Trainers' House

TRAINERS' HOUSE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 17, 2011 18:53 EET

Tammi-joulukuussa

-- Jatkuvien toimintojen liikevaihto 15,6 milj. euroa (20,5 milj. euroa)
-- Jatkuvien toimintojen operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä
ja kauppahinnan allokointien poistoja 1,1 milj. euroa (1,9 milj. euroa),
7,1 % liikevaihdosta (9,3 %)
-- Jatkuvien toimintojen liiketulos liikearvopoistojen ja alaskirjausten
jälkeen -15,8 milj. euroa (-2,1 milj. euroa), -101,5 % liikevaihdosta
(-10,3 %)
-- Liiketoiminnan rahavirta -1,5 milj. euroa (3,5 milj. euroa)
-- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,24 euroa (-0,09 euroa)


Loka-joulukuussa

-- Jatkuvien toimintojen liikevaihto 4,4 milj. euroa (4,7 milj. euroa)
-- Jatkuvien toimintojen operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä
ja kauppahinnan allokointien poistoja 0,1 milj. euroa (0,9 milj. euroa),
2,7 % liikevaihdosta (19,3 %)
-- Jatkuvien toimintojen liiketulos näiden erien jälkeen -14,7 milj. euroa
(0,4 milj. euroa), -334,8 % liikevaihdosta (8,4 %)
-- Liiketoiminnan rahavirta 0,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa)
-- Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista -0,22 euroa (-0,05 euroa)


Tunnuslukuja kauden päättyessä

-- Rahavarat 3,7 milj. euroa (1,9 milj. euroa)
-- Korollinen velka 9,9 milj. euroa (16,7 milj. euroa) ja korolliset
nettovelat 6,2 milj. euroa (14,8 milj. euroa)
-- Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (gearing) 17,7 % (28,9 %)
-- Omavaraisuusaste 66,8 % (66,5 %)


Trainers' Housen operatiivinen liikevoitto oli positiivinen vuoden viimeisellä
neljänneksellä, mutta liikevaihdon ja tuloksen kehitys oli ennustettua
heikompi.

Yhtiö kirjasi tilinpäätöksessä konserniliikearvoon 14,4 milj. euron
arvonalennuksen. Kirjauksella ei ole rahavirtavaikutusta. Arvonalennuksen
jälkeen Trainers' Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 25,8 milj.
euroa ja omaa pääomaa 35,1 milj. euroa, 66,8 % taseen loppusummasta.

Hallitus nimitti 25.1.2011 uudeksi toimitusjohtajaksi yhtiön
varatoimitusjohtajana toimineen Vesa Honkasen.

Hallitus esittää, että vuodelta 2010 ei jaeta osinkoa.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan ja liikevoiton ennen kauppahinnan
allokointien poistoja paranevan edellisvuoteen verrattuna.TOIMITUSJOHTAJA VESA HONKANEN

Trainers' Housen toiminta on jälkisyklistä. Vuoden 2009 aikana vallinnut
varovaisuus yhtiön asiakkaiden ostokäyttäytymisessä heijastui vielä vuoden 2010
liikevaihtoon ja tulokseen. Yhtiö kirjasi tilinpäätöksessä konserniliikearvoon
14,4 milj. euron arvonalennuksen. Kirjauksella ei ole rahavirtavaikutusta.

Katsausvuosi 2010 sisälsi kuitenkin merkkejä liiketoimintaympäristön
elpymisestä. Vaikka viimeinen neljännes oli ennakoitua huonompi muutaman
merkittävän asiakasprojektin siirryttyä kuluvan vuoden puolelle, uusien
tilausten arvo oli jatkuvissa toiminnoissa 21 % suurempi kuin vuonna 2009.

Vuoden 2010 aikana toteutetut liiketoimintajärjestelyt selkeyttävät Trainers'
Housen toimintaa ja helpottavat yhtiön keskittymistä ydinliiketoimintoihinsa.
Yhä useamassa asiakasprojektissa hyödynnetään laajasti Trainers' Housen
palveluja: Ignis luo asiakkaiden myyjille myyntitilaisuuksia ja auditoi
asiakkaiden totuudenhetkiä asiakas- ja esimiestyössä, valmennuksella
kirkastetaan asiakkaiden strategiaa sekä muutetaan toimintatapoja
tuloksellisemmiksi ja johtamisjärjestelmien avulla (SaaS) varmistetaan
määritellyllä polulla pysyminen.

