Turvatiimi

TURVATIIMI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. - 31.12.2010

Lehdistötiedote   •   Helmi 16, 2011 23:31 EET

RAKENNEJÄRJESTELYIDEN JA TEHOSTAMISTOIMENPITEIDEN VUOSI 2010Loka-joulukuu lyhyesti:

-- Liikevaihto 9 782,2 tuhatta euroa(6 826,6)
-- Käyttökate -955,6 tuhatta euroa(-698,0)
-- Liiketulos -1 224,4 tuhatta euroa(-946,2)
-- Tulos per osake -0,01 € (-0,01)
-- Q4:lle noin 0,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut organisaation
tehostamistoimista ja Otso Palveluiden integroinnista sekä ehdollisen
kauppahintavastikkeen tarkistuksesta.

Tammi-joulukuu lyhyesti:

-- Liikevaihto 32 373,5 tuhatta euroa(27 360,7)
-- Käyttökate -3 065,1 tuhatta euroa(-211,0)
-- Liiketulos -3 983,9 tuhatta euroa(-1 101,9)
-- Tulos per osake -0,03 € (-0,01)
-- Omavaraisuusaste 32,2 % (43,8%) ja nettovelkaantumisaste 66,1 % (44,0%)
-- Tilikauden tulos sisältää kertaluonteisia kuluja noin 1,4 miljoonaa euroa
organisaation tehostamistoimista, johdon henkilövaihdoksista sekä Otso
Palveluiden hankinnasta ja integroinnista.NÄKYMÄT VUODELLE 2011

Turvatiimin näkemys on, että palvelualan kysyntä kasvaa maltillisesti kuluvana
vuonna. Onnistuneen Otso Palveluiden integroinnin ja merkittävien muiden
kustannussäästö- ja tehostamistoimenpiteiden avulla yhtiö uskoo liikevaihtonsa
yltävän noin 37,5 miljoonan euroon vuonna 2011 ja liiketuloksensa olevan
selvästi parempi kuin edellisen vuoden liiketulos ilman kertaluonteisia eriä.TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Turvatiimi Oyj:n liikevaihto ja liiketulos eivät vuoden 2010 aikana kehittyneet
odotusten mukaisesti. Epäsuotuisaan kehitykseen vaikuttivat jo vuonna 2009
alkanut kysynnän kasvun pysähtyminen ja hintakilpailutilanteen kiristyminen,
johon yhtiö ei riittävän nopeasti pystynyt toimillaan vastaamaan.

Vuoden 2010 tulosta rasittivat merkittävästi kertaluontoiset kulut, jotka
aiheutuivat tehostamis- ja kustannussäästöohjelman kuluista, yritysjohdossa
tapahtuneista henkilövaihdoksista sekä tulosvaikutteisesti kirjattavista Otso
Palvelut Oy:n osakkeiden hankinnasta syntyneistä kuluista.

Kannattavuuden parantamiseksi Turvatiimissä toteutettiin katsauskauden aikana
merkittäviä toimenpiteitä palvelutuotannon tehostamiseksi ja kustannussäästöjen
saavuttamiseksi. Tehostamistoimenpiteiden kokonaissäästötavoite oli noin 2,0
milj. euroa. Yhtiön hallinto- ja muista toimihenkilötehtävistä vähennettiin 35
henkilötyövuoden kustannuksia vastaava määrä henkilöstöä. Lisäksi yhtiössä
kiinnitettiin erityistä huomiota laskutus- ja henkilöstöprosessien
kehittämiseen. Tehostamistoimenpiteiden kaikki vaikutukset toteutuvat vuoden
2011 aikana.

Vuoden 2010 aikana toteutunut Otso Palvelut -konsernin hankinta oli merkittävä
edistysaskel Turvatiimin markkina-aseman vahvistamiseksi ja yhtiön
tulevaisuuden kilpailukyvyn parantamiseksi. Olemme saattaneet onnistuneesti
integraatioprosessin loppuun, minkä ansiosta aloitamme vuoden 2011 uudistetulla
toimintarakenteella.TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS

Turvatiimin toimintaympäristössä ei vuoden 2010 aikana tapahtunut merkittäviä
muutoksia. Yhtiön palvelutoimintaa säätelevässä lainsäädännössä tapahtui
myönteistä kehitystä järjestyksen valvontatoiminnan ulottamisessa
sairaalaympäristöihin ja joihinkin uusiin liikenneympäristöihin kuten satamiin,
mikä saattaa avata jossain määrin uusia markkinoita turvapalveluyrityksille.

Pääosin yrityksille ja julkisyhteisöille palveluja tuottavana organisaationa
Turvatiimin kysynnän volyymi on riippuvainen asiakkaiden toimintavolyymien
kehityksestä. Turvallisuuspalvelujen tason on kuitenkin säilyttävä
sellaisissakin olosuhteissa, joissa asiakkaiden toimintavolyymit tilapäisesti
vähenevät. Turvallisuuspalveluiden kysynnässä ei vuoden 2010 aikana tapahtunut
merkittävää piristymistä, minkä vuoksi aggressiivinen ja kannattavuutta
heikentävä hintakilpailu jatkui koko vuoden ajan.

