Turvatiimi

TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2010

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2010 10:42 EET

Q3:N AIKANA TEHDYT MERKITTÄVÄT TEHOSTUSTOIMET PARANTAVAT YHTIÖN KILPAILUKYKYÄ

Q3 LYHYESTI

- Liikevaihto 9 436,0 tuhatta euroa(6 746,1)
- Käyttökate -655,0 tuhatta euroa(80,4)
- Liiketulos -921,8 tuhatta euroa(-198,8)
- Tulos per osake -0,01 € (0,00)
- Omavaraisuusaste 38,1 % (50,0%) ja nettovelkaantumisaste 53,0 % (40,5%)
- Yhtiössä toteutettiin katsauskaudella merkittäviä tehostustoimia.
Tehostustoimet ja Otso kaupan synergiaedut vaikuttavat tulokseen vasta vuonna
2011.
- Turvatiimi ennustaa, että konsernin vuoden 2010 liikevaihto nousee noin 32
miljoonaan euroon (aikaisempi ennuste 31,5 milj. euroa). Liiketulos, joka
sisältää huomattavat kertaluontoiset kulut, jää vuotta 2009 merkittävästi
alemmaksi.


TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI KATSAUSKAUDEN TULOKSESTA

Turvatiimi Oyj:n liikevaihto ja liiketulos eivät ole vuoden 2010 aikana
kehittyneet odotusten mukaisesti. Epäsuotuisaan kehitykseen vaikuttivat jo
vuonna 2009 alkanut kysynnän heikentyminen ja kilpailutilanteen kiristyminen,
johon yhtiö ei riittävän nopeasti pystynyt toimillaan vastaamaan.

Tulokseen ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet myös kertaluontoiset kulut,
jotka johtuvat yritysjohdossa tapahtuneista henkilövaihdoksista sekä
tulosvaikutteisesti kirjattavista Otso Palvelut Oy:n osakkeiden hankinnasta
syntyneistä kuluista.

Kannattavuuden parantamiseksi Turvatiimissä toteutettiin kolmannella
vuosineljänneksellä merkittäviä toimenpiteitä palvelutuotannon tehostamiseksi ja
kustannussäästöjen saavuttamiseksi. Tehostamistoimenpiteiden
kokonaissäästötavoite oli 2,0 milj. euroa. Henkilöstökustannusten osalta
säästötavoite vastasi 25-35 henkilötyövuoden kustannuksia. Toimenpiteisiin
kuuluivat 31.8.2010 käynnistetyt YT-neuvottelut. Neuvottelut saatettiin
toimihenkilöiden osalta päätökseen 29.9.2010. Neuvotteluiden seurauksena
päädyttiin ratkaisuun, joka merkitsee 26 toimihenkilön työsuhteen irtisanomista.
Tehostamistoimenpiteiden kaikki vaikutukset toteutuvat vuoden 2011 aikana.


KONSERNIN AVAINLUVUT


--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 7-9/2010 | 7-9/2009 | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto | 9 436,0 | 6 746,1 | 22 591,3 | 20 534,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate | -655,0 | 80,4 | -2 110,6 | 486,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos | -921,8 | -198,8 | -2 759,6 | -155,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja | -1 006,3 | -233,5 | -2 955,9 | -279,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos | -996,9 | -232,1 | -2 943,7 | -274,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | | | 38,1 % | 50,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | | | 53,0 % | 40,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake laimentamaton, | -0,01 | 0,0 | -0,02 | 0,00 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake laimennettu, | -0,01 | 0,0 | -0,02 | 0,00 |
| EUR | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA

Turvatiimi Oyj ja YIT allekirjoittivat sopimuksen kuva- ja kulunvalvontaan,
rikosilmoittimiin sekä niihin liittyvien turvajärjestelmien projekti-, asennus-,
huolto- ja ylläpitotoiminnan siirtymisestä liikkeenluovutuksella YIT
Kiinteistötekniikka Oy:lle vuoden 2011 alusta lukien. Liikkeenluovutuksen
yhteydessä YIT Kiinteistötekniikka Oy:n palvelukseen siirtyy kahdeksan
Turvatiimin Helsingissä, Porissa ja Seinäjoella työskentelevää teknistä henkilöä
vuoden 2011 alusta lukien. Osana yhteistyösopimusta Turvatiimi tulee
toimittamaan merkittävissä määrin turvallisuuspalveluita YIT:lle.

Turvatiimi käynnisti 31.8.2010 annetulla neuvotteluesityksellä kaikkia yhtiön
toimihenkilöitä ja hälytyskeskuksen työntekijöitä koskeneet yhteistoimintalain
mukaiset neuvottelut. Neuvottelu saatettiin kokonaisuudessaan päätökseen
29.10.2010. Neuvotteluiden seurauksena päädyttiin ratkaisuun, joka merkitsee 26
toimihenkilön työsuhteen irtisanomista.


TULOS JA TASE 1.1. - 30.9.2010

Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 22 591,3 tuhatta euroa
(20 534 tuhatta euroa). Liikevaihdon kasvu johtuu pääosin Otson yhtiön
hankinnasta. Liiketulos oli -2 760 tuhatta euroa (-156 tuhatta euroa)ja
katsauskauden tulos -2 944 tuhatta euroa (-275 tuhatta euroa). Tulos/osake
(laimentamaton) oli katsauskaudella -0,02 euroa (0,00 euroa). Tulos sisältää
kertaluontoisia kuluja yhteensä 1,0 miljoonaa euroa. Kertaluontoiset kulut
jakautuvat seuraavasti: henkilöstökulut 0,4 miljoonaa euroa (pääosin
yritysjohdossa tapahtuneista henkilöjärjestelyistä johtuvat kulut) ja
liiketoiminnan muut kulut 0,6 miljoonaa euroa (pääosin Otso Palvelut Oy:n
osakkeiden hankintaan liittyvät kulut ja rahoituksen uudelleenjärjestelystä
syntyneet kulut).