Trainers' Housen uudet avaukset, Revenue Housen tarjoama järjestelmillä tuettu
myynnin johtamispalvelu ja työhyvinvointia edistävät palvelut ovat herättäneet
suurta kiinnostusta. Molemmista kertyi katsausvuodelle liikevaihtoa.

Trainers' Housen tehtävänä on auttaa asiakkaitaan eteenpäin vahvistamalla arjen
johtajuutta. Yhtiön osaava ja sitoutunut henkilöstö on keskeisessä roolissa
tämän tehtävän toteuttamisessa.


Lisätietoja:
Vesa Honkanen, toimitusjohtaja, 0500 432 993
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115TOIMINTAKATSAUS

Trainers' Housen tehtävänä on auttaa asiakkaitaan eteenpäin vahvistamalla arjen
johtajuutta.

Tätä tehtävää yhtiö toteuttaa tarjoamalla asiakkailleen liiketoimintakriittistä
valmennusta, jonka vipuna käytetään markkinointia (Ignis) ja
johtamisjärjestelmiä (Saas).

Yhtiö on liiketoiminnan myyntien ja rakennemuutosten avulla pyrkinyt kohti
strategian mukaista organisaatiomallia. Rakennemuutosten jälkeen henkilöstön
määrä on alentunut edellisvuoden vastaavan ajankohdan 227 henkilöstä 133
henkilöön.


Muutokset liiketoiminnassa ja yhtiörakenteessa

Yhtiö tiedotti 29.3.2010 yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta Tampereen
yksikössä ja konsernihallinnossa. Niiden päättymisestä tiedotettiin 18.5.2010.
Neuvottelujen tuloksena Tampereen yksikön liiketoiminta päätettiin lakkauttaa
ja lisäksi konsernihallinnon henkilökuntaa vähennettiin irtisanomisin ja
siirroilla asiakkaita palveleviin tehtäviin. Irtisanottuja oli konsernissa
yhteensä 20 henkilöä.

Yhtiö toteutti 13.8.2010 Sentica Kasvurahasto II Ky:n ja AtBusiness Oy:n kanssa
yritysjärjestelyn, jossa yhtiön IT-projektiliiketoiminta myytiin uudelle
yhtiölle. Samanaikaisesti uusi yhtiö osti AtBusiness Oy:n koko osakekannan
Sentica Kasvurahasto II Ky:ltä ja AtBusiness Oy:n henkilöstöomistajilta.

Yhtiön IT-projektiliiketoiminnan kauppahinta oli 9,0 milj. euroa.
Kauppahinnasta yhtiölle maksettiin käteisellä 6,2 milj. euroa ja yhtiö sijoitti
perustettavaan uuteen yhtiöön oman- ja vieraan pääoman ehtoisina
instrumentteina yhteensä noin 2,8 milj. euroa. Yhtiö omistaa järjestelyn
jälkeen 19,9 % uuden yhtiön osakkeista ja äänistä, Sentican Kasvurahasto II Ky
ja uuden yhtiön toimiva johto omistavat loput osakkeista.


Myynnin kehitys

Uusien tilausten arvo oli jatkuvissa toiminnoissa 21 % suurempi kuin vuonna
2009. Tilikauden loppuun mennessä tehdyt sopimukset nostavat SaaS-käyttäjien
määrän 16 tuhannesta yli 19 tuhannen. SaaS-tuotteiden kehityskustannukset
olivat kauden aikana yhteensä 1,1 milj. euroa. Kehityspanokset on kirjattu
kuluksi.


TULOSKEHITYS

Tilivuoden viimeisen vuosineljänneksen liikevaihdon kehitys jäi ennustettua
heikommaksi. Operatiivinen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ja
kauppahinnan allokointien poistoja jäi selvästi edellisen vuoden vertailukauden
tasosta ollen niukasti positiivinen.

Jatkuvat toiminnot

Kolmannella vuosineljänneksellä myydyn IT-projektiliiketoiminnan koko tulos
vuoden alusta kaupantekohetkeen sekä liiketoimintojen myynnistä aiheutunut
kertaluonteinen 4,8 milj. euron luovutustappio on esitetty yhtenä eränä rivillä
tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista. Vastaavasti vuoden 2009
vertailuluvut on muutettu saman rakenteen mukaisiksi.

