoaineen vastaanotto, murskaus ja varastointi siirtyisi molemmissa hankevaihtoehdoissa rakennettaviin käsittelyhalleihin eli ulkoa sisätiloihin. Betoni- ja tiilijätteen murskaus jatkuisi edelleen ulkona.

Arviointiohjelmasta annetuissa lausunnoissa, mielipiteissä ja järjestetyssä yleisötilaisuudessa korostuivat hankkeen vaikutukset maankäyttöön, asumisviihtyvyyteen, virkistykseen ja lähialueen luontoon ja vesistöön. Erityisesti vaikutuksista nousivat esiin melu, murskaamisesta aiheutuva pöly ja mahdolliset haitta-aineet, ilmanlaatu ja toiminnasta aiheutuva haju, lisääntyvä liikenne ja roskaantuminen sekä yhteisvaikutukset lähialueen muiden toimintojen kanssa. Lausunnossa on yhteenveto mielipiteistä. Mielipiteiden allekirjoittajia oli yhteensä noin 100. 

Yhteysviranomaisena toiminut Pirkanmaan ELY-keskus esittää joitakin täydennyksiä arviointiohjelmaan. Hankkeesta aiheutuvia vaikutuksia on tarpeen selvittää sekä nykyisten että hankkeen vaikutusalueelle tulevaisuudessa sijoittuvien asuin- ja työpaikkatoimintojen suhteen myös pidemmällä aikajänteellä, koska hanke sijoittuu tiiviiseen kaupunkirakenteeseen ja alueelle, jossa maankäyttö jatkossa muuttuu. Arvioinnissa on tärkeää arvioida myös yhteisvaikutuksia muiden lähialueen hankkeiden kanssa erityisesti melun, ilmanlaadun, hajuhaittojen ja liikenteen suhteen riittävän laajalla alueella. Toiminnan vaikutuksia hulevesiin ja vesistöön tulee selvittää lisää ja vaikutuksia arvioida riittävien tietojen perusteella. Arvioinnin tulokset tulee esittää havainnollisesti ja vaihtoehtojen vaikutuksia vertaillen.

Yhteysviranomainen esittää lausunnoissa esitettyjen ja yleisön esille tuomien seikkojen huomioimista vaikutusten arvioinnin lisäksi hankkeen jatkosuunnittelussa ja vaikutusten seurannassa. Lisäksi yhteysviranomainen korostaa yleisön tiedottamista hyvissä ajoin ja riittävän laajalla alueella YVA-menettelyn seuraavassa vaiheessa.

Seuraava vaihe arviointiselostus

Ympäristövaikutusten arviointimenettely jatkuu siten, että Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöohjelmasta antaman lausunnon jälkeen YVA-menettelyn toisessa vaiheessa hankkeesta vastaava kokoaa arvioinneista arviointiselostuksen, jonka laatimisessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen siitä antama lausunto. Arviointiselostuksen valmistuttua hankkeesta vastaava toimittaa sen Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka arvioi ympäristöselostuksen riittävyyttä. YVA-menettely päättyy ELY-keskuksen lausuntoon arviointiselostuksesta. 

Lausunto luettavissa:

Yhteysviranomaisen lausunto on yleisön nähtävillä Tampereen Palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B; Lempäälän kunnan palvelupiste, Tampereentie 8; Kangasalan ympäristöpalvelukeskus, Urheilutie 13; sekä lisäksi luettavissa Tampereen kaupunginkirjaston lehtilukusalissa, Hervannan, Kangasalan ja Sääksjärven kirjastoissa sekä Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa ja internetsivuilta www.ely-keskus.fi/pirkanmaa/yva  kohdassa "Vuodesta 2010 alkaen vireille tulleet hankkeet: Vireillä olevat YVA-hankkeet > Jätehuolto>Toivonen Yhtiöt Oy Rusko, Tampere".

Lisätiedot:

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto 7.2.2011 

 

Tiedotus:

Tiedottaja Mari Peltonen, puh. 040 714 6298

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Ylitarkastaja Virve Sallisalmi,  puh. 020 636 0050.