Turvatiimi-konsernin oma pääoma 30.9.2010 oli 9 293 tuhatta euroa (8 419 tuhatta
euroa), omavaraisuusaste 38,1% (50,0%) ja nettovelkaantumisaste 53,0 % (40,5%).
Konsernin likvidit varat 30.9.2010 olivat 149 tuhatta euroa (62 tuhatta euroa).
Liiketoiminnan nettorahavirta oli - 3 893 tuhatta euroa (-303 tuhatta euroa).


RAHOITUS JA MAKSUVALMIUS

Katsauskaudella 1.1 - 30.9.2010 Turvatiimi neuvotteli päärahoittajan kanssa
uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Lisäksi Turvatiimi järjesti kesäkuussa
2010 kaksi osakeantia, jolla varmistettiin yhtiölle riittävä käyttöpääoma Otso
Palvelut -konsernin hankkimiseksi sekä vahvistettiin yhtiön omaa pääomaa,
tasetta ja rahoitusasemaa.

Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 3
738 tuhatta euroa (30.9.2009 2 223 tuhatta euroa) ja lyhytaikaisia korollisia
velkoja 1 334 tuhatta euroa (30.9.2009 1 249 tuhatta euroa).

Liiketoiminnan rahavirta oli -3 893 tuhatta euroa (30.9.2009 vastaavasti -303
tuhatta euroa). Koko katsauskauden nettorahavirta oli yhteensä -18 tuhatta euroa
(-931 tuhatta euroa), josta rahoituksen nettorahavirran vaikutus tähän oli 3 755
tuhatta euroa (30.9.2009 vastaavasti -579 tuhatta euroa). 30.9.2010 yhtiön
rahavarat olivat 149 tuhatta euroa (30.9.2010 vastaavasti 62 tuhatta euroa).
Yhtiön maksuvalmiutta tukevasta 1 700 tuhannen euron suuruisesta
luottolimiitistä, yhtiön käytössä oli 30.9.2010 450 tuhatta euroa.


HENKILÖSTÖ

Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 1 077 (783). Vuoden
2009 lopussa henkilöstön lukumäärä oli 756. Henkilöstön kasvu tilikauden lopun
lukumäärästä johtuu Otso Palvelut Oy:n henkilöiden siirtymisestä Turvatiimille
yrityskaupan myötä.


INVESTOINNIT

Katsauskauden aikana ei tehty Otso -kauppaa lukuun ottamatta merkittäviä
investointeja. Vuoden 2010 käyttöomaisuusinvestointien odotetaan olevan noin 300
tuhatta euroa.


HALLINNOINTI

Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin
pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.


YHTIÖKOKOUKSET

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. -
31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Benedict Wrede, Alexander Ehrnrooth, Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Jan
Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja
varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 56.000.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet)
yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita
tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.


YHTIÖN JOHDOSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 30.6.2010 JÄLKEEN

Pekka Lindeman (s.1959) aloitti Turvatiimi Oyj:n toimitusjohtajan tehtävät
1.7.2010. Pekka Lindeman siirtyi Turvatiimin toimitusjohtajan tehtäviin G4S
Security Services Oy:n myynti- ja markkinointijohtajan tehtävistä. Aiemmin hän
on toiminut mm. yksikön johtajana, henkilöstöjohtajana ja myyntijohtaja ISS
Palvelut Oy:ssä, myyntipäällikkönä (Sales Manager) Global One Communications
Oy:ssä, liiketoimintayksikön johtajana Esselte System'issä (Scribona Suomi Oy)
sekä yrittäjänä ja konsulttina omistamassaan Lincon Oy:ssä.

Turvatiimin uutena talousjohtajana aloitti KTM Jarno Karhinen (s.1976). Jarno
Karhinen siirtyy talousjohtajan tehtäviin G4S Security Services Oy:n Group
Controller -tehtävästä. Aiemmin hän on toiminut vastaavissa tehtävissä ISS
Security Oy:ssa ja Engel Security Oy:ssa. Lisäksi hän on toiminut
tilintarkastajana PricewaterhouseCoopers Oy:ssä.

Organisaation uudistamisen myötä, Turvatiimin johtoryhmän muodostavat 4.10.2010
lähtien asiakaspalvelujohtaja Petri Miettinen, talousjohtaja Jarno Karhinen,
henkilöstöjohtaja Pirjo Saarni ja toimitusjohtaja Pekka Lindeman.


OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIO-OIKEUDET

Vuoden 2010 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 12.565.651,60 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 113.022.758 kappaletta.
Kokouksessaan 6.6.2010 Turvatiimin hallitus päätti yhtiökokouksen 23.3.2010
antaman osakeantivaltuutuksen nojalla noin 1,5 miljoonan euron suuruisesta
suunnatusta osakeannista. Hallitus päätti suunnata osakeannin kokonaisuudessaan
yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n merkittäväksi. Atine Group Oy merkitsi
osakeannissa yhteensä 7.895.000 uutta osaketta merkintähintaan 0,19 euroa/osake.
Osakeannin seurauksena yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 120.917.758
osakkeeseen. Uudet osakkeet vastaavat n. 6,5 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.
Kokouksessaan 17.6.2010 Turvatiimin hallitus päätti yhtiökokouksen 23.3.2010
antaman osakeantivaltuutuksen nojalla noin 1,5 miljoonan euron suuruisesta
osakeannista. Osakeanti suunnattiin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sekä
yhtiölle merkintätakauksen antaneen yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n
merkittäväksi. Osakeannissa merkittiin yhteensä 7.894.736 uutta osaketta, joista
Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera merkitsi yhteensä 5.263.157 kpl ja Atine
Group Oy merkintätakauksensa nojalla yhteensä 2.631.579 kpl. Osakkeen
merkintähinta osakeannissa oli 0,19 euroa/osake. Merkintähinta maksettiin Otso
Pavelut Oy osakekaupan toteutettua heinäkuussa 2010. Osakeannin seurauksena
yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 128.812.494 osakkeeseen. Uudet
osakkeet vastasivat n. 6,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista uusien
osakkeiden ja 6.6.2010 liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin
jälkeen. Osakeannissa merkityt osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin
16.7.2010.
Perusteena molemmille suunnatuille osakeanneille oli tarve varmistaa Yhtiölle
riittävä käyttöpääoma Otso Palvelut -konsernin hankkimiseksi sekä vahvistaa
Yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa mahdollisimman nopealla ja
kustannustehokkaalla tavalla. Mainituin perustein hallitus katsoi, että
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.
Heinäkuussa yhtiön osakepääoma ja osakkeiden määrä kasvoivat edelleen Otso
Palvelut Oy:n osakekannan hankinnan johdosta. Otso Palvelut Oy:n osakkeista
maksettavan kauppahinnan ensimmäisen maksuerän maksamiseksi yhtiön hallitus
päätti 1.7.2010 suunnata myyjien merkittäväksi yhteensä 9.332.994 uutta
Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan noin 0,204757 euroa/osake. Osakkeiden
yhteenlasketusta merkintähinnasta kirjattiin osakepääomaan yhteensä 895.000
euroa, eli noin 0,095896 euroa/osake, ja loput yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Uudet osakkeet ja osakepääoman korotus kirjattiin
kaupparekisteriin 16.7.2010, minkä jälkeen yhtiön osakepääoma oli 13.460.651,60
euroa ja rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä oli 138.145.488 kappaletta.
Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa
”Yhtiökokoukset”.

Turvatiimillä on voimassa yhtiön avainhenkilöstölle kohdistettu 5.000.000
kappaleen optio-oikeusjärjestelmä. Ulkona olevien optio-oikeuksien lukumäärä on
3.050.000 kpl 30.9.2010. Näiden optio-oikeuksien merkintähinta on 0,18 euroa.
Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkoi 30.9.2008 ja päättyy 30.9.2011.


OSAKKEENOMISTAJAT 30.9.2010

Virala-konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin 30.9.2010
rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 61,53 prosenttia. Yhtiö ei ole
vastaanottanut liputustiedotteita vuosineljänneksen aikana.


YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä
ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus,
palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen.

Vuosineljännestuloksen laskennan yhteydessä suoritettiin liikearvon
arvonalennustestaus. Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon
kirjanpitoarvoa verrattiin sen kerrytettävissä olevaan rahamäärään.
Arvonalennustestaus ei antanut aihetta arvonalennukseen, kerrytettävissä olevan
rahamäärän ylittäessä kirjanpitoarvon noin 9,4 miljoonalla eurolla.
Testauslaskenta on toisaalta herkkä yhtiön kannattavuusennusteiden ja
diskonttauskoron muutoksille, ja näiden muuttuessa negatiivisesti, yhtiö voi
joutua tekemään arvonalennuskirjauksen.

Arvonalentumistestauksista on esitetty tarkemmat tiedot osavuosikatsauksen
liitetietojen kohdassa liikearvon arvonalentumistestaus.

Yhtiössä on meneillään hankitun Otso Palvelut - konsernin toiminnan
integroiminen emoyhtiön toimintaan. Integraatiotyö vaati varsinkin johdon,
taloushallinnon ja ICT-henkilöstön resursseja. Mikäli integraatiotyö osoittautuu
suunniteltua vaativammaksi, riskinä on, että työstä koituu ylimääräisiä
selvitys- ja muita kustannuksia ja yhtiön muun liiketoiminnan kehittyminen
hidastuu resurssivajeen takia.

Lukuun ottamatta riskiä yhtiön liikearvon alaskirjauksesta ja riski Otso
Palvelut - konsernin integraatiotyön epäonnistumisesta yhtiön riskeissä ei ole
tapahtunut olennaisia muutoksia katsauskaudella. Tarkemmat kuvaukset yhtiön
riskeistä on esitetty vuoden 2009 vuosikertomuksessa sivulla 14 hallituksen
toimintakertomuksessa.


YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä.
Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa ympäristö-
ystävällisiä ratkaisuja. Omassa toiminnassaan Turvatiimi pyrkii toiminnassaan
ympäristö-ystävällisiin ratkaisuihin.


NÄKYMÄT

Turvatiimin näkemys on, että Suomen talouden toipumisen myötä myös palvelualan
kysyntä toipuu ja edellytykset liikevaihdon kasvamiselle ja tuloksentekokyvylle
paranevat ensi vuotta kohden. Yhtiössä on myös toteutettu merkittäviä
kustannussäästö- ja tehostamistoimenpiteitä, joilla luodaan edellytykset
saavuttaa oleellisesti parempi tuloskehitys ensi vuoden aikana.

Turvatiimi ennustaa, että konsernin vuoden 2010 liikevaihto nousee noin 32
miljoonaan euroon. Liiketulos, joka sisältää huomattavat kertaluontoiset kulut,
jää vuotta 2009 merkittävästi alemmaksi.