Raportointikauden jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 15,6 milj. euroa (20,5
milj. euroa). Jatkuvien toimintojen operatiivinen liikevoitto (liiketulos ennen
Trainers' House Oy:n kaupassa syntyneiden kauppahinnan allokointien poistoja)
oli 1,1 milj. euroa, 7,1 % liikevaihdosta (1,9 milj. euroa, 9,3 %).
Liiketoiminnan rahavirta oli -1,5 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

Poistot kauppahinnan allokoinneista

Vuoden 2007 Trainers' House Oy:n kauppahinnasta 10,2 milj. euroa on allokoitu
rajallisen ajan voimassa oleviin aineettomiin omaisuuseriin, jotka poistetaan
kokonaan viiden vuoden aikana. Kauden aikana poistoja kirjattiin 2,0 milj.
euroa. Raportointikauden päättyessä omaisuuseriä oli jäljellä 3,0 milj. euroa.
Vuoden 2011 kokonaisosuus näistä jäljellä olevista poistoista on 1,6 milj.
euroa ja vuoden 2012 osuus 1,4 milj. euroa.


Kertaluonteiset erät

Konserniliikearvo

Kolmannella neljänneksellä IT-projektiliiketoiminnasta saadun kauppahinnan
kohdistaminen yrityskauppaa vastaavalle osalle liikearvoa pienensi yhtiön
taseessa olevaa liikearvoa 10,7 milj. euroa. Yhtiön taseessa oleva liikearvo
oli kauppahinnan kohdistamisen jälkeen 40,3 milj. euroa.

Trainers' Housen hallitus päätti 25.1.2011 madaltaa arvonalentumistesteissä
käytettäviä arvioita tulevien vuosien kannattavuudesta ja liikevaihdon
kasvusta. Tämän johdosta hallitus päätti, että Satama Interactive Oyj:n ja
Trainers' House Oy:n sulautumisen yhteydessä syntynyttä konserniliikearvoa
alennetaan yhteensä noin 14,4 miljoonalla eurolla. Kauppahinnan kohdistamisen
ja arvonalennuksen jälkeen Trainers' Housen konsernitaseessa on jäljellä
liikearvoa noin 25,8 miljoonaa euroa. Edellä esitetyillä liikearvokirjauksilla
ei ole kassavirtavaikutusta.

Uudelleenjärjestelyvaraus

Tilikauden aikana rakennejärjestelyistä aiheutuvia kertaluonteisia kuluja
kirjattiin tilinpäätökseen yhteensä 0,5 milj. euroa.

Henkilöstön vähennyksistä ja ulkomaisten toimipisteiden lopettamisesta
aiheutuviin kuluihin tehtiin vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä 1,4 milj.
euron uudelleenjärjestelyvaraus. Uudelleenjärjestelyvarausta on käytetty
toteutuneisiin kuluihin 0,9 milj. euroa ja sitä on purettu tulosvaikutteisesti
0,2 milj. euroa. 31.12.2010 varausta oli jäljellä 0,3 milj. euroa, jonka
arvioidaan kattavan kaikki vielä kattamattomat rakennemuutoksesta aiheutuvat
kustannukset.

Vuoden 2010 kevään yhteistoimintaneuvottelut johtivat Tampereen yksikön
liiketoiminnan lakkauttamiseen ja koko konsernissa yhteensä 20 hengen
irtisanomisiin. Näistä aiheutunut 0,6 milj. euron kulu kirjattiin toisen
neljänneksen tilinpäätökseen. Uudelleenjärjestelyvarausta käytettiin
toteutuneisiin kuluihin 0,4 milj. euroa ja sitä purettiin tulosvaikutteisesti
0,2 milj. euroa. Tätä varausta ei ole kauden päättyessä jäljellä.

Toisen puolivuotiskauden aikana toteutetuista uusista rakennejärjestelyistä
kirjattiin tilinpäätöksessä 0,1 milj. euron lisäys varaukseen.
Uudelleenjärjestelyvarauksen kokonaismäärä tilikauden päättyessä oli 0,4 milj.
euroa.

Verosaamiset

Tilikaudella toteutetusta IT-projektiliiketoiminnan kaupasta syntyi yhtiölle
verotettavaa tuloa, johon kohdennettiin osa aikaisempina vuosina syntyneistä
vahvistetuista verotappioista. Tämän jälkeen yhtiöllä on 31.12.2010 taseessa
vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia jäljellä yhteensä 1,7
miljoonaa euroa. Tappioiden käyttöaika on 10 vuotta niiden syntymisestä.
Verosaamisista 1,2 milj. euroa vanhenee vuosina 2011 - 2012 ja loput 0,5 milj.
euroa vanhenee vuonna 2019.

