Aluehallintovirasto

Tutkimuskeskuksessa sattunut työtapaturma tuomiolla

Lehdistötiedote   •   Marras 04, 2011 20:07 EET

Pohjanmaan käräjäoikeus on 28.10.2011 tuominnut Finn-Power Oy:n tuo-tekehitysjohtajan ja tutkimuskeskuksen päällikön molemmat sakkorangais-tuksiin työturvallisuusrikoksesta. Tuotekehitysjohtaja tuomittiin 25 päiväsakon eli 2 850 euron sakkorangaistukseen ja tutkimuskeskuksen päällikkö 25 päiväsakon eli 675 euron sakkorangaistukseen.

Käsiteltävänä oli Finn-Power Oy:n tutkimuskeskuksen laboratoriossa Kauhavalla vuonna 2009 tapahtunut työtapaturma. Työtapaturmassa mukana ollut työntekijä kuoli saamiinsa vammoihin.

Tapaturman aikaan yrityksen tutkimuskeskuksen laboratoriossa oli meneillään kurssi, jossa koulutettiin levyntyöstökeskusten asennus-, huolto- ja opastustehtävissä olevia henkilöitä koneen käyttöjärjestelmään tulleiden muutosten osalta. Koulutettavat olivat yrityksen tytäryhtiöiden palveluksessa. Tapaturman uhri, joka oli eräs koulutettavista, oli mennyt konetta ympäröivä varoitusnauha ylittäen koneen koordinaattipöydän liikealueelle. Kun uutta ohjelmaa alettiin ajamaan, kone käynnistyi, jolloin koordinaattipöytä alkoi liikkua ja sen liikealueella ollut työntekijä jäi nopeasti liikkuvan koordinaattipöydän ja koneen rungon väliin puristuksiin.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen määräyksiä oli rikottu, koska konetta ei ollut varustettu laitteilla, jotka estävät pääsyn vaara-alueelle koneen käydessä tai pysäyttävät liikkeen vaara-alueelle jouduttaessa. Konetta ympäröivä varoitusnauha sekä annettu ohjeistus eivät olleet riittäviä turvatoimenpiteitä.

Tapaturmassa mukana ollut levyntyöstökeskus oli Finn-Power Oy:n valmistama tässä vaiheessa vielä rakenteilla oleva kone, joka oli tarkoitus myöhemmin luovuttaa tilaajalleen. Kone oli kuitenkin rakennettu jo niin pitkälle, että konetta voitiin käyttää ja sillä voitiin harjoitella ohjelmien ajamista.

Vastaajat kiistivät syyttäjän rangaistusvaatimukset katsoen, että koska kysymyksessä oli keskeneräinen kone, jota ei ollut vielä luovutettu tuotantoon (työhön) käytettäväksi, siihen ei voitu soveltaa koneen teknistä suojaamista koskevia työturvallisuuslain nojalla annetun käyttöasetuksen määräyksiä. Työturvallisuuslain yleissäännöksen asettama vaatimus oli vastaajien esittämän mukaan täytetty ympäröimällä kone varoitusnauhalla ja antamalla asianmukainen suullinen ja kirjallinen ohjeistus.

Käräjäoikeus totesi, että käyttöasetuksessa työväline on määritelty siten, että työvälineellä tarkoitetaan konetta välinettä tai muuta teknistä laitetta tai niiden yhdistelmää. Asetuksessa työvälineen käsitettä ei ole rajoitettu koskemaan vain niitä koneita tai laitteita, jotka valmistaja on luovuttanut käytettäväksi. Päinvastoin määritelmästä ilmenee, että työvälineen käsite on tarkoitettu mahdollisimman kattavaksi tarkoittaen kaikkia mahdollisia koneita ja laitteita, joita käytetään työturvallisuuslaissa tarkoitetussa työssä. Näin ollen työturvallisuuslain ohella tapaukseen sovelletaan myös käyttöasetusta. Käräjäoikeuden mukaan kone ei ollut varustettu työturvallisuuslain ja käyttöasetuksen edellyttämällä tavalla laittein, jotka estävät pääsyn vaara-alueelle koneen käydessä tai pysäyttävät koneen liikkeen vaara-alueella oltaessa. Tämän vuoksi käräjäoikeus tuomitsi vastaajille yllä mainitun rangaistuksen.

Käräjäoikeus hylkäsi edellä mainittuihin henkilöihin kohdistetun kuolemantuottamusta koskevan syytteen. Perusteluissa todetaan, että tapaturman uhrin kuolema on ollut kylläkin syy-yhteydessä työturvallisuusmääräysten rikkomiseen. Tapaturman uhrin kuolema on kuitenkin ensisijaisesti johtunut uhrin tietoisesta turvamääräysten rikkomisesta. Tämän vuoksi työnantajan edustajien tuottamuksellista laiminlyöntiä on pidettävä toissijaisena syynä onnettomuuteen ja heidän tuottamustaan niin vähäisenä, että heidän syykseen ei voida lukea kuolemantuottamusta. Käräjäoikeus hylkäsi syytteen kuolemantuottamuksesta myös yhtiön työntekijän osalta, koska hän oli toiminut yhtiön turvamääräysten mukaisesti. Työntekijä oli käynnistänyt koneen, jonka toiminnan seurauksena aiheutui työtapaturma.

Käräjäoikeus hylkäsi myös syyttäjän yhteisösakkorangaistusta koskevan vaatimuksen.

Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden asia nro R 11/319

Lisätietoja: Lakimies Arto Hjelmman, puh. 0400 990 934