Valtioneuvosto

Tuulivoimarakentamiselle soveltuvia alueita löytyy runsaasti eri puolilta Suomea

Lehdistötiedote   •   Marras 17, 2011 22:31 EET

Suomesta löytyy tällä hetkellä 289 tuulivoimatuotannolle soveltuvaa aluetta. Näille alueille rakennettavien tuulivoimaloiden tuotantokapasiteetti voisi olla yhteensä jopa 12 600 megawattia. Tämä selviää ympäristöministeriön koostamasta maakuntien liittojen tuulivoimaselvitysten yhteenvedosta.

"Tämä osoittaa, että Suomeen voidaan rakentaa runsaasti tuulivoimaa, jos alueella on siihen halukkuutta. Tuotannon kannattavuus ja tekniset toteutusmahdollisuudet vaihtelevat alueittain, joten on tärkeää muistaa, että nämä tulokset ovat vasta lähtökohta tuulivoimarakentamisen suunnittelulle", sanoo asuntoministeri Krista Kiuru.

Tuulivoimalan korkeus vaikuttaa huomattavasti tuotantoon, joten kannattavien alueiden löytäminen sisämaasta edellyttää usein nykyistä korkeampien tuulivoimaloiden rakentamista. Sisämaassa tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita sijaitsee eniten Pohjois-Pohjanmaalla.

Yhteenveto perustuu maakuntien liittojen vuosien 2010-2011 aikana tekemiin selvityksiin, joissa kartoitettiin eri alueiden soveltuvuutta tuulivoimatuotantoon. Nyt kartoitettujen alueiden lisäksi maakuntien liittojen selvityksissä on löydetty saman verran tuulivoimalle mahdollisesti soveltuvia alueita, joiden osalta selvitykset ovat vielä kesken.

Kaavoitus avainasemassa tuulivoimarakentamisen edistämisessäYmpäristöministeriö tukee avustuksilla maakuntien liittojen ja kuntien tuulivoimaa ohjaavaa kaavoitusta tuulivoimatuotantoa koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi. Ennen kuin tuulivoimaa käsittelevät maakuntakaavat ovat valmiit, voidaan tuulivoimarakentamista suunnitella suoraan kuntakaavoituksella eli yleis- tai asemakaavalla. Huhtikuun alussa voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen tuulivoimaloille suoraan yleiskaavan perusteella.

"Ensimmäiset lakimuutoksen mukaiset yleiskaavat ovat nyt valmistuneet, ja vaikuttaa siltä, että lakimuutos on tuonut uuden ja toimivan suunnitteluvälineen tuulivoimarakentamiseen", ministeri Kiuru kertoo.

"Vaikka tuulivoiman kaavoitus- ja lupamenettelyt ovat ajan tasalla, hankkeiden etenemistä ovat hidastaneet voimakkaat ja keskenään varsin ristiriitaiset näkemykset ja ennakkoluulot tuulivoimaa kohtaan. Pelkästään hankkeiden ja suunnitteluprosessien kiirehtimisellä ei tätä ennakkoasennetta voida muuksi muuttaa. Kaikkien osapuolten onkin nyt panostettava tosissaan siihen, että yleinen asenneilmapiiri saadaan muuttumaan. Tavoitteeksi on asetettava se, että tuulivoimalat kuuluvat luontevana osana maisemaan ja että niiden avulla edistämme yhteistä tavoitettamme ilmastotalkoissa", ministeri painottaa.

Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on lisätä tuulivoimatuotantoa niin, että vuonna 2020 Suomen tuulivoimakapasiteetti on noin 2000-2500 megawattia. Tällöin tuulivoimalla tuotetun sähkön osuus tulee olemaan noin kuusi prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta. Tällä hetkellä Suomessa on 130 tuulivoimalaa, joiden kapasiteetti on yhteensä noin 200 megawattia.

Valmisteilla ohjeistus kaavoitus- ja lupamenettelyn tueksiTuulisuuden kannalta parhailla alueilla, kuten esimerkiksi rannikolla, on runsaasti muun muassa loma-asutusta, suojelualueita ja puolustusvoimien toimintaa, joiden kanssa tuulivoimarakentaminen on sovitettava yhteen.

"Tuulivoimarakentamisen lisääminen edellyttää hyvää suunnittelua ja vuorovaikutusta sekä viranomaisten ja tuulivoimayrittäjien että paikallisten asukkaiden kesken. Kaavoituksella on keskeinen rooli erilaisten näkemysten yhteen sovittajana", ministeri Kiuru sanoo.

Ympäristöministeriö laatii parhaillaan ohjeistusta tuulivoimarakentamisen kaavoitus- ja lupamenettelyistä sekä vaikutusten arvioinnista sujuvan ja laadukkaan suunnittelun edistämiseksi. Ohjeistuksen luonnos lähtee lausuntokierrokselle alkuvuodesta, ja tavoitteena on, että se valmistuu kesään mennessä.

 

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Nunu Pesu, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 971, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 973, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Ylitarkastaja Minna Torkkeli, ympäristöministeriö, puh. 040 137 2390, etunimi.sukunimi@ymparisto.fiLisää aiheesta:

Tiivistelmä valtakunnallisesta yhteenvedosta (pdf, 167 kt):
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=131545&lan=fi

Tuulivoimarakentaminen (www.ymparisto.fi):
http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=393459&lan=fi&clan=fi

Tuulivoimaopas (www.tuulivoimaopas.fi):
http://www.tuulivoimaopas.fi/