Syöpäjärjestöt

Työpaikan tuki voi parantaa syövän sairastaneen työkykyä (Työterveyslaitoksen tiedote 4.12.2012)

Lehdistötiedote   •   Joulu 04, 2012 11:48 EET

Työelämään palanneet rintasyövän sairastaneet kokevat työkykynsä vain hieman heikommaksi kuin muut. Työkykyä alentaa mm. esimiehen ja työtovereiden välttelevä käyttäytyminen. Syövän sairastaneet vaihtavat harvoin työpaikkaa tai ammattia sairautensa takia. Sen sijaan työn fyysinen kuormittavuus ja vähäinen esimiehen tuki myötävaikuttavat työpaikan vaihtamiseen. Näin todetaan Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin syövän sairastaneiden työhön paluuta, työelämän muutoksia ja työkykyä.

Uuden tutkimuksen mukaan työelämään palanneiden, rintasyövän sairastaneiden työkyky on vain hieman heikompi syöpää sairastamattomiin verrattuna siitä huolimatta, että osa sairastuneista kokee fyysisen ja henkisen työkykynsä alentuneen syövän takia. Kivessyöpäpotilaiden työkyky ei poikennut vertailuryhmän työkyvystä.

Vähän koulutusta saaneet ja ne, jotka saivat vähän tukea työpaikalta, kokivat työkykynsä huonommaksi kuin muut. Syövän sairastaneilla työkykyä alensi myös esimiehen tai työtovereiden välttelevä käytös.

- Työpaikalla tunnetaan kyllä sympatiaa sairastunutta kohtaan. Hänen tarpeitaan ei aina kuitenkaan osata ottaa huomioon, koska ei tiedetä syövän ja siihen liittyvien hoitojen vaikutuksista terveyteen ja työkykyyn. Sairastunut saattaa myös kokea asiat jonkin aikaa tavanomaista herkemmin, pohtii vanhempi tutkija Marja-Liisa Lindbohm Työterveyslaitoksesta.

- Sairastuneiden työssä jaksamista tukevia johtamiskäytäntöjä tulisikin kehittää. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota solunsalpaajahoitoa saaneisiin ja niihin, joilla on muitakin pitkäaikaissairauksia, sillä he kokivat työkykynsä muita sairastuneita huonommaksi, Lindbohm korostaa.

Työpaikkaa vaihdetaan harvoin sairauden takia Vain 8 prosenttia syövän sairastaneista vaihtoi työpaikkaa sairautensa takia. Työpaikan vaihtamiseen johti yleisimmin työn fyysinen kuormittavuus. Työpaikkaa vaihtoivat muita useammin myös ne, jotka olivat saaneet vähän tukea esimieheltä tai työterveyshuollolta.

- Esimiehen tuella, työn fyysisen kuormituksen keventämisellä ja työtehtävien suunnittelulla sekä terveydenhuollon neuvonnalla voidaan todennäköisesti auttaa syövän sairastaneita jatkamaan työssään, tiivistää Lindbohm.

Tietoja tutkimuksesta

Tutkimus on Nordic Study on Cancer and Work -hankkeen osatutkimus. Sitä varten lähetettiin kysely hyväennusteiseen rinta-, eturauhas- ja kivessyöpään sairastuneille sekä sairastamattomalle vertailuryhmälle Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Tanskassa. Kyselyyn vastasi noin 2500 syövän sairastanutta ja 4300 vertailuhenkilöä. Hanketta ovat rahoittaneet Pohjoismainen syöpäunioni ja Suomessa Suomen Syöpäjärjestöt.

Lisätiedot

Dosentti Marja-Liisa Lindbohm, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2252, marja-liisa.lindbohm(at)ttl.fi 

Lue lisää
Lindbohm ML, Taskila T, Kuosma E, Hietanen P, Carlsen K, Gudbergsson S, Gunnarsdottir H. Work ability of survivors of breast, prostate, and testicular cancer in Nordic countries: a NOCWO study. Journal of Cancer Survivorship 2012; 6(1):72-81. Lindbohm ML, Kuosma E, Taskila T, Hietanen P, Carlsen K, Gudbergsson S, Gunnarsdottir H. Cancer as the cause of changes in work situation (a NOCWO study). Psychooncology. 2011;20(8):805-12. Lindbohm ML, Viikari-Juntura E. Cancer survivors' return to work: importance of work accommodations and collaboration between stakeholders. Occupational and Environmental Medicine 2010;67(9):578-9. Työkyvyn tuki -teeman sivut Työterveyslaitoksen verkkosivuilla

Tietoa työhön paluusta myös Syöpäjärjestöjen sivuilla