Tulos

Liikevoittovertailussa yhtiö käyttää vertailutietona virallisen liikevoiton
lisäksi liikevoittoa ennen Trainers' House Oy:n kaupassa syntyneiden
kauppahinnan allokointien poistoja ja kertaluonteisia eriä (=operatiivinen
liikevoitto). Tämä vertailutieto antaa yhtiön käsityksen mukaan oikeamman kuvan
yhtiön liiketoiminnan tuottokyvystä.

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa
taulukossa:2010 2009
Liikevaihto 15 578 20 464
Kulut:
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -8 093 -11 317
Muut kulut -5 796 -6 484
EBITDA 1 689 2 663
Poistot pysyvistä vastaavista -582 -766
Liikevoitto ennen poistoja 1 107 1 897
kauppahinnan allokoinneista
% liikevaihdosta 7,1 9,3
Poistot kauppahinnan allokoinneista -1 968 -2 033
Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä -861 -136
% liikevaihdosta -5,5 -0,7
Kertaluonteiset erät **) -14 953 -1 979
EBIT -15 814 -2 115
% liikevaihdosta -101,5 -10,3
Rahoitustuotot ja -kulut -1 094 -1 155
Tulos ennen veroja -16 907 -3 270
Tuloverot *) 689 -3 167
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista -16 218 -6 437
% liikevaihdosta -104,1 -31,5
Lopetetut toiminnot ***) -4 781 -579
Tilikauden tulos -20 999 -7 016


*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei
ole vaikutusta rahavirtaan, koska yhtiöllä on taseessa aiemmin vahvistetuista
tappioista syntynyttä verosaamista. Vuoden 2009 tuloslaskelmaan on kirjattu
verosaamisen alaskirjaus 3,7 milj. euroa.

**) Vuoden 2009 kertaluonteiset erät sisältävät uudelleenjärjestelyvarausta 1,2
milj. euroa sekä konserniliikearvosta tehdyn alaskirjauksen 0,8 milj. euroa.
Vuoden 2010 kertaluonteiset erät sisältävät uudelleenjärjestelyvarauksen 0,5
milj. euroa sekä konserniliikearvosta tehdyn alaskirjauksen 14,4 milj. euroa.

***) Lopetetuista toiminnoista on erittely liitetiedoissa.


Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma
ja liiketulos neljänneksittäin vuoden 2009 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).
Q109 Q209 Q309 Q409 2009 Q110 Q210 Q310 Q410 2010
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto 6896 5155 3760 4652 20464 4180 4168 2831 4398 15578
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto 369 372 258 898 1897 588 483 -81 118 1107
ennen
kauppahinnan
poistoja *)
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto -2343 -36 -125 389 -2115 79 -575 -590 -14728 -15814
------------------------------------------------------------------------------

*) ei sisällä kertaluonteisia eriä


PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Trainers' House Oyj ilmoitti 4.8.2010 yritysjärjestelystä jossa se myi IT-
projektiliiketoimintansa 9,0 milj. eurolla. Kauppahinnasta Trainers' Houselle
maksettiin käteisellä noin 6,2 milj. euroa. Yhtiö lyhensi korollista lainaansa
koko käteisosuudella.

Hybridilaina

Trainers' House Oyj laski 15.1.2010 liikkeeseen 5,0 milj. euron kotimaisen
hybridilainan (oman pääoman ehtoinen joukkovelkakirjalaina).

Kotimaiset sijoittajat merkitsivät lainasta 1,0 milj. euron osuuden. Trainers'
House Oyj:n merkittävät omistajat merkitsivät lainasta 4,0 milj. euroa
antamansa merkintäsitoumuksen perusteella. Lainan kuponkikorko on 10,0 %
vuodessa. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se
takaisin kolmen vuoden kuluttua.

Hybridilaina vahvistaa Trainers' House Oyj:n pääomarakennetta ja
rahoitusasemaa. Järjestely myös parantaa yhtiön käyttökatteen ja nettovelkojen
suhdetta. Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa
asemassa. Sitä käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana.
Hybridilainan velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia
oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Hybridilainasta on kirjattu tilinpäätökseen korkoa 31.12.2010 0,5 milj. euroa.
Korko on vuoden lopussa kirjattu omaan pääomaan ja maksettu sijoittajille
21.1.2011.

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli -0,3 milj. euroa (4,7 milj.
euroa) ja niiden jälkeen -1,5 milj. euroa (3,5 milj. euroa).

Investointien rahavirta oli 6,1 milj. euroa (-0,3 milj. euroa), jonka
merkittävin osuus oli IT-projektiliiketoiminnan myynnistä saatu 6,2 milj. euron
käteissuoritus.