Turvallisuuspalvelualan toimijoiden keskeisenä haasteena on jo vuosien ajan
ollut löytää keinoja palvelusisällön kehittämiseksi siten, että asiakkaiden
toimintaa, henkilöstöä ja omaisuutta voidaan turvata tehokkaammilla ja
tuottavuutta lisäävillä keinoilla. Turvallisuuspalvelujen uusiutumisessa
teknisten järjestelmien kehittyminen avaa Turvatiimille uusia mahdollisuuksia
korkeampaa asiakasarvoa tuottavien palveluratkaisujen kehittämiseen.OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAUDELLA

Vuoden 2010 aikana Turvatiimissä toteutettiin merkittäviä rakenteellisia
muutoksia ja liiketoiminnan tehostamistoimenpiteitä. Turvatiimin liiketoiminta
kasvoi merkittävästi 1.7.2010 toteutetun Otso Palvelut Oy:n yrityskaupan
johdosta. Vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana yhtiö toteutti huomattavia
organisaation tuottavuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta parantavia
toimenpiteitä, joilla varmistettiin yrityskaupan synergiahyötyjen toteutuminen
tavoitteiden mukaisesti.

Turvatiimi solmi sopimuksen YIT Kiinteistötekniikka Oy:n kanssa
turvallisuusjärjestelmien asennuksen ja ylläpidon ulkoistamisesta 1.1.2011
alkaen. Yhteistyön avulla Turvatiimi pyrkii kehittämään entisestään teknisiä
palveluratkaisujaan ja laajentamaan palveluidensa maantieteellistä kattavuutta.

Vuoden 2010 tärkeimmät tapahtumat:

-- Yhtiön hallinto ja asiakaspalvelukeskus siirtyi uusiin toimitiloihin
-- Yhtiö solmi uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen kesäkuussa 2010
-- Yhtiö toteutti kaksi osakeantia kesäkuussa 2010, jolla varmistettiin
yhtiölle riittävä käyttöpääoma Otso Palvelut-konsernin hankkimiseksi sekä
vahvistettiin yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa
-- Yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.7.2010 alkaen Pekka
Lindeman
-- Otso Palvelut Oy:n hankinta 1.7.2010
-- Turvatiimi ja YIT sopivat 15.10.2010 turvajärjestelmien asennus- ja
ylläpitotoimintaa koskevasta yhteistyöstä. Yhteistyön ansiosta YIT
Kiinteistötekniikka tuottaa kaikki Turvatiimin asiakkailleen myymät
asennus- ja ylläpitopalvelut 1.1.2011 alkaen.
-- Turvatiimi Palvelut Oy:n (entinen Otso Palvelut Oy) sulautuminen
emoyhtiöönsä Turvatiimi Oyj:hin rekisteröitiin kaupparekisteriin
31.12.2010.KONSERNIN AVAINLUVUT
1 000 EUR

1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009

Liikevaihto 32 373,5 27 360,7 9 782,2 6 826,6
Käyttökate -3 065,1 -211,0 -955,6 -698,0
Liiketulos -3 983,9 -1 101,9 -1 224,4 -946,2
Tulos ennen veroja -4 269,6 -1 273,5 -1 313,7 -994,5
Katsauskauden tulos -4 288,0 -1 267,9 -1 344,2 -993,1
Omavaraisuusaste, % 32,2 % 43,8 %
Nettovelkaantumisaste, % 66,1 % 44,0 %
Tulos / osake laimentamaton, EUR -0,03 -0,01 -0,01 -0,01
Tulos / osake laimennettu, EUR -0,03 -0,01 -0,01 -0,01


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISIÄ MERKITTÄVIÄ TAPAHTUMIA

Turvatiimi käynnisti 8.2.2011 yhteistoimintaneuvottelut organisaationsa
tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteensa edelleen tehostamiseksi.
Toimenpiteillä pyritään parantamaan yhtiön kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä
jatkamaan resurssien uudelleen kohdentamista. Toimenpiteillä tavoitellaan
0,2-0,3 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Henkilöstökustannusten osalta
säästötavoite vastaa enintään 8 henkilötyövuoden kustannuksia.
Tehostamisohjelman vaikutusten arvioidaan toteutuvan vuoden 2011 toisen
vuosineljänneksen aikana.

Vartiointialan työehtosopimuksen voimassaoloaika päättyi 31.1.2011. Neuvottelut
alan uudesta työehtosopimuksesta ovat edelleen kesken.TAVOITTEET JA STRATEGIAT

Turvatiimin tavoitteena ja strategiana on olla osaava ja menestyvä
turvallisuuspalveluja ja -tekniikkaa tarjoava kotimainen yritys. Yhtiön
palvelut tarjoavat turvallisuutta parantavia ratkaisuja yrityksille ja
julkisyhteisöille. Yksin tai yhdessä valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa
Turvatiimi tarjoaa valituille kohderyhmille asiakkaiden toiminnan
turvallisuustarpeita vastaavia palveluratkaisuja, joissa tekniikka ja
turvapalvelut yhdistetään tehokkaaksi kokonaisuudeksi.

Turvatiimin kasvustrategia perustuu turvallisuusammattilaisten ja kehittyvän
tekniikan yhdistämiseen sekä tehokkaaseen ympärivuorokautiseen
asiakaspalvelukeskukseen. Turvatiimin asiakaspalvelukeskus tarjoaa
asiakkaillemme mahdollisuuden toteuttaa myös oman palvelunsa
asiakasyhteyspinnan järjestäminen tehokkaasti ja ammattitaitoisesti kaikkina
vuorokauden aikoina. Yhteiskunnan eri sektoreiden toiminnan muuttuessa
lisääntyvässä määrin ympärivuorokautiseksi voi hälytys- ja
palvelukeskustuotteiden kysynnän kasvu tulevaisuudessa merkitä Yhtiölle
huomattavaa kasvupotentiaalia.

