Valtioneuvosto

Tulevaisuuskatsaus: Haasteina työllisyysasteen ja tuottavuuden nosto

Lehdistötiedote   •   Syys 11, 2010 08:08 EEST

Ilman merkittävää työllisyysasteen ja tuottavuuden nousua talouteen muodostuu pysyvä kestävyysvaje. Asetettu 78 % työllisyysastetavoite tulee saavuttaa nopeasti. Julkiselle sektorille tuottavuuden nostaminen on erityinen ponnistus. Keskeisten taloudellista perustaa laajentavien sektorien viennin tulee kasvaa nopeammin kuin mitä niiden kasvu on maailmantaloudessa. Tämä on mahdollista, mutta vaatii merkittäviä toimenpiteitä innovaatio-, työ-, energia- ja aluepolitiikassa.

Nämä arviot sisältyvät työ- ja elinkeinoministeriössä virkamiestyönä laadittuun tulevaisuuskatsaukseen, joka toimitettiin 10.9.2010 valtioneuvoston kansliaan. Katsaus on näkemys 2010-luvun haasteista. Siinä esitellään myös toimenpiteitä, joilla TEM:n hallinnonalan on tarkoitus vastata haasteisiin niin, että väestön hyvinvointi sekä talouden kestävä kilpailukyky paranevat.

Ministeriöt laativat katsaukset valtioneuvoston kanslian pyynnöstä. Tavoitteena on lisätä näin avoimuutta seuraavan hallitusohjelman valmisteluun. TEM noudatti omassa valmistelussaan avointa menettelyä, jossa katsauksen eri versiot olivat kuukausien ajan verkossa nähtävänä ja kommentoitavana.

TEM:n tulevaisuuskatsauksen johtavana ajatus on, että Suomella on hyvät mahdollisuudet parantaa kansantalouden kilpailukykyä ja edistää väestön hyvinvointia. Katsauksen keskeisimmät kehittämisehdotukset ovat:

·         Kansallinen t&k&i-rahoitus pidetään 4 % tasolla BKT:sta. Julkisen rahoituksen osuus olisi kolmannes. Rahoituksessa tavoitellaan entistäkin parempaa tuloksellisuutta. Suoria tukia keskitetään nimenomaan innovaatiotoimintaan ja palkitaan kasvavia edelläkävijäyrityksiä.

·         Kasvua tavoitellaan ulottamalla innovaatiotoimintaa nykyistä laaja-alaisemmin kysyntä- ja käyttäjälähtöisesti yksityiselle ja julkiselle sektorille, muun muassa palveluihin ja ei-teknologiseen kehittämiseen. Yritysten innovaatiotoiminnan laajentamista edistetään ottamalla käyttöön suoria tukia täydentävä kaikki toimialat kattava verokannustin. Julkisten hankintojen menettelytapoja uudistetaan kansantalouden innovatiivisuuden lisäämiseksi.

·         Julkiset työvoimapalvelut ja yrityspalvelut nivelletään paremmin yhteen. Yrityspalvelujärjestelmän työnjakoa yksityisten ja julkisten palveluiden välillä selkiytetään.

·         Uusia kansainvälistymisen edistämisen instrumentteja kehitetään ja haetaan uusia markkinoita. Yritysten kytkeytymistä ylikansallisiin arvoverkostoihin tuetaan. Yksityisen pääoman riskinoton kannusteita lisätään. Hallinnollista taakkaa vähennetään.

·         Ympäristö- ja luonnonvara-alojen kehittämiseen kohdennetaan erityistoimia alan liiketoiminnan saamiseksi vahvaan kasvuun. Viennissä hyödynnetään kansainvälisten ilmastotavoitteiden aiheuttama paine uusiutuvan energian investointituotteisiin ja palveluihin.

·         Avoimille työmarkkinoille työllistymistä tehostetaan. Aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä aikaistetaanniin, että niitä tarjotaan kaikille viimeistään vuoden kuluessa työttömyyden alkamisesta. Palveluja ja koulutusta kohdistetaan asiakaslähtöisesti ja vaikuttavuuden perusteella nuorten nopeaan työllistymiseen ja pitkäaikaistyöttömyyden kääntämiseen laskuun. Yksityisten työvoimapalveluiden mahdollisuuksia rakenteellisen työttömyyden alentamisessa vahvistetaan. Käynnistetään laajamittainen kokeiluhanke, jossa palvelujen tuottajilta hankitaan työllistymiseen tähtääviä palvelukokonaisuuksia.

·         Syrjäytymisvaarassa olevien pudokkaiden määrän minimoimiseksi valmistellaan ja toteutetaan erillinen ohjelma yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

·         Alueiden yhteistyötä tehostetaan tavoitteena toimiva, monikeskuksinen aluerakenne, jossa keskusalueet ja ympäröivät alueet verkostoituvat alueen elinkeinotoiminnan ja palvelujen kehittämiseksi. Metropolialueen kokonaisvaltaista kehitystä kansantalouden vetureina vahvistetaan yhteisin sopimusmenettelyin valtion kanssa.

·         Energiantuotannossa varmistetaan ilmastotavoitteiden saavuttaminen ja kohtuulliset hinnat. Energiantuottajille mahdollistetaan vakaa kustannustehokkuutta edistävä toiminta.

TEM:n tulevaisuuskatsaus on ministeriön verkkopalvelussa osoitteessa: www.tem.fi/TEM_tulevaisuuskatsaus (http://www.tem.fi/index.phtml?s=3953).

Lisätiedot:

kansliapäällikkö Erkki Virtanen, TEM, puh. 010 606 3502

alivaltiosihteeri Markku Wallin, TEM, puh. 010 604 8010