Rahoituksen rahavirta raportointikaudella oli -2,8 milj. euroa (-9,0 milj.
euroa). Rahoituksen rahavirtaan vaikutti kuluvalla kaudella korollisten
lainojen lyhentäminen 7,5 milj. eurolla sekä 5,0 milj. euron oman pääoman
ehtoisen lainan nosto.

Kokonaisrahavirta oli 1,8 milj. euroa (-5,8 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 31.12.2010 3,7 milj. euroa (1,9 milj. euroa).
Omavaraisuusaste oli 66,8 % (66,5 %). Nettovelat suhteessa omaan pääomaan
(gearing) tunnusluku oli 17,7 % (28,9 %). Korollista vierasta pääomaa oli
kauden päättyessä 9,9 milj. euroa (16,7 milj. euroa).

Rahoitusriskit

Valuuttariskit ovat vähäisiä, koska Trainers' House toimii pääasiallisesti
euromarkkinoilla. Korkoriskiä hallitaan kattamalla osa korkoriskistä
suojaussopimuksilla. Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja
yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön toimintaympäristön riskit ovat säilyneet ennallaan vuoden aikana.
Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi
haasteellista. Yleisen taloustilanteen myötä tilanne on parantunut, mutta
näkyvyys pidemmälle on edelleen heikko.

Lähiajan riskit

Taseeseen kirjatut liikearvot ja verosaamiset on testattu uudelleen vuoden
vaihteessa. Tehtyjen liikearvotestien perusteella lasketut käyttöarvot
alittivat kirjanpitoarvon 14,4 milj. eurolla mikä johti arvonalennuskirjaukseen
tilinpäätöksessä.

Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön
toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat
oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa joudutaan vastaisuudessakin
kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön
rahavirtaan.

Trainers' House Oyj:n konsernitase sisälsi raportointikauden lopussa
aikaisempien vuosien vahvistetuista tappioista syntyneitä verosaamisia 1,7
milj. euroa. Mikäli yhtiön verotettava tulos vuosina 2011 - 2012 ei yllä
yhteensä noin 4,6 milj. euroon, on olemassa vaara, että jokin osa
konsernitaseen 1,2 milj. euron verosaamista jää hyödyntämättä ja joudutaan
kirjaamaan alas. Verosaamisista 0,5 milj. euroa vanhenee vuonna 2019.
Mahdollisella alaskirjauksella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Trainers' House Oy:n ja Satama Interactive Oyj:n sulautumisen yhteydessä yhtiö
solmi 40 milj. euron lainasopimuksen. Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä oli tähän
lainasopimukseen liittyviä lainoja jäljellä 9,2 miljoonaa euroa.
Lainasopimuksessa on tavanomaiset kovenantit, mukaan lukien nettovelkojen ja
käyttökatteen suhdetta mittaava kovenantti.

Varmistaakseen, että yhtiö täyttää lainasopimuksessa olevan nettovelkojen ja
käyttökatteen suhdetta mittaavan kovenantin, yhtiö laski 15.1.2010 liikkeelle
5,0 milj. euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan (nk.
hybridilainan).

Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla, on mahdollista, että
kovenantit eivät täyty ja yhtiön rahoituskustannukset nousevat.

Riskeistä yleensä

Trainers' House on asiantuntijaorganisaatio. Markkina- ja liiketoiminnan riskit
kuuluvat liiketoimintaan ja niiden suuruutta on vaikea määrittää. Tyypilliset
riskit tällä alueella liittyvät esimerkiksi yleiseen taloudelliseen
kehitykseen, asiakasjakaumaan, teknologiavalintoihin, kilpailutilanteen
kehittymiseen sekä henkilöstökulujen kehitykseen. Riskejä hallitaan tehokkaalla
myynnin, henkilöresurssien sekä liikekulujen suunnittelulla ja säännöllisellä
seurannalla, mikä mahdollistaa nopeat toimenpiteet olosuhteiden muuttuessa.

Trainers' Housen menestys asiantuntijaorganisaationa riippuu myös sen kyvystä
houkutella ja pitää palveluksessaan osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstöriskejä
hallitaan kilpailukykyisen palkan lisäksi kannustusjärjestelmillä ja
panostuksilla henkilöstön koulutukseen, uramahdollisuuksiin sekä yleiseen
viihtyvyyteen.

Riskeistä on laajemmin kerrottu yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla
osoitteessa www.trainershouse.fi - Sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Raportointikauden päättyessä konsernin palveluksessa työskenteli 133 (156)
henkilöä.


HALLITUS

Trainers' Housen hallituksessa ovat edellisestä yhtiökokouksesta lukien
toimineet seuraavat henkilöt: Aarne Aktan, puheenjohtaja, Tarja Jussila, Kai
Seikku ja Matti Vikkula.