Turvatiimi-konserni pyrkii saavuttamaan asettamansa taloudelliset tavoitteet
jatkamalla toimenpiteitä liikevaihdon kasvattamiseksi, organisaation
tuottavuuden parantamiseksi ja kustannusrakenteen tehostamiseksi. Yhtiön
liiketoimintastrategian keskeisimmät osa-alueet ovat myynnin kohdentaminen ja
tehostaminen sekä henkilöstökustannusten hallinnoinnin parantaminen. Yhtiön
johto arvioi, että erityisesti Otso Palvelut -konsernin hankinnan tuottama
liiketoiminnan volyymin kasvu mahdollistaa edelleen merkittävien synergiaetujen
saavuttamisen.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisen kasvun että yritysjärjestelyjen
avulla. Yhtiön johto uskoo, että kasvu yhtiön toimialalla jatkuu ja että
palveluala, jolla Yhtiö toimii, jatkaa keskittymistä seuraavien vuosien aikana.
Johdon tavoitteena on varmistaa, että Turvatiimillä on edellytykset toimia
aktiivisena osapuolena alan rakennemuutoksissa.TULOS JA TASE 2010

10-12/2010

Turvatiimi-konsernin liikevaihto neljännellä kvartaalilla oli 9 782,2 tuhatta
euroa(6 826,6). Suurin osa kasvusta muodostui 1.7.2010 hankitun Otso Palvelut
-konsernin yhdistämisestä Turvatiimi-konserniin. Neljännen kvartaalin
liikevaihtoa kasvatti myös odotettua vahvempi lisätilausmyynti. Turvatiimin
asiakaskunnassa ei tapahtunut oleellisia muutoksia viimeisen kvartaalin aikana.

Turvatiimi-konsernin liiketulos neljännellä kvartaalilla oli - 1 224,4 tuhatta
euroa (-946,2). Tulos sisältää noin 400 tuhatta euroa kertaluonteisia kuluja
organisaation tehostamistoimista ja Otso Palveluiden integroinnista.
Kertaluonteiset kulut pitävät sisällään myös 150 tuhannen euron Otso Palvelut
-konsernin ehdollisen kauppahintavastikkeen tarkistuksen, joka kirjattiin
tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin kuluihin. Otso Palveluiden
integrointi saatettiin tavoitteen mukaisesti loppuun vuoden viimeisellä
neljänneksellä.

1-12/2010

Turvatiimi-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 32 374 tuhatta euroa

(27 361 tuhatta euroa). Suurin osa kasvusta muodostui 1.7.2010 hankitun Otso
Palvelut -konsernin yhdistämisestä Turvatiimi-konserniin. Liiketulos oli -3 984
tuhatta euroa (-1 102 tuhatta euroa) ja katsauskauden tulos -4 288 tuhatta
euroa (-1 268 tuhatta euroa). Tulos/osake (laimentamaton) oli katsauskaudella
-0,03 euroa (-0,01 euroa).

Tulos sisältää kertaluontoisia kuluja yhteensä 1,4 miljoonaa euroa.
Kertaluontoiset kulut jakautuvat seuraavasti: henkilöstökulut 0,6 miljoonaa
euroa (pääosin yritysjohdossa tapahtuneista henkilöjärjestelyistä johtuvat
kulut) ja liiketoiminnan muut kulut 0,8 miljoonaa euroa (pääosin Otso Palvelut
Oy:n osakkeiden hankintaan liittyvät kulut sekä rahoituksen
uudelleenjärjestelystä syntyneet kulut).

Turvatiimi-konsernin oma pääoma 31.12.2010 oli 7 949 tuhatta euroa (7 426
tuhatta euroa), omavaraisuusaste 32,2% (43,8%) ja nettovelkaantumisaste 66,1%
(44,0%) Konsernin likvidit varat 31.12.2010 olivat 639 tuhatta euroa (167
tuhatta euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli - 3 822 tuhatta euroa (-131
tuhatta euroa).RAHOITUS JA MAKSUVALMIUS

Katsauskaudella 1.1 - 31.12.2010 Turvatiimi neuvotteli päärahoittajan kanssa
uuden pitkäaikaisen rahoitussopimuksen. Lisäksi Turvatiimi järjesti kesäkuussa
2010 kaksi osakeantia, jolla varmistettiin yhtiölle riittävä käyttöpääoma Otso
Palvelut -konsernin hankkimiseksi sekä vahvistettiin yhtiön omaa pääomaa,
tasetta ja rahoitusasemaa.

Katsauskauden päättyessä Turvatiimillä oli pitkäaikaisia korollisia velkoja 3
617 tuhatta euroa (31.12.2009: 1 207 tuhatta euroa) ja lyhytaikaisia korollisia
velkoja 2 278 tuhatta euroa (31.12.2009: 2 229 tuhatta euroa).

Otso Palvelut -konsernin ehdollinen kauppahintavastike, joka voidaan maksaa
käteisellä tai yhtiön liikkeeseen laskemilla uusilla osakkeilla, on kirjattu
diskontattuna korottomiin pitkäaikaisiin velkoihin 915 tuhatta euroa ja
korottomiin lyhytaikaisiin velkoihin 518 tuhatta euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli -3 822 tuhatta euroa (31.12.2009: -131 tuhatta
euroa). Koko katsauskauden nettorahavirta oli yhteensä 472 tuhatta euroa (-825
tuhatta euroa), josta rahoituksen nettorahavirran vaikutus tähän oli 4 220
tuhatta euroa (31.12.2009: -667 tuhatta euroa). 31.12.2010 yhtiön rahavarat
olivat 639 tuhatta euroa (31.12.2009: 167 tuhatta euroa). Yhtiön maksuvalmiutta
tukevasta 2 700 tuhannen euron suuruisesta luottolimiitistä, yhtiön käytössä
oli 31.12.2010 1 603 tuhatta euroa.HENKILÖSTÖ

Tilikauden lopussa konsernin henkilöstön lukumäärä oli 1 180 (756). Tilikauden
aikana maksettiin palkkoja ja palkkioita 21,085 miljoonaa euroa (17,951
miljoonaa euroa).

