Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Turun Pansioon suunnitteilla olevan voimalaitoksen ympäristövaikutukset arvioitu

Lehdistötiedote   •   Kesä 15, 2011 17:25 EEST

Turku Energia suunnittelee sähköä ja lämpöä tuottavan monipolttoaine -voimalaitoksen rakentamista Turun Pansion satama-alueelle. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus on ollut nähtävänä ja yhteysviranomaisen lausunto siitä on annettu.

Voimalaitos suunnitellaan parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan perustuen. Polttotekniikkana on ns. kiertopetitekniikkaan.  Keskimääräisen polttoainejakauman on arvioitu olevan puu 70 % ja turve 30 % tai puu 30 %, turve 30 % ja kivihiili 40 %. Hankkeen toteuttamisvaihtoehdot ovat: VE1 polttoaineteho 250 MW ja VE2 polttoaineteho 450 MW. Vaihtoehtojen sijainti ja tekniset ominaisuudet ovat samoja. Nollavaihtoehtona arvioidaan tilannetta, jossa voimalaitosta ei rakenneta Pansioon. 

Hanke liittyy Naantalin voimalaitoksen käyttöiän päättymiseen ja sen kaukolämmön tuotannon korvaamiseen. Pansion voimalaitoshanke on yksi vaihtoehto Turun alueen energiantuotantokapasiteetin ylläpitämiseksi. Muita vaihtoehtoja on Fortum Power and Heat Oy:n suunnittelemat voimalaitosratkaisut olemassa olevan Naantalin voimalaitoksen korvaamiseksi. Naantalin voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on omana menettelynään käynnissä.

Arviointiselostuksesta on annettu 12 lausuntoa ja viisi mielipidettä.

Yhteysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto

Hankkeen arviointiselostus on selkeä kokonaisuus ja käytetty aineisto ja asiantuntemus ovat riittävän monipuolisia.  Arviointiselostuksessa on pienehköjä täsmennystarpeita, jotka tuodaan esille seuraavassa:

Vaikutusten tarkastelualue on noin viisi kilometriä, mitä voidaan pitää riittävänä.  Voimalaitoksen ja kuljetusten vaikutus ilmanlaatuun on tehdyn tarkastelun perusteella todettu arviointiselostuksessa perustellusti lieväksi. Voimalaitoksen päivittäisten polttoainekuljetusten liikennemääräksi on arvioitu 134-222 raskasta ajoneuvoa ja lisäksi paketti- ja henkilöautoliikenteen lisäys on 50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen lisäys on todettu merkittäväksi Pansiontien loppupäässä.

Savukaasupäästöjen (typenoksidit, rikkidioksidi, hiukkaspäästöt) arvioinnissa on käytetty Ilmatieteen laitoksen matemaattis-fysikaalista leviämismallia. Päästöjen raskasmetallipitoisuudet ja VOC-päästöt on arvioitu. Kuljetusten typenoksidipäästöt on laskettu ja tehty päästöjen leviämisselvitys. Saatujen laskelmien tuloksia on verrattu ohje- ja raja-arvoihin.  Vaikutus ilmanlaatuun on todettu arviointiselostuksessa lieväksi.  

Hankkeessa melun vaikutusta on selvitetty voimalaitosmelun mallinnuksella ja tieliikennemelun laskennalla. Voimalaitoksen ja maantiekuljetusten aiheuttama melu lisättynä nykyiseen melutasoon nostaa päivä- ja yöaikaiset melutasot ohjearvojen ylärajoille.  Selostuksessa on todettu, että tietyin edellytyksin hanke ei nosta lähialueen melutasoa meluohjearvojen yli, mikä on myös ELY-keskuksen näkemyksen mukaan mahdollista. Melun vaikutusarviota on kuitenkin tarpeen tarkentaa melun ympäristöluvan käsittelyssä. Luvan myöntämisen edellytyksenä on valtioneuvoston asetuksen mukaisten melutasovaatimusten täyttyminen.

Hankkeella on mahdollisesti vaikutuksia Natura 2000 -verkostoon kuuluvaan Ruissalon lehtojen alueeseen. Hankkeen arviointiohjelmaa koskeneessa ELY-keskuksen lausunnossa edellytettiin, että arvion tulee perustua ajantasaiseen ja asianmukaiseen lähtötietoon. Arvion tulee käsittää nimenomaan suunniteltavan voimalaitoksen mahdolliset vaikutukset Natura-arvoille yhdessä muiden alueella jo olevien ja hyväksyttyihin suunnitelmiin perustuvien toimintojen kanssa. Arviointiselostuksessa on katsottu, että voimalaitoksen sijoittaminen ei lisäisi alueen rikki- ja typpipäästöjä siten, että luonnonsuojelualueilla voimassa olevia ilmanlaadun raja-arvot ylittyisivät. Luontoarvoja heikentävien vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että haitallisia raja-arvoja ei tarkkaan tunneta.  Natura-tarvearviointi on asianmukainen, mutta yhteenvedossa yhteisvaikutusten osuus jää ylimalkaiseksi.  ELY-keskus toteaa myös, että nyt tehty arvio edellyttää tarkistamista lupa-asian käsittelyn yhteydessä.

ELY-keskus pitää arviointiselostuksessa esitettyä seurantaa erityisesti Natura-vaikutusten osalta tarpeellisena. Vaikutusten seuranta Ruissalon lehtojen Natura-alueella, erityisesti rehevöittävän typpilaskeuman haittavaikutukset runsaslajisille kuiville ja tuoreille niityille ja kasvipeitteisille silikaattikallioille tulisi toteuttaa kaikkien alueen toimijoiden yhteistarkkailuna. Siitä saatava seurantatieto helpottaisi mm. alueella tapahtuvissa hankkeissa ja niiden muutoksissa Natura-arvioinnin tarpeen harkintaa.

Yhteysviranomaisen lausunnossa on tarkasteltu, onko arviointiselostuksessa esitetyt vaikutukset käsitelty YVA-lain ja -asetuksen mukaisesti. Yhteysviranomaisen lausunnossa on otettu huomioon arviointiselostuksen kuulemisvaiheessa annetut lausunnot ja esitetyt mielipiteet.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Seija Savo, p. 040 769 9066