LAADINTAPERIAATTEET

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita
noudattaen, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 standardin
vaatimuksia. Turvatiimi on soveltanut tämän osavuosikatsauksen laatimisessa
samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 lukuun ottamatta
alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia.

- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

Seuraavilla käyttöönotetuilla, muutetuilla tai uudistetuilla standardeilla ja
uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin:

- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille-
- Muutettu IFRS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
- Muutettu IFRS 2 Osakeperusteiset maksut.

Vuoden 2010 alusta tuloslaskelman palveluoperaattorituotot, joiden määrä 1.1 -
30.9.2010 oli 281 tuhatta euroa (300 tuhatta euroa) on kirjattu osaksi
liikevaihtoa, kun nämä tuotot aikaisemmin kirjattiin liiketoiminnan muihin
tuottoihin.

Turvatiimi esittää osavuotiskatsauksissa sekä tilinpäätöksissä kertaluontoiseksi
kuluiksi luokiteltavia eriä. Yhtiö määrittää kertaluontoisiksi kuluiksi yhtiön
tulokseen vaikuttavat kulut, jotka luonteeltaan ovat yhtiön toiminnalle
poikkeuksellisia eikä vastaavia kuluja odoteta toteutuvan vastaisuudessa osana
yhtiön normaalia liiketoimintaa. Tällaisia eriä ovat esimerkiksi kulut yhtiön
ylimmässä johdossa tapahtuneista vaihdoksista, huomattavista
organisaatiorakenteen muutoksista johtuvat kulut, yrityshankinnoista johtuneet
kulut, oman tai vieraan pääoma rahoitusjärjestelyistä johtuneet kulut tai
huomattavat kertaluontoiset hankinnat.

Osavuosikatsauksessa annetut tiedot ovat tilintarkastamattomia.


LAAJA TULOSLASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 7-9/2010| 7-9/2009| 1-9/2010| 1-9/2009| 1-12/2009|
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 9 436,0 | 6 746,1 | 22 591,3 | 20 534,1 | 27 360,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut | 16,8 | 116,3 | 29,2 | 343,9 | 454,2 |
| tuotot | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut | -889,2 | -476,8 | -1 985,9 | -1 609,3 | -2 246,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökulut |-7 781,3 |-5 401,2 |-18 710,2 |-16 020,0 |-21 933,5 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut |-1 437,3 | -903,9 | -4 033,9 | -2 761,8 | -3 845,6 |
| kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja | -266,8 | -279,2 | -650,0 | -642,7 | -890,9 |
| arvonalentumiset | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETULOS | -921,8 | -198,8 | -2 759,6 | -155,8 | -1 101,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja | -84,4 | -34,7 | -196,4 | -123,2 | -171,6 |
| -kulut | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA | | | | | |
| TULOS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| ENNEN VEROJA |-1 006,3 | -233,5 | -2 955,9 | -279,1 | -1 273,5 |
| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | 9,4 | 1,4 | 12,2 | 4,2 | 5,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KATSAUSKAUDEN LAAJA | -996,9 | -232,1 | -2 943,7 | -274,9 | -1 267,9 |
| TULOS | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,01 |
| laimentamaton | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 0,00 | -0,01 |
| laimennettu | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------


TASE

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset | 904,5 | 704,6 | 607,8 |
| käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 16 053,1 | 11 972,8 | 11 972,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 2 821,0 | 1 553,5 | 1 462,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitukset | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset | 87,1 | 8,2 | 8,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 19 876,7 | 14 250,0 | 14 062,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 164,4 | 190,7 | 141,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 4 202,3 | 2 350,6 | 2 578,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat ja rahoitusarvopaperit | 149,0 | 61,8 | 167,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 4 515,7 | 2 603,2 | 2 886,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 24 392,4 | 16 853,2 | 16 948,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 13 460,7 | 12 565,7 | 12 565,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun vapaan oman pääoman | 13 818,6 | 9 902,5 | 9 902,5 |
| rahasto | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | -17 986,1 | -14 049,3 | -15 042,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 9 293,1 | 8 418,9 | 7 425,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä | 9 293,1 | 8 418,9 | 7 425,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennallinen verovelka | 425,7 | 35,9 | 34,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 4,2 | 33,6 | 16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 3 737,5 | 2 223,3 | 1 206,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korottomat velat | 907,7 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 5 075,2 | 2 292,8 | 1 258,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 8 673,2 | 4 888,6 | 6 019,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 16,8 | 4,2 | 16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat | 1 334,1 | 1 248,7 | 2 228,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 10 024,1 | 6 141,5 | 8 264,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 15 099,2 | 8 434,3 | 9 523,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 24 392,4 | 16 853,2 | 16 948,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | Osakepääoma| Svop* | Kertyneet | Oma pääoma |
| | | | voittovarat | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2009 | 12 565,7 | 9 902,5 | -13 774,4 | 8 693,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos | | -274,9 | -274,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2009 | 12 565,7 | 9 902,5 | -14 049,3 | 8 418,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | Osakepääoma| Svop* | Kertyneet | Oma pääoma |
| | | | voittovarat | yhteensä |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.1.2010 | 12 565,7 | 9 902,5 | -15 042,3 | 7 425,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja | | | -2 943,7 | -2 943,7 |
| tulos | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti 6.6.2010 | | 1 500,1 | | 1 500,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti 17.6.2010 | | 1 500,0 | | 1 500,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeanti 1.7.2010 | 895,0 | 916,0 | | 1811,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 13 460,7 | 13 818,6 | -17 986,1 | 9 293,1 |
| 30.9.2010 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Svop* on sijoitetun oman pääoman rahasto | | |
--------------------------------------------------------------------------------


