Valtioneuvosto

Tulevalle hallitukselle kehitteillä parempia työvälineitä tilanneherkkyyteen ja politiikkakokonaisuuksien hallintaan

Lehdistötiedote   •   Syys 23, 2010 22:23 EEST

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä sai torstaina 23. syyskuuta katsauksen hallitusohjelman seurantamenettelyn ja ohjelmajohtamismallin kokemuksista. Ministerityöryhmä jatkaa asian käsittelyä syksyn aikana. Käsittelyn pohjana oli valtioneuvoston kanslian teettämä selvitys.

Selvityksen mukaan poliittinen koordinaatio toimii suomalaisessa hallituskäytännössä hyvin. Näin on erityisesti tiukan paikan tullen, kuten esimerkiksi elvytyspaketin valmistelu osoitti. Hallituksella on myös mahdollisuuksia tarkistaa harjoitetun politiikan suuntaa hallituskauden aikana, kuten tapahtui tällä vaalikaudella mm. hallituksen politiikkariihessä helmikuussa 2009.

Tarve nopeampaan ja parempaan tilanneherkkyyteen kasvaa kuitenkin jatkuvasti. Hallituspolitiikan kokonaisuuden hallinnassa ja ministeriörajat ylittävien politiikkakokonaisuuksien, kuten politiikkaohjelmien, johtamisessa on edelleen kehitettävää. Myöskään hallituksen päätöksenteon tukeminen parhaalla tutkimus- ja arviointitiedolla ei ole riittävän systemaattista.

Selvityksen mukaan jatkossa tarvitaan parempia työvälineitä hallituksen nopeaan reagointiin äkillisten muutostarpeiden ilmetessä. Samalla olisi vahvistettava kykyä ennakoida pidemmän aikavälin yhteiskunnallisia kehityssuuntia nykyistä herkemmin. Hallituksen nykyiset työskentelymuodot on koettu osin tarpeettoman jäykiksi, ja esimerkiksi ministeriryhmien ja erilaisten ohjelmapapereiden määrää olisi tarkasteltava kriittisesti.

Laajojen politiikkatavoitteiden toteuttamista haittaa osin ministeriöiden vahvat sektorirajat sekä strategisen ja taloudellisen ohjauksen heikko yhteys. Selvityksessä esitettyjen suositusten mukaan olisi tärkeää, että seuraavan hallituksen aloittaessa luodaan valmiuksia luopua vanhentuneista käytännöistä ja toiminnoista, jotta uusille avauksille jää tilaa. Käytettävissä olevat panokset on välttämätöntä suunnata selkeisiin poliittisiin prioriteetteihin erityisesti nyt, kun julkisen talouden kestävyys edellyttää jatkossa nykyistäkin tiukempaa menokuria. Lisäksi sektoritutkimuksen sekä arvioinnin voimavaroja esitetään kohdennettavan paremmin hallituksen strategisiin kohteisiin.

Hallitustyöskentelyn menettelyjen kehittämistarpeiden arvioimiseksi on haastateltu laaja joukko poliittisia päättäjiä ja johtavia virkamiehiä. Arvioinnin on toteuttanut johtaja Petri Eerola Talent Partners Public Consulting Oy:stä. Arviointi on osa kehittämishanketta, joka valmistelee suosituksia seuraavalle hallitukselle hallitusohjelmakokonaisuuden toimeenpanoa edelleen tehostavista menettelyistä. Hankkeen tuki- ja seurantaryhmää johtaa pääministerin valtiosihteeri Mika Rossi. Valtioneuvoston kansliassa valmisteltava hanke tukeutuu myös kansainväliseen aineistoon ja kokemuksiin siitä, miten eri maissa hallitusten johtamisedellytyksiä on kehitetty.

http://www.vnk.fi/julkaisut/listaus/julkaisu/fi.jsp?oid=306049

Lisätietoja: valtiosihteeri Mika Rossi, p. 09 1602 2006 ja erityisasiantuntija Taina Kulmala, p. 09 1602 2365, valtioneuvoston kanslia sekä johtaja Petri Eerola, Talent Partners Public Consulting Oy, p. 040 522 9026