Hallitus kokoontui vuonna 2010 13 kertaa. Jäsenten läsnäoloprosentti
hallituksen kokouksissa oli 96 %.


TOIMIVA JOHTO

Trainers' House Oyj:n toimitusjohtajana toimi raportointikaudella Jari
Sarasvuo. Varatoimitusjohtajina toimivat Vesa Honkanen koko tilikauden ja Jarmo
Lönnfors 13.8.2010 saakka. Yhtiön talousjohtajana toimii Mirkka Vikström.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers' House
Oyj (TRH1V).

Raportointikauden päättyessä Trainers' House Oyj:n osakekanta oli 68.016.704
osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Kauden aikana
osakekannassa ja osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 16,0 milj.
osaketta, 23,6 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (20,6 milj. osaketta,
30,3 %) ja 6,8 milj. euroa (11,5 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,53 euroa
(0,71 euroa), alin 0,33 euroa (0,42 euroa) ja päätöskurssi 0,36 euroa (0,44
euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,42 euroa (0,56 euroa). Osakekannan
markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 31.12.2010 oli 24,5 milj. euroa
(29,9 milj. euroa).


HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Trainers' House Oyj:lla on voimassa yksi optio-ohjelma yhtiön henkilöstölle
osana henkilöstön sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.

Yhtiön 25.3.2010 pidetty yhtiökokous päätti laskea liikkeelle
henkilöstöoptio-ohjelman Trainers' Housen ja sen tytäryhtiöiden
avainhenkilöille.

Optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 5.000.000 kappaletta ja ne
oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.000.000 yhtiön uutta tai sen
hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta
2010A optioilla on 0,46 euroa. 2010B optioiden merkintähinta perustuu Trainers'
House Oyj:n osakkeen vallitsevaan markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä
maaliskuussa 2011. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on
optio-oikeuksilla 2010A 1.9.2011 - 31.12.2012 ja optio-oikeuksilla 2010B
1.9.2012 - 31.12.2013.

Optioita on jaettu henkilöstölle vuoden 2010 aikana yhteensä 1,8 milj.
kappaletta. 2010A optioita on jaettu 0,9 milj. kappaletta ja 2010B optiota 0,9
milj. kappaletta. Optioista on kirjattu kulua vuodelle 2010 0,02 milj. euroa.


OMISTUSMUUTOKSET

Trainers' House vastaanotti 20.7.2010 seuraavan ilmoituksen omistusosuuden
muuttumisesta: Smartum Oy:n osuus Trainers' House Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä on 20.7.2010 ylittänyt 1/20. Ilmoituksen jälkeen Smartum Oy on
edelleen lisännyt omistustaan ja on yhtiön toiseksi suurin osakkeenomistaja.
Smartum omisti 31.12.2010 yhteensä 4.250.000 osaketta, vastaten 6,25 prosenttia
Trainers' House Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä.

Yhtiön omistusrakenne sekä suurimmat omistajat ovat nähtävissä yhtiön
internet-sivuilla www.trainershouse.fi - sijoittajille.


KAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Trainers' House Oyj:n hallitus nimitti yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi DI
Vesa Honkasen 25.1.2011 lukien.

Vesa Honkanen on toiminut yhtiössä vuodesta 1997 alkaen, viimeksi
varatoimitusjohtajana vastaten Trainers' House Oyj:n valmennusliiketoiminnasta.
Aiemmin Honkanen on toiminut mm. Trainers' House Oy:n toimitusjohtajana.

Trainers' House Oyj:n aiempi toimitusjohtaja Jari Sarasvuo tulee olemaan
ehdolla yhtiön hallitukseen 23.3.2011 pidettävässä yhtiökokouksessa. Sarasvuo
jatkaa täysipäiväisesti yhtiön palveluksessa keskittyen jatkossa asiakastyöhön
ja yhtiön palvelukonseptien kehittämiseen.TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT

Konserni luopui IT-projektiliiketoiminnastaan elokuussa 2010. Vuoden 2009
vertailutiedot on muutettu vastaamaan jatkuvien ja lopetettujen toimintojen
rakennetta.

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti.

Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet
tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2009, on esitetty
yksityiskohtaisesti vuoden 2009 vuositilinpäätöksessä. Käyttöönotto ei
aiheuttanut tilinpäätöksen laskentaperiaatteisiin sellaisia muutoksia, että
esitettyjä vertailutietoja tulisi muuttaa takautuvasti.

Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja
standardeja: muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös,
IFRS-standardeihin tehdyt parannukset (huhtikuu 2009), muutos IAS 32:een
Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Classification of Rights Issues.
Käyttöönotetuilla uusilla standardeilla ei ole ollut vaikutusta tulokseen.

Trainers' House on tässä tilinpäätöstiedotteessa noudattanut samoja
tunnuslukujen laskentaperiaatteita kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä.
Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2009 vuosikertomuksen
tilinpäätösliitteestä sivulta 56.

Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt koko vuoden luvut ovat tilintarkastettuja.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)Konserni Konserni Konserni Konserni
01.10.-- 01.10.-- 01.01.-- 01.01.--
31.12.10 31.12.09 31.12.10 31.12.09
JATKUVAT TOIMINNOT

LIIKEVAIHTO 4 398 4 652 15 578 20 464

Liiketoiminnan muut tuotot 119 24 263 101

Kulut:
Materiaalit ja palvelut 843 439 2 231 2 499
Työsuhde-etuuksista 2 356 2 386 8 522 11 765
aiheutuvat kulut
Poistot 594 652 2 549 2 799
Arvonalentumiset 14 445 14 445 804
Liiketoiminnan muut kulut 1 008 811 3 908 4 813
Liiketulos -14 728 389 -15 814 -2 115

Rahoitustuotot ja kulut -345 -382 -1 094 -1 155

Tulos ennen veroja -15 073 7 -16 907 -3 270

Tuloverot*) 207 -3 566 689 -3 167

Tilikauden tulos -14 866 -3 558 -16 218 -6 437
jatkuvista toiminnoista

Lopetetut toiminnot -38 24 -4 781 -579

TILIKAUDEN TULOS -14 904 -3 534 -20 999 -7 016

Muut laajan tuloksen erät:
Ulkomaiseen yksikköön 7 11
liittyvät muuntoerot
Rahavirran suojaukset 50 67 178 -121
Muihin laajan tuloksen -13 -18 -46 31
eriin liittyvät verot

Tilikauden muut 37 57 132 -79
laajan tuloksen erät
verojen jälkeen

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -14 867 -3 478 -20 867 -7 095

Tilikauden tuloksen jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -14 904 -3 534 -20 999 -7 016

Tilikauden laajan tuloksen
jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille -14 867 -3 478 -20 867 -7 095

Osakekohtainen tulos:
Jatkuvien toimintojen tilikauden -0,22 -0,05 -0,24 -0,09
tuloksen osakekohtainen tulos
Oman pääoman ehtoisen lainan -0,01 -0,01
sijoittajille kuuluva
osakekohtainen tulos
Osakekohtainen tulos, jatkuvat -0,22 -0,05 -0,24 -0,09
toiminnot
Lopetettujen toimintojen -0,00 0,00 -0,07 -0,01
tilikauden tuloksen
osakekohtainen tulos
Emoyhtiön omistajille kuuluva -0,22 -0,05 -0,31 -0,10
osakekohtainen tulos
Tilikauden tuloksesta laskettu -0,22 -0,05 -0,31 -0,10
osakekohtainen tulos

Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin
laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.


TASE IFRS (Teur)Konserni Konserni
31.12.10 31.12.09

VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 1 032 506
Liikearvo 25 806 50 968
Muut aineettomat hyödykkeet 12 871 15 028
Muut rahoitusvarat 202 3
Muut saamiset 3 127 513
Laskennalliset verosaamiset 1 717 3 458
Pitkäaikaiset varat yhteensä 44 754 70 477

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 11 12
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 121 4 862
Rahavarat 3 686 1 858
Lyhytaikaiset varat yhteensä 7 817 6 733

VARAT YHTEENSÄ 52 571 77 209


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 881 881
Ylikurssirahasto 13 943 13 943
Suojausinstrumenttien rahasto -129 -260
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31 872 31 872
Muu oman pääoman rahasto 4 614
Kertyneet voittovarat -16 062 4 921
Oma pääoma yhteensä 35 119 51 357

Pitkäaikaiset velat
Laskennalliset verovelat 3 288 3 800
Pitkäaikaiset muut velat 4 649 15 336

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat 9 515 6 717

Velat yhteensä 17 452 25 853

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 52 571 77 209


RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)Konserni Konserni
01.01.-- 01.01.--
31.12.10 31.12.09

Tilikauden tulos -20 999 -7 016
Oikaisut tilikauden tulokseen 22 447 8 051
Käyttöpääoman muutos -1 740 3 670
Rahoituserät -1 176 -1 166
Liiketoiminnan rahavirta -1 468 3 538