RAHAVIRTALASKELMA

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 1.1.-30.9.2010 | 1.1.-30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | -2 943,7 | -274,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | 650,0 | 642,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity | -2,8 | -4,2 |
| maksua | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut, netto | 196,4 | 123,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutokset: | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynti- ja muiden saamisten muutos | -305,0 | 30,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | -14,4 | -12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto- ja muiden velkojen muutos | -1 248,1 | -700,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot ja muut rahoituskulut | -230,0 | -112,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot ja muut rahoitustuotot | 4,6 | 5,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadit osingot liiketoiminnasta | 0,2 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta | -3 892,9 | -303,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin | -83,2 | -5,35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä | 0,0 | 16,07 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin | -51,5 | -64,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit muihin sijoituksiin | 254,5 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutustulot muista sijoituksista | 0,0 | 4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta | 119,8 | -48,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirrat | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksullinen osakeanti | 2 900,1 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 1 257,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut | -3 294,1 | -578,54 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 3 500,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -608,1 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta | 3 754,8 | -578,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | -18,2 | -930,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa | 167,2 | 992,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa | 149,0 | 61,83 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos | -18,2 | -930,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIITETIEDOT


TULOVEROT

Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia
verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole
riittävää varmuutta. Konsernilla oli 30.9.2010 vahvistettuja tappioita noin 52
miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2010-2018. Merkittävin osa
tappioista vanhenee vuosina 2010-2011. Verovuoden 2009 vahvistettu verotus ei
ole vielä valmistunut, joten vuoden 2009 vahvistettu tappio ei ole vielä
konsernin tiedossa.

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUVUT | 1-9/2010 | 1-9/2009 | 1-12/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, 1 000 EUR | 22 591,3 | 20 534,10 | 27 360,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos, 1 000 EUR | -2 759,6 | -155,8 | -1 101,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Katsauskauden tulos, 1 000 EUR | -2 943,7 | -274,9 | -1 267,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake laimentamaton, EUR | -0,02 | 0,0 | -0,01 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos / osake laimennettu, EUR | -0,02 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake laimentamaton, | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma / osake laimennettu, | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| EUR | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | -47,0 % | -4,28 % | -15,7 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -29,1 % | -1,7 % | -9,5 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 38,1 % | 50,0 % | 43,8 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste, % | 53,0 % | 40,5 % | 44,0 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä | 138 145 488 | 113 022 758 | 113 022 758 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Taseen loppusumma, 1 000 EUR | 24 392,4 | 16 853,2 | 16 948,9 |
--------------------------------------------------------------------------------


Osavuosikatsauksessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on
esitetty vuosikertomuksessa 2009 sivulla 44. Tuottotunnusluvut on muutettu
vastaamaan vuosituottoa kertomalla katsauskauden tulos 2:lla.


EHDOLLISET VELAT

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Annetut yrityskiinnitykset | 6 592,0 | 5 942,0 | 5 942,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhtiön omassa hallussa olevat | 2 100,0 | | 2 100,0 |
| kiinnitykset | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vakuudet yhteensä | 8 692,0 | 5 942,0 | 8 042,0 |
--------------------------------------------------------------------------------


SITOUMUKSET

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 EUR | 30.9.2010 | 30.9.2009 | 31.12.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuokravastuut | 794,1 | 525,0 | 619,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimitilavuokravastuut | 2 795,4 | 2 465,0 | 2 306,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut vastuut | 32,0 | 0,0 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 3 621,5 | 2 990,0 | 2 925,2 |
--------------------------------------------------------------------------------


KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | 1-9/2010 | 1-9/2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. | 1 206,9 | 2 193,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos | 2 530,6 | 29,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat 30.9. | 3 737,5 | 2 223,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. | 2 228,5 | 1 608,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos | -894,4 | -360,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat 30.9. | 1 334,1 | 1 248,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus 1.1. | 141,0 | 177,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | 23,4 | 12,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus 30.9. | 164,4 | 190,7 |
--------------------------------------------------------------------------------


VARAUSTEN MUUTOS

--------------------------------------------------------------------------------
| 1 000 EUR | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset yhteensä 1.1. | 33,6 | 195,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varausten muutos | -12,6 | -157,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset yhteensä 30.9. | 21,0 | 37,8 |
--------------------------------------------------------------------------------


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET

--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 13 435,6 | 13 709,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 5 455,6 | 87,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta | 327,6 | 87,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -344,6 | -271,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.9. | 18 874,2 | 13 526,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 1.1. | 607,8 | 861,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | 260,6 | 230,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta | 343,8 | 0,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähennykset | -2,3 | -16,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot | -305,4 | -371,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kirjanpitoarvo 30.9. | 904,5 | 704,6 |
--------------------------------------------------------------------------------


LIIKEARVON ARVONALENTUMISTESTAUS

Liikearvon arvonalennustestaus suoritetaan kerran vuodessa ja lisäksi silloin,
kun on syytä epäillä, että on olemassa arvonalentumisviitteitä.
Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon kirjanpitoarvoa verrataan sen
kerrytettävissä olevaan rahamäärään (=käyttöarvo). Arvonalentumistappio
kirjataan, mikäli liikearvon kirjanpitoarvo on korkeampi kuin yhtiön
kerrytettävissä oleva rahamäärä. Kerrytettävissä oleva rahamäärä määritellään
diskonttaamalla arvioidut tulevat rahavirrat DCF - menetelmällä (Discounted Cash
Flow - menetelmä).