Henkilöstön lukumäärän ja palkkakustannusten kasvu johtuu Otso
Palvelut-konsernin hankinnasta.INVESTOINNIT

Katsauskauden aikana ei tehty Otso Palvelut-konsernin hankintaa lukuun
ottamatta merkittäviä investointeja. Vuoden 2011 käyttöomaisuusinvestointien
odotetaan olevan noin 200 tuhatta euroa.HALLINNOINTI

Turvatiimi Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä noudattaa
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n lokakuussa 2010 voimaantullutta ja julkaisemaa
Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Turvatiimi Oyj:n hallinnoinnin
pääpiirteet on julkaistu yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.YHTIÖKOKOUKSET

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 23.3.2010 vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 1.1. -
31.12.2009 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän jäsentä. Hallituksen jäseniksi
valittiin Benedict Wrede, Alexander Ehrnrooth, Hannu Mikkonen, Juhani Erma, Jan
Laukka, Kirsti Piponius ja Matti Virtaala. Hallitus valitsi
järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen Benedict Wreden ja
varapuheenjohtajaksi Matti Virtaalan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 56.000.000 osakkeen
antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää antaa joko
uusia osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia osakkeita.HALLITUKSEN KOKOONPANOSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 2010

Hallituksen jäsenet Alexander Ehrnrooth ja Hannu Mikkonen erosivat
hallituksesta 2.7.2010. Hallituksen muodostivat 2.7.2010 alkaen: Ben Wrede
(pj), Matti Virtaala (vpj), Kirsti Piponius, Juhani Erma ja Jan Laukka.YHTIÖN JOHDOSSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 30.9.2010 JÄLKEEN

Henkilöstöjohtaja Pirjo Saarni siirtyi toisen työnantajan palvelukseen,
Turvatiimin johtoryhmän muodostivat 18.11 alkaen talousjohtaja Jarno Karhinen,
asiakaspalvelujohtaja Petri Miettinen ja toimitusjohtaja Pekka Lindeman.OSAKKEET, OSAKEPÄÄOMA JA OPTIO-OIKEUDET

Vuoden 2010 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 12.565.651,60 euroa ja
osakkeiden lukumäärä 113.022.758 kappaletta.

Kokouksessaan 6.6.2010 Turvatiimin hallitus päätti yhtiökokouksen 23.3.2010
antaman osakeantivaltuutuksen nojalla noin 1,5 miljoonan euron suuruisesta
suunnatusta osakeannista. Hallitus päätti suunnata osakeannin kokonaisuudessaan
yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n merkittäväksi. Atine Group Oy merkitsi
osakeannissa yhteensä 7.895.000 uutta osaketta merkintähintaan 0,19
euroa/osake. Osakeannin seurauksena yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi
120.917.758 osakkeeseen. Uudet osakkeet vastasivat n. 6,5 prosenttia Yhtiön
kaikista osakkeista uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Kokouksessaan 17.6.2010 Turvatiimin hallitus päätti yhtiökokouksen 23.3.2010
antaman osakeantivaltuutuksen nojalla noin 1,5 miljoonan euron suuruisesta
osakeannista. Osakeanti suunnattiin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran sekä
yhtiölle merkintätakauksen antaneen yhtiön emoyhtiö Atine Group Oy:n
merkittäväksi. Osakeannissa merkittiin yhteensä 7.894.736 uutta osaketta,
joista Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Etera merkitsi yhteensä 5.263.157 kpl ja
Atine Group Oy merkintätakauksensa nojalla yhteensä 2.631.579 kpl. Osakkeen
merkintähinta osakeannissa oli 0,19 euroa/osake. Osakeannin seurauksena yhtiön
kaikkien osakkeiden lukumäärä nousi 128.812.494 osakkeeseen. Uudet osakkeet
vastasivat n. 6,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista uusien osakkeiden ja
6.6.2010 liikkeeseen laskettujen uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Perusteena molemmille suunnatuille osakeanneille oli tarve varmistaa Yhtiölle
riittävä käyttöpääoma Otso Palvelut-konsernin hankkimiseksi sekä vahvistaa
Yhtiön omaa pääomaa, tasetta ja rahoitusasemaa mahdollisimman nopealla ja
kustannustehokkaalla tavalla. Mainituin perustein hallitus katsoi, että
osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle oli yhtiön kannalta
painava taloudellinen syy.

Heinäkuussa yhtiön osakepääoma ja osakkeiden määrä kasvoivat edelleen Otso
Palvelut Oy:n osakekannan hankinnan johdosta. Otso Palvelut Oy:n osakkeista
maksettavan kauppahinnan ensimmäisen maksuerän maksamiseksi yhtiön hallitus
päätti 1.7.2010 suunnata myyjien merkittäväksi yhteensä 9.332.994 uutta
Turvatiimi Oyj:n osaketta merkintähintaan noin 0,204757 euroa/osake. Osakkeiden
yhteenlasketusta merkintähinnasta kirjattiin osakepääomaan yhteensä 895.000
euroa, eli noin 0,095896 euroa/osake, ja loput yhtiön sijoitetun vapaan oman
pääoman rahastoon. Yhtiön osakepääoma oli 13.460.651,60 euroa ja osakkeiden
lukumäärä oli 138.145.488 kappaletta uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen.