Liiketoiminnan myynti 6 183
Investoinnit aineellisiin ja -118 -335
aineettomiin hyödykkeisiin
Investointien rahavirta 6 065 -335

Maksetut osingot -3 401
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -6 200 -1 250
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 250 -3 750
Oman pääoman ehtoisten lainojen nostot 4 962
Rahoitusleasingvelkojen maksut -281 -121
Pitkäaikaisten saamisten lisäykset -487
Rahoituksen rahavirta -2 769 -9 009

Rahavarojen muutos 1 828 -5 806
Rahavarat kauden alussa 1 858 7 664
Rahavarat kauden lopussa 3 686 1 858


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääomaOsake Yli Suojaus Sijoi Muu Muun Kerty Yh
pääoma kurssi instru tetun oman to neet teensä
rahasto ment vapaan pää erot voit
tien oman oman to
rahasto pää rahas varat
oman to
rahas
to
-----------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 881 13 943 -171 31 872 -11 15 339 61 853
01.01.2009
-----------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos -89 11 -7 016 -7 095
-----------------------------------------------------------------------------
Osingonjako -3 401 -3 401
-----------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 881 13 943 -260 31 872 4 921 51 357
31.12.2009
-----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 881 13 943 -260 31 872 4 921 51 357
01.01.2010
-----------------------------------------------------------------------------
Laaja tulos 132 -20 999 -20 867
-----------------------------------------------------------------------------
Hybridilaina 4 614 4 614
-----------------------------------------------------------------------------
Osakeperus-- 15 15
teisten
maksujen
kustannus
-----------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 881 13 943 -129 31 872 4 614 -16 062 35 119
31.12.2010
-----------------------------------------------------------------------------

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni Konserni
01.01.-- 01.01.--
31.12.10 31.12.09

Varaukset 1.1. 346 0
Varausten lisäys 675 1 400
Varausten käyttö -633 -1 054
Varaukset 31.12. 389 346


HENKILÖSTÖ Konserni Konserni
01.01.-- 01.01.--
31.12.10 31.12.09

Henkilöstö keskimäärin 150 203
Henkilöstö kauden lopussa 133 156


VASTUUSITOUMUKSET (Teur) Konserni Konserni
31.12.10 31.12.09
Omista sitoumuksista 12 894 15 877
annetut vakuudet ja vastuut

Koronvaihtosopimukset
Käypä arvo -174 -349
Nimellisarvo 8 427 15 926


LOPETETUT TOIMINNOT (Teur)

Myydyn yksikön toimintojen tulos, sen luovutuksesta johtuvat voitot/tappiot
sekä osuus rahavirroista olivat seuraavat:
Konserni Konserni
01.01.-- 01.01.--
13.08.10 31.12.09

Tuotot 4 877 7 184
Kulut -4 715 -7 763
Voitto/tappio ennen veroja 162 -579
Verot -42
Voitto/tappio verojen jälkeen 120 -579

Voitto myydyn yksikön 7 860
luovutuksesta ennen veroja
Liikearvosta kohdistettu osuus -10 717
liiketoimintakauppaan
Luovutustappio ennen veroja -2 857
Verot -2 044
Tilikauden tulos -4 781 -579
lopetetuista toiminnoista

Osakekohtainen tulos lopetetut toiminnot:
Laimentamaton osakekohtainen tulos (eur) -0,07 -0,01
Laimennusvaikutuksella oikaistu -0,07 -0,01
osakekohtainen tulos (eur)


Myydyn yksikön myynnin vaikutus konsernin taloudelliseen asemaanKonserni
13.08.10
Muut aineettomat hyödykkeet 22
Saamiset 1 419
Ostovelat ja muut velat -301
Varat ja velat yhteensä 1 140

Rahana saatu vastike 6 183
Luovutetun yksikön rahavarat 0
Rahavirtavaikutus 6 183

MUITA TUNNUSLUKUJA Konserni Konserni
31.12.10 31.12.09

Omavaraisuusaste (%) 66,8 66,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing,%) 17,7 28,9
Oma pääoma/osake (eur) 0,52 0,76
Oman pääoman tuotto (%) -37,5 -11,4
Sijoitetun pääoman tuotto (%) -27,8 -2,6


Helsingissä 17.2.2011

TRAINERS' HOUSE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:
Vesa Honkanen, toimitusjohtaja, 0500 432 993
Mirkka Vikström, talousjohtaja, 050 376 1115

JAKELU
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi - Sijoittajille

Source: Millistream