Arvonalentumistestauslaskelmat perustuvat yhtiön tulevien rahavirtojen
ennusteisiin Turvatiimin johdon hyväksymissä viisi vuotta kattavissa
strategisissa suunnitelmissa. Yhtiön keskipitkän aikavälin suunnitelmat
perustuvat syksyllä 2010 määriteltyihin strategialinjauksiin. Strategian
tavoitteena on liikevaihdon kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Tavoitteiden
saavuttamiseksi yhtiö on uudistanut organisaatiota sekä aloittanut
kustannusleikkausten tekemisen.
Strategian vaikutus testauslaskelmissa vuosina 2009 ja 2010

Yhtiön aiempien vuosien sekä alkuvuoden 2010 tuloskehitys on ollut tappiollinen.
Testauslaskelmissa yhtiön tulevien vuosien tuloskehitystä ja käyttöarvoa
arvioitaessa laskelmiin on huomioitu yhtiön strategian saavuttamiseksi
suoritetut ja suunnitellut toimenpiteet.

Yhtiön käyttöarvoa laskettaessa tulosennusteisiin huomioitiin mm. seuraavat
operatiiviset toimenpiteet:

- Puretaan Otso Palvelut -hankinnasta syntyneet päällekkäiset toiminnot ja
maksimoidaan yrityskaupan mahdollistamat synergiaedut.
- Liikevaihdon kasvutavoitteiden saavuttamiseksi panostetaan nykyisten
asiakassopimusten säilyttämiseen ja lisämyyntiin.
- Kehitetään myyntiorganisaatiota ja otetaan käyttöön uusi CRM -järjestelmä
myynnin johtamisen apuvälineeksi.
- Viedään palkka- ja muiden kulujen nousut hintoihin hinnankorotuksilla.
- Kevennetään kustannusrakennetta kannattavuuden parantamiseksi
toimenpiteillä,
joista toteutettu mm. toimihenkilöiden määrän vähentäminen.
- Tämän lisäksi tulosennusteisiin on huomioitu aikaisempiin vuosiin ja
alkuvuoteen
2010 vaikuttaneet hyvin merkittävät kertaluontoiset kustannuserät, joita ei
odoteta syntyvän tulevaisuudessa.
- Yhtiön kehittämiseen aikaisempina vuosina tehdyt mittavat investoinnit kuten
esim. hälytyskeskuksen rakentaminen on saatettu päätökseen ja vastaavan
mittaluokan investointitarpeita ei nähdä tarpeellisina tehdä tulevaisuudessa.

Liikearvon arvonalentumistestauksen tulevaisuuden oletukset pohjautuvat
edellä mainittuihin toimenpiteisiin, joiden odotetaan johtavan maltillisen
liikevaihdon kasvuun ja suhteellisen kustannustehokkuuden paranemiseen.

Koska yhtiön historiallinen kannattavuus ja tuloskehitys eivät ole täysin
tukeneet johdon aikaisemmin laatimia rahavirtaennusteita, on liikevaihtoon ja
kannattavuuteen liittyviä oletuksia verrattu myös toimialan keskimääräiseen
kehitykseen siltä osin kuin informaatiota on ollut saatavilla. Yhtiön
testauslaskelmien liikevaihdon kasvu-, kannattavuus-, diskonttokorkotekijöitä on
verrattu toimialaan sen arvioimiseksi, ovatko yhtiön johdon ennusteet ja arviot
testauslaskelmassa realistisia. Kyse on siis testauslaskelman
lopputuloksen kannalta olennaisten tekijöiden järkevyystarkastelusta
suhteessa muihin toimialan yrityksiin.

Ennustetun keskipitkän, viiden vuoden jakson jälkeen tulevat rahavirrat
(jäännösarvo), lasketaan pitkän aikavälin kasvuodotusten perusteella.

On mahdollista, että rahavirtaennusteisiin liittyvät oletukset eivät toteudu,
minkä seurauksena syntyvillä liikearvon arvonalennuksilla voi olla olennainen
epäedullinen vaikutus yhtiön toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan
nykyisellä tai tulevilla tarkastelujaksoilla.

Liikearvon testauksessa arvioitavia, epävarmuutta sisältäviä tekijöitä ovat
yhtiön tuleviin rahavirtoihin liittyvät seikat, kuten liikevaihdon ja
kannattavuuden kasvu, sekä korvausinvestoinnit.

Tulevista rahavirroista tehtyjen arvioiden lisäksi tärkeimpiä olettamuksia ovat
ne, joita tehdään painotetun oman ja vieraan pääoman tuottovaatimuksesta (WACC),
jota käytetään diskonttaustekijänä tulevia kassavirtoja diskontattaessa.
Painotetun oman ja vieraan pääoman tuottovaatimukseen vaikuttavat
Turvatiimin pääomarakenne, oman pääoman beta -kerroin, sekä oman pääoman ja
korollisen vieraan pääoman kustannus. Diskonttokoron tekijöissä
(markkinatieto/lähteet) ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia vuoteen 2009
verrattuna. Olemme myös verranneet käyttämäämme diskonttauskorkoa
verrokkiryhmien diskonttokorkotasoihin, eikä Turvatiimin käyttämä
diskonttauskorko poikkea niistä oleellisesti. Herkkyysanalyysikappaleessa on
tuotu esille
keskeisten muutoksien vaikutusta laskelman lopputulokseen.

Verrattuna vuoden 2009 tilinpäätöstestaukseen vuoden 2010 aikana tehdyissä
diskonttauskoron laskemisessa käytettyä markkinariskipreemiota tarkennettiin.
Aikaisempaan käytettyyn dataan verrattuna tarkennuksella on diskonttauskorkoon
pieni korottava vaikutus.

Liikearvon arvonalentumistestaus on suoritettu 31.12.2009, 31.3.2010, 30.6.2010
ja 30.9.2010. Tilinpäätöshetkellä 31.12.2009 ja 30.6.2010 tehtiin
säännönmukainen arvonalentumistestaus ja tilikauden aikana tehtiin testaus
viitteiden perusteella.

30.9.2010 tietojen pohjalta tehty liikearvontestaus

Yhtiö laati liikearvon testauksen, koska yhtiön keskipitkälle aikavälille
ennustettu tuloskehitys sekä kirjanpidon arvo muuttui olennaisesti Otso-
yrityskaupan myötä. Testaus ei johtanut arvonalentumiskirjauksiin, sillä
kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon 9,4 miljoonalla eurolla.
Alla on esitetty testauksessa käytetyt muuttujat.

--------------------------------------------------------------------------------
| 30.9.2010 | | muuttujan arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diskonttokorko ennen veroja | 8,17 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin kasvu | | 3,6 % - 19,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate % | | -9,5 % - 4,4 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terminaalikauden kasvu | 2,00 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihdon ennustetaan kasvavan vuoden 2010 aikana 4,3 miljoonalla eurolla
(15,4%) ja vuoden 2011 aikana 6,4 miljoonalla eurolla (19,9). Ennustettu kasvu
johtuu pääosin Otso - yrityskaupasta. Otso - yhtiöistä ennustettu liikevaihto
vuodelle 2010 on 5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2011 10,5 miljoonaa euroa. Ilman
Otso - yrityskauppaa liikevaihdon oli ennustettu laskevan 2,6% vuoden 2010
aikana ja kasvavan maltillisesti vuoden 2011 aikana. Vuoden 2010 käyttökatteen
oletetaan olevan negatiivinen, mutta muuttuvan positiiviseksi vuonna 2011, jonka
jälkeen ennustetaan, että yhtiö pystyy saavuttamaa 4,4% käyttökatetason.


Herkkyysanalyysi

Yhtiö on tehnyt herkkyysanalyysin arvonalentumistestausten tuloksista
etsimällä vastauksen kysymykseen, millä keskeisten muuttujien arvoilla, muita
tekijöitä muuttamatta, kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi omaisuuserän
kirjanpitoarvon. Mikäli diskonttauskorko nousisi yli 11,8 prosenttiin, se
johtaisi liikearvon alaskirjaukseen. Vastaava vaikutus olisi, jos
terminaalikauden kasvu alittaisi -2,9 prosenttia tai terminaalikauden
käyttökate alittaisi 2,7 prosenttia.

30.6.2010 tietojen pohjalta tehty liikearvontestaus

Yhtiö laati liikearvon testauksen, koska liikevaihdon kasvu ja kannattavuus ei
katsauskauden aikana toteutunut ennusteiden mukaisesti sekä, koska
edellisessä testauksessa ennustettu käyttöarvo ylitti liikearvon
kirjanpitoarvon vain 2,1 miljoonalla eurolla. Verrattuna 31.3.2010 tehtyyn
tulosarvioon yhtiön vuoden 2010 liikevaihtoennustetta on hieman laskettu ja
EBITDA arviota on laskettu johtuen alkuvuonna toteutuneista kertaluontoisista
kuluista. Testaus ei johtanut arvonalentumiskirjauksiin, sillä
kerrytettävissä oleva rahamäärä ylitti kirjanpitoarvon 0,4 miljoonalla eurolla.
Alla on esitetty testauksessa käytetyt muuttujat.

--------------------------------------------------------------------------------
| 30.6.2010 | | muuttujan arvo |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diskonttokorko ennen veroja | 8,25 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin kasvu | | -4,4 % -5,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttökate % | | -7,5 % -3,9 % |
--------------------------------------------------------------------------------
| Terminaalikauden kasvu | 2,00 % |
--------------------------------------------------------------------------------


Liikevaihdon ennustetaan laskevan vuoden 2010 aikana, ja tämän jälkeinen
liikevaihdon kasvun ennustetaan olevan maltillinen. Käyttökatteen oletetaan
pysyvän tasaisena vuoden 2010 ja 2011 jälkeen.

Herkkyysanalyysi

Yhtiö on tehnyt herkkyysanalyysin arvonalentumistestausten tuloksista
etsimällä vastauksen kysymykseen, millä keskeisten muuttujien arvoilla, muita
tekijöitä muuttamatta, kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi omaisuuserän
kirjanpitoarvon. Mikäli diskonttauskorko nousisi yli 8,5 prosenttiin, se
johtaisi liikearvon alaskirjaukseen. Vastaava vaikutus olisi, jos
terminaalikauden kasvu alittaisi 1,8 prosenttia tai terminaalikauden
käyttökate alittaisi 3,8 prosenttia.


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin
johtoryhmän jäsenistä. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi Oyj:n
100% omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy, jolla ei ole toimintaa. Suomen
Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki.

Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä:

--------------------------------------------------------------------------------
| | | | 30.9.2010 | 30.9.2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korko- ja rahoituskulut | | | -25,0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketapahtumat | | | -265,7 | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | | | -290,7 | 5,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Atine Group Oy:n osakemerkinnät | | 2 000,0 | - |
--------------------------------------------------------------------------------


Korko ja rahoituskulut muodostuvat osakeannin yhteydessä Atine Group Oy:lle
maksetuista palkkioista. Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät yritysjohdon
palveluita, sekä rahoituksen ja osakeanteihin liittyviä neuvonantopalveluita.

Turvatiimillä ei ole ollut hallituksen jäseniin liittyviä lähipiiritapahtumia
vuonna 2009 tai 2010, lukuun ottamatta aikaa 26.4. - 30.6.2010 jolloin
hallituksen jäsen Ben Wrede on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja saanut
yhtiöstä palkkaa.

Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä.


KATSAUSKAUDEN AIKANA HANKITUT TOIMINNOT

Turvatiimi Oyj ja Otso Palvelut Oy -konsernin emoyhtiön osakkeenomistajat
allekirjoittivat 21.5.2010 sopimuksen kahden suurimman kotimaisessa
omistuksessa olevan turvallisuusalan yrityksen yhdistymisestä. Yhdistyminen
toteutui 1.7.2010, kun sopimuksen edellyttämät voimaantuloehdot todettiin
täyttyneiksi. Yhdistyminen Otso Palvelut Oy -konsernin kanssa vahvistaa
entisestään Turvatiimin asemaa Suomen suurimpana suomalaisessa omistuksessa
olevana turvapalveluja tarjoavana yrityksenä. Yhdistymisen jälkeen Turvatiimi
-konserni työllistää Suomessa noin 1000 turvapalvelun ammattilaista ja sen
liikevaihdon vuodelle 2010 arvioidaan olevan noin 32,0 miljoonaa euroa.

Jos Otso Palvelut - konserni olisi yhdistetty Turvatiimi Oyj:hin 1.1.2010,
Turvatiimin Oyj:n kauden 1.1 - 30.9.2010 liikevaihto olisi ollut 27 673,7
tuhatta euroa ja tulos -3 204,1 tuhatta euroa. Otso konsernin tulos kaudella 1.7
-30.9.2010, ennen eliminointikirjauksia, oli - 0,3 miljoonaa euroa.


HANKINTAMENOLASKELMA

Osakkeiden hankintameno muodostuu seuraavista tekijöistä:
--------------------------------------------------------------------------------
| Luovutettu vastike | (1000 euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käteinen raha | 89,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo | 1 911,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ehdollinen kauppahintavastike (earn-out) | 1 240,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaishankintameno | 3 240,3 |
--------------------------------------------------------------------------------

Arvio ehdollisesta kauppahintavastikkeesta määrästä perustuu Yhtiön johdon
arvioon Otso Palvelut -konsernin vuosien 2010 ja 2011 kannattavuudesta ja
liikevaihdosta sekä kauppakirjan ehtoihin. Lopullinen kauppahinta määräytyy Otso
Palvelut -konsernin vuoden 2010 ja 2011 liikevaihdon ja sovittujen
kannattavuuteen sidottujen mittareiden perusteella. Kauppahinta on
kokonaisuudessaan vähintään 3,5 miljoonaa euroa ja enintään 7,5 miljoonaa euroa
vähennettynä Otso Palvelut Oy:n kauppakirjan ehtojen mukaan laskettavalla
nettovelalla 30.6.2010, jonka määrä oli 2,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta
maksetaan neljässä erässä 31.1.2012 mennessä. Ensimmäinen kauppahintaerä 2,0
miljoonaa euroa suoritettiin 1.7.2010.

Hankinnasta johtuvat kertaluontoiset kulut olivat noin 0,4 miljoonaa euroa ja
liikkeeseenlaskusta johtuvat kulut olivat noin 0,1 miljoonaa euroa. Hankinnasta
johtuvat kertaluontoiset kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin ja
liikkeeseenlaskusta johtuvat kulut on kirjattu omaan pääomaan.


Hankintamenon kohdistamisesta 1.7.2010

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä
olivat seuraavat:

--------------------------------------------------------------------------------
| Taseeseen kirjatut arvot | (1000 euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Asiakassopimukset | 1 064,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Franchising konsepti | 508,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettoman oikeudet | 37,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet | 343,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 55,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 1 398,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 343,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä | 3 751,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 409,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pääomalainat | 50,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat | 536,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velat | 14,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset lainat | 37,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osto ja muut velat | 3 545,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä | 4 592,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovarallisuus | -841,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvon syntyminen hankinnassa: | (1000 euroa) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokonaishankintameno | 3 240,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| - Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus | -841,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 4 081,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Hankinnasta syntyvä liikearvo, arviolta 4,1 miljoonaa euroa, muodostuu
hankinnasta odotettavissa olevista synergiahyödyistä, siirtyvän henkilöstön
osaamisesta ja yhtiön käytössä olevista prosesseista. Liikearvon määrään
korottavasti vaikutti hankitun kohteen yksilöitävissä olevien nettovarojen
negatiivisuus, noin -841 tuhatta euroa.

Aineettomina oikeuksina kirjattiin
asiakassopimusten arvoa noin 1,1 miljoonaa euroa, joka on laskettu
asiakassopimusten seuraavien 10 vuoden arvioidun diskontatun tuoton perusteella.
Tuottoa laskettaessa on oletusten mukaan huomioitu hinnankorotusten, arvioidun
lisämyynnin sekä asiakkuuksissa tapahtuvan vaihtuvuuden vaikutukset. ja
ostetun yhtiön omistaman franchising -konseptin arvoa noin 0,5 miljoonaa euroa,
joka on laskettu perustuen arvioon vastaavan konseptin rakentamisesta ja
franchising-yrittäjien rekrytoinnista aiheutuvista kuluista.

TURVATIIMI OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0400 445 171
mailto: pekka.lindeman@turvatiimi.fi
Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0400 976 906
mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi


Source: Millistream