Hallituksen voimassa oleva osakeantivaltuutus on esitetty edellä kohdassa
”Yhtiökokoukset”.

Turvatiimillä on voimassa yhtiön avainhenkilöstölle kohdistettu 5.000.000
kappaleen optio-oikeusjärjestelmä. Ulkona olevien optio-oikeuksien lukumäärä on
2.150.000 kpl 31.12.2010. Näiden optio-oikeuksien perusteella merkittävien
osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 0,18 euroa. Osakkeiden merkintäaika
optio-oikeuksilla alkoi 30.9.2008 ja päättyy 30.9.2011.OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2010

Virala-konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n omistusosuus Turvatiimin 31.12.2010
rekisteröidyistä osakkeista ja äänistä oli 61,64 prosenttia. Yhtiö ei
vastaanottanut liputustiedotteita vuoden 2010 vuosineljänneksen aikana.YHTIÖN LÄHIAJAN RISKIT

Yhtiön toiminnan tuloksiin voivat vaikuttaa useat tekijät, joista tärkeimpiä
ovat negatiiviset muutokset asiakaskunnan kysynnässä, asiakaskunnan vaihtuvuus,
palkkakustannusten nousu sekä hinta- ja kilpailutilanteen kiristyminen.

Tilinpäätöksen yhteydessä suoritettiin liikearvon arvonalennustestaus.
Arvonalentumistestauksessa yhtiön liikearvon kirjanpitoarvoa verrattiin sen
kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Arvonalennustestaus ei antanut aihetta
arvonalennukseen, kerrytettävissä olevan rahamäärän ylittäessä kirjanpitoarvon
noin 5,9 miljoonalla eurolla. Diskonttaustekijän (WACC) nousu 1,71
prosenttiyksiköllä 30.9.2010 testaustilanteesta johti siihen, että käyttöarvon
positiivinen ero kirjanpitoarvoon laski 9,4 miljoonasta eurosta 5,9 miljoonaan
euroon. WACC:n nousu johtui riskittömän koron noususta ja markkinariskipreemion
kasvusta. Testauslaskenta on toisaalta herkkä yhtiön kannattavuusennusteiden ja
diskonttauskoron muutoksille. Näiden tekijöiden muuttuessa negatiivisesti yhtiö
voi joutua tekemään arvonalennuskirjauksen.

Yhtiön soveltaman vartiointialan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyi
31.1.2011. Työnantaja- ja työntekijäosapuolten neuvottelut uuden
työehtosopimuksen solmimiseksi ovat edelleen 16.2.2011 käynnissä.
Sopimuksettomassa tilassa toimiminen saattaa aiheuttaa
työtaistelutoimenpiteitä, joilla voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön
tulokseen.

Tarkemmat kuvaukset yhtiön riskeistä esitetään listalleottoesitteessä
(julkaistu 22.11.2010) ja vuodelta 2010 julkaistavassa tilinpäätöksessä.YMPÄRISTÖTEKIJÄT

Turvatiimi-konsernin palvelutuotantoon ei liity erityisiä ympäristöriskejä.
Tuotanto- ja työsuhdeautojen osalta Turvatiimi-konserni painottaa
ympäristöystävällisiä ratkaisuja.HALLITUKSEN ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa, että tilikauden
1.1. - 31.12.2010 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.YHTIÖKOKOUS

Turvatiimi Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.3.2010 alkaen
klo 9.00 Helsingissä. Kokouskutsu julkaistaan erillisenä pörssitiedotteena.

Turvatiimi Oyj:n vuosikertomus julkaistaan arviolta viikolla 12 yhtiön
kotisivuilla osoitteessa www.turvatiimi.fi.LAADINTAPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden
mukaisesti, mutta kaikkia IAS 34 standardin vaatimuksia ei ole noudatettu.
Turvatiimi on soveltanut tämän tilinpäätöstiedotteen laatimisessa samoja
laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009 lukuun ottamatta alla
mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia.

-- Uudistettu IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen
-- Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös

Seuraavilla käyttöönotetuilla, muutetuilla tai uudistetuilla standardeilla ja
uusilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta tilinpäätöstiedotteen tietoihin:

-- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta
-- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
-- Muutettu IFRS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen
-- Muutettu IFRS 2 Osakeperusteiset maksut.

Vuoden 2010 alusta tuloslaskelman palveluoperaattorituotot, joiden määrä 1.1 -
31.12.2010 oli 379 tuhatta euroa (399 tuhatta euroa) on kirjattu osaksi
liikevaihtoa, kun nämä tuotot aikaisemmin kirjattiin liiketoiminnan muihin
tuottoihin.

Turvatiimi esittää osavuotiskatsauksissa sekä tilinpäätöksissä
kertaluontoiseksi kuluiksi luokiteltavia eriä. Yhtiö määrittää
kertaluontoisiksi kuluiksi yhtiön tulokseen vaikuttavat kulut, jotka
luonteeltaan ovat yhtiön toiminnalle poikkeuksellisia eikä vastaavia kuluja
odoteta toteutuvan vastaisuudessa osana yhtiön normaalia liiketoimintaa.
Tällaisia eriä ovat esimerkiksi kulut yhtiön ylimmässä johdossa tapahtuneista
vaihdoksista, huomattavista organisaatiorakenteen muutoksista johtuvat kulut,
yrityshankinnoista johtuneet kulut, oman tai vieraan pääoman -ehtoisen
rahoituksen järjestelyistä johtuneet kulut ja huomattavat kertaluontoiset
hankinnat.

Tässä tiedotteessa annetut tilinpäätöstiedot ovat tilintarkastamattomia.LAAJA TULOSLASKELMA
1 000 EUR

1-12/2010 1-12/2009 10-12/2010 10-12/2009

LIIKEVAIHTO 32 373,5 27 360,7 9 782,2 6 826,6
Liiketoiminnan muut tuotot 59,4 454,2 30,2 110,3
Materiaalit ja palvelut -3 088,5 -2 246,9 -1 102,6 -637,6
Henkilöstökulut -26 816,7 -21 933,5 -8 106,6 -5 913,5
Liiketoiminnan muut kulut -5 592,8 -3 845,6 -1 558,8 -1 083,9
Poistot ja arvonalentumiset -918,8 -890,9 -268,8 -248,2
LIIKETULOS -3 983,9 -1 101,9 -1 224,4 -946,2

Rahoitustuotot ja -kulut -285,7 -171,6 -89,3 -48,4
KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS
ENNEN VEROJA -4 269,6 -1 273,5 -1 313,7 -994,5

Tuloverot -18,3 5,6 -30,5 1,4

KATSAUSKAUDEN LAAJA TULOS -4 288,0 -1 267,9 -1 344,2 -993,1

Tulos / osake laimentamaton -0,03 -0,01 -0,01 -0,01
Tulos / osake laimennettu -0,03 -0,01 -0,01 -0,01


TASE
1 000 EUR

31.12.2010 31.12.2009
VARAT

Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 812,0 607,8
Liikearvo 16 054,0 11 972,8
Muut aineettomat hyödykkeet 2 721,5 1 462,8
Sijoitukset 9,3 11,0
Saamiset 87,3 8,4
Yhteensä 19 684,2 14 062,8

Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 46,7 141,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 4 334,6 2 578,0
Rahavarat ja rahoitusarvopaperit 639,1 167,2
Yhteensä 5 020,3 2 886,1

VARAT YHTEENSÄ 24 704,5 16 948,9

OMA PÄÄOMA JA VELAT

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 13 460,7 12 565,7
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 13 818,6 9 902,5
Kertyneet voittovarat -19 330,3 -15 042,3
Yhteensä 7 948,9 7 425,9

Oma pääoma yhteensä 7 948,9 7 425,9

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka 410,8 34,5
Varaukset 0 16,8
Korolliset velat 3 616,6 1 206,9
Korottomat velat 915,1 0,0
Yhteensä 4 942,5 1 258,2

Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat 9 518,5 6 019,6
Varaukset 16,8 16,8
Lyhytaikaiset korolliset velat 2 277,8 2 228,5
Yhteensä 11 813,1 8 264,8

Velat yhteensä 16 755,6 9 523,0

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 24 704,5 16 948,9


LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSESTA
1 000 EUR

Osakepääoma Svop* Kertyneet Oma pääoma
voittovarat yhteensä
Oma pääoma
1.1.2009 12 565,7 9 902,5 -13 774,4 8 693,8
Tilikauden laaja tulos -1 267,9 -1 267,9
Oma pääoma
31.12.2009 12 565,7 9 902,5 -15 042,3 7 425,9

Osakepääoma Svop* Kertyneet Oma pääoma
voittovarat yhteensä
Oma pääoma
1.1.2010 12 565,7 9 902,5 -15 042,3 7 425,9

Tilikauden laaja tulos -4 288,0 -4 288,0

Osakeanti 6.6.2010 1 500,1 1 500,1
Osakeanti 17.6.2010 1 500,0 1 500,0
Osakeanti 1.7.2010 895,0 916,0 1 811,0
Oma pääoma 31.12.2010 13 460,7 13 818,6 -19 330,3 7 948,9

Svop* on sijoitetun oman pääoman rahasto


RAHAVIRTALASKELMA
1 000 EUR

2010 2009
Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden tulos -4 288,0 -1 267,9
Oikaisut: 918,8 890,9
Poistot
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -38,5 30,7
Rahoitustuotot ja kulut, netto 285,7 171,6
Muut oikaisut 168,2 14,3
Käyttöpääoman muutokset:
Myynti- ja muiden saamisten muutos -452,8 -233,7
Vaihto-omaisuuden muutos 99,8 -7,3
Osto- ja muiden velkojen muutos -239,2 411,7
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -283,7 -150,7
Saadut korot 7,6 9,7
Liiketoiminnan nettorahavirta -3 821,9 -130,6

Investointien rahavirrat

Hankitut tytäryhtiöosakkeet 254,5 -1,0
Luovutustulot muista sijoituksista 0,0 4,6
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin -189,1 -5,4
Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä 8,3 51,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -77,6
Investointien nettorahavirta 73,7 -27,9

Rahoituksen rahavirrat

Osakeannista saadut maksut 2 900,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 361,5 0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 3 800,0 0,0
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut 0,0 -408,5
Lyhytaikaisten rahoitusleasinglainojen takaisinmaksut -228,7 -258,3
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -3 612,6 0,0
Rahoituksen nettorahavirta 4 220,1 -666,8

Yhteensä 471,9 -825,3

Rahavarojen muutos
Rahavarat tilikauden alussa 167,2 992,5
Rahavarat tilikauden lopussa 639,1 167,2
Muutos 471,9 -825,3


LIITETIEDOTTULOVEROT

Turvatiimi Oyj ei ole kirjannut vahvistetuista tappioista laskennallisia
verosaamisia, koska konsernille kertyvän verotettavan tulon määrästä ei ole
riittävää varmuutta. Konsernilla oli 31.12.2010 vahvistettuja tappioita noin 40
miljoonaa euroa. Kyseiset tappiot vanhenevat vuosina 2011-2019. Vuonna 2011
tappiosta vanhenee 20,3 miljoonaa euroa. Yhtiöllä ei ole vuodelta 2010
verotuspäätöstä, joten vahvistetut tappiot ovat vuoden 2009 verotuspäätöksen
mukaiset.TUNNUSLUVUT

2010 2009 2008
Liikevaihto 32 373,5 27 360,7 27 578,3
Liiketulos -3 983,9 -1 101,9 -3 342,3
Tulos ennen veroja -4 269,6 -1 273,5 -4 071,2
Tilikauden laaja tulos -4 288,0 -1 267,9 -4 091,6
Oma pääoma 7 948,9 7 425,8 8 693,7
Liiketuloksen osuus liikevaihdosta -12,3 % -4,0 % -12,1 %
Omavaraisuusaste 32,2 % 43,8 % 47,9 %
Nettovelkaantumisaste 66,1 % 44,0 % 32,3 %
Oman pääoman tuotto -55,8 % -15,7 % -64,3 %
Tulos/osake, EUR -0,03 -0,01 -0,04
Oma pääoma / osake, EUR 0,06 0,07 0,08
Osakkeiden lukumäärä 138 145 488 113 022 758 113 022 758
Taseen loppusumma, 1 000 EUR 24 704,5 16 948,9 18 146,9


Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tunnusluvut on laskettu samoilla
laskentaperusteilla kuin vuoden 2009 tilinpäätöksessä. Laskentakaavat on
esitetty vuoden 2009 vuosikertomuksessa.EHDOLLISET VELAT
1 000 EUR

31.12.2010 31.12.2009

Annetut yrityskiinnitykset 6 242 5 942
Yhtiön omassa hallussa olevat kiinnitykset 2 100 2 100
Vakuudet yhteensä 8 342 8 042


SITOUMUKSET
1 000 EUR

31.12.2010 31.12.2009

Vuokravastuut 662,9 619,3
Toimitilavuokravastuut 2 588,2 2 306,0
Yhteensä 3 251,1 2 925,2


KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOKSET
1 000 EUR

1-12/2010 1-12/2009

Pitkäaikaiset korolliset velat 1.1. 1 206,9 2 193,5
Pitkäaikaisten korollisten velkojen muutos 2 409,7 -986,6
Pitkäaikaiset korolliset velat 31.12 3 616,6 1 206,9

Lyhytaikaiset korolliset velat 1.1. 2 228,5 1 608,8
Lyhytaikaisten korollisten velkojen muutos 49,3 619,7
Lyhytaikaiset korolliset velat 31.12 2 277,8 2 228,5


VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOKSET
1 000 EUR

1-12/2010 1-12/2009

Vaihto-omaisuus 1.1. 141,0 177,9
Vaihto-omaisuuden muutos -94,3 -36,9
Vaihto-omaisuus 31.12 46,7 141,0


VARAUSTEN MUUTOS
1 000 EUR

1-12/2010 1-12/2009

Varaukset yhteensä 1.1 33,6 195,4
Varausten muutos -16,8 -161,9
Varaukset yhteensä 31.12 16,8 33,6


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
1 000 EUR

2010 2009

Aineettomat hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1 13 435,6 13 709,6
Investoinnit 5 498,6 102,4
Tytäryritysten hankinta 327,6 0,0
Poistot -486,2 -376,4
Kirjanpitoarvo 31.12 18 775,6 13 435,6

Aineelliset hyödykkeet
Kirjanpitoarvo 1.1 607,8 861,8
Investoinnit 305,3 314,4
Tytäryritysten hankinta 343,8 0,0
Vähennykset -9,9 -53,8
Poistot -432,6 -514,6
Arvonalentumiset -2,3 0,0
Kirjanpitoarvo 31.12 812,1 607,8


LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Turvatiimin lähipiiri muodostuu hallituksen jäsenistä sekä konsernin
johtoryhmän jäsenistä. Turvatiimi konserniin kuuluu emoyhtiö ja Turvatiimi
Oyj:n 100% omistama tytäryhtiö Suomen Palvelutiimi Oy, jolla ei ole toimintaa.
Suomen Palvelutiimi Oy:n kotipaikka on Helsinki.

Liiketoimet Turvatiimi Oyj:n ja emoyhtiö Atine Group Oy:n välillä:

31.12.2010 31.12.2009
Korko- ja rahoituskulut -25,0 0,0
Liiketapahtumat -255,9 4,7
Yhteensä -280,9 4,7

Atine Group Oy:n osakemerkinnät 2 000,0 0,0
Korko ja rahoituskulut muodostuvat osakeannin yhteydessä Atine Group Oy:lle
maksetuista palkkioista. Liiketapahtumiin kirjatut kulut sisältävät
yritysjohdon palveluita, sekä rahoitukseen ja osakeanteihin liittyviä
neuvonantopalveluita.

Turvatiimillä ei ole ollut hallituksen jäseniin liittyviä lähipiiritapahtumia
vuonna 2009 tai 2010, lukuun ottamatta aikaa 26.4. - 30.6.2010 jolloin
hallituksen jäsen Ben Wrede on toiminut yhtiön toimitusjohtajana ja saanut
yhtiöstä palkkaa.

Johdon palkat ja palkkiot esitetään vuosittain tilinpäätöksessä.KATSAUSKAUDEN AIKANA HANKITUT TOIMINNOT

Turvatiimi Oyj ja Otso Palvelut Oy -konsernin emoyhtiön osakkeenomistajat
allekirjoittivat 21.5.2010 sopimuksen kahden suurimman kotimaisessa
omistuksessa olevan turvallisuusalan yrityksen yhdistymisestä. Yhdistyminen
toteutui 1.7.2010, kun sopimuksen edellyttämät voimaantuloehdot todettiin
täyttyneiksi. Yhdistyminen Otso Palvelut Oy -konsernin kanssa vahvistaa
entisestään Turvatiimin asemaa Suomen suurimpana suomalaisessa omistuksessa
olevana turvapalveluja tarjoavana yrityksenä. Yhdistymisen jälkeen Turvatiimi
-konserni työllistää Suomessa yli 1000 turvapalvelun ammattilaista.HANKINTAMENOLASKELMA

Osakkeiden hankintameno muodostuu seuraavista tekijöistä:

Luovutettu vastike (1000 euroa)
Käteinen raha 89,0
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden käypä arvo 1 911,0
Ehdollinen kauppahintavastike (earn-out) 1 240,3
-----------------------------------------------------------
Kokonaishankintameno 3 240,3
Arvio ehdollisen kauppahintavastikkeen määrästä perustuu Yhtiön johdon arvioon
Otso Palvelut -konsernin vuosien 2010 ja 2011 kannattavuudesta ja
liikevaihdosta sekä kauppakirjan ehtoihin. Lopullinen kauppahinta määräytyy
Otso Palvelut -konsernin vuoden 2010 ja 2011 liikevaihdon ja sovittujen
kannattavuuteen sidottujen mittareiden perusteella. Kauppahinta on
kokonaisuudessaan vähintään 3,5 miljoonaa euroa ja enintään 7,5 miljoonaa euroa
vähennettynä Otso Palvelut Oy:n kauppakirjan ehtojen mukaan laskettavalla
nettovelalla 30.6.2010, jonka määrä oli 2,1 miljoonaa euroa. Kauppahinta
maksetaan neljässä erässä 31.1.2012 mennessä. Ensimmäinen kauppahintaerä 2,0
miljoonaa euroa suoritettiin 1.7.2010.

Hankinnasta johtuvat kertaluontoiset kulut olivat noin 0,4 miljoonaa euroa ja
liikkeeseenlaskusta johtuvat kulut olivat noin 0,1 miljoonaa euroa. Hankinnasta
johtuvat kertaluontoiset kulut on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin ja
liikkeeseenlaskusta johtuvat kulut on kirjattu omaan pääomaan.

Neljännellä kvartaalilla ehdollista kauppahintavastiketta tarkistettiin 0,15
miljoonalla eurolla ja muutos kirjattiin tulosvaikutteisesti liiketoiminnan
muihin kuluihin.Hankintamenon kohdistamisesta 1.7.2010

Hankittujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen arvot hankintahetkellä
olivat seuraavat:

Taseeseen kirjatut arvot (1000 euroa)
Asiakassopimukset 1 064,6
Franchising konsepti 508,4
Muut aineettoman oikeudet 37,3
Aineelliset hyödykkeet 343,8
Vaihto-omaisuus 55,5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 398,0
Rahavarat 343,5
----------------------------------------------------------------------
Varat yhteensä 3 751,1

Laskennalliset verovelat 409,0
Pääomalainat 50,0
Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat 536,1
Muut pitkäaikaiset velat 14,2
Lyhytaikaiset lainat 37,4
Osto ja muut velat 3 545,4
----------------------------------------------------------------------
Velat yhteensä 4 592,1
Nettovarallisuus -841,0

Liikearvon syntyminen hankinnassa: (1000 euroa)
Kokonaishankintameno 3 240,3
- Hankitun kohteen yksilöitävissä oleva nettovarallisuus -841,0
----------------------------------------------------------------------
Liikearvo 4 081,3

Hankinnasta syntyvä liikearvo, arviolta 4,1 miljoonaa euroa, muodostuu
hankinnasta odotettavissa olevista synergiahyödyistä, siirtyvän henkilöstön
osaamisesta ja yhtiön käytössä olevista prosesseista. Liikearvon määrään
korottavasti vaikutti hankitun kohteen yksilöitävissä olevien nettovarojen
negatiivisuus, noin -841 tuhatta euroa.

Aineettomina oikeuksina kirjattiin

-- asiakassopimusten arvoa noin 1,1 miljoonaa euroa, joka on laskettu
asiakassopimusten seuraavien 10 vuoden arvioidun diskontatun tuoton
perusteella. Tuottoa laskettaessa on oletusten mukaan huomioitu
hinnankorotusten, arvioidun lisämyynnin sekä asiakkuuksissa tapahtuvan
vaihtuvuuden vaikutukset. ja
-- ostetun yhtiön omistaman franchising -konseptin arvoa noin 0,5 miljoonaa
euroa, joka on laskettu perustuen arvioon vastaavan konseptin
rakentamisesta ja franchising-yrittäjien rekrytoinnista aiheutuvista
kuluista.TURVATIIMI OYJ

HALLITUSLisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Lindeman, puh. 0400 445 171

mailto: pekka.lindeman@turvatiimi.fi

Talousjohtaja Jarno Karhinen, puh. 0400 976 906

mailto: jarno.karhinen@turvatiimi.fi

